Prehľad

Mobilné aplikácie

Strana 1/2

Do ak­tuál­ne­ho preh­ľa­du mo­bil­ných ap­li­ká­cií sme za­ra­di­li nie­koľ­ko slu­žieb, kto­ré čias­toč­ne sú­vi­sia s ďal­ší­mi té­ma­mi v tom­to čís­le PC RE­VUE. Náj­de­te tu napr. ap­li­ká­cie, kto­ré vy­uži­je­te pri na­ku­po­va­ní cez inter­net, ale aj spô­sob, ako si pre­me­niť An­droid v štý­le roz­hra­nia iOS.

Na­ku­po­va­nie

Ama­zon

Mo­bil­ný Ama­zon je vý­bor­ný po­moc­ník, kto­rý vám umož­ní na­ku­po­vať kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek. Ok­rem zá­klad­ných fun­kcií je naj­väč­ším prí­no­som ap­li­ká­cie tzv. ob­jed­náv­ka 1-Click, po­mo­cou kto­rej si ob­jed­ná­te žia­da­ný to­var jed­ným klik­nu­tím. Vý­ho­da­mi rie­še­nia sú rých­losť a pou­ží­va­teľ­ský kom­fort, ne­vý­hod­né je, že vás mô­že prek­va­piť vý­ška poš­tov­né­ho.

amazon.png

Ako spo­mí­na­me v člán­ku ve­no­va­nom na­ku­po­va­niu zo za­hra­nič­ných inter­ne­to­vých ob­cho­dov, Ama­zon úč­tu­je pri ob­jed­náv­kach čas­to rôz­ne pop­lat­ky za poš­tov­né a roz­die­ly mô­žu byť nie­ke­dy veľ­ké. Ap­li­ká­cia pod­po­ru­je ob­cho­dy všet­kých kra­jín, me­dzi jed­not­li­vý­mi po­boč­ka­mi sa tre­ba ma­nuál­ne pre­pí­nať. Cez ap­li­ká­ciu mô­že­te pris­tu­po­vať k všet­kým ka­te­gó­riám to­va­ru a v pod­sta­te má­te k dis­po­zí­cii rov­na­ké množ­stvo in­for­má­cií ako pri náv­šte­ve bež­ných webo­vých strá­nok. Po­te­ší aj rých­ly prís­tup ku kom­plet­nej sprá­ve váš­ho úč­tu, kde náj­de­te his­tó­riu ob­jed­ná­vok a ďal­šie in­for­má­cie. Ho­ci aj niek­to­ré slo­ven­ské ob­cho­dy po­nú­ka­jú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu (napr. Al­za.sk), ap­li­ká­cia Ama­zo­nu pat­rí me­dzi naj­lep­šie v tej­to ka­te­gó­rii. Od­po­rú­ča­me! Mi­mo­cho­dom, pre An­droid je Ama­zon dos­tup­ný v dvoch ver­ziách - pre te­le­fó­ny a tab­le­ty.

amazon_android.png

amazon_ios.png

eBay

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ta­kis­to eBay sa mô­že poch­vá­liť kva­lit­ne spra­co­va­nou ap­li­ká­ciou, kto­rá ide v po­rov­na­ní s Ama­zo­nom eš­te o kus ďa­lej a vo ver­zii pre iOS po­nú­ka pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie pris­pô­so­be­né no­vé­mu di­zaj­nu ope­rač­né­ho sys­té­mu. Mo­bil­ný eBay po­te­ší de­tail­ný­mi in­for­má­cia­mi o va­šom pro­fi­le - pria­mo z hlav­nej ob­ra­zov­ky ap­li­ká­cie má­te prís­tup k pred­me­tom, kto­ré sle­du­je­te, ku­pu­je­te a pre­dá­va­te.

ebay.png

Vy­hľa­dá­va­nie na eBay je rých­le a jed­no­du­ché a vďa­ka nas­ta­ve­niu va­šej kra­ji­ny sa vý­sled­ky zob­ra­zu­jú pria­mo s ce­nou poš­tov­né­ho do za­da­nej kra­ji­ny, čo uľah­ču­je orien­tá­ciu a vý­ber. To, či pre­daj­ca po­sie­la napr. na Slo­ven­sko, tak vi­dí­te pria­mo z vý­sled­kov vy­hľa­dá­va­nia. Za­ují­ma­vá fun­kcia je ske­no­va­nie kó­dov EAN, pod­ľa kto­ré­ho mô­že­te vy­hľa­dá­vať pro­duk­ty v po­nu­ke pre­daj­cov. Je­di­ný ne­dos­ta­tok mo­bil­né­ho eBay je ne­mož­nosť vy­tvo­riť auk­ciu. Cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu te­da na­kú­pi­te, ale pre­dá­vať ne­zač­ne­te. Ap­li­ká­ciu však od­po­rú­ča­me. Jej spra­co­va­nie je vý­bor­né, ne­ho­vo­riac o tom, že eBay ne­má k dis­po­zí­cii mo­bil­nú ver­ziu strá­nok.

ebay_android.png

ebay_ios.png

Heu­re­ka.sk

Me­dzi ap­li­ká­cie, kto­ré vám uľah­čia na­ku­po­va­nie, pat­rí aj slo­ven­ská Heu­re­ka. Tú­to mo­bil­nú ap­li­ká­ciu sme za­ra­di­li do náš­ho preh­ľa­du ako jed­né­ho z naj­lep­ších slo­ven­ských zá­stup­cov. Tre­ba však do­dať, že mo­bil­ná Heu­re­ka má nie­koľ­ko vý­raz­ných chýb - naj­väč­šia z nich je iba zá­klad­né vy­hľa­dá­va­nie. Mo­bil­ná ap­li­ká­cia ne­po­nú­ka roz­de­le­nie do ka­te­gó­rií, kto­ré náj­de­te na webo­vých strán­kach Heu­re­ky. 

heureka.png

Jed­not­li­vé ka­te­gó­rie te­da ne­mô­že­te preh­ľa­dá­vať, žia­da­ný to­var si náj­de­te iba cez vy­hľa­dá­va­nie po­mo­cou náz­vu. Na dru­hej stra­ne chvá­li­me vy­hľa­dá­va­nie po­mo­cou kó­dov EAN, kto­ré fun­gu­je bez prob­lé­mov. V tom­to sme­re si ap­li­ká­cia svo­ju fun­kciu pl­ní a mô­že vám po­môcť ušet­riť. Ak vás upú­ta v ob­cho­de ne­ja­ký pro­dukt a skon­tro­lu­je­te si je­ho ce­nu po­mo­cou mo­bil­ných ap­li­ká­cií Ama­zo­nu, eBay a Heu­re­ky, je veľ­mi prav­de­po­dob­né, že ušet­rí­te. Pre­daj­ca v ka­men­nom ob­cho­de však veľ­mi nad­še­ný ne­bu­de... :-)

heureka_android.png

heureka_ios.png

Ka­ta­lóg IKEA

Tá­to ap­li­ká­cia kom­bi­nu­je dve zá­klad­né fun­kcie. Po­nú­ka di­gi­tál­nu ver­ziu ka­ta­ló­gu IKEA na rok 2014. Všet­kých 328 strá­nok si tak mô­že­te pre­zrieť na svo­jom te­le­fó­ne ale­bo tab­le­te. Za­ují­ma­vá no­vin­ka je naj­mä vy­uži­tie roz­ší­re­nej reali­ty. Vďa­ka to­mu si mô­že­te na dis­ple­ji po­zrieť mo­del vy­bra­né­ho ná­byt­ku a zís­kať pred­sta­vu, ako by vy­ze­ral vo va­šej do­mác­nos­ti.

ikea.jpg

Ap­li­ká­cia na ten­to účel vy­ža­du­je tla­če­ný ka­ta­lóg - po­mo­cou ap­li­ká­cie nas­ke­nu­je­te ur­če­ný sym­bol, ka­ta­lóg po­lo­ží­te na vy­bra­né mies­to v iz­be a na je­ho mies­te sa na dis­ple­ji zob­ra­zí ná­by­tok. Vir­tuál­ny ná­by­tok si však mô­že­te v roz­ší­re­nej reali­te po­zrieť a umies­tniť aj po­mo­cou di­gi­tál­nej ver­zie ka­ta­ló­gu. Vte­dy je pou­ži­tie fun­kcie me­nej po­hodl­né, pre­to­že mu­sí­te ruč­ne nas­ta­vo­vať umies­tne­nie a pa­ra­met­re ná­byt­ku, čo ne­mu­sí vždy pos­kyt­núť žia­da­ný vý­sle­dok. Z hľa­dis­ka tech­nic­ké­ho spra­co­va­nia si však ap­li­ká­cia zís­ka­la na­šu po­zor­nosť a po­te­ší aj pod­po­rou slo­ven­ské­ho ja­zy­ka a ka­ta­ló­gu.

ikea_android.png

ikea_ios.png


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter