MythBusters

MYTHBUSTERS: Je iOS skutočne bezpečnejší ako Android?

android-vs-apple-eyelk.jpg Mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my (pre smar­tfó­ny a tab­le­ty) sa de­lia v dneš­nom sve­te prak­tic­ky na dva tá­bo­ry. An­droid pro­ti iOS. An­droid a iOS do­siah­li v pr­vom štvrťro­ku toh­to ro­ka po­diel na tr­hu pre­da­ných smar­tfó­nov na úrov­ni neu­ve­ri­teľ­ných 92,3 %! Tak­mer to­tál­ny „duo­pol". Z toh­to množ­stva až 70 % pre­da­ných smar­tfó­nov ma­lo ope­rač­ný sys­tém An­droid.

iOS však vy­hrá­va na po­li tab­le­tov, kde mu za rov­na­ké ob­do­bie pat­rí po­diel na tr­hu na úrov­ni 53,8 %. Ke­by sme vza­li do úva­hy ab­so­lút­ne čís­la, iOS a An­droid sa na­chá­dza­li v 199,5 mi­lió­na pre­da­ných za­ria­de­ní za uva­žo­va­né ob­do­bie. Dnes je v ce­los­ve­to­vom „obe­hu" viac ako mi­liar­da smar­tfó­nov, čo je krás­na zá­klad­ňa pre ky­berzlo­čin­cov. Hlav­ný pros­trie­dok na krad­nu­tie dát pred­sta­vu­jú pod­ľa pries­ku­mov ap­li­ká­cie tre­tích strán. Obe plat­for­my, iOS aj An­droid, ma­jú vo svo­jich ap­li­kač­ných ob­cho­doch už viac ako 800 -isíc ap­li­ká­cií. Tak­že zá­sad­ná otáz­ka znie: Kto­rý z mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov je bez­peč­nej­ší? Je sku­toč­ne prav­da, že iOS je bez­peč­nej­ší ako An­droid? Mý­tus ale­bo fakt?

Pred­slov

Vý­raz­nou po­môc­kou v prí­pa­de ochra­ny váš­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia mô­že byť anti­ví­ru­so­vý, prí­pad­ne anti­mal­vé­ro­vý sof­tvér. No keď­že ten­to sof­tvér po­chá­dza od tre­tej stra­ny, ne­má prís­tup do roo­tu, k jad­ru sys­té­mu, a tak ne­mô­že ov­plyv­niť všet­ko. Mô­že však po­môcť. Ri­zi­ko škod­li­vé­ho kó­du stú­pa s ob­ľú­be­nos­ťou vy­uží­va­nia ap­li­ká­cií, naj­mä tých, kto­rý­mi spra­vu­je­te svo­je cit­li­vé úda­je. Kaž­dý má dnes e-mail, po­sie­la ese­mes­ky, spra­vu­je kon­tak­tné úda­je.

Ich pre­čí­ta­ním stra­tí­te časť súk­ro­mia (napr. ob­ľú­be­ným úto­kom ty­pu MITM - Man In The Midd­le), to sa však dá pre­žiť. No ri­zi­ko škod­li­vé­ho kó­du ra­di­kál­ne stú­pa s ob­ľu­bou vy­uží­va­nia inter­net­ban­kin­go­vých slu­žieb cez mo­bil, keď­že tu nas­tá­va vý­raz­ná evo­lú­cia. A pre­to­že tu už ide o pe­nia­ze, za­čí­na to byť tvr­dý boj. Naj­väč­šie množ­stvo škod­li­vé­ho mo­bil­né sof­tvé­ru po­chá­dza z Rus­ka a z Čí­ny. Ná­rast poč­tu škod­li­vé­ho sof­tvé­ru nie je za­ned­ba­teľ­ný, z ro­ka na rok sa prí­ras­tky po­čí­ta­jú v ti­sí­coch per­cent. A pod­ľa pries­ku­mov sa útoč­ní­ci sna­žia vo väč­ši­ne prí­pa­dov ší­riť svoj škod­li­vý sof­tvér cez ap­li­kač­né ob­cho­dy v po­do­be podvr­hnu­tých ap­li­ká­cií a až nás­led­ne cez torren­ty. A tu je ka­meň úra­zu.

iOS vs. An­droid - kto­rý je bez­peč­nej­ší?

iOS má v po­rov­na­ní s An­droi­dom jed­nu ci­teľ­nú vý­ho­du - ak­tua­li­zá­cie. Keď App­le vy­dal ver­ziu 6 svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, po­čas pr­vé­ho me­sia­ca ju ma­lo vďa­ka hro­mad­nej ak­tua­li­zá­cii nain­šta­lo­va­ných viac ako 60 % zá­kaz­ní­kov, te­da stov­ky mi­lió­nov ľu­dí. V prí­pa­de eko­sys­té­mu App­le je Ap­pSto­re je­di­ný ofi­ciál­ny spô­sob, ako dos­tať ap­li­ká­cie tre­tích strán do za­ria­de­nia. Áno, všet­ko sa dá obísť jailbrea­kom, keď sa dos­tá­va iOS na ko­le­ná vďa­ka úpl­né­mu prís­tu­pu k sys­té­mu, ale tu je reč o bež­nej ma­se pou­ží­va­te­ľov.

Aj keď mno­ho pou­ží­va­te­ľov na uzav­re­tý eko­sys­tém na­dá­va a naj­mä vý­vo­já­ri bo­ju­jú s tvr­dý­mi pra­vid­la­mi a dôs­led­nou kon­tro­lou ap­li­ká­cií pred zve­rej­ne­ním v Ap­pSto­re, App­le dob­re ve­del, pre­čo to ro­bí. Ok­rem spät­nej kom­pa­ti­bi­li­ty a prak­tic­ky za­ru­če­nej fun­kčnos­ti ap­li­ká­cií tak pres­ne vie, kto­ré ap­li­ká­cie v Ap­pSto­re má. Pre útoč­ní­kov je tak dosť ťaž­ké ší­riť cez Ap­pSto­re podvr­hnu­té ap­li­ká­cie.

To však nep­la­tí pre Goog­le. Aby tá­to fir­ma do­beh­la App­le v množ­stve ap­li­ká­cií (keď­že to je je­den zo zá­kla­dov ús­pe­chu mo­bil­ných plat­fo­riem), ot­vo­ri­la svoj eko­sys­tém pre všet­kých. Ot­vo­re­ná plat­for­ma An­droi­du umož­ňu­je in­šta­lo­vať z pa­mä­ťo­vej kar­ty ap­li­ká­cie tre­tích strán stiah­nu­té z inter­ne­tu a ne­chá­va na pou­ží­va­te­ľo­vi, aby pred in­šta­lá­ciou sám potvr­dil ak­cep­tá­ciu ri­zík spo­je­ných s in­šta­lá­ciou ap­li­ká­cií.

V praxi asi má­lok­to sku­toč­ne čí­ta pri­vi­lé­giá, kto­ré ude­ľu­je ap­li­ká­cii, keď si ju in­šta­lu­je. A umies­tniť ap­li­ká­ciu do Goog­le Play je pro­ces­ne ove­ľa jed­no­duch­šie v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­ciou. Goog­le Boun­cer sí­ce ske­nu­je ap­li­ká­cie na po­ten­ciál­ny ne­že­la­ný kód, roz­hod­ne však ne­za­chy­tí všet­ko. Na­vy­še pre frag­men­tá­ciu tej­to plat­for­my (čo je na dru­hej stra­ne jej zá­sad­ná vý­ho­da) pre­ne­chá­va Goog­le ak­tua­li­zá­ciu svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu na vý­rob­coch za­ria­de­ní a mo­bil­ných ope­rá­to­roch. Vý­sled­kom je po­tom štú­dia, kto­rá ho­vo­rí, že väč­ši­na an­droi­do­vých za­ria­de­ní v ru­kách pou­ží­va­te­ľov ne­má ak­tua­li­zo­va­ný sys­tém. A pod­ľa F-Se­cu­re až 75 % škod­li­vé­ho kó­du sme­ru­je na An­droid prá­ve pre ot­vo­re­nosť je­ho eko­sys­té­mu.

Mý­tus ale­bo fakt?

Prá­ve ot­vo­re­nosť eko­sys­té­mu, slab­šia kon­tro­la ap­li­ká­cií a neak­tuál­ne za­ria­de­nia pou­ží­va­te­ľov sú dô­ka­zom, že iOS je sku­toč­ne vní­ma­ný aj me­dzi od­bor­ník­mi a vý­vo­jár­mi ap­li­ká­cií ako bez­peč­nej­ší mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém. Nič to však ne­me­ní na fak­te, že ob­ľu­ba an­droi­do­vých za­ria­de­ní vý­raz­ne ras­tie. A stá­le je šta­tis­tic­ky väč­šie ri­zi­ko, že smar­tfón ale­bo tab­let stra­tí­te, prí­pad­ne vám ho uk­rad­nú, ako by vám ho ma­li na­pad­núť útoč­ní­ci. Nás však te­ší iný pa­ra­dox. Dva mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my s úpl­ne od­liš­ným prís­tu­pom k spô­so­bu pos­ky­to­va­nia ap­li­ká­cií po­sú­va­jú trh mo­bil­ných za­ria­de­ní vpred tak ako nik­dy pred­tým.

Päť ti­pov, ako za­brá­niť ne­že­la­ným úto­kom

  1. Pra­vi­del­ne si ak­tua­li­zuj­te svoj mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém.
  2. Pou­ží­vaj­te iba ove­re­né pri­po­je­nia Wi-Fi na voľ­ne dos­tup­ných mies­tach.
  3. Za­hes­luj­te, a ak je to mož­né, za­šif­ruj­te si dá­ta na za­ria­de­ní.
  4. In­šta­luj­te iba ove­re­né ap­li­ká­cie a len z ove­re­ných zdro­jov.
  5. Vy­uží­vaj­te (pre­ve­re­né) clou­do­vé služ­by na zá­lo­hy dát, v prí­pa­de úto­ku tak nep­rí­de­te as­poň o dá­ta.

Zdroj: PCR 7/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter