Technológie, ktoré si môžete obliecť

TEST: 4× smart hodinky

Keď Sam­sung na IFA pred­sta­vil svo­je smart ho­din­ky GA­LAXY Gear, spô­so­bi­lo to po­mer­ne veľ­kú eufó­riu. Smart ho­din­ky tu však exis­to­va­li aj pred­tým a roz­hod­ne to nie je je­di­ný pro­dukt z ka­te­gó­rie tzv. wearab­les dos­tup­ný na na­šom tr­hu. Poz­re­li sme sa te­da na po­nu­ku ho­di­niek, kto­ré as­poň tro­cha spĺňa­jú pred­sta­vu slo­víč­ka „smart". 

Video:


Poz­re­li sme sa de­tail­ne na je­den z naj­viac ob­di­vo­va­ných pro­duk­tov na vý­sta­ve IFA. Sú to in­te­li­gen­tné ho­din­ky, kto­ré spo­lup­ra­cu­jú s Ga­laxy No­te 3, sú akou­si je­ho predĺže­nou ru­kou. Ob­sa­hu­jú aj fo­toa­pa­rát, da­jú sa na nich spúš­ťať ap­li­ká­cie – to všet­ko uvi­dí­te vo vi­deu.

qr_smarthodinky.png

Nie je ich ve­ľa, vy­be­rať však už dnes je z čo­ho. Keď pred pár rok­mi pri­šiel eš­te vte­dy So­ny Eric­sson s prib­liž­ne pia­ti­mi mo­del­mi ho­di­niek s blue­toot­ho­vý­mi fun­kcia­mi, nik­to to­mu ne­ve­no­val zvláš­tnu po­zor­nosť. Dnes sú na na­šom tr­hu po­dob­né dva pro­duk­ty - Ca­sio G-Shock a ho­din­ky Coo­koo, ale sku­toč­né smart ho­din­ky s vlas­tným dis­ple­jom, pro­ce­so­rom a ba­té­riou sú dos­tup­né dvo­je - Sam­sung Ga­laxy Gear a So­ny SmartWatch 2 SW2. Áno, So­ny už po­nú­ka svo­ju dru­hú ge­ne­rá­ciu smart ho­di­niek, tá pr­vá sa ako­si neu­ja­la. Sú smart ho­din­ky nao­zaj tech­no­ló­gia, kto­rú si bu­de­te chcieť obliecť?

Ca­sio G-Shock GB-6900AA

Na pr­vý poh­ľad bež­né di­gi­tál­ne ho­din­ky pre špor­tov­cov dos­tup­né v si­vo-strie­bor­nej ale­bo čier­nej far­be v se­be uk­rý­va­jú blue­toot­ho­vý mo­dul. Ten sa dá vy­užiť na spá­ro­va­nie ho­di­niek s App­le iP­ho­nom, tre­ba však vlas­tniť mo­del iP­ho­ne 4S ale­bo vy­šší a stiah­nuť si ap­li­ká­ciu G-Shock+ App. Nás­led­ne ho­din­ky do­ká­žu in­for­mo­vať pros­tred­níc­tvom ma­lič­ké­ho štvor­zna­ko­vé­ho dis­ple­ja (kto­rý zvlád­ne zob­ra­ziť aj ma­lič­ké ikon­ky) o vy­bra­ných uda­los­tiach. In­for­mu­jú o pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re, sprá­ve ale­bo e-mai­le.

g-shock-bluetooth-GB-6900.jpg

Na pr­vý poh­ľad bež­né di­gi­tál­ne špor­to­vé ho­din­ky Ca­sio, s kto­rý­mi sa mô­že­te aj po­tá­pať, ma­jú v se­be uk­ry­tý blue­toot­ho­vý mo­dul

Pri e-mai­le za­čnú pos­tup­ne ro­lo­vať in­for­má­cie spra­va do­ľa­va, zob­ra­zí sa aj me­no od­osie­la­te­ľa. Ho­din­ky prí­jem­ne vib­ru­jú, píp­nu a roz­svie­tia sa. Podr­ža­ním pra­vé­ho dol­né­ho tla­čid­la si mô­že­te ne­chať vy­hľa­dať te­le­fón, ak prá­ve ne­vie­te, kde sa na­chá­dza. Sa­moz­rej­me, mu­sí byť v do­sa­hu Blue­toot­hu. Ho­din­ky Ca­sio sú pre­vádz­ko­va­né kla­sic­kou ho­din­ko­vou ba­té­riou, ani po týž­dni pou­ží­va­nia sa nám ich pri neus­tá­lom spo­je­ní cez Blue­tooth ne­po­da­ri­lo vy­biť. Kaž­do­pád­ne ide o smart ho­din­ky so zá­klad­nou fun­kcio­na­li­tou. Ne­mu­sí­te mať stá­le pri se­be te­le­fón, hlb­šie vy­uži­tie na pre­po­je­nie s te­le­fó­nom však ne­jes­tvu­je. Le­da­že by ste sa chce­li po­tá­pať a pri­tom nez­meš­kať dô­le­ži­tý ho­vor, keď­že tie­to ho­din­ky sú od­ol­né vo­de.

Ce­na: 179 EUR
Za­po­ži­čal: FAST PLUS

Smart ho­din­ky Coo­koo

Tú­to znač­ku me­dzi ho­din­ka­mi asi ne­poz­ná­te, vý­rob­ca sa orien­tu­je prá­ve na smart ho­din­ky pre­po­ji­teľ­né s mo­bi­lom. Na Slo­ven­sku sú k dis­po­zí­cii v čier­nej, bie­lej, ru­žo­vej a mod­rej far­be. Svo­jím vzhľa­dom sú vhod­né pre ne­ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa, za­me­ra­né­ho na rek­reač­ný šport. Vcel­ku prí­jem­ne se­dia na ru­ke a opäť ide o ho­din­ky s blue­toot­ho­vým mo­du­lom, po­há­ňa­né bež­nou ho­din­ko­vou ba­té­riou, kto­rú sa nám po týž­dni ne­po­da­ri­lo vy­biť.

COOKOOwatch.jpg

Ho­din­ky Coo­koo vás in­for­mu­jú o zmeš­ka­nom ho­vo­re, sprá­ve, pri­po­me­nú uda­losť v ka­len­dá­ri a pri­tom ni­mi mô­že­te ov­lá­dať preh­rá­va­nie hud­by v mo­bi­le

Ho­din­ky Coo­koo pod­po­ru­jú pre­po­je­nie s iP­ho­nom 4S a vy­šším, iPa­dom tre­tej ge­ne­rá­cie a vy­šším a iPo­dom pia­tej ge­ne­rá­cie a vy­šším. Z an­droi­do­vých te­le­fó­nov je dos­tup­ná ap­li­ká­cia ak­tuál­ne iba pre Sam­sung Ga­laxy S4. Ho­din­ky net­ra­dič­ne vy­ža­du­jú ok­rem blue­toot­ho­vé­ho spo­je­nia aj neus­tá­le za­pnu­tie GPS.

V ci­fer­ní­ku ma­jú uk­ry­tých šesť ma­lič­kých ikon, kto­ré vás in­for­mu­jú o pok­le­se sta­vu ba­té­rie pod kri­tic­kú hod­no­tu, pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re, zmeš­ka­nom ho­vo­re, va­šich fa­ce­boo­ko­vých sprá­vach ale­bo o pri­po­mien­ke v ka­len­dá­ri. Ak nie je žia­du­ce, aby vás ho­din­ky ru­ši­li na stret­nu­tí, ale nech­ce­te ru­šiť spo­je­nie s mo­bi­lom, mô­že­te ich prep­núť do ti­ché­ho re­ži­mu. Vzhľa­dom na ce­no­vú ka­te­gó­riu ho­di­niek Coo­koo je za­ují­ma­vá mož­nosť aj opač­nej ko­mu­ni­ká­cie.

Z ho­di­niek mô­že­te stla­če­ním jed­né­ho tla­čid­la „za­če­ko­vať" svo­ju po­lo­hu na Fa­ce­boo­ku, fo­tog­ra­fo­vať vzdia­le­ne mo­bi­lom (tu sme za­tiaľ neob­ja­vi­li vhod­né vy­uži­tie), náj­sť stra­te­ný te­le­fón (mu­sí byť v do­sa­hu), ale naj­mä je tu mož­nosť ov­lá­dať hud­bu. Po­zas­ta­viť, pus­tiť, po­sú­vať sa v playlis­te - to mô­že­te pria­mo z ho­di­niek, čo je pod­ľa nás veľ­mi prak­tic­ké. A prá­ve pre­to hod­no­tí­me ho­din­ky Coo­koo ako vhod­né smart ho­din­ky pre za­čia­toč­ní­kov v tom­to seg­men­te, kto­rí čas­to po­čú­va­jú hud­bu a nech­cú vy­na­lo­žiť ve­ľa pros­tried­kov.

Ce­na: 125 EUR
Za­po­ži­čal: www.an­dres­hop.sk

Sam­sung Ga­laxy Gear

Pr­vý reál­ny mo­del smart ho­di­niek v na­šom tes­te je Ga­laxy Gear od Sam­sun­gu. Ce­na je dosť vy­so­ká, ale v ho­din­kách (s tro­chu väč­ší­mi roz­mer­mi) náj­de­te vý­ba­vu sko­ro ako v smar­tfó­ne. Je tu uk­ry­tý jed­no­jad­ro­vý pro­ce­sor tak­to­va­ný na 800 MHz, ten má k dis­po­zí­cii 512 MB pa­mä­te RAM a pou­ží­va­teľ má po­ru­ke 4 GB flash pa­mä­te. Ne­chý­ba Blue­tooth 4.0 či NFC na zrý­chle­né spá­ro­va­nie za­ria­de­ní.

Samsung-Galaxy-Gear.jpeg

Ho­din­ky, na kto­rých si pre­čí­ta­te e-mail, mô­že­te ni­mi fo­tog­ra­fo­vať ale­bo do­kon­ca ako le­gen­dár­ny Da­vid Has­sel­hoff pria­mo aj te­le­fo­no­vať

Ga­laxy Gear sa ov­lá­da cez 1,63-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej su­per AMO­LED s roz­lí­še­ním 320 × 320 pixelov a ope­rač­ným sys­té­mom ne­mô­že byť nič iné ako špe­ciál­ne up­ra­ve­ný An­droid. V po­ho­to­vos­tnom sta­ve je dis­plej zhas­nu­tý, až po ťuk­nu­tí sa ob­ja­via ho­di­ny. Ga­laxy Gear sú o nie­čo väč­šie ho­din­ky v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou. Ma­jú pev­ne uchy­te­né ra­mien­ka a dô­vod je pro­zaic­ký - v ra­mien­ku je na jed­nej stra­ne uk­ry­tá 1,9 Mpix šo­šov­ka fo­toa­pa­rá­tu a v mies­te, kde sa ra­mien­ko upev­ňu­je, je do­kon­ca uk­ry­tý mik­ro­fón s rep­ro­duk­to­rom.

Ako už is­te tu­ší­te, Ga­laxy Gear sku­toč­ne umož­ňu­je pria­mo te­le­fo­no­vať z ho­di­niek či fo­tog­ra­fo­vať ni­mi. A nie je to len ta­ká „hlú­posť", mik­ro­fón s rep­ro­duk­to­rom je priam ideál­ny pri vo­la­ní po­čas šo­fé­ro­va­nia. Sme veľ­mi zve­da­ví, ako sa k rie­še­niu te­le­fo­no­va­nia z ho­di­niek pos­ta­ví v bu­dúc­nos­ti na­ša le­gis­la­tí­va.

Mi­mo­cho­dom, kon­takt na te­le­fo­no­va­nie mô­že­te vy­brať aj hla­som - v tom­to prí­pa­de však mu­sí­te pou­žiť hla­so­vý po­kyn v an­glič­ti­ne. A fo­toa­pa­rát na­priek to­mu, že je iba 1,9 Mpix, má jed­nu nes­por­nú vý­ho­du. Sta­čí po ho­din­kách prejsť pr­stom zho­ra na­dol a mô­že­te do­ty­kom fo­tog­ra­fo­vať (fo­tog­ra­fie sa uk­la­da­jú pria­mo do te­le­fó­nu). Je to ur­či­te rých­lej­šie ako vy­be­rať te­le­fón z vrec­ka pri mo­men­tke, kto­rú nech­ce­te zmeš­kať. Rov­na­ko mô­že­te reali­zo­vať aj vi­deá, a to so zvu­kom. Gear je vy­tvo­re­ný z pré­mio­vých ma­te­riá­lov, ne­ši­kov­ne je však vy­rie­še­né na­bí­ja­nie.

Pot­re­bu­je­te na to špe­ciál­ny do­ko­va­cí obal a ga­ran­tu­je­me vám, že to bu­de naj­pre­dá­va­nej­šie prís­lu­šen­stvo J. Pre svo­ju veľ­kosť ne­mu­sia ho­din­ky Gear sad­núť na ru­ku kaž­dé­mu. Dis­plej po­zos­tá­va z jed­nej veľ­kej iko­ny, me­dzi kto­rý­mi sa pre­sú­va­te zľa­va dop­ra­va. Na správ­ne fun­go­va­nie pot­re­bu­je­te ap­li­ká­ciu Gear Ma­na­ger, kto­rá za­tiaľ exis­tu­je pre te­le­fón Ga­laxy No­te 3 a tab­let Ga­laxy No­te 10.1 v edí­cii 2014.

Pod­po­ra pre Ga­laxy S4, SIII a No­te 2 je na spad­nu­tie. V zá­kla­de má­te dos­tup­ný den­ník uda­los­tí, kon­tak­ty, sprá­vy a e-mai­ly (kto­ré mô­že­te aj ma­zať), S-Voi­ce (hla­so­vé poz­nám­ky, kto­ré sa nás­led­ne ob­ja­via v te­le­fó­ne aj s pre­pi­som, ale fun­gu­je to iba v an­glič­ti­ne), ga­lé­riu fo­tog­ra­fií a preh­rá­va­nie mé­dií. Ide o pre­po­je­nie preh­rá­va­ča v te­le­fó­ne a úpl­ne ideál­ne je ta­ké­to vy­uži­tie, keď má­te te­le­fón eš­te spá­ro­va­ný s rep­ro­duk­tor­mi do­ma. Po­tom mô­že­te aj po­čas va­re­nia po­ľah­ky ov­lá­dať hud­bu pria­mo z te­le­fó­nu.

Ak­tuál­ne je pre Ga­laxy Gear k dis­po­zí­cii prib­liž­ne 20 ap­li­ká­cií, kto­ré si po­ľah­ky doin­šta­lu­je­te. Ide nap­rík­lad o kro­ko­mer, po­ča­sie, Ra­diON, stop­ky, ka­len­dár, Ever­no­te či ap­li­ká­cie na fit­nes a zá­ba­vu. Po­čas tes­to­va­nia sme neob­ja­vi­li ap­li­ká­ciu pre Fa­ce­book a Twit­ter, tá však bu­de na zoz­na­me pr­vá, kto­rá pri­bud­ne. Ne­vý­ho­da tých­to 74-gra­mo­vých ho­di­niek a ich 315 mAh ba­té­rie je nut­nosť ich na­bí­jať kaž­dý ve­čer.

V prí­pa­de, že ne­bu­de čas­to ov­lá­dať hud­bu a fo­tog­ra­fo­vať, vy­dr­ží o nie­čo dlh­šie. Sam­sung Ga­laxy Gear je ideál­ny prík­lad smart ho­di­niek a ich vy­uži­tia od pre­po­je­nia te­le­fó­nu cez no­ti­fi­ká­cie až po fo­tog­ra­fo­va­nie a vo­la­nie pria­mo z te­le­fó­nu. Cí­ti­te sa pri­tom tro­cha ako v sci-fi, ale fun­gu­je to a je to do­kon­ca prak­tic­ké. Sam­sung Ga­laxy Gear sú tech­no­lo­gic­ky naj­vy­ba­ve­nej­šie smart ho­din­ky, prob­lé­mom na Slo­ven­sku bu­de ich ce­na.

Ce­na: 299 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

So­ny SmartWatch 2 SW2

So­ny po­nú­ka na tr­hu už dru­hú ge­ne­rá­ciu svo­jich SmartWat­ches, ak­tuál­ne pod ozna­če­ním 2 SW. Za­ují­ma­vos­ťou tých­to ho­di­niek s hmot­nos­ťou 47 gra­mov a roz­mer­mi 42 × 9 × 41 mm je mož­nosť vý­me­ny ná­ram­kov, na tr­hu sú už te­raz dos­tup­né naj­rôz­nej­šie far­by - žl­tý, ze­le­ný, fia­lo­vý, ru­žo­vý a ko­vo­vý ná­ra­mok. S ko­vo­vým ná­ram­kom ma­jú ce­lé ho­din­ky hmot­nosť 122,5 gra­mu.

sonysmartwatch2.jpg

Dru­há ge­ne­rá­cia smart ho­di­niek od So­ny po­nú­ka poh­ľad do sve­ta so­ciál­nych sie­tí, ne­chý­ba pod­po­ra pre NFC a pri pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re či sprá­ve prí­jem­ne za­vib­ru­jú

Nás po­te­šil naj­mä stu­peň kry­tia IP57, čo zna­me­ná, že sa s ho­din­ka­mi mô­že­te po­no­riť do vo­dy a za­plá­vať si s ni­mi. SmartWatch 2 sú vy­ba­ve­né ta­kis­to ako drah­šia kon­ku­ren­cia Blue­toot­hom a mo­du­lom NFC na rých­le pá­ro­va­nie. Zá­kla­dom dru­hej ge­ne­rá­cie in­te­li­gen­tných ho­di­niek od So­ny je 1,6-pal­co­vý LCD dis­plej s roz­lí­še­ním 220 × 176 pixelov a s auto­ma­tic­kou re­gu­lá­ciou ja­su.

Opäť bež­ia na špe­ciál­ne up­ra­ve­nom An­droi­de a cez Blue­tooth 3.0 ich mož­no spo­jiť s akým­koľ­vek iným an­droi­do­vým te­le­fó­nom, kto­rý má ope­rač­ný sys­tém 4.0 a vy­šší, ne­mu­sí ísť iba o te­le­fón So­ny. Efek­tne je na hlav­nom dis­ple­ji vy­rie­še­ná no­ti­fi­kač­ná mi­nil­išta, inak po­zos­tá­va hlav­né me­nu z ma­ti­ce 2 × 2 ikon. Me­dzi zá­klad­né ap­li­ká­cie pat­rí bu­dík, ča­so­vač či sve­tiel­ko (iba pre­me­ní ce­lý dis­plej na bie­lu plo­chu, kto­rá veľ­mi nes­vie­ti), ov­lá­da­nie ho­vo­ru, čí­ta­nie SMS aj e-mai­lo­vých správ (bez mož­nos­ti ich ma­za­nia).

Ne­chý­ba ap­li­ká­cia na po­ča­sie, preh­ľad kon­tak­tov a po­te­ši­la nás prí­tom­nosť fa­ce­boo­ko­vej aj twit­te­ro­vej mi­nia­pli­ká­cie. Všet­ko sú to „mi­niap­ky" dos­tup­né v Goog­le Play, kto­ré vy­hľa­dá­va­te cez špe­cia­li­zo­va­nú ap­li­ká­ciu vo va­šom smar­tfó­ne. Me­dzi ap­li­ká­cia­mi na doin­šta­lo­va­nie náj­de­te nap­rík­lad vy­hľa­dá­va­nie te­le­fó­nu na di­aľ­ku, klien­ta Gmai­lu či čí­tač­ku RSS. Po­čet ak­tuál­ne dos­tup­ných ap­li­ká­cií sa po­hy­bu­je v de­siat­kach po­dob­ne ako pri kon­ku­ren­cii, ide za­tiaľ o po­mer­ne no­vý trh, ap­li­ká­cie bu­dú eš­te len pri­bú­dať. SmartWatch po­čas uda­los­ti na te­le­fó­ne prí­jem­ne za­vib­ru­jú, na­bí­ja­te ich cez kla­sic­ký ko­nek­tor mic­roUSB, tak­že keď za­bud­ne­te do­ma na­bí­jač­ku, na­bi­je­te ho po­ľah­ky aj z no­te­boo­ku.

My sme na­bí­ja­li SmartWatch pri čas­tom pou­ží­va­ní prie­mer­ne raz za tri dni. V po­ho­to­vos­tnom sta­ve má­te k dis­po­zí­cii šty­ri ver­zie ho­di­niek na hlav­nej ob­ra­zov­ke, kto­ré sú neus­tá­le za­pnu­té. Na vý­ber má­te ana­ló­go­vú a di­gi­tál­nu ver­ziu ho­di­niek. Ja­zyk ho­di­niek by sa mal syn­chro­ni­zo­vať s te­le­fó­nom, slo­ven­či­na sa však v ho­din­kách neob­ja­vi­la. Za­ují­ma­vá je mož­nosť za­bez­pe­če­nia ho­di­niek PIN kó­dom. So­ny SmartWatch sú z ka­te­gó­rie sku­toč­ne in­te­li­gen­tných ho­di­niek ce­no­vo naj­dos­tup­nej­ším rie­še­ním. Neu­mož­ňu­jú sí­ce pria­mo reali­zo­vať ho­vor či fo­tog­ra­fo­vať, po­nú­ka­jú však všet­ko os­tat­né. Ne­chý­ba pre­po­je­nie na so­ciál­ne sie­te, čí­ta­nie e-mai­lov či ov­lá­da­nie mul­ti­mé­dií.

Ce­na: 179 EUR
Za­po­ži­čal: So­ny

Ver­dikt PC RE­VUE

Trh so smart ho­din­ka­mi je za­čí­na­jú­ci biz­nis, o kto­rom nik­to ne­tu­ší, aké roz­me­ry na­be­rie. Ide však o veľ­mi za­ují­ma­vú ka­te­gó­riu, kto­rú pri­ví­ta­jú naj­mä tzv. ear­ly adop­ters, te­da tech­no­lo­gic­kí nad­šen­ci. Smart ho­din­ky po­nú­ka­jú v niek­to­rých prí­pa­doch eš­te lep­ší kom­fort pri vo­la­ní a ne­mu­sí­te pri tom vô­bec vy­ťa­ho­vať smar­tfón z vrec­ka. Čo nám z psy­cho­lo­gic­ké­ho poh­ľa­du mier­ne pre­ká­ža, je fakt, že ide o ďal­šie za­ria­de­nie, kto­ré vás „nú­ti" eš­te viac a čas­tej­šie inter­ago­vať so so­ciál­nym sve­tom na inter­ne­te a eš­te čas­tej­šie kon­tro­lo­vať, či ste „o nie­čo nep­riš­li". Smart ho­din­ky bu­dú ur­či­te sú­čas­ťou náš­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta v bu­dúc­nos­ti. V ro­ku 2013 kon­šta­tu­je­me, že trh na ta­ký­to typ vý­rob­ku eš­te nie je cel­kom prip­ra­ve­ný a ne­pôj­de o ma­so­vo pre­dá­va­ný pro­dukt.

Zdroj: PCR 11/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter