Prehľad

Vyskúšali sme okuliare Google Glass

Na Slo­ven­sku sa po­čas Goog­le De­ve­lo­per Groups Hac­kat­ho­nu ob­ja­vi­li veľ­mi vzác­ny ar­ti­kel. Oku­lia­re Goog­le Glass vo vý­vo­jár­skej edí­cii Explo­rer, kto­rá bo­la dos­tup­ná iba pre náv­štev­ní­kov kon­fe­ren­cie Goog­le I/O 2012. Tí si moh­li Glass pre­dob­jed­nať za ce­nu až 1500 do­lá­rov, ich po­čet bol však veľ­mi li­mi­to­va­ný.

Je­den kus sa dos­tal aj do su­sed­né­ho Čes­ka, a keď pri­po­čí­ta­me pop­lat­ky za clo, DPH a poš­tov­né, mož­no ide o naj­drah­šie oku­lia­re Goog­le Glass na sve­te. My sme mož­nosť poh­rať sa s ni­mi vy­uži­li a v tom­to člán­ku pri­ná­ša­me aj nie­koľ­ko osob­ných skú­se­nos­tí.

Pod­ľa ofi­ciál­nych in­for­má­cií Glass má hmot­nosť 50 gra­mov a tre­ba uz­nať, že ich na hla­ve prak­tic­ky ne­cí­ti­te. Ich prí­tom­nosť však nep­re­hliad­ne­te naj­mä pre ma­lý dis­plej. Ten má roz­lí­še­nie 640 × 360 bo­dov, a ho­ci je roz­me­ro­vo ma­lý, vý­sled­ný ob­raz je veľ­mi dob­re či­ta­teľ­ný, dos­ta­toč­ne veľ­ký a vy­tvá­ra do­jem, že sa po­ze­rá­te na ob­ra­zov­ku vzdia­le­nú prib­liž­ne 2,5 met­ra. Ak oku­lia­re ak­tív­ne ne­pou­ží­va­te, dis­plej je vy­pnu­tý. Vní­ma­niu pou­ží­va­te­ľa však dis­plej neuj­de ani vte­dy, a to aj na­priek to­mu, že sa ne­na­chá­dza v pria­mom zor­nom uh­le. Pe­ri­fér­ne ho vi­dí­te stá­le, mier­ne roz­ma­zá­va ob­raz, ako keď sa zdra­vý­mi oča­mi po­ze­rá­te cez di­op­tric­ké oku­lia­re. Po­čas pr­vých pár mi­nút, keď má­te oku­lia­re na hla­ve, to te­da mô­že pô­so­biť mier­ne ru­ši­vo. Po pár ho­di­nách, resp. skôr dňoch pou­ží­va­nia si však na prí­tom­nosť dis­ple­ja zvyk­ne­te.

Čo ob­sa­hu­jú?

Oku­lia­re sú z di­zaj­no­vé­ho hľa­dis­ka veľ­mi dob­re vy­ba­ve­né a svo­je mi­ni­ma­lis­tic­ké te­lo vy­uží­va­jú kom­plet­ne. Glass dis­po­nu­je por­tom mic­ro USB, kto­rý slú­ži na na­bí­ja­nie, už spo­me­nu­tým dis­ple­jom, ka­me­rou s roz­lí­še­ním 5 Mpix, mik­ro­fó­nom a aty­pic­ký­mi „slú­chad­la­mi", kto­ré si ne­dá­te do uší. Zvuk to­tiž pre­ná­ša­jú vib­rá­cia­mi cez le­beč­nú kosť. Goog­le Glass vám sí­ce ne­pos­kyt­ne audio­fil­ný zá­ži­tok z po­čú­va­nia hud­by, na zvu­ko­vé upo­zor­ne­nia však tech­no­ló­gia fun­gu­je bez­chyb­ne. Ne­chý­ba ba­té­ria, kto­rá má ka­pa­ci­tu 570 mAh.

glass_1.JPG

Oku­lia­re sú roz­me­ro­vo ma­lé, ale tech­no­lo­gic­ky dob­re vy­ba­ve­né

Goog­le Glass spá­ru­je­te s te­le­fó­nom ale­bo tab­le­tom cez Blue­tooth, oku­lia­re sú však vy­ba­ve­né aj mo­du­lom Wi-Fi. Cez Blue­tooth mož­no zdie­ľať ob­ra­zov­ku na ho­ca­kom an­droi­do­vom za­ria­de­ní - to, čo vi­dí pou­ží­va­teľ oku­lia­rov, vi­dí­te aj vy na dis­ple­ji ďal­šie­ho za­ria­de­nia. Zá­ro­veň mô­že­te po­mo­cou ap­li­ká­cie MyG­lass oku­lia­re aj ov­lá­dať a pre­pí­nať sa me­dzi jed­not­li­vý­mi kar­ta­mi, čo sú v pod­sta­te jed­no­du­ché ap­li­ká­cie.

Ako sa ov­lá­da­jú?

Goog­le Glass pod­po­ru­jú dva spô­so­by ov­lá­da­nia, kto­ré sme si vy­skú­ša­li v praxi. V pr­vom ra­de je to do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, kto­ré umož­ňu­je do­ty­ko­vá plo­cha na boč­nom rá­me oku­lia­rov. Na­vi­gá­cia v rám­ci pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia po­zos­tá­va z jed­no­du­ché­ho do­ty­ko­vé­ho ges­ta sme­rom vpred ale­bo vzad. Ta­kým­to spô­so­bom lis­tu­je­te me­dzi ot­vo­re­ný­mi kar­ta­mi - pred­stav­te si zob­ra­ze­nie ot­vo­re­ných okien vo Win­dows pri stla­če­ní klá­ve­sov Alt + Tab. Stlá­ča­nie sme­ro­vých ší­pok v tom­to prí­pa­de fun­gu­je po­dob­ne ako po­hyb pr­stom vpred, resp. vzad pri pou­ží­va­ní Goog­le Glass. Na dis­ple­ji oku­lia­rov však pre ma­lú plo­chu ne­vi­dí­te mi­nia­tú­ry, pre­pí­na­jú sa jed­not­li­vé kar­ty.

glass_2.JPG

Ov­lá­da­nie za­bez­pe­ču­je boč­ná do­ty­ko­vá plo­cha, ale aj hlas pou­ží­va­te­ľa

Ok­rem po­hy­bu vpred a vzad mô­žu niek­to­ré ap­li­ká­cia pod­po­ro­vať aj dvojpr­sto­vé ges­tá. Zá­ro­veň je k dis­po­zí­cii aj ges­to na náv­rat späť, to vy­ko­ná­te po­hy­bom prs­ta sme­rom do­le. Opač­ný po­hyb (sme­rom ho­re) za­tiaľ ne­má pri­ra­de­nú fun­kciu. Ok­rem toh­to pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia má Glass de­di­ko­va­né tla­čid­lo aj na rých­le fo­te­nie. Ta­kým­to spô­so­bom mô­že­te vy­tvo­riť mo­men­tku prak­tic­ky okam­ži­te. Oku­lia­re sa da­jú ov­lá­dať aj po­mo­cou hla­su a tak­mer kaž­dý, kto si ich po­čas GDG Hac­kat­ho­nu vy­skú­šal, tes­to­val naj­mä nas­le­du­jú­ce prí­ka­zy: „Ok Glass. Ta­ke a pic­tu­re. Sha­re." Prí­kaz „Ok Glass" ak­ti­vu­je oku­lia­re, aby pou­ží­va­te­ľa za­ča­li po­čú­vať. Ten po­tom mô­že vy­uží­vať pot­reb­né fun­kcie. Foť, nah­raj vi­deo, na­vi­guj ma, za­vo­laj. Pri­ho­vá­rať sa však mu­sí­te po an­glic­ky. Oku­lia­re do­ká­žu správ­ne ro­zoz­nať hla­so­vý prí­kaz aj v prí­pa­de, že pou­ží­va­teľ ho­vo­rí po­mer­ne po­ti­chu.

Ako ich vy­uži­je­te?

Ak oku­lia­re nie sú pri­po­je­né do inter­ne­tu, vy­uži­je­te ich prak­tic­ky iba na fo­te­nie a nah­rá­va­nie vi­dea. Po pri­po­je­ní k te­le­fó­nu cez Blue­tooth sa ich vy­uži­teľ­nosť zvy­šu­je. Mô­že­te napr. vy­uží­vať na­vi­gá­ciu, pre­ze­rať inter­net, te­le­fo­no­vať, čí­tať mai­ly atď. Oku­lia­re do inter­ne­tu pri­po­jí­te aj po­mo­cou Wi-Fi. S dos­ta­toč­ne rých­lym inter­ne­to­vým pri­po­je­ním ich vy­uži­je­te aj pri vi­deo­ko­mu­ni­ká­cii cez služ­bu Goog­le Han­gouts. Na­vi­gá­cia je veľ­mi dob­re pou­ži­teľ­ná, pre­to­že dis­plej sa na­chá­dza pri oku a ne­mu­sí­te neus­tá­le kon­tro­lo­vať ob­ra­zov­ku te­le­fónu. Pri jej pou­ží­va­ní sa však bu­de­te na strie­dač­ku sús­tre­ďo­vať na ma­pu a na svo­je oko­lie. Sús­tre­diť sa na obe ve­ci na­raz je prak­tic­ky ne­mož­né. Oku­lia­re pri na­vi­gá­cii ne­zob­ra­zu­jú ma­pu a úda­je neus­tá­le, in­for­má­cie sa na dis­ple­ji zob­ra­zia vždy vte­dy, keď tre­ba zme­niť smer. Na to vás upo­zor­nia aj hla­so­vé po­ky­ny.

glass_3.JPG

Fo­te­nie ale­bo nah­rá­va­nie vi­dea bu­dú mno­hí pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať naj­čas­tej­šie. Tie­to fun­kcie vy­uži­je­te aj bez inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia.

Glass pri bež­nom pou­ží­va­ní po­nú­ka prib­liž­ne jed­nod­ňo­vú vý­drž ba­té­rie. Ap­li­ká­cie sú navr­hnu­té tak, aby sa dis­plej dl­ho­do­bo ne­pou­ží­val a neak­ti­vo­val sa kaž­dých pár mi­nút. Ak vám te­da napr. prí­de e-mail, ap­li­ká­cia v Glass vás upo­zor­ní iba na tie naj­dô­le­ži­tej­šie sprá­vy od VIP kon­tak­tov. To is­té pla­tí aj pre so­ciál­ne sie­te. Pre­ze­ra­nie inter­ne­to­vých strá­nok sa dá ov­lá­dať aj nak­lá­ňa­ním hla­vy.

Ver­dikt PC RE­VUE

Oku­lia­re Goog­le Glass sú veľ­mi za­ují­ma­vé za­ria­de­nie, kto­ré prav­de­po­dob­ne od­štar­tu­je no­vú éru. Z na­šej prak­tic­kej skú­se­nos­ti kon­šta­tu­je­me, že na ich pou­ží­va­nie si bu­de­te chví­ľu zvy­kať. Či už ide o pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die, kto­ré je navr­hnu­té s dô­ra­zom na jed­no­du­chosť, ale­bo na prí­tom­nosť dis­ple­ja, kto­rý neus­tá­le vní­ma­te aj na­priek to­mu, že nie je pria­mo vo va­šom zor­nom uh­le. Chce­te ve­dieť, koľ­ko je ho­dín? Okom rých­lo po­zrie­te na dis­plej, až sa z to­ho sta­ne zloz­vyk a oko vám bu­de „lie­tať" ho­re, aj keď oku­lia­re ne­bu­dú na hla­ve.

aplikacie.jpeg

Tak­to ne­ja­ko vy­ze­rá kar­ta ap­li­ká­cie - dô­raz pri návr­hu pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia a ov­lá­da­nia sa kla­die naj­mä na jed­no­du­chosť

Ver­zia Goog­le Glass, kto­rá je ur­če­ná bež­ným spot­re­bi­te­ľom, by sa ma­la na trh dos­tať v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka. Jej ce­na je nez­ná­ma, od­ha­dom to bu­de 300 až 500 do­lá­rov.

Zdroj: PCR 11/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ka­me­ry do au­ta
Hustota automobilovej dopravy za posledné desaťročie prudko narástla, čo okrem preplnených ciest prináša aj množstvo kolíznych situácií. čítať »
 
Me­ra­li sme vý­kon tab­le­tu s In­tel Bay Trail
Spoločnosť Intel ohlásila príchod nových procesorov pre tablety už dávnejšie, na tohtoročnom IDF sa naši redaktori mali možnosť bližšie oboznámiť s novinkou. čítať »
 
Mo­bil­né ap­li­ká­cie
Do aktuálneho prehľadu mobilných aplikácií sme zaradili niekoľko služieb, ktoré čiastočne súvisia s ďalšími témami v tomto čísle PC REVUE. Nájdete tu napr. aplikácie, ktoré využijete pri nakupovaní cez internet, ale aj spôsob, ako si premeniť Android v štýle rozhrania iOS. čítať »
 
Fo­te­nie di­ania na PC, ochra­na štar­tu sys­té­mu, zá­lo­ho­va­nie dát
Softvérový výber tentoraz obsahuje úplnú verziu programu Ashampoo Snap, teda presne takú verziu, za ktorú by ste inak museli zaplatiť. Aj teraz máme pre vás aktuálnu verziu, ktorú výrobca poskytuje na svojich stránkach. Odporúčame túto možnosť využiť a dať vytváraniu snímok obrazovky nový rozmer. čítať »
 
In­te­li­gent­ný ná­ra­mok na zá­päs­tie
Hnutie quantified self neutíchlo a ukázalo, že nejde len o módnu vlnu, ktorá upadne do zabudnutia. Jeho hlavná idea je použiť dáta o nás samých na to, aby sme sa zlepšili. Azda najznámejšie sú v tejto oblasti produkty od Nike, ktoré majú motivovať bežcov. čítať »
 
Net­ra­dič­né pro­duk­ty na vý­sta­ve IFA
Na výstave IFA sme okrem typických IT produktov, určených na masový trh, videli aj celú sériu netradičných zariadení. Práve na ne sa pozrieme v tomto článku. čítať »
 
So­be­ra­no os­la­vu­je 100. vý­ro­čie
Španielsko je krajina povestná temperamentom, vášňou i romantikou. Radosť, s akou Španieli pristupujú k životu, sa odzrkadľuje aj na odkaze a dedičstve, ktoré tu po sebe zanechávajú pre ďalšie generácie. V kombinácii s veľkou dávkou talentu a celoživotným majstrovstvom tak vznikajú netradičné zážitky. čítať »
 
Jaz­di­te ako pro­fe­sio­nál!
Teraz ruku na srdce, vážení páni. Zvládnete autom vyhýbavý manéver a viete správne reagovať pri nepredvídanom šmyku? Nezáleží na tom, či ste ostrieľaný pirát ciest alebo ste vodičský preukaz práve získali. Každé ročné obdobie prináša odlišné podmienky a testuje pevné nervy i trpezlivosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter