NÁSTROJE pre vývojárov

Prehľad vývojárskych nástrojov pre Windows, Mac, iOS, Android a ďalšie OS

Mož­no ste sa pri pou­ží­va­ní niek­to­rej ap­li­ká­cie za­mys­le­li, v akom nás­tro­ji bo­la vy­tvo­re­ná. Na­priek znač­né­mu vy­pro­fi­lo­va­niu pou­ží­va­teľ­ských a server­ov­ých plat­fo­riem ma­jú vý­vo­já­ri k dis­po­zí­cii veľ­ké množ­stvo vý­vo­jár­skych nás­tro­jov, či už pre jed­nu plat­for­mu, ale­bo mul­tip­lat­for­mo­vých. Má­lok­to­rý vý­vo­jár má to šťas­tie (ale­bo smo­lu ve­dú­cu k stag­ná­cii), že stá­le vy­ví­ja po­mo­cou jed­né­ho nás­tro­ja pre rov­na­kú plat­for­mu.

Sa­moz­rej­má je skôr mig­rá­cia me­dzi plat­for­ma­mi pod­ľa ak­tuál­nych po­žia­da­viek zá­kaz­ní­kov. Pre­to ma­jú všet­ky mo­der­né vý­vo­jo­vé pros­tre­dia prak­tic­ky rov­na­kú fi­lo­zo­fiu pou­ží­va­teľ­ské­ho pros­tre­dia. V na­šom preh­ľa­de sa oboz­ná­mi­te s naj­pou­ží­va­nej­ší­mi vý­vo­jár­sky­mi nás­troj­mi na vý­voj kla­sic­kých, server­ov­ých a mo­der­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Em­bar­ca­de­ro RAD Stu­dio XE5

Tá­to ho­rú­ca no­vin­ka bo­la pred­sta­ve­ná v ča­se uzá­vier­ky člán­ku. Skrat­ka RAD (Ra­pid Ap­pli­ca­tion De­ve­lop­ment) zna­me­ná, že di­zaj­né­ri a vý­vo­já­ri mô­žu vy­tvá­rať vi­zuál­ne mo­de­ly ap­li­ká­cií bez zá­pi­su kó­du. Ok­rem pod­po­ry po­pu­lár­nych prog­ra­mo­va­cích ja­zy­kov Del­phi a C++ po­va­žu­je­me za naj­väč­šiu kon­ku­ren­čnú vý­ho­du toh­to vý­vo­jár­ske­ho nás­tro­ja mul­tip­lat­for­mo­vosť. Vý­vo­já­ri ne­mu­sia udr­žia­vať viac na­tív­nych pro­jek­tov pre rôz­ne plat­for­my. Pod­po­ro­va­ný je vý­voj pre Win­dows, Mac, iOS a od ver­zie XE5 aj An­droid. Za­ují­ma­vé mož­nos­ti pri­ne­sie tech­no­ló­gia Met­ro­po­lis, kto­rá umož­ňu­je vy­tvá­rať kla­sic­ké ap­li­ká­cie, kto­ré vy­ze­ra­jú a fun­gu­jú ako ap­li­ká­cie Mo­dern UI pre Win­dows 8.

Na vy­tvá­ra­nie pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ur­če­né­ho pre tab­le­ty a smar­tfó­ny bez oh­ľa­du na plat­for­mu je k dis­po­zí­cii vi­zuál­ne návr­ho­vé pros­tre­die a bo­ha­tá po­nu­ka kom­po­nen­tov op­ti­ma­li­zo­va­ných na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. Keď­že za­ria­de­nia plat­fo­riem iOS a hlav­ne An­droid ma­jú rôz­nu veľ­kosť a roz­lí­še­nie dis­ple­ja, návr­ho­vé pros­tre­die umož­ňu­je op­ti­ma­li­zo­vať di­zajn pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ap­li­ká­cií.

IBM - ro­di­na nás­tro­jov Ra­tio­nal

Vý­vo­jo­vé pros­tre­die IBM Ra­tio­nal Ap­pli­ca­tion De­ve­lo­per po­má­ha vý­vo­já­rom v ja­zy­ku Ja­va navr­ho­vať, vy­ví­jať, zos­ta­vo­vať, tes­to­vať, pro­fi­lo­vať a na­sa­dzo­vať ap­li­ká­cie Ja­va/Ja­va EE, por­tá­lo­vé ap­li­ká­cie, webo­vé ap­li­ká­cie a ap­li­ká­cie Web 2.0, OS­Gi, webo­vé služ­by a ap­li­ká­cie SOA. Umož­ňu­je vy­ví­jať, tes­to­vať a na­sa­dzo­vať služ­by Ja­va EE, SCA a OS­Gi. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra vi­zuál­ne­ho vý­vo­ja webo­vých strá­nok v sú­la­de s kom­for­tom pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia Web 2.0.

In­teg­ru­je sa s pro­duk­tmi IBM Ra­tio­nal Team Con­cert a IBM Ra­tio­nal Clear­Ca­se, umož­ňu­júc ria­de­nie zmien. Ok­rem fun­kcií na efek­tív­nu tvor­bu kó­du pos­ky­tu­je ten­to nás­troj pok­ro­či­lé pros­tre­die na kom­plexné tes­ty a ana­lý­zu kó­du, umož­ňu­jú­ce iden­ti­fi­ká­ciu a rie­še­nie po­ten­ciál­nych prob­lé­mov v sko­rých fá­zach vý­vo­jo­vé­ho cyk­lu. Ra­tio­nal Ap­pli­ca­tion De­ve­lo­per for Web­Sphe­re Software je ur­če­ný na tvor­bu ap­li­ká­cií pre plat­for­mu Web­Sphe­re Ap­pli­ca­tion Server (WAS), Web­Sphe­re Por­tal a IBM Workload Dep­loyer.

IBM Ra­tio­nal Software Ar­chi­tect je ur­če­ný na návrh ar­chi­tek­tú­ry a mo­de­lo­va­nie. IBM Ra­tio­nal Bu­si­ness De­ve­lo­per - vý­vo­jo­vý nás­troj na bá­ze Ec­lip­se - zjed­no­du­šu­je vý­voj ap­li­ká­cií SOA po­mo­cou ja­zy­ka EGL (En­terpri­se Ge­ne­ra­tion Lan­gua­ge). Ra­tio­nal De­ve­lo­per for Sys­tem z pos­ky­tu­je mo­der­né nás­tro­je na vý­voj ap­li­ká­cií pre ope­rač­né sys­té­my IBM z/OS.

Mic­ro­soft Vi­sual Stu­dio

Všet­ky zá­le­ži­tos­ti tý­ka­jú­ce sa vý­vo­ja ap­li­ká­cií pre ši­ro­kú pa­le­tu plat­fo­riem vrá­ta­ne mo­bil­ných Mic­ro­soft sús­tre­dil do vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia Vi­sual Stu­dio. Mo­men­tál­ne je na vr­cho­le pon­ti­fi­ká­tu ko­mer­čná ver­zia Vi­sual Stu­dio 2012, no od jú­na v sú­vis­los­ti s vý­vo­jom ap­li­ká­cií pre ho­rú­cu no­vin­ku, ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8.1, je k dis­po­zí­cii aj ver­zia Vi­sual Stu­dio 2013.

Umož­ňu­je vý­voj kla­sic­kých des­kto­po­vých ap­li­ká­cií, ap­li­ká­cií Mo­dern UI pre Win­dows 8, webo­vých ap­li­ká­cií s vy­uži­tím plat­fo­riem ASP.NET a Sil­verlight s pod­po­rou MVC (Mo­del View Con­troller). Mô­že­te vy­ví­jať aj ap­li­ká­cie pre clou­do­vú plat­for­mu Win­dows Azu­re, kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce, pre mo­bil­nú plat­for­mu Win­dows Pho­ne či do­kon­ca hry pre po­pu­lár­nu her­nú kon­zo­lu Xbox 360. Vý­vo­já­rom sú k dis­po­zí­cii prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky Vi­sual Ba­sic, Vi­sual C#, C++ či re­la­tív­na no­vin­ka Vi­sual F#.

Orac­le JDe­ve­lo­per

JDe­ve­lo­per je za­dar­mo pos­ky­to­va­né in­teg­ro­va­né vý­vo­jo­vé pros­tre­die, kto­ré zjed­no­du­šu­je vý­voj ap­li­ká­cií Ja­va-SOA a Ja­va EE. Po­nú­ka všet­ko pot­reb­né na end-to-end vý­voj ap­li­ká­cií pre plat­for­mu Orac­le Fu­sion Mid­dleware. Rôz­ne ty­py pro­jek­tov zdie­ľa­jú rov­na­kú štruk­tú­ru pro­jek­tu a vy­ža­du­jú rov­na­ké skú­se­nos­ti z vý­vo­ja, čo skra­cu­je kriv­ku uče­nia a zjed­no­du­šu­je pro­ces vý­vo­ja kom­po­zit­ných ap­li­ká­cií, kto­ré vy­uží­va­jú veľ­ké množ­stvo tech­no­ló­gií.

JDe­ve­lo­per za­hŕňa pod­po­ru kom­plet­né­ho vý­vo­jo­vé­ho ži­vot­né­ho cyk­lu od pr­vot­né­ho návr­hu a ana­lý­zy cez kó­do­va­nie a tes­to­va­nie fá­zy až do na­sa­de­nia. Vý­vo­já­ri mô­žu navr­ho­vať, vy­tvá­rať a vi­zua­li­zo­vať ap­li­ká­cie v UML, Ja­ve a da­ta­bá­zo­vých di­ag­ra­moch. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra tí­mo­vé­ho vý­vo­ja pros­tred­níc­tvom in­teg­ro­va­nej pod­po­ry ALM.

Ap­li­ká­cie pre Mac OS a iOS

App­le do­dá­va spo­loč­né vý­vo­jo­vé pros­tre­die Xco­de na vý­voj ap­li­ká­cií ur­če­ných pre plat­for­my Mac OS a iOS (iPad/iPod/iP­ho­ne). Na je­ho zís­ka­nie sa tre­ba za­re­gis­tro­vať ako vý­vo­jár na http://de­ve­lo­per.app­le.com. Re­gis­trá­cia je za­dar­mo. Vý­vo­jár­sku li­cen­ciu si mu­sí­te kú­piť v oka­mi­hu, keď chce­te ap­li­ká­ciu dis­tri­buo­vať cez App­le Sto­re. Po vy­tvo­re­ní vý­vo­jár­ske­ho kon­ta a prih­lá­se­ní sa je pot­reb­né stiah­nuť vý­vo­jár­ske nás­tro­je.

Star­šiu ver­ziu Xco­de 4 mô­že­te stiah­nuť za­dar­mo, naj­nov­šia ver­zia Xco­de 5 bo­la v ča­se pí­sa­nia člán­ku vo ver­zii Pre­view dos­tup­ná len re­gis­tro­va­ným vý­vo­já­rom. Umož­ňu­je vý­voj ap­li­ká­cií pre iOS 7 a OS X Ma­ve­ricks. Ap­li­ká­cie pre iPad/iPod/iP­ho­ne mož­no vy­ví­jať len na plat­for­me App­le Mac OS. Exis­tu­jú vý­nim­ky (Em­bar­ca­de­ro RAD Stu­dio, Pro­ject Mo­no...), no vzhľa­dom na to, že na ko­neč­né zos­ta­ve­nie a pub­li­ko­va­nie ap­li­ká­cie je pot­reb­ný Mac OS, len potvr­dzu­jú pra­vid­lo.

Ap­li­ká­cie pre An­droid

Kom­plex­ný ba­lík na vý­voj ap­li­ká­cií pre An­droid s náz­vom ADT Bund­le for Win­dows je k dis­po­zí­cii na http://de­ve­lo­per.an­droid.com/sdk/in­dex.html. Zá­kla­dom ba­lí­ka je vý­vo­jo­vé pros­tre­die Ec­lip­se. Ako prog­ra­mo­va­cí ja­zyk sa vy­uží­va po­pu­lár­na Ja­va. Sú­čas­ťou vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia sú aj emu­lá­to­ry An­droi­du, kto­ré umož­ňu­jú otes­to­vať ap­li­ká­ciu na ši­ro­kom spek­tre ver­zií a uh­lo­prie­čok dis­ple­jov. Na rov­na­kej ad­re­se je k dis­po­zí­cii aj pre­view no­vé­ho vý­vo­jár­ske­ho nás­tro­ja An­droid Stu­dio, kto­ré vy­uží­va tech­no­ló­giu In­telliJ IDEA. An­droid Stu­dio v po­rov­na­ní s po­mer­ne zlo­ži­tým vý­vo­jár­skym eko­sys­té­mom na bá­ze Ec­lip­se + SKD zna­me­ná veľ­ký krok vpred, pri­čom jed­no­du­chosť nie je na úkor fun­kcio­na­li­ty. Ne­vý­ho­dou ver­zie pre­view je nut­nosť pou­ží­va­nia kla­sic­ké­ho po­ma­lé­ho emu­lá­to­ra plat­for­my An­droid.

Ap­li­ká­cie pre RTOS QNX

Ope­rač­ný sys­tém RTOS QNX je ur­če­ný pre ria­dia­ce sys­té­my pra­cu­jú­ce v reál­nom ča­se. Ap­li­ká­cie mož­no vy­ví­jať v QNX Software De­ve­lop­ment Plat­form, kto­rý je dos­tup­ný pre Win­dows a Li­nux. Skú­šob­ná ver­zia je dos­tup­ná na www.qnx.com/pro­ducts/eva­luation/. Zá­kla­dom plat­for­my je vý­vo­jo­vé pros­tre­die Ec­lip­se. Vy­uží­va­jú sa prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky C a C++. Sú­čas­ťou vý­vo­jo­vé­ho pros­tre­dia sú la­dia­ce pros­tried­ky umož­ňu­jú­ce pre­niesť ap­li­ká­cie do cie­ľo­vé­ho za­ria­de­nia a ak­tív­ne me­niť bež­iace pro­ce­sy v cie­ľo­vom za­ria­de­ní. Pod­po­ro­va­né plat­for­my sú x86, MIPS, PPC, ARM...

Ap­li­ká­cie pre mik­ro­kon­tro­lé­ry

Atollic TrueS­TU­DIO (www.atollic.com) je os­ved­če­ná a spo­ľah­li­vá vý­vo­jár­ska plat­for­ma pod­po­ru­jú­ca pro­duk­to­vé ro­di­ny ARM7, ARM9 a ARM Cor­tex. Je kom­pa­ti­bil­ná s ot­vo­re­ný­mi „de fac­to" štan­dar­dmi, ako nap­rík­lad Ec­lip­se IDE Fra­mework a GNU tool­chain. Pre hob­by pro­jek­ty je ur­če­ná ver­zia Li­te, ob­me­dze­ná veľ­kos­ťou ge­ne­ro­va­né­ho kó­du, pod­po­ru­jú­ca prog­ra­mo­va­nie v as­sem­ble­ri a ja­zy­ku C. Ko­mer­čná ver­zia ne­má ob­me­dzenie veľ­kos­ti kó­du a na­vy­še pod­po­ru­je aj ob­jek­to­vo orien­to­va­ný prog­ra­mo­va­cí ja­zyk C++, sta­tic­kú ana­lý­zu kó­du a ďal­šie čr­ty, kto­ré vý­raz­ne ze­fek­tív­ňu­jú prá­cu pri fi­rem­nom vý­vo­ji.

Vý­vo­jo­vé pros­tre­die Keil μVi­sion (www.keil.com) umož­ňu­je tvor­bu prog­ra­mu pre mik­ro­kon­tro­lé­ry prak­tic­ky všet­kých plat­fo­riem. Ob­sa­hu­je všet­ky pot­reb­né nás­tro­je od vy­tvo­re­nia pro­jek­tu cez kom­fort­ný edi­tor zdro­jo­vé­ho kó­du, kon­fi­gu­rač­né nás­tro­je, kom­pi­lá­to­ry až po nás­tro­je na la­de­nie a si­mu­lá­ciu prog­ra­mu. Skú­šob­ná ver­zia, kto­rá je k dis­po­zí­cii za­dar­mo, je ob­me­dze­ná maximál­nou veľ­kos­ťou ge­ne­ro­va­né­ho kó­du.

Zdroj: IW 10/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Res­pon­zív­ny di­zajn z hľa­dis­ka biz­ni­su
Responsive design je jeden z najčastejšie používaných pojmov dneška. Má však vôbec význam sa ním zaoberať? Čo mi môže priniesť? A ako na to? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať. čítať »
 
Pre­zen­to­va­nie prís­pev­kov z blo­gu
Po predstavení šablón Grid App a Split App a tried dátového modelu dozrel čas na príklad reálnej aplikácie, ktorá bude zobrazovať údaje z blogov poskytované vo formáte RSS. V príklade bude použitý blog autora http://novywindows.wordpress.com. Vytvorte nový projekt typu Blank Page. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 25. časť
Týmto článkom ukončíme oblasť, v rámci ktorej sme sa venovali vertex a fragment shaderom. Zostáva nám uviesť podstatu tzv. odloženého (deferred) tieňovania, resp. renderingu a opísať kroky algoritmu, pomocou ktorého rozmažeme obraz v závislosti od pohybu kamery (tzv. motion blur). čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 14.
V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Teraz sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS. čítať »
 
DNS – re­verz­ný zá­znam a ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra
V predchádzajúcej časti sme si hovorili o prekladoch, a to o doprednom (forward) a spätnom (reverse) preklade. čítať »
 
Nás­tro­je pre webo­vých vý­vo­já­rov PhpStorm a Smar­tGit/Hg
V tomto článku sa zameriame na dva nástroje, ktoré sa mi v rámci niekoľkoročnej praxe v tvorbe webových aplikácií najviac osvedčili. Ku každému z nich existujú alternatívy, pokúsim sa však vysvetliť, na základe akých kritérií som ostal verný práve týmto dvom. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete ovládnuť Excel na úrovni, ktorú určite ocení aj váš zamestnávateľ? Pomocou tohto sprievodcu sa naučíte na praktických postupoch krok za krokom kontingenčné tabuľky a grafy naplno využívať, filtrovať a zoskupovať v nich dáta presne tak, ako to budete práve potrebovať. čítať »
 
Preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows, Mac, iOS, An­droid a ďal­šie OS
Možno ste sa pri používaní niektorej aplikácie zamysleli, v akom nástroji bola vytvorená. Napriek značnému vyprofilovaniu používateľských a serverových platforiem majú vývojári k dispozícii veľké množstvo vývojárskych nástrojov, či už pre jednu platformu, alebo multiplatformových. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter