Testovali sme

Tabletové novinky

Strana 2/2

Pres­ti­gio Mul­ti­Pad 4 Quan­tum 7.85

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Pres­ti­gio uvie­dlo na trh aj no­vé tab­le­ty z ra­du Mul­ti­Pad 4 Quan­tum. Ide o štvor­jad­ro­vé mo­de­ly, kto­ré prek­va­pia naj­mä svo­jím zov­ňaj­škom. Hli­ní­ko­vé ša­si sa oby­čaj­ne pre­zen­tu­je ako nie­čo nad­štan­dar­dné a Pres­ti­gio si do­vo­li­lo ta­kú­to konštruk­ciu ap­li­ko­vať na svo­jich za­ria­de­niach za 154, resp. 189 eur.

Tre­ba však uz­nať, že roz­hod­nu­tie to bo­lo správ­ne. Rov­na­ko chvá­li­me aj fi­nál­ne vy­ho­to­ve­nie. V rám­ci tes­to­va­nia tab­le­tov sa čas­to stre­tá­va­me s tým, že v prí­pa­de ce­no­vo dos­tup­ných mo­de­lov je di­zajn čas­to dru­ho­ra­dý a tab­let chce pou­ží­va­te­ľa os­lo­viť svo­ji­mi vnú­tor­nos­ťa­mi. V prí­pa­de tes­to­va­né­ho mo­de­lu to tak nie je a von­kaj­šok aj vnút­ro sú si mi­ni­mál­ne rov­no­cen­né. Mul­ti­Pad 4 Quan­tum 7.85 na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na iPad mi­ni, vďa­ka ele­gan­tné­mu ša­si ne­pô­so­bí ako lac­ná kó­pia.

quantum7.jpg

7,85-pal­co­vý dis­plej dis­po­nu­je roz­lí­še­ním 1024 × 768 a pa­ne­lom IPS. Štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor s frek­ven­ciou 1,6 GHz je dnes štan­dard aj v prí­pa­de drah­ších za­ria­de­ní a pos­ky­tu­je vý­kon, kto­rý pos­ta­ču­je na aké­koľ­vek vy­uži­tie prís­tro­ja. Ten­to Mul­ti­Pad nie je v žiad­nom prí­pa­de naj­vý­kon­nej­ší tab­let, po­mer ce­na/vý­kon je však vy­ni­ka­jú­ci.

Mul­ti­Pad 4 Quan­tum po­nú­ka v rám­ci svo­jej ce­ny nad­štan­dar­dnú vý­ba­vu, pri ur­či­tých pa­ra­met­roch však bo­lo tre­ba šet­riť. Tab­let má pre­to inter­né úlo­žis­ko s vy­uži­teľ­nou ka­pa­ci­tou 5,7 GB, dos­tup­ný pries­tor si však roz­ší­ri­te po­mo­cou kar­ty mic­roSD. Me­nej kva­lit­né sú aj ka­me­ry, kto­rý­mi je za­ria­de­nie vy­ba­ve­né. Na ne­ná­roč­né sky­po­va­nie však pos­ta­čia. Vý­drž ba­té­rie 4,5 ho­di­ny pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su je ak­cep­to­va­teľ­ná.

Pres­ti­gio Mul­ti­Pad 4 Quan­tum 7.85 chvá­li­me, pre­to­že vzhľa­dom na svo­ju ce­nu po­nú­ka vý­bor­ný pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Lac­nej­ší Mul­ti­Pad 2 Pro Duo sme po­rov­ná­va­li s mo­de­lom ASUS Me­MO Pad HD 7 a tab­let od ASU­Su mô­že­me po­rov­nať aj te­raz. 7,85-pal­co­vý Pres­ti­gio po­nú­ka po­rov­na­teľ­nú kva­li­tu dis­ple­ja aj vý­kon, ale z hľa­dis­ka di­zaj­nu má jas­ný nás­kok.

Ce­na: 154 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Pres­ti­gio Mul­ti­Pad 4 Quan­tum 10.1

10,1-pal­co­vý štvor­jad­ro­vý Quan­tum po­nú­ka prak­tic­ký to­tož­nú vý­ba­vu ako men­šia ver­zia. Hli­ní­ko­vé ša­si je vý­bor­ne zvlád­nu­té aj v tom­to prí­pa­de a tab­le­ty vy­ze­ra­jú na pr­vý poh­ľad sku­toč­ne veľ­mi dob­re. 10,1-pal­co­vý mo­del po­nú­ka rov­na­ký vý­kon, vy­ššie roz­lí­še­nie 1280 × 720 a dlh­šiu vý­drž ba­té­rie. V na­šom tes­te sme na­me­ra­li až 6,7 ho­di­ny. Dis­plej IPS má vý­bor­nú kva­li­tu, tak­že tab­let bu­de­te čas­to pou­ží­vať aj s niž­ším nas­ta­ve­ním ja­su, ako je maximum. Je­ho vý­drž bu­de te­da eš­te lep­šia.

quantum10.jpg

Z hľa­dis­ka pred­nej a za­dnej ka­me­ry a jed­not­li­vých por­tov sú oba tab­le­ty iden­tic­ké. Do­daj­me, že za­dná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 2 Mpix, pred­ná 0,3 Mpix. Tab­le­ty z ra­du Mul­ti­Pad 4 Quan­tum po­te­šia aj pod­po­rou tech­no­ló­gie Blue­tooth, a ho­ci ma­jú vý­stup HDMI, pod­po­ru­jú aj fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja. Oba tab­le­ty vy­uží­va­jú ope­rač­ný sys­tém An­droid vo ver­zii 4.2 a po­nú­ka­jú pod­po­ru via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov.

Vzhľa­dom na dneš­né ce­ny tab­le­tov mô­že­me Quan­tum 10.1 po­va­žo­vať za mo­del stred­nej trie­dy, pos­ky­tu­je však vý­bor­ný po­mer ce­na/vý­kon. V zá­klad­nom ba­le­ní náj­de­te aj ochran­ný obal, kto­rý vy­uži­je­te pri pre­ná­ša­ní za­ria­de­nia. To pla­tí pre všet­ky mo­de­ly Pres­ti­gia, kto­rých re­cen­zie uvá­dza­me v tom­to člán­ku.

Ce­na: 189 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Tabletove novinky - nahlad 01.jpg

Tabletove novinky - nahlad 02.jpg

GoC­le­ver - za­ují­ma­vá znač­ka na slo­ven­skom tr­hu

Na slo­ven­ský trh sa dos­tá­va množ­stvo pro­duk­tov a pri­bú­da aj no­vé znač­ky. Na­ši či­ta­te­lia si už všim­li, že hlav­ne v ob­las­ti tab­le­tov sa v na­šom ma­ga­zí­ne za­ča­li ob­ja­vo­vať aj pro­duk­ty znač­ky GoC­le­ver. Spý­ta­li sme na ňu ria­di­te­ľa spo­loč­nosť AGEM Com­pu­ters Fer­di­nan­da Rez­ní­ka (FR).

Ferdo.jpg

PCR: Čím chce za­ujať znač­ka GoC­le­ver v ob­las­ti tab­le­tov na slo­ven­skom tr­hu? Pre ko­ho sú ur­če­né tie­to tab­le­ty?

FR: GoC­le­ver chce za­ujať a v sku­toč­nos­ti už aj za­ujal pre­dov­šet­kým dos­tup­nos­ťou fi­nál­nej ce­ny, pri­čom po­mer ce­na/vý­kon pat­rí k naj­lep­ším v po­nu­ke tab­le­tov na slo­ven­skom tr­hu.

PCR: Ako je to s dis­tri­bú­ciou pro­duk­tov GoC­le­ver na na­šom tr­hu?

FR: AGEM Com­pu­ters je je­di­ný, a te­da vý­hrad­ný dis­tri­bú­tor GoC­le­ver na Slo­ven­sku.

PCR: Ok­rem tab­le­tov exis­tu­jú aj smar­tfó­ny tej­to znač­ky?

FR: Áno, sú aj smar­tfó­ny GoC­le­ver, a to za veľ­mi za­ují­ma­vé ce­ny. Za­tiaľ sú však u nás naj­po­pu­lár­nej­šie tab­le­ty.

PCR: Aké je te­da por­tfó­lio tab­le­tov tej­to znač­ky z hľa­dis­ka uh­lo­prieč­ky dis­ple­ja, ope­rač­ných sys­té­mov a dopl­nko­vej vý­ba­vy?

FR: Tab­le­ty pre­dá­va­me s uh­lo­prieč­kou od 7 do 10 pal­cov, ope­rač­ným sys­té­mom je vždy An­droid. Ako prís­lu­šen­stvo sa po­nú­ka­jú dr­žia­ky do au­ta a do­ko­va­teľ­né klá­ves­ni­ce. K väč­ši­ne tab­le­tov pod 100 eur do­dá­va­me aj puz­dro s klá­ves­ni­cou.

PCR: Ako sa za­bez­pe­ču­je servis pre tab­le­ty znač­ky GoC­le­ver a koľ­ko bu­de tr­vať prí­pad­ná op­ra­va?

FR: Servis reali­zu­je fir­ma Boun­cer, kto­rá síd­li na Mo­ra­ve. Fun­gu­je to ako pri väč­ši­ne zna­čiek tak, že zá­kaz­ník cez te­le­fón ale­bo inter­net nah­lá­si rek­la­má­ciu pro­duk­tu, servis za­bez­pe­čí za­dar­mo dop­ra­vu ku­rié­rom tam aj späť. Až 98 % všet­kých op­ráv sa stih­ne do 14 dní.

PCR: Kto­rý pro­dukt GoC­le­ver je naj­pre­dá­va­nej­ší na Slo­ven­sku?

FR: Naj­lep­šie sa nám pre­dá­va tab­let Terra 70L s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom a s puz­drom s klá­ves­ni­cou v kon­co­vej ce­ne 79 eur.

PCR: Ako sa dá od­had­núť bu­dúc­nosť tab­le­tov u nás a kam sa dos­ta­ne ich pre­daj­ná ce­na?

FR: Pod­ľa mňa pre­daj­ná ce­na tab­le­tov už do­siah­la svo­je mi­ni­mum. Ce­ny oko­lo 70 eur s DPH ro­bia tie­to pro­duk­ty veľ­mi dos­tup­ný­mi pre ši­ro­kú ve­rej­nosť, pri­čom v žiad­nom prí­pa­de nej­de o nek­va­lit­ný pro­dukt. Tab­let je vo všeo­bec­nos­ti veľ­mi mla­dý pro­dukt na ne­ja­ké od­váž­ne prog­nó­zy, v kaž­dom prí­pa­de sa oča­ká­va zní­že­nie poč­tu zna­čiek v po­nu­ke. Pred­pok­la­dám, že vy­slo­ve­ne nek­va­lit­né znač­ky, kto­ré sa dos­lo­va zviez­li na vl­ne ras­tú­ce­ho tr­hu, pos­tup­ne aj u nás vy­miz­nú. Pre­ži­je ten, kto po­núk­ne dos­ta­toč­ne kva­lit­ný pro­dukt za dob­rú ce­nu a so za­is­te­ným servis­om a pod­po­rou.

Ďaku­je­me za roz­ho­vor.

Za PC RE­VUE sa roz­prá­val On­drej Mac­ko.


Zdroj: PCR 11/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter