Prehľad

Mobilné aplikácie

Strana 2/2

Uži­toč­né uti­li­ty

Aut­hy

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg O tak­zva­nej ve­ri­fi­ká­cii v dvoch kro­koch sme pí­sa­li v PC RE­VUE dáv­nej­šie. Ide o pok­ro­či­lej­šiu for­mu za­bez­pe­če­nia, kto­rá auten­ti­fi­ku­je pou­ží­va­te­ľa nie­len po­mo­cou hes­la, ale aj špe­ciál­nym prís­tu­po­vým kó­dom. Ten sa dá zís­kať SMS sprá­vou ale­bo vám ho vy­ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia. Aut­hy je jed­no z dos­tup­ných rie­še­ní, a ho­ci po­dob­ných ap­li­ká­cií náj­de­te v po­nu­ke Ap­pSto­ru a Goog­le Play via­ce­ro, tá­to ap­li­ká­cia sa nám z hľa­dis­ka pou­ží­va­nia os­ved­či­la naj­viac.

authy.png

Ak chce­te ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch vy­uží­vať, tú­to for­mu za­bez­pe­če­nia mu­sí pod­po­ro­vať aj služ­ba. Ak­tuál­ne si mô­že­te ta­kým­to spô­so­bom za­bez­pe­čiť úč­ty v rám­ci slu­žieb od Goog­lu, Mic­ro­sof­tu, Fa­ce­boo­ku ale­bo Drop­boxu. Ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch pod­po­ru­je aj Ever­no­te, Las­tPass a ďal­šie.

Pro­ces spá­ro­va­nia ap­li­ká­cie so služ­bou je veľ­mi jed­no­du­chý, sta­čí nas­ke­no­vať zob­ra­ze­ný QR kód. Vý­ho­dou Aut­hy v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou je pod­po­ra pre­po­je­nia mo­bil­né­ho za­ria­de­nia s po­čí­ta­čom Mac cez Blue­tooth. Vďa­ka to­mu ne­mu­sí­te kó­dy za­dá­vať ma­nuál­ne. Pre­po­je­nie cez Blue­tooth by ma­li čos­ko­ro pod­po­ro­vať aj po­čí­ta­če s Win­dows. Po­te­ši­lo nás aj to, že ap­li­ká­cia Aut­hy pri zob­ra­ze­ní kó­du reš­tar­tu­je ča­so­vač. Vďa­ka to­mu má­te na je­ho za­da­nie vždy 20 se­kúnd. Po up­ly­nu­tí toh­to ča­su sa vy­ge­ne­ru­je no­vý kód.

authy_android.png

authy_ios.png

Mic­ro­soft Re­mo­te Des­ktop

Mic­ro­soft v pos­led­nom ča­se za­čí­na vý­raz­nej­šie pod­po­ro­vať mo­bil­né plat­for­my iOS a An­droid. Po ofi­ciál­nej ap­li­ká­cii MS Of­fi­ce sa v ob­cho­doch ob­ja­vi­la aj bez­plat­ná uti­li­ta na vzdia­le­ný prís­tup. Ap­li­ká­ciu si stiah­ne­te a nain­šta­lu­je­te veľ­mi jed­no­du­cho. Pred jej pou­ží­va­ním si však mu­sí­te na­kon­fi­gu­ro­vať po­čí­tač, ku kto­ré­mu sa chce­te pri­po­jiť. To mož­no vy­ko­nať cez po­nu­ku Sys­tém - Nas­ta­ve­nie vzdia­le­né­ho prís­tu­pu.

rd.png

Zob­ra­zí sa ok­no Vlas­tnos­ti sys­té­mu - Vzdia­le­né pou­ži­tie, kde by ste ma­li vi­dieť nas­ta­ve­nia, kto­ré sa tý­ka­jú vzdia­le­né­ho prís­tu­pu. Ak v rám­ci ok­na vi­dí­te iba mož­nosť Po­moc na di­aľ­ku, po­tom má­te smo­lu a va­ša ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows vzdia­le­né pri­po­je­nie ne­pod­po­ru­je. V prí­pa­de Win­dows 8, resp. 8.1 je tá­to fun­kcia sú­čas­ťou ver­zie Pro a En­terpri­se. Ak má­te v po­čí­ta­či po­vo­le­ný vzdia­le­ný prís­tup, v rám­ci mo­bil­nej ap­li­ká­cie si nas­ta­ví­te IP ad­re­su, resp. me­no da­né­ho PC a vzdia­le­né pri­po­je­nie by ma­lo byť fun­kčné. Z hľa­dis­ka ov­lá­da­nia a dos­tup­ných nas­ta­ve­ní Re­mo­te Des­ktop však neo­hú­ri. Za­mr­zí naj­mä ab­sen­cia nas­ta­ve­nia veľ­kos­ti des­kto­pu, chý­ba­jú aj lep­šie mož­nos­ti z hľa­dis­ka zoo­mu. Ap­li­ká­cia je však dos­tup­ná za­dar­mo a svoj účel pl­ní. Ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom však od­po­rú­ča­me služ­bu Log­MeIn (iOS), prí­pad­ne Team­Viewer (An­droid).

rd_android.png

rd_ios.png

Eventbri­te

Eventbri­te je v pod­sta­te veľ­mi jed­no­du­chá ap­li­ká­cia, kto­rej úlo­hou je pos­ky­to­vať in­for­má­cie o za­ují­ma­vých uda­los­tiach vo va­šom oko­lí. Je roz­de­le­ná do dvoch zá­klad­ných čas­tí - Dis­co­ver a My Tic­kets. V rám­ci sek­cie Dis­co­ver nás po­te­ši­la mož­nosť vy­hľa­dať uda­los­ti, kto­ré sa us­ku­toč­nia vo vzdia­le­nos­ti 1, 5, 10, resp. 30 km od va­šej lo­ka­li­ty.

event.png

Eventbri­te nás v tom­to sme­re prek­va­pil za­ují­ma­vý­mi „even­tmi" - vo vý­sled­koch sa ob­ja­vi­la pre­zen­tá­cia o bez­peč­nos­ti NFC v Prog­res­sba­re ale­bo dis­ku­sia s té­mou vý­sled­ky hľa­da­nia v Goog­li, kto­rá sa o pár dní nes­kôr us­ku­toč­ni­la v Spo­te. Pri kaž­dej uda­los­ti je pril­ože­ná aj ad­re­sa, map­ka, dá­tum a mož­nosť za­re­gis­tro­vať sa, prí­pad­ne si kú­piť lís­tok, kto­rý je nás­led­ne dos­tup­ný v sek­cii My Tic­kets.

Zoz­nam uda­los­tí náj­de­te aj na ofi­ciál­nych webo­vých strán­kach, cez kto­ré sa dá vy­tvo­riť no­vý event. Služ­ba te­da auto­ma­tic­ky nein­for­mu­je o všet­kých uda­los­tiach v kon­krét­nom mes­te. V zoz­na­me sa zob­ra­zia iba tie, kto­ré pri­dal us­po­ria­da­teľ. Eventbri­te tak z poh­ľa­du Bra­tis­lav­ča­na neo­hú­ri kvan­ti­tou, pre ur­či­tú sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov však mô­že ísť o dob­rú po­môc­ku. Z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu by sme oce­ni­li, ke­by bo­lo mož­né z ap­li­ká­cie expor­to­vať dá­tum uda­los­ti do ka­len­dá­ra, prí­pad­ne si vy­tvo­riť pri­po­mien­ku.

event_android.png

event_ios.png

Quic­kof­fi­ce

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Kan­ce­lár­sky ba­lík Quic­kof­fi­ce je po­mer­ne kon­tro­ver­zná ap­li­ká­cia. V mi­nu­los­ti bol spop­lat­ne­ný a pat­ril me­dzi naj­lep­šie mo­bil­né kan­ce­lár­ske nás­tro­je. Služ­bu však od­kú­pil Goog­le, kto­rý nes­kôr vy­dal svoj vlast­ný Quic­kof­fi­ce. Vý­ho­da no­vé­ho ba­lí­ka je je­ho ce­na - služ­ba je to­tiž dos­tup­ná bez­plat­ne. Ne­vý­hod­ná z poh­ľa­du pred­chá­dza­jú­cich ma­ji­te­ľov je ne­dos­tup­nosť pô­vod­nej ap­li­ká­cie, kto­rá moh­la nie­ko­mu vy­ho­vo­vať viac. No­vý Quic­kof­fi­ce vy­ža­du­je prih­lá­se­nie po­mo­cou úč­tu Goog­le, bez to­ho vám ap­li­ká­cia ne­bu­de fun­go­vať.

quick.png

V po­rov­na­ní so služ­bou Goog­le Dri­ve, kto­rej mo­bil­ná ap­li­ká­cia ta­kis­to umož­ňu­je tvor­bu a edi­tá­ciu do­ku­men­tov, však Quic­kof­fi­ce fun­gu­je aj bez inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia. Do­ku­men­ty te­da mô­že­te vy­tvá­rať a edi­to­vať kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. Ok­rem lo­kál­ne­ho ulo­že­nia si ich mô­že­te nah­rať aj do clou­do­vé­ho úlo­žis­ka Goog­lu. O to väč­ší pa­ra­dox je fakt, že do­ku­men­ty Goog­le Dri­ve, kto­ré má­te ulo­že­né v clou­de, vám Quic­kof­fi­ce nep­reh­rá - služ­ba pod­po­ru­je iba sú­bo­ry MS Of­fi­ce a pri sna­he na­čí­tať do­ku­ment vo for­má­te Goog­lu vás od­ká­že na ofi­ciál­nu ap­li­ká­ciu Goog­le Dri­ve.

Z pou­ží­va­teľ­ské­ho hľa­dis­ka ide o ši­ka­no­va­nie. Vo vý­sled­ku to­tiž bu­dú niek­to­rí pou­ží­va­te­lia pot­re­bo­vať dve ap­li­ká­cie, kaž­dú na iný účel. Goog­le Dri­ve pre do­ku­men­ty Goog­lu a Quic­kof­fi­ce pre do­ku­men­ty Of­fi­ce a na off-li­ne edi­tá­ciu. Čo sa tý­ka for­má­to­va­nia textu, Quic­kof­fi­ce po­nú­ka nie­koľ­ko zá­klad­ných fon­tov, pod­po­ru­je pod­čiarknu­tie textu, zvý­raz­ne­nie a kur­zí­vu. Ne­chý­ba mož­nosť me­niť veľ­kosť textu, k dis­po­zí­cii sú aj od­ráž­ky. Ap­li­ká­cia po­te­ší aj fun­kciou na hľa­da­nie za­da­né­ho vý­ra­zu v texte, kto­rý do­ká­že auto­ma­tic­ky nah­ra­diť. Oce­ni­li sme aj po­čí­tad­lo slov a zna­kov s me­dze­ra­mi, resp. bez nich. Ne­chý­ba ani re­žim ko­men­to­va­nia zmien v do­ku­men­te.

V tom­to sme­re ne­má­me pri­po­mien­ky, Quic­kof­fi­ce po­nú­ka o tro­chu viac vlas­tnos­tí ako ofi­ciál­ny mo­bil­ný Of­fi­ce od Mic­ro­sof­tu. Ap­li­ká­ciu mô­že­me aj na­priek jej kon­tro­ver­znos­ti od­po­rú­čať. Ak ne­pot­re­bu­je­te edi­to­vať do­ku­men­ty Goog­le Dri­ve, po­tom Quic­kof­fi­ce po­nú­ka všet­ko pot­reb­né na to, aby ste služ­bu vy­uží­va­li ako váš je­di­ný mo­bil­ný kan­ce­lár­sky ba­lík. Mô­že­te v ňom vy­tvá­rať texto­vé do­ku­men­ty, ta­buľ­ky aj pre­zen­tá­cie, sú­bo­ry edi­to­vať v off-li­ne re­ži­me a pria­mo si ich uk­la­dať do clou­du.

quick_android.png

quick_ios.png

Zdroj: PCR 11/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter