Testovali sme

Chráňte si svoje súkromie

Strana 1/2

Sle­do­va­nie vlád­ny­mi or­ga­ni­zá­cia­mi nie je žiad­na no­vin­ka, bo­lo tu stá­le, je aj bu­de. V pos­led­ných me­sia­coch sa však si­tuácia me­dia­li­zu­je viac ako v mi­nu­los­ti, a to aj pre prí­pa­dy od­ha­le­nej špio­ná­že, zve­rej­ňo­va­nia uta­jo­va­ných in­for­má­cií mi­mov­lád­ny­mi or­ga­ni­zá­cia­mi ale­bo len pre zme­nu po­li­ti­ky a vy­jad­re­nia e-mai­lo­vých pos­ky­to­va­te­ľov či so­ciál­nych sie­tí.

Video:


Mys­lí­te si, že ak ne­bu­de­te cho­diť na štek­li­vé webo­vé strán­ky, cel­kom ur­či­te sa vy­hne­te ví­ru­som? Skôr je účin­ná ochra­na v dob­rom anti­ví­ru­se.

Kau­zy oko­lo Fa­ce­boo­ku sú na den­nom po­riad­ku naj­mä pre neus­tá­lu úp­ra­vu po­li­ti­ky pou­ží­va­nia, kto­rú mô­že bez váš­ho ve­do­mia zme­niť. Je len na vás, aby ste sa za­ují­ma­li o zme­ny v li­cen­čných pod­mien­kach. To­to je jed­na stra­na min­ce, poď­me sa však po­zrieť, akou mie­rou si sa­mi pou­ží­va­te­lia kom­pro­mi­tu­jú vlas­tné súk­ro­mie. Pri­dá­va­me aj nás­tro­je na ochra­nu osob­ných dát a ra­dy pri ko­mu­ni­ká­cii na inter­ne­te. Pri­ná­ša­me i skú­se­nos­ti z pou­ží­va­nia úpl­nej no­vin­ky z di­el­ne As­ham­poo, keď­že mi­nu­lý me­siac spo­loč­nosť vy­da­la sľub­ne vy­ze­ra­jú­ci anti­ví­rus.

AshampooIcon.png

E-mai­lo­vé ne­do­ro­zu­me­nia a Gmail

Kaž­dá jed­na služ­ba na inter­ne­te má vlas­tné pod­mien­ky, ozna­čo­va­né ako User Ag­ree­ment (pod­mien­ky pou­ží­va­nia) a Pri­va­cy po­li­cy (zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov), kde už pár me­sia­cov má­me re­gu­lá­ciu vy­da­nú Európ­skou ko­mi­siou. Na­ria­de­nie ho­vo­rí v skrat­ke o tom, že kaž­dý pou­ží­va­teľ mu­sí byť pri náv­šte­ve strán­ky in­for­mo­va­ný, že tá mô­že uk­la­dať dá­ta osob­né­ho ale­bo tech­nic­ké­ho cha­rak­te­ru. Bo­la to do­te­raz bež­ná prax, kto­rú kaž­dý zdat­nej­ší pou­ží­va­teľ ov­lá­da, mi­ni­mál­ne pri poh­ľa­de na vý­sled­ky ske­no­va­nia čis­tia­cich prog­ra­mov a anti­ví­ru­sov. Sku­toč­nosť je ta­ká, že hlá­se­nia od­klik­ne­te, aby nez­men­šo­va­li úžit­ko­vú plo­chu strán­ky, no viac sa aj tak ne­doz­vie­te.

CookiesLaw.png

Zväč­ša v hor­nej čas­ti strán­ky sa zob­ra­zu­jú ta­ké­to upo­zor­ne­nia o cookies

Ten­to krát­ky úvod sú­vi­sí s pod­stat­ným fak­tom naj­mä pri služ­bách, kto­ré sú ako­by za­dar­mo. Za­dar­mo v tom zmys­le, že za ne nep­la­tí­te pos­ky­to­va­te­ľo­vi pe­nia­ze. Goog­le vy­hlá­sil, že je­ho pou­ží­va­te­lia ne­ma­jú prá­vo na úpl­né súk­ro­mie. Ide naj­mä o spô­sob pre­dá­va­nia rek­la­my a jej cie­le­nie na zá­kla­de va­šej e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie. Ne­tý­ka sa to však len toh­to e-mai­lo­vé­ho server­a, po­dob­né prak­ti­ky vy­uží­va­jú aj niek­to­ré ďal­šie, ako nap­rík­lad Yahoo! Mail. To­to sú in­for­má­cie, kto­ré vždy za­ru­če­ne ot­ra­sú pub­li­kom a tvo­ria sen­zá­ciu.

Z náš­ho poh­ľa­du sú pod­stat­nej­šie spô­so­by, ako sa e-mail pou­ží­va. Ak si skú­si­te za­re­gis­tro­vať ad­re­su na va­še me­no a priez­vis­ko, prav­de­po­dob­ne bu­de ob­sa­de­ná. Re­gis­trač­ný sys­tém však navr­hne al­ter­na­tí­vy. Ak je te­da e-mai­lo­vá ad­re­sa mi­chalrei­ter@gmail.com za­re­gis­tro­va­ná, sys­tém neu­mož­ní vy­tvo­riť ad­re­su mi­chal.rei­ter@, mi­chal_rei­ter@, do­kon­ca ani rei­ter­mi­chal@ na tom­to server­i. Na­priek to­mu sa nám stá­va, že dos­tá­va­me rôz­ne fak­tú­ry na za­pla­te­nie čes­kej služ­by UPC, do­kon­ca aj obojstran­ne od­fo­te­ný ob­čian­sky preu­kaz pu­tu­jú­ci na ad­re­su mi­chal.rei­ter@gmail.com od nez­ná­mej oso­by.

V pr­vom prí­pa­de sme na e-mail dos­ta­li do­kon­ca aj upo­mien­ku od UPC za ne­zap­la­te­nú fak­tú­ru, pos­la­nú me­siac pred tým, čo je vcel­ku po­cho­pi­teľ­né. Ne­do­ra­zi­la k správ­ne­mu ad­re­sá­to­vi. Do­kon­ca sme dos­ta­li už aj po­nu­ku na or­to­pe­dic­ké im­plan­tá­ty po­hy­bo­vé­ho ús­tro­jen­stva pria­mo z e-mai­lo­vej ad­re­sy le­kár­ky. Neš­lo o spam, ale o sku­toč­ný prí­pad, na kto­rý sme le­kár­ku upo­zor­ni­li, aby moh­la to­ho člo­ve­ka kon­tak­to­vať inak a dos­ta­la sa k ne­mu za­mýš­ľa­ná po­moc. Je však za­rá­ža­jú­ce, ako mo­hol niek­to uviesť inej oso­be „svo­ju“ e-mai­lo­vú ad­re­su veľ­mi po­dob­nú s le­gi­tím­ne uve­de­nou. Skú­ša­li sme na Gmai­le vy­tvá­rať rôz­ne al­ter­na­tí­vy po­dob­né na­šej ad­re­se a ide vcel­ku o „bl­buv­zdor­ný“ sys­tém, od­olá­va­jú­ci rôz­nym po­ku­som o vy­tvo­re­nie ľah­ko za­me­ni­teľ­nej ad­re­sy. No ak už po­sie­la­te cez e-mail aké­koľ­vek do­ku­men­ty ale­bo sprá­vy, over­te si, či ich dos­tá­va sku­toč­ne za­mýš­ľa­ný prí­jem­ca.

Gmail1.png

Ge­ne­ro­va­nie e-mai­lo­vej ad­re­sy pre Gmail

Gmail2.png

Iný po­kus o ge­ne­ro­va­nie po­dob­nej ad­re­sy na Gmai­le

Ap­li­ká­cie an­ti-PRISM

Afé­ra PRISM už tro­chu vy­chlad­la a mô­že­me sa ba­viť o správ­nos­ti ko­na­nia roz­lič­ných agen­túr, no efek­tív­nej­šie je uká­zať, ako sa pro­ti rôz­nym dru­hom sle­do­va­nia brá­niť. Pou­ží­vaj­te „al­ter­na­tív­ny“ sof­tvér, kto­rý už v pod­sta­te nie je al­ter­na­tív­ny op­ro­ti naj­pou­ží­va­nej­ším prog­ra­mom. Je však pos­ta­ve­ný na mo­de­li open sour­ce a iných mo­de­loch, kde má­te prís­tup ku kó­du prog­ra­mu ale­bo ope­rač­ných sys­té­mov.

Mo­bil­né sys­té­my

Za­čni­me ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Ten je open sour­ce, pre­to ho tak ľah­ko up­ra­vu­jú aj vý­rob­co­via mo­bil­ných za­ria­de­ní a pou­ží­va sa aj nap­rík­lad v hu­dob­ných preh­rá­va­čoch ale­bo mul­ti­me­diál­nych cen­trách do obý­vač­ky. Ne­má­te však prís­tup k inter­ným fun­kciám na sle­do­va­nie po­lo­hy a zá­znam va­šich ak­ti­vít. Po­ten­ciál­ne ri­zi­ko nie je v reál­nej praxi ľah­ko zneu­ži­teľ­né, net­re­ba hneď sys­tém me­niť. No ak chce­te úpl­nú kon­tro­lu nad osob­ný­mi dá­ta­mi a nad tým, ako va­še dá­ta pou­ží­va sys­tém, mô­že­te vy­užiť nap­rík­lad zná­my Cya­no­gen­Mod (www.cya­no­gen­mod.org), prí­pad­ne Rep­li­cant (www.rep­li­cant.us) pos­ta­ve­ný na Cya­no­ge­ne. S rov­na­kou ot­vo­re­nos­ťou pris­tu­pu­je k dá­tam a pou­ží­va­teľ­ské­mu súk­ro­miu Fi­re­fox OS. K Win­dows Pho­ne a iOS za­tiaľ nie je al­ter­na­tí­va. Mi­mo­cho­dom, všim­li ste si, že po ne­po­vo­le­ní od­os­la­nia in­for­má­cie o va­šej po­lo­he si do te­le­fó­nu s Win­dows Pho­ne ap­li­ká­ciu ne­nain­šta­lu­je­te?

Inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če

S kla­sic­ký­mi, a te­da aj naj­pou­ží­va­nej­ší­mi pre­hlia­dač­mi, ako je Inter­net Explo­rer, Chro­me, Sa­fa­ri ale­bo Ope­ra, nič nes­pra­ví­te. Sú to pro­prie­tár­ne rie­še­nia, kde ko­mu­ni­ta ne­má k dis­po­zí­cii kód, a te­da niek­to­ré fun­kcie, kto­ré by moh­li mať do­sah na va­še súk­ro­mie, nie sú vi­di­teľ­né. Sa­moz­rej­me, nej­de o nič kri­tic­ké, už aj tak je IE pod drob­noh­ľa­dom Európ­skej ko­mi­sie, Mic­ro­soft nech­ce ris­ko­vať ne­ka­lý­mi ak­ti­vi­ta­mi svo­ju re­pu­tá­ciu. V tom­to sme­re sa roz­hod­ne net­re­ba obá­vať. Pre­hlia­da­če však neu­mož­ňu­jú ta­kú do­ko­na­lú ochra­nu súk­ro­mia ako al­ter­na­tí­vy. Jed­no z rie­še­ní je nain­šta­lo­va­nie dopl­nkov, na čo od­bor­ní­ci od­po­rú­ča­jú pou­žiť nap­rík­lad eko­sys­tém pre­hlia­da­ča Mo­zil­la Fi­re­fox ale­bo iné na ňom pos­ta­ve­né al­ter­na­tí­vy. Nap­rík­lad Tor Browser (www.torpro­ject.org) je vy­bu­do­va­ný na jad­re Fi­re­foxu a pri­dá­va ak­tív­nu ochra­nu prih­lá­se­ním do sie­te Tor. Tre­ba si však dať po­zor, pre­to­že ten­to nás­troj nie je liek na všet­ko, a te­da je nev­hod­ný pri pou­ží­va­ní inter­net ban­kin­gu ale­bo nap­rík­lad pri sťa­ho­va­ní dát cez torrent. Al­ter­na­tív­ny pre­hlia­dač pre iOS je Onion Browser.

OnionITunesQR.png  

QR kód na stiah­nu­tie prog­ra­mu Onion Browser

Blo­ko­va­nie skrip­tov

Ako dopl­nok do inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča mô­že­te vy­užiť blo­ko­va­nie rek­lám a rôz­nych skrip­tov. Ad­Block (www.ad­blockplus.org) pre rôz­ne pre­hlia­da­če net­re­ba zvlášť pred­sta­vo­vať. Spo­ľah­li­vo za­blo­ku­je rek­la­my rôz­ne­ho for­má­tu, ako aj vy­ska­ko­va­cie ok­ná. Na­vy­še umož­ňu­je de­fi­no­vať, na kto­rých strán­kach ho pou­ží­vať a kde nie. Ob­čas na­ra­zí­te na prob­lé­my s re­gis­trá­ciou na niek­to­rých strán­kach, kde bu­de za­blo­ko­va­ný kód na pok­ra­čo­va­nie pro­ce­su. Tre­ba jed­no­du­cho Ad­Block na da­nej lo­ka­li­te vy­pnúť ale­bo ho as­poň zne­fun­kčniť po­čas pro­ce­su. Stá­va sa to nap­rík­lad pri po­vo­le­ní o prís­tup ne­ja­kej služ­by k e-mai­lo­vé­mu úč­tu ale­bo dá­tam na clou­do­vé úlo­žis­ko, ho­ci no­vé ok­no sa zob­ra­zi­lo ko­rek­tne. Pop­ri ochra­ne súk­ro­mia tu hrá dô­le­ži­tú úlo­hu aj fak­tor zrý­chle­nia na­čí­ta­nia strá­nok. Tes­to­va­li sme da­né dopl­nky na po­mal­šom no­te­boo­ku s low-end pro­ce­so­rom a za­ťa­že­nie kles­lo zhru­ba o 40 % pro­ce­so­ro­vé­ho ča­su pri de­sia­tich zob­ra­ze­ných kar­tách v pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me. Po­dob­nú úlo­hu má dopl­nok Dis­co­nect (www.dis­co­nect.me), kto­rý má na sta­ros­ti blo­ko­va­nie ne­žia­du­cich pr­vkov na strán­kach a pop­ri tom eš­te zob­ra­zu­je pres­nú šta­tis­ti­ku, koľ­ko ča­su ste ušet­ri­li na na­čí­ta­ní da­nej strán­ky. Vý­bor­ný dopl­nok aj pre tých, kto­rí čas­to ces­tu­jú a pou­ží­va­jú dá­ta od ope­rá­to­ra a te­le­fón ako mo­dem ale­bo rou­ter k no­te­boo­ku.

Veľ­mi dob­ré roz­ší­re­nie k pre­hlia­da­čom Fi­re­fox a Chro­me je dopl­nok HTTPS Eve­rywhe­re (www.eff.org/https-eve­rywhe­re). Fun­gu­je na prin­cí­pe vy­nu­co­va­nia šif­ro­va­né­ho pre­no­su s vrstvou SSL. Strán­ky, kto­ré ma­jú mož­nosť pou­ží­vať za­bez­pe­če­né spo­je­nie, sa bu­dú pred­vo­le­ne na­čí­ta­vať s tým­to pro­to­ko­lom. Od­pa­dá tak pot­re­ba zis­ťo­vať ale­bo nie­ke­dy zlo­ži­to ak­ti­vo­vať ten­to pro­to­kol v štan­dar­dnom nas­ta­ve­ní webo­vých slu­žieb a strá­nok.

Disconect.png

Plu­gin Dis­co­nect pre Fi­re­fox a Chro­me ušet­rí na dá­to­vom spo­ji a pos­kyt­ne lep­šie súk­ro­mie

Vy­hľa­dá­va­nie na inter­ne­te

Hľa­da­nie na inter­ne­te je rov­na­ko nea­no­nym­né (ak nie viac) ako pou­ží­va­nie kto­rej­koľ­vek inej služ­by. Za­zna­me­ná­va­jú sa to­tiž o vás rôz­ne dá­ta, kto­ré sí­ce mô­že­te vy­ma­zať z ca­che pre­hlia­da­ča a pra­vi­del­ne od­stra­ňo­vať úda­je šta­tis­tic­ké­ho cha­rak­te­ru, no ide len o va­še lo­kál­ne úlo­žis­ko. Už sú to­tiž aj na server­och pos­ky­to­va­te­ľa a po­dlie­ha­jú ana­lý­ze a ďal­šie­mu spra­co­va­niu. Ne­zá­le­ží na tom, či pou­ží­va­te Mic­ro­soft Bing, Goog­le Search ale­bo Yahoo! Search. Ak chce­te za­brá­niť sle­do­va­cím cookies nap­rík­lad čo i len cie­liť zob­ra­zo­va­nú rek­la­mu na zá­kla­de váš­ho hľa­da­nia, od­po­rú­ča­me vy­užiť vy­hľa­dá­va­cí nás­troj Duc­kDuc­kGo (www.duc­kduc­kgo.com).

Na ano­nym­né hľa­da­nie je vhod­ný Star­tPa­ge (www.star­tpa­ge.com), kto­rý ne­zaz­na­me­ná­va va­šu IP ad­re­su ani neuk­la­dá sle­do­va­cie cookies vo va­šom po­čí­ta­či a pou­ží­va pro­to­kol HTTPS. Na hľa­da­nie vy­uží­va ske­no­va­cie jad­ro Goog­le Search, či­že aj na­priek filtro­va­niu in­for­má­cií, kto­ré zbie­ra­jú pre­hlia­da­če a služ­by, má­te dos­tup­né re­le­van­tné vý­sled­ky. Sa­moz­rej­me, vzhľa­dom na chý­ba­jú­ce cookies a iné zá­zna­my nie sú vý­sled­ky úpl­ne to­tož­né, ako keď ste prih­lá­se­ní do akej­koľ­vek služ­by Goog­le. Le­gis­la­tív­na vý­ho­da tej­to služ­by je v tom, že nes­pa­dá pod vlá­du USA. Jej síd­lo je to­tiž na úze­mí Európ­skej únie. Filtro­va­nie dát nie je na va­šom po­čí­ta­či, tu sa zob­ra­zia ho­to­vé vý­sled­ky. Všet­ko za­bez­pe­ču­jú proxy server­y pos­ky­to­va­te­ľa tej­to služ­by.

Duck.png  

Ukáž­ka ano­nym­né­ho vy­hľa­dá­va­nia na strán­ke Duc­kDuc­kGo

E-mai­lo­vé ap­li­ká­cie

K9.jpg

Ukáž­ka ap­li­ká­cie K-9 Mail v zob­ra­ze­ní na tab­le­te


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter