Testovali sme

Chráňte si svoje súkromie

Strana 2/2

Ochra­na sa dá in­šta­lo­vať aj do off-li­ne ap­li­ká­cií, ne­tý­ka sa to len slu­žieb na inter­ne­te. Pou­ží­va­te­lia ma­jú mož­nosť za­bez­pe­čiť svo­ju e-mai­lo­vú ko­mu­ni­ká­ciu cez plug-in Enig­mail in­šta­lo­va­teľ­ný do klien­ta Mo­zil­la Thun­der­bird. Ten pou­ží­va šif­ro­va­nie OpenPGP. Ta­kis­to je vý­hod­né pri ko­mu­ni­ká­cii pou­žiť nap­rík­lad prog­ra­my Claws Mail (http://www.claws-mail.org) ale­bo Syl­pheed (www.syl­pheed.sraoss.jp/en). Oba ma­jú všet­ky fun­kcie, kto­ré bež­ný pou­ží­va­teľ od e-mai­lo­vé­ho klien­ta oča­ká­va, sa­moz­rej­me, ne­chý­ba pod­po­ra GnuPG. Ak sa va­ším klien­tom stal Thun­der­bird, lep­šie než pre­chá­dzať na iný nás­troj je in­šta­lá­cia zá­suv­né­ho mo­du­lu. Pre ope­rač­ný sys­tém An­droid sa po­nú­ka vhod­ná al­ter­na­tí­va pou­ži­tia e-mai­lo­vé­ho klien­ta K-9 Mail s na­tív­nou pod­po­rou PGP. Pou­ží­va­te­lia OS X mô­žu vy­skú­šať dopl­nok GPGMail pre poš­to­vú ap­li­ká­ciu Mail.

K9GPlayQR.png  

QR kód na stiah­nu­tie prog­ra­mu K-9 Mail

In­stant mes­sa­ging

Z in­stan­tmes­sa­gin­go­vých ap­li­ká­cií mô­že­te vy­užiť nap­rík­lad Pid­gin (www.pid­gin.im), kto­rý pos­ky­tu­je pod­po­ru všet­kým naj­pou­ží­va­nej­ším pro­to­ko­lom. Ide o pro­jekt s ot­vo­re­ným zdro­jo­vým kó­dom a mož­nos­ťou in­šta­lá­cie plu­gi­nu Off-the-Re­cord Mes­sa­ging. Šif­ru­je sprá­vy me­dzi dvo­ma pou­ží­va­teľ­mi. Bež­ne po­sie­la­né sprá­vy ne­ma­jú di­gi­tál­ny pod­pis, te­da je mož­né, že sa niek­to bu­de vy­dá­vať za vás.

Pidgin.png  

IM klient s mož­nos­ťou nain­šta­lo­va­nia dopl­nku OTR

Tu je k dis­po­zí­cii ok­rem šif­ro­va­nia aj ve­ri­fi­ká­cia od­osie­la­te­ľa a auten­tic­kosť ori­gi­na­li­ty sprá­vy. Pre ope­rač­ný sys­tém An­droid sú k dis­po­zí­cii al­ter­na­tí­vy Gib­ber­bot ale­bo Xab­ber. Vý­ho­da Gib­ber­bo­tu je v tom, že mô­že­te če­to­vať na za­bez­pe­če­nom spo­je­ní s pria­teľ­mi na Fa­ce­boo­ku ale­bo Goog­le Cha­te. Prak­tic­ky iden­tic­ké mož­nos­ti má aj Xab­ber, vý­ber me­dzi tý­mi­to dvo­ma ap­li­ká­cia­mi bu­de zá­vi­sieť naj­viac od to­ho, aké roz­hra­nie a de­tai­ly v kon­fi­gu­rá­cii pre­fe­ru­je­te. Pre za­ria­de­nia s iOS je tu Chat­Se­cu­re, čo je ta­kis­to mul­tip­ro­to­ko­lo­vý klient.

GibberQR.png

QR kód na stiah­nu­tie prog­ra­mu Gib­ber­bot

XabberQR.png  

QR kód na stiah­nu­tie prog­ra­mu Xab­ber

Clou­do­vé služ­by

Fir­my len veľ­mi po­ma­ly pre­chá­dza­jú s kom­plet­ný­mi dá­ta­mi do clou­du. Na služ­by ako App­le iC­loud, Drop­box, Goog­le Dri­ve ale­bo Mic­ro­soft SkyD­ri­ve to­tiž ne­má­te do­sah. Sú to štan­dar­dné pro­prie­tár­ne rie­še­nia a pou­ží­va­jú sa tak­po­ve­diac na vlas­tné ri­zi­ko. Dá­ta sú šif­ro­va­né a pos­ky­to­va­te­lia sa sna­žia spo­ľah­li­vos­ťou služ­by bo­jo­vať o svo­ju re­pu­tá­ciu, aby si pou­ží­va­teľ u nich kú­pil aj vý­ho­dy pla­te­né­ho úč­tu. Ak chce­te sku­toč­ne vlast­ný dá­to­vý cloud, vy­užiť mô­že­te server­ov­ú ap­li­ká­ciu ownCloud (www.owncloud.org). Má kom­plexné pok­ry­tie slu­žieb pre men­šie či väč­šie tí­my, pod­po­ru­je ver­zio­va­nie dát, zá­lo­ho­va­nie, ria­de­nie prís­tu­pu, syn­chro­ni­zá­ciu dát, fo­tog­ra­fií a ka­len­dá­rov me­dzi via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi, ob­no­ve­nie zma­za­ných sú­bo­rov ale­bo nap­rík­lad LDAP/Ac­ti­ve Di­rec­to­ry.

As­ham­poo An­ti-Vi­rus 2014

Anti­ví­rus od sof­tvé­ro­vé­ho vý­rob­cu As­ham­poo nie je úpl­ná no­vin­ka. Ten­to typ nás­tro­ja má v po­nu­ke už nie­koľ­ko ro­kov, no ten­to­raz pri­chá­dza v no­vej ver­zii a s nie­koľ­ký­mi dô­le­ži­tý­mi zme­na­mi. Tie ho po­sú­va­jú na vy­ššiu úro­veň a stá­va sa z ne­ho hod­not­ný kan­di­dát na po­rov­na­nie s os­tat­ný­mi anti­ví­rus­mi.

AshampooAV.png  

Hlav­né ok­no prog­ra­mu As­ham­poo An­ti-Vi­rus 2014

Pre bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa pri­ná­ša vý­ho­du hlav­ne v tom, že pra­cu­je úpl­ne auto­ma­tic­ky a neot­ra­vu­je rôz­ny­mi hlá­se­nia­mi. To je da­né aj tým, že nej­de o ba­lík inter­net se­cu­ri­ty, te­da nie je tu fi­rewall ale­bo anti­spam. Na dru­hej stra­ne je pod­chy­te­ný trend, a tak už nej­de len o AV pro­dukt, ale pri­ná­ša viac uti­lít, nap­rík­lad na ochra­nu osob­ných dát. S pou­ží­va­te­ľom ko­mu­ni­ku­je po slo­ven­sky a auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie sa vy­ko­ná­va­jú nie­koľ­kok­rát za deň. Ich pre­be­ra­nie je však po­mer­ne po­ma­lé, pro­ces na roz­diel od iných prog­ra­mov, kto­ré zvlád­nu ak­tua­li­zá­ciu za pár se­kúnd, nie­ke­dy za­be­rie ce­lé mi­nú­ty.

Na­vy­še pri ruč­nej ak­tua­li­zá­cii na ob­ra­zov­ke pre­ká­ža ak­tua­li­zač­né ok­no zob­ra­zu­jú­ce sa nad všet­ký­mi ok­na­mi ap­li­ká­cií. Po do­kon­če­ní sťa­ho­va­nia v mno­hých prí­pa­doch nas­tá­va reš­tart ske­no­va­cích ja­dier, čo spo­ľah­li­vo na pár se­kúnd od­sta­ví aj stred­ne vý­kon­ný po­čí­tač. Na ske­no­va­nie sú pou­ži­té dva mo­to­ry. Pr­vý je z nás­tro­ja Em­si­soft an­ti-malware, dru­hým je Bit­De­fen­der. Naj­mä prí­tom­nosť to­ho dru­hé­ho je po­mer­ne bež­ná vlas­tnosť a Bit­De­fen­der pos­ky­tu­je aj iným svo­je me­cha­niz­my na od­stra­ňo­va­nie škod­li­vých kó­dov. Štan­dar­dne sú ak­tív­ne dve jad­rá, mož­no však po­ne­chať len dru­hé z nich.

Ochra­na v reál­nom ča­se kon­tro­lu­je pro­ce­sy na po­za­dí vrá­ta­ne ana­lý­zy sprá­va­nia kó­dov na lep­šie za­chy­te­nie tzv. ze­ro-day oh­ro­ze­ní. Nie je tu pria­ma ochra­na pri sťa­ho­va­ní dát vo for­me špe­cia­li­zo­va­nej fun­kcie, ako to bý­va in­de v na­po­je­ní na fi­rewall. No kon­tro­la prís­tu­pu k dá­tam od­ha­li­la škod­li­vé kó­dy pri po­ku­se ot­vo­riť ale­bo sko­pí­ro­vať škod­li­vé kó­dy zo sťa­ho­va­ných ar­chí­vov RAR a ZIP z inter­ne­tu. Na­še me­ra­nia uká­za­li spo­ma­le­nie štar­tu sys­té­mu zhru­ba o se­dem se­kúnd, a to pri pou­ži­tí dis­ku SSD v po­čí­ta­či. Rých­losť kla­sic­kej kon­tro­ly je po­rov­na­teľ­ná s iný­mi ap­li­ká­cia­mi, me­ra­né roz­die­ly na 8 GB tes­to­va­com ar­chí­ve bo­li za­ned­ba­teľ­né. 

Spo­me­dzi dopl­nko­vých nás­tro­jov je tu zob­ra­zo­vač LSP (Layer Servic­e Pro­vi­der). Zis­tí­te tak kniž­ni­ce, kto­ré ma­jú na sta­ros­ti ko­mu­ni­ká­ciu cez lo­kál­nu sieť ale­bo inter­net. Vý­rob­ca by mo­hol za­pra­co­vať na ak­tua­li­zá­cii de­fi­ní­cií zná­mych kniž­níc a neu­po­zor­ňo­vať nap­rík­lad na bež­né od vir­tua­li­zač­nej ap­li­ká­cie VMware. Ďalej je tu od­stra­ňo­vač sú­bo­rov a pre­ma­zá­va­nie voľ­né­ho mies­ta na dis­ku, la­de­nie zoz­na­mu ap­li­ká­cií spúš­ťa­ných po štar­te sys­té­mu a ďal­šie nás­tro­je. Spúš­ťa­jú sa pria­mo z hlav­né­ho ok­na prog­ra­mu, no ča­kať tri se­kun­dy na zob­ra­ze­nie to­ho is­té­ho ok­na len s prep­nu­tím vo­lieb prís­luš­né­ho nás­tro­ja sa nám zda­lo pridl­ho.

Anti­ví­rus od As­ham­poo za­chy­til po­doz­ri­vé sú­bo­ry, či už iš­lo o cookies, key­log­ge­ry, ale­bo podvr­hnu­té ge­ne­rá­to­ry li­cen­čných čí­sel, no má eš­te ne­ja­ké ne­dos­tat­ky tý­ka­jú­ce sa cel­ko­vej rých­los­ti roz­hra­nia. Ak ak­cep­tu­je­te mier­ne spo­ma­le­nie sys­té­mu, neu­ro­bí­te chy­bu, ak prog­ram vy­skú­ša­te. Nap­rík­lad aj ako náh­ra­du za Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials ale­bo sys­té­mo­vý Win­dows De­fen­der.

Hod­no­te­nie

Dve ske­no­va­cie jad­rá, kon­fi­gu­ro­va­teľ­nosť anti­ví­ru­su, ochra­na pri sťa­ho­va­ní dát z inter­ne­tu, bez­peč­nos­tné uti­li­ty na­vy­še
Mier­ne spo­ma­lí štart sys­té­mu


Ce­na: 24,99 EUR
Link: www.as­ham­poo.com

Ver­dikt PC RE­VUE

Bez­peč­nosť pou­ží­va­te­ľov, kto­rá re­zo­nu­je v mé­diách ako sen­zač­ná té­ma, vždy za­uj­me. Je to ta­ká is­to­ta a fajn té­ma pre kaž­dé­ho. Za­bud­ni­te na NSA, CIA, FBI, NBU ale­bo agen­tú­ru s akou­koľ­vek skrat­kou z pár pís­men. Je to­tiž na mies­te za­my­slieť sa a zvá­žiť, či va­še vy­ko­na­né kro­ky pos­ta­ču­jú v di­gi­tál­nom sve­te. Veď tak ako ne­chá­va­me po se­be sto­py v reál­nom ži­vo­te, nez­ma­za­teľ­né sto­py po nás zos­ta­nú aj na inter­ne­te. Nie je ano­nym­ný a nik­dy ani ne­bol, na to­to ne­bol skrát­ka navr­hnu­tý. Od­po­rú­ča­me pre­to vy­užiť niek­to­ré ap­li­ká­cie ale­bo vy­skú­šať inter­ne­to­vé služ­by z náš­ho člán­ku. Po­mô­žu ochrá­niť va­še di­gi­tál­ne sto­py na inter­ne­te a sprá­vy, kto­ré pre­ná­ša­te po tej­to sie­ti.

Zdroj: PCR 11/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter