Téma na želanie

Netradičné produkty na výstave IFA

Strana 2/2

Spo­loč­nosť Beu­rer nám pred­sta­vi­la no­vin­ku, kto­rú vy­vi­nu­la spo­lu so zná­mym dám­skym ma­ga­zí­nom. EL­LE FCE 90 je ma­sáž­ny prís­troj ria­de­ný po­čí­ta­čom, kto­rý je ur­če­ný na re­ge­ne­rá­ciu po­kož­ky na tvá­ri. Do­ká­že efek­tív­ne pô­so­biť pro­ti star­nu­tiu po­kož­ky, čis­tí ju, ob­no­vu­je a vy­rov­ná­va vrás­ky. Pri­tom po­kož­ku za­hrie­va i chla­dí a vďa­ka svo­jim roz­me­rom sa zmes­tí aj do dám­skej ka­bel­ky.

FCE90.JPG

Beu­rer EL­LE FCE 90 udr­ží va­ši po­kož­ku mla­dú a krás­nu, je to vlas­tne ma­sáž do ka­bel­ky

Ká­vo­var­mi sa to na IFA dos­lo­va hem­ži­lo. Se­ve­rin Pic­co­la sa nám však za­pá­čil z dvoch dô­vo­dov. Ide o ká­vo­var, kto­rý si sám me­lie pra­že­nú ká­vu, čo je pred­pok­lad dob­rej ká­vy. Ta­ké­to ká­vo­va­ry však bý­va­jú ta­ké veľ­ké, že sa ťaž­ko da­jú umies­tniť do bež­nej ku­chy­ne. No Se­ve­rin Pic­co­la sa tam zmes­tí. Dru­hý dô­vod, pre­čo nás upú­tal, je prá­ca s mlie­kom. Mno­ho ľu­dí si vy­chut­ná ká­vu len s mlie­kom. V prí­pa­de mo­de­lu Pic­co­la však ná­do­bu s mlie­kom ne­mu­sí­te hneď od­kla­dať do chlad­nič­ky, pre­to­že mlie­ko je ulo­že­né v ter­mo­kon­taj­ne­ri a vy­dr­ží tam dosť dl­ho. Ca­puc­ci­no, Lat­te Mac­chiato ale­bo bie­lu ká­vu uro­bí­te na je­den do­tyk, mož­né je aj pris­pô­so­be­nie štan­dar­dných re­cep­túr. Ce­na je oko­lo 450 EUR.

SEVERIN_PICCOLA_Premium.jpg

Ká­vo­var Se­ve­rin Pic­co­la je ma­lý a vý­kon­ný ká­vo­var pre ná­roč­ných

A pri­chá­dza­me k net­ra­dič­né­mu za­ria­de­niu, kto­ré sme si po náv­ra­te z vý­sta­vy vy­po­ži­ča­li na vy­skú­ša­nie. Je to tran­spa­rent­ný mo­ni­tor Sam­sung NL22B s uh­lo­prieč­kou 22 pal­cov. Roz­lí­še­nie je 1680 × 1050 bo­dov, jas 165 ni­tov, kon­trast­ný po­mer 500:1, po­zo­ro­va­cie uh­ly 160°/140° (ho­ri­zon­tál­ne/ver­ti­kál­ne) a la­ten­cia 5 ms. Zá­klad­ná otáz­ka znie, na čo je to dob­ré. Pred­stav­te si, že má­te ob­chod a pre­dá­va­te napr. ho­din­ky. Tie umies­tni­te do vnú­tor­nej čas­ti mo­ni­to­ra a na dis­ple­ji k to­mu bu­de bež­ať ďal­šia pre­zen­tá­cia. Ga­ran­tu­je­me vám, že to nao­zaj za­be­rie u zá­kaz­ní­kov, je to at­rak­tív­ny spô­sob pre­zen­tá­cie. Svoj pro­dukt uká­že­te v tom naj­lep­šom svet­le. Mo­ni­tor ob­sa­hu­je aj za­bu­do­va­ný po­čí­tač so sof­tvé­rom Ma­gi­cIn­fo Pre­mium. To umož­ní kon­ti­nuál­ne pre­mie­ta­nie ob­ráz­kov ale­bo vi­dea z kľú­ča USB. Ak je po­čí­tač pri­po­je­ný na inter­net, dá sa pre­zen­tá­cia me­niť aj na di­aľ­ku.

Ob­ráz­ky, kto­ré chce­te pre­zen­to­vať, umies­tni­te na kľúč USB do ad­re­sá­ra Ma­gi­cIn­foS­li­de a hneď po za­su­nu­tí kľú­ča bu­de­te mať pre­zen­tá­ciu aj na mo­ni­to­re. Tak­to te­da jed­no­du­cho zho­to­ví­te i pred­ve­die­te pre­zen­tá­ciu. Tran­spa­rent­ný mo­ni­tor je ideál­ny napr. pri pre­da­ji luxus­ných smar­tfó­nov, šper­kov, ma­lých dar­če­kov a pod. Ok­rem po­čí­ta­ča a sof­tvé­ru sú vo vý­ba­ve dva 3 W rep­ro­duk­to­ry, spod­ný pres­vet­le­ný LED pa­nel a bez­peč­nost­ný zá­mok. Za­bu­do­va­ný po­čí­tač je pos­ta­ve­ný na dvoj­jad­ro­vom pro­ce­so­re AMD A4-3310M, je tu 32 GB disk SSD, 2 GB RAM a ope­rač­ný sys­tém Win­dows Em­bed­ded Stan­dard 7. Po­kiaľ ide o ko­nek­ti­vi­tu, k dis­po­zí­cii sú dva por­ty USB 2.0 a dva USB 3.0. Ty­pic­ká spot­re­ba po­čas pre­zen­tá­cie je 105 W. Orien­tač­ná ce­na je 2900 EUR.

Samsung_nl22b.jpg

Tran­spa­rent­ný dis­plej Sam­sung NL22B sa op­la­tí hlav­ne pri pre­zen­tá­cii to­va­rov

Net­ra­dič­né sú aj tla­čiar­ne Sam­sung, kto­ré bo­li vy­tvo­re­né z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov. Pr­vá je eko­lo­gic­ká tla­čia­reň Ori­ga­mi, kto­rej von­kaj­ší plášť je vy­ro­be­ný z vl­ni­tej pa­pie­ro­vej le­pen­ky a vnút­ro z re­cyk­lo­va­né­ho pa­pie­ra. Dru­há je Ma­te, kto­rej vzhľad si mô­že pou­ží­va­teľ pris­pô­so­biť pod­ľa vlas­tných pred­stáv. Jej plášť je to­tiž zo všet­kých strán vy­tvo­re­ný z mo­du­lár­nych do­siek a pou­ží­va­teľ si mô­že vy­brať far­bu i vzor. Tla­čia­reň Clip je skonštruo­va­ná bez pou­ži­tia skru­tiek. Jed­not­li­vé di­ely sú vy­ro­be­né z po­lyp­ro­py­lé­nu v ši­ro­kej šká­le fa­rieb, pou­ží­va­teľ si opäť mô­že jed­no­du­cho zos­ta­viť vlas­tnú ver­ziu.

SamsungOrigami.jpg

SamsungMate.jpg

SamsungClip.jpg

Sam­sung prip­ra­vil na IFA aj net­ra­dič­né tla­čiar­ne: Ori­ga­mi, Ma­te a Clip

Video:


Pred­sta­vu­je­me bu­dúc­nosť do­má­cich ro­bo­tov a spot­reb­nej elek­tro­ni­ky tak, ako sme ju vi­de­li na vý­sta­ve IFA v Berlí­ne.

Video:


Tak ako to bu­de s up­ra­to­va­ním v do­mác­nos­ti a po­mo­cou ro­bo­tov?

Berlín

Zdroj: PCR 11/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter