Testovali sme

Tabletové novinky

Strana 1/2

No­vem­bro­vé no­vin­ky sa ne­sú v zna­me­ní dvoch zna­čiek. Tab­le­ty GOC­LE­VER sa na náš trh dos­ta­li v ofi­ciál­nej dis­tri­bú­cii ob­cho­du AGEM Com­pu­ters a poz­re­li sme sa aj na zú­bok no­vin­kám od Pres­ti­gia, kto­ré prek­va­pi­li hli­ní­ko­vým ša­si. Všet­kých 7 tab­le­tov je v ce­no­vej hla­di­ne do 200 eur, mo­de­ly GOC­LE­VER sa sna­žia za­ujať ce­nou oko­lo 100 eur.

GOC­LE­VER Elip­so 71

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Abe­ced­ne pr­vý mo­del Elip­so 71 je to naj­lep­šie, čo GOC­LE­VER po­nú­ka v ka­te­gó­rii 7-pal­co­vých tab­le­tov. Fa­reb­ne jed­no­lia­te te­lo (bie­le ale­bo čier­ne) pô­so­bí ele­gan­tnej­ším doj­mom ako kom­bi­ná­cia čier­ne­ho pa­ne­la oko­lo dis­ple­ja a bie­le­ho chrb­ta v prí­pa­de os­tat­ných mo­de­lov. Elip­so 71 je zá­ro­veň ako je­di­ný tab­let vy­ba­ve­ný slo­tom na SIM kar­ty, a te­da pod­po­ru­je mo­bil­ný 3G inter­net. Do­daj­me, že SIM kar­ty sú štan­dar­dnej veľ­kos­ti.

elipso.jpg

Za­ria­de­nie je vy­ba­ve­né 7-pal­co­vým dis­ple­jom TN s roz­lí­še­ním 1024 × 600. Je­ho kva­li­ta je v rám­ci tab­le­tov GOC­LE­VER naj­lep­šia, ale v po­rov­na­ní s naj­vyš­ší­mi mo­del­mi za­os­tá­va. Ab­sen­cia pa­ne­la IPS je ba­da­teľ­ná naj­mä z hľa­dis­ka men­ších po­zo­ro­va­cích uh­lov. Keď je tab­let pos­ta­ve­ný na vý­šku, iko­ny pri ľa­vom kra­ji sú sčas­ti mier­ne usek­nu­té. Ten­to prob­lém sa ob­ja­vu­je iba v rám­ci do­mov­skej strán­ky, v ap­li­ká­ciách je všet­ko v po­riad­ku.

GOC­LE­VER pou­žil vo svo­jich tab­le­toch rôz­no­ro­dé kon­fi­gu­rá­cie, s niek­to­rý­mi pro­ce­sor­mi sa až tak čas­to nes­tre­tá­va­me. Elip­so 71 je však vy­ba­ve­ný štan­dar­dným pro­ce­so­rom Cor­tex A9 s frek­ven­ciou 1,2 GHz. V tom­to sme­re pri­po­mien­ky ne­má­me, prís­troj pos­ky­tu­je dob­rý vý­kon, kto­rý pos­ta­čí na bez­prob­lé­mo­vú prá­cu a gra­fic­ky ne­ná­roč­nú zá­ba­vu. Pri niž­šej kva­li­te si po­ra­dí aj s ná­roč­nej­ší­mi 3D hra­mi.

Čo sa os­tat­nej vý­ba­vy tý­ka, tá je do veľ­kej mie­ry zhod­ná s os­tat­ný­mi tes­to­va­ný­mi tab­let­mi GOC­LE­VER: port mic­ro USB, slot mic­roSD, pred­ná (0,3 Mpix) a za­dná ka­me­ra (2,0 Mpix). Elip­so 71 je však je­di­ný mo­del, kto­rý má Blue­tooth a pod­po­ru­je fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja.

Elip­so 71 je štan­dard­ný plas­to­vý tab­let, kto­rý upú­ta naj­mä svo­jou ce­nou. Op­ro­ti kon­ku­ren­cii po­nú­ka slot na SIM kar­ty, tak­že ak pot­re­bu­je­te ce­no­vo dos­tup­ný tab­let s pod­po­rou mo­bil­né­ho 3G inter­ne­tu, Elip­so vás mô­že za­ujať.

Ce­na: 118,80 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

GOC­LE­VER Orion 70 + klá­ves­ni­ca

Orion 70 sa sčas­ti po­do­bá na mo­del Elip­so 71. Ta­kis­to ide o 7-pal­co­vý tab­let s roz­lí­še­ním 1024 × 600. Ok­rem to­tož­né­ho roz­lí­še­nia je pou­ži­tý aj ten is­tý typ dis­ple­ja a ope­rač­ný sys­tém An­droid 4.2.2. Orion 70 však ne­po­nú­ka fun­kciu bez­drô­to­vé­ho dis­ple­ja, te­lo je vy­ba­ve­né vý­stu­pom HDMI.

orion.jpg

Aj z hľa­dis­ka konštruk­cie sa nám viac pá­čil Elip­so 71. Orion má čier­no-bie­le te­lo a por­to­vú vý­ba­vu, kto­rá sa na­chá­dza na hor­nom, resp. pra­vom bo­ku - pod­ľa to­ho, ako je tab­let orien­to­va­ný. Prek­va­pil nás dvo­ji­cou tla­či­diel - ok­rem tla­čid­la na za­pnu­tie a vy­pnu­tie je vy­ba­ve­ný aj gom­bí­kom Ho­me, kto­rý tab­let prep­ne do zob­ra­ze­nia do­mov­skej ob­ra­zov­ky. To­tož­ný účel má aj sof­tvé­ro­vé tla­čid­lo, kto­ré sa na­chá­dza na spod­nej liš­te v roz­hra­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid. Keď­že Orion 70 ne­má har­dvé­ro­vé tla­čid­lá na re­gu­lá­ciu hla­si­tos­ti, tie­to ov­lá­da­cie pr­vky sa ta­kis­to na­chá­dza­jú na spod­nej liš­te a tre­ba do­dať, že zo­ra­de­nie sof­tvé­ro­vých tla­či­diel je neš­tan­dar­dné. Pre umies­tne­nie har­dvé­ro­vé­ho tla­čid­la Do­mov sa po­su­nul slot na kar­ty mic­roSD, kto­rý je te­raz si­tuo­va­ný pod vý­stu­pom HDMI.

Orion 70 sa chvá­li štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom s frek­ven­ciou 1 GHz, čo je po­mer­ne za­ují­ma­vá kom­bi­ná­cia. Z hľa­dis­ka ply­nu­los­ti sys­té­mu je prib­liž­ne na úrov­ni mo­de­lu Elip­so 71, kon­krét­ne čí­sel­né úda­je nám však benchmark Quad­rant Stan­dard ne­zob­ra­zil. Ide o uni­kát­nu kon­fi­gu­rá­ciu.

Tab­let AGEM pre­dá­va za 83,88 eura, my sme ma­li na test ba­le­nie s klá­ves­ni­cou, kto­ré sto­jí 92,28 eura. Za obal s klá­ves­ni­cou tak za­pla­tí­te ne­ce­lých 9 eur. Klá­ve­sy sú však po­mer­ne ma­lé a pí­sa­nie je má­lo po­hodl­né. Naj­mä ak chce­te pí­sať rých­lo, čas­to sa bu­de­te ro­biť prek­le­py.

Orion 70 po­nú­ka adek­vát­ny po­mer ce­na/vý­kon a di­zajn by sa dal zlep­šiť. No ak si chce­te kú­piť tab­let za 80 eur, bu­de­te mu­sieť uro­biť ne­ja­ké kom­pro­mi­sy. Je­den z nich bu­de aj ak­cep­to­va­nie fak­tu, že ten­to tab­let vám na jed­no na­bi­tie dl­ho ne­vydr­ží. V na­šom tes­to­va­com pros­tre­dí sa pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su vy­bil prib­liž­ne po 2 ho­di­nách a 20 mi­nú­tach.

Ce­na: 92,28 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

GOC­LE­VER TAB T76 GPS TV

Se­dem­pal­co­vý GOC­LE­VER do tre­ti­ce - mo­del TAB T76 GPS TV chce za­ujať iný­mi vlas­tnos­ťa­mi ako os­tat­né tab­le­ty. Pri poh­ľa­de na ce­nu a har­dvé­ro­vú kon­fi­gu­rá­ciu je to zrej­mé. TAB T76 dis­po­nu­je 7-pal­co­vým dis­ple­jom TFT, kto­rý je o nie­čo hor­ší v po­rov­na­ní s os­tat­ný­mi 7-pal­co­vý­mi tab­let­mi od toh­to vý­rob­cu. Niž­šie je aj roz­lí­še­nie (800 × 480). Dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Te­le­Chips 8925 s frek­ven­ciou 1 GHz pos­ky­tu­je v po­rov­na­ní so svo­ji­mi sú­ro­den­ca­mi niž­ší vý­kon či už z hľa­dis­ka čí­sel­ných úda­jov tes­to­va­cie­ho benchmar­ku, ale­bo čo sa prá­ce s tab­le­tom tý­ka. Pri bež­nej prá­ci, ako je pre­hlia­da­nie inter­ne­tu, bu­de­te mu­sieť byť tr­pez­li­vej­ší.

t76.jpeg

TAB T76 chce za­ujať vlas­tnos­ťa­mi, kto­ré sú v je­ho ozna­če­ní - kon­krét­ne GPS a TV. V ba­le­ní náj­de­te dr­žiak do au­ta a tab­let po­nú­ka pre­din­šta­lo­va­nú ap­li­ká­ciu Mi­reo viaGPS, ale iba v 7-dňo­vej trial ver­zii. Z hľa­dis­ka TV fun­kcio­na­li­ty má prís­troj in­teg­ro­va­nú an­té­nu, po­mo­cou kto­rej mô­že­te sle­do­vať vy­sie­la­nie DVB-T. V tom­to sme­re fun­gu­je tab­let bez­chyb­ne, chce­lo by to však kva­lit­nej­ší dis­plej.

Do­daj­me, že z hľa­dis­ka konštruk­cie nám tab­let pri­po­mí­na via­ce­ro ce­no­vo dos­tup­ných mo­de­lov, s kto­rý­mi sme sa stret­li po­čas pos­led­ných 24 me­sia­cov. TAB T76 sa lí­ši v tom, že čier­ny plas­to­vý chr­bát nah­ra­dil bie­lym kry­tom. Tab­let po­nú­ka štan­dar­dnú ko­nek­ti­vi­tu - mi­ni HDMI, mic­ro USB a mic­roSD. Na­bí­ja sa po­mo­cou de­di­ko­va­né­ho por­tu, má pred­nú a za­dnú ka­me­ru a spo­me­dzi tab­le­tov GOC­LE­VER dis­po­nu­je naj­lep­šou vý­dr­žou pri sús­tav­nom sle­do­va­ní vi­dea z YouTu­be pri maximál­nom nas­ta­ve­ní ja­su. T76-ke sme na­me­ra­li vý­drž 4 ho­di­ny.

TAB T76 GPS TV je špe­ci­fic­ký mo­del. Je drah­ší ako Orion 70 s klá­ves­ni­cou, ale z hľa­dis­ka zá­klad­ných pa­ra­met­rov je hor­ší. Je to daň za in­teg­ro­va­nú TV an­té­nu, tu­ner a pri­jí­mač GPS. Ten­to mo­del si vy­be­raj­te v prí­pa­de, že dr­žiak GPS v ba­le­ní a mož­nosť sle­do­vať vy­sie­la­nie DVB-T bez do­da­toč­né­ho prís­lu­šen­stva pa­tria k va­šim prio­ri­tám.

Ce­na: 95,88 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

GOC­LE­VER Terra 101

GOC­LE­VER má v po­nu­ke aj 10,1-pal­co­vý tab­let Terra. V ka­te­gó­rii ce­no­vo dos­tup­ných tab­le­tov ide o vý­nim­ku, v pre­važ­nej väč­ši­ne prí­pa­dov sa stre­tá­va­me iba so 7-pal­co­vý­mi za­ria­de­nia­mi. Terra 101 má pre­to po­ten­ciál za­ujať pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú tab­let za čo naj­niž­šiu ce­nu, ale 7 pal­cov sa im zdá má­lo.

terra.jpg

Níz­ka pre­daj­ná ce­na sa však pre­ja­ví. Plas­to­vé te­lo s jed­ným ma­lým rep­ro­duk­to­rom di­zaj­nom ani rep­ro­du­ko­va­ným zvu­kom neo­hú­ri a dis­plej TFT má men­šie po­zo­ro­va­cie uh­ly a niž­šiu kva­li­tu. S dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom AM­Lo­gic 8726-MXS sa stre­tá­va­me pr­výk­rát, je­ho vý­kon je však na po­mer­ne dob­rej úrov­ni. V tom­to sme­re vý­hra­dy ne­má­me, prá­ca s An­droi­dom je sviž­ná, pri­ví­ta­li by sme však rých­lej­šie na­čí­ta­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok.

Os­tat­ná vý­ba­va je štan­dar­dná a to­tož­ná s os­tat­ný­mi tab­let­mi GOC­LE­VER. Ne­chý­ba te­da pred­ná a za­dná ka­me­ra, ich roz­lí­še­nie pos­ta­čí na vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu cez Sky­pe. Štan­dar­dom je mic­ro USB, vý­stup mi­ni HDMI a slot mic­roSD. Aj Terra 101 v na­šom tes­te vy­dr­ža­la na 3 ho­di­ny pre­vádz­ky.

Terra 101 je te­da štan­dard­ný tab­let, kto­rý po­nú­ka pot­reb­nú vý­ba­vu a pl­ní si svoj účel. Ok­rem niž­šej ce­ny však žiad­nu pri­da­nú hod­no­tu ne­ča­kaj­te. V ka­te­gó­rii lac­ných tab­le­tov mô­že za­ujať svo­jou veľ­kos­ťou, za­ují­ma­vá aj po­mer­ne bo­ha­tá vý­ba­va pre­din­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií - to však pla­tí pre všet­ky tab­le­ty toh­to vý­rob­cu.

Ce­na: 119,88 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Pres­ti­gio Mul­ti­Pad 2 Pro Duo 7.0

Se­dem­pal­co­vý Mul­ti­Pad 2 Pro Duo sa od os­tat­ných mo­de­lov Pres­ti­gio, kto­ré sme tes­to­va­li v tom­to člán­ku, lí­ši svo­jou konštruk­ciou. Tab­let má plas­to­vé ša­si, aj keď chr­bát chce upú­tať po­zor­nosť me­ta­lí­zou. Ten­to mo­del tak pri­po­mí­na pred­chá­dza­jú­ce tab­le­ty od Pres­ti­gia, kto­ré sme si pred­sta­vi­li pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi.

produo.jpg

V rám­ci tes­to­va­nia sme Mul­ti­Pad 2 Pro Duo po­rov­ná­va­li naj­mä s GOC­LE­VER Elip­so 71. Ce­na oboch za­ria­de­ní je rov­na­ká a vý­ho­dou mo­de­lu Elip­so 71 je slot na SIM kar­ty. Oba tab­le­ty sú si di­zaj­no­vo po­dob­né, v pros­pech Pres­ti­gia ho­vo­rí naj­mä dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 1280 × 800. Ten zna­me­ná pre pou­ží­va­te­ľa vi­di­teľ­ný a vý­raz­ný prí­nos. Za­ria­de­nia ma­jú aj po­rov­na­teľ­ný vý­kon a v tom­to sme­re po­nú­ka­jú tak­mer iden­tic­ký pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok.

Mul­ti­Pad 2 Pro Duo mô­že­me po­rov­nať aj s ASU­Som Me­MO Pad HD 7, kto­rý je o 30 eur drah­ší. ASUS po­nú­ka to­tož­ný dis­plej IPS, dvoj­ná­sob­nú ka­pa­ci­tu inter­nej pa­mä­te a o nie­čo vý­kon­nej­ší pro­ce­sor. Z náš­ho poh­ľa­du ide o vý­hod­nej­ší po­mer ce­na/vý­kon. Mul­ti­Pad 2 Pro Duo 7.0 však mô­že­me od­po­rú­čať kaž­dé­mu, kto chce hlav­ne dis­plej IPS a adek­vát­ny pro­ce­sor za čo naj­niž­šiu ce­nu.

Mul­ti­Pad 2 Pro Duo ne­má vý­raz­nej­šie ne­dos­tat­ky. Kri­ti­zo­vať mô­že­me iba slab­šiu vý­drž ba­té­rie a ma­lý, ne­vý­raz­ný rep­ro­duk­tor na chr­bte za­ria­de­nia. Štan­dar­dné plas­to­vé ša­si svo­jím di­zaj­nom neo­hú­ri, ale k umies­tne­niu jed­not­li­vých por­tov a tla­či­diel ne­má­me vý­hra­dy. Ab­sen­ciu vý­stu­pu HDMI ne­po­va­žu­je­me za vý­raz­nej­šie ne­ga­tí­vum. Nao­pak, k plu­som pat­rí po­mer­ne dob­rý po­mer ce­na/vý­kon a dis­plej IPS, kto­rý mô­že byť dô­vo­dom na kú­pu.

Ce­na: 119 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter