Zoznámte sa

Recenzia: Ultrabooky Samsung ATIV 5 a 7 v redakčnom teste

Sam­sung sa roz­ho­dol od zá­kla­du pre­ko­pať svo­je por­tfó­lio no­te­boo­kov, a tak od­te­raz všet­ky vrá­ta­ne ultra­boo­kov, hyb­rid­ných či kon­ver­ti­bil­ných no­te­boo­kov, kto­ré bu­dú mať Win­dows 8, po­ne­sú ozna­če­nie ATIV. Ten­to me­siac sa po­zrie­me na pr­vé dva mo­de­ly - Sam­sung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. Päť­ko­vý rad sme­ru­je skôr k ma­so­vé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi a do ka­te­gó­rie mul­ti­me­diál­ny ultra­book, a to naj­mä pre svo­ju de­di­ko­va­nú gra­fic­kú kar­tu.

Sed­mič­ko­vý rad zas mie­ri k ná­roč­nej­ším pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú do­ty­ko­vý dis­plej s nad­štan­dar­dným full HD roz­lí­še­ním. V mno­hom sú no­te­boo­ky Sam­sung po­dob­né, v mno­hom od­liš­né. A aj ce­na dá­va jas­ne tu­šiť, kam kto­rý sme­ru­je. Sam­sung 540U4E je 14-pal­co­vý mo­del zo sé­rie 5, Sam­sung 740U3E je 13,3-pal­co­vý mo­del zo sé­rie 7.

Ntb Samsung - nahlad 01-1.jpg

Ta­buľ­ka tech­nic­kých pa­ra­met­rov no­vi­niek od Sam­sun­gu

Spo­loč­né čr­ty

Z poh­ľa­du di­zaj­nu jas­ne vi­dieť, že oba no­te­boo­ky pa­tria do jed­nej ro­di­ny a pod­pí­sa­la sa na nich rov­na­ká di­zaj­nér­ska ru­ka. Nás te­ší, že bez oh­ľa­du na ce­nu sa „look & feel" vy­tvá­ra vo vy­so­kom štý­le. Dô­raz sa kla­die na kva­li­tu konštruk­cie, dos­ta­toč­ne veľ­kú a kom­for­tnú klá­ves­ni­cu (aj keď na 13,3-pal­co­vom mo­de­li moh­la byť o kú­sok šir­šia), ve­li­kán­sky touch­pad s in­teg­ro­va­ný­mi tla­čid­la­mi a rov­na­ké roz­mies­tne­nie roz­hra­ní.

Bez oh­ľa­du na veľ­kosť ša­si, kto­ré je, mi­mo­cho­dom, zho­to­ve­né z hli­ní­ka, sa na ľa­vej hra­ne na­chá­dza vy­klá­pa­teľ­ný, ale pl­no­hod­not­ný eter­net, HDMI, port USB štan­dar­du 3.0, zdvo­je­ný ko­nek­tor mik­ro­fó­nu a slú­chadiel a re­duk­cia na port VGA, aj keď tá je iba vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo. Na pra­vej hra­ne sa po­tom na­chá­dza eš­te šach­ta na pa­mä­ťo­vú kar­tu, dva por­ty USB star­šie­ho štan­dar­du 2.0 a zá­mok Ken­sin­gton. Oba tes­to­va­né no­te­boo­ky sú ultra­boo­ky pos­ta­ve­né na či­po­vej súp­ra­ve In­tel HM76. Oba pra­cu­jú s pro­ce­sor­mi In­tel Co­re i5-3337U, čo je dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor schop­ný spra­cú­vať šty­ri vý­poč­to­vé vlák­na sú­čas­ne. Se­kun­du­jú mu 4 GB pa­mä­te RAM. V oboch prí­pa­doch je ako ope­rač­ný sys­tém pou­ži­tý Win­dows 8 a na oba pos­ky­tu­je vý­rob­ca kla­sic­kú 24-me­sač­nú zá­ru­ku. V čom sú te­da iné?

Ntb Samsung - nahlad 01-3.jpg

Ta­buľ­ka vý­kon­nos­tných tes­tov opi­so­va­ných no­te­boo­kov

Sam­sung ATIV Book 5

Mo­del 530U4E je 14-pal­co­vý no­te­book s kla­sic­kým HD roz­lí­še­ním (1366 × 768 pixelov), so svie­ti­vos­ťou 200 ni­tov a s mat­nou povr­cho­vou úp­ra­vou dis­ple­ja, čo veľ­mi oce­ňu­je­me. Dis­plej však ne­po­chá­dza pria­mo od Sam­sun­gu, a keď­že ide o oby­čaj­ný pa­nel TN, pri poh­ľa­de zbo­ku mier­ne cí­tiť deg­ra­dá­ciu fa­rieb. Od­tieň Gar­net Red je v na­šej re­či vý­raz­ná čer­ve­ná až bor­do­vá far­ba v di­zaj­ne brú­se­né­ho hli­ní­ka, čo vy­ze­rá veľ­mi ele­gan­tne, naj­mä pre dá­my. 

samsung ativ book 5.jpg

Ten­to mul­ti­me­diál­ny ultra­book sa mô­že poch­vá­liť naj­mä gra­fic­kou kar­tou AMD Ra­deon HD 8750M, kto­rá má 2 GB vlas­tnej vi­deo­pa­mä­te, a tak je ur­če­ný pre ob­čas­ných hrá­čov, kto­rým vý­kon štan­dar­dnej gra­fic­kej kar­ty nes­ta­čí. Pre pou­ží­va­te­ľa je k dis­po­zí­cii 500 GB úlož­né­ho pries­to­ru na dis­ku HDD, kto­rý má 24 GB Expres­sCa­che, te­da časť SSD na zrý­chle­ný beh sys­té­mu. Hmot­nosť 1,840 kg je pri 14-pal­co­vom no­te­boo­ku ro­zum­ná, ale v ka­te­gó­rii ultra­boo­kov sú aj ľah­šie „štr­nás­tky". Vý­rob­ca sa chvá­li lo­gom rep­ro­duk­to­rov JBL v ľa­vej hor­nej čas­ti. Zvuk je čis­tej­ší a o nie­čo pl­nší ako pri kla­sic­kých rep­ro­duk­to­roch. Pri rep­ro­duk­cii zvu­ku od­po­rú­ča­me po­lo­žiť no­te­book na tvr­dý povrch, keď­že rep­ro­duk­to­ry (2 × 2 W) sú v spod­nej za­ob­le­nej čas­ti.

Vý­kon je da­ný veľ­mi ro­zum­ne, spĺňa pa­pie­ro­vé pred­pok­la­dy. Pro­ce­sor šet­rí ener­giu, a keď je to pot­reb­né, spus­tí na maximum svo­je dve jad­rá. S gra­fic­kou kar­tou si už aj čo-to za­hrá­te, v po­rov­na­ní s in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou je ná­rast vý­ko­nu ci­teľ­nej­ší. RAM-ka pra­cu­je štan­dar­dne, pev­ný disk vo vý­sled­koch neu­ka­zu­je si­lu Expres­sCa­che, keď­že benchmar­ky pra­cu­jú s čas­ťou ur­če­nou pou­ží­va­te­ľo­vi, pri rých­lom štar­te sys­té­mu však 24 GB SSD cí­tiť. S vý­dr­žou je na tom no­te­book ro­zum­ne, pri bež­nej pre­vádz­ke nám vy­dr­žal šty­ri a pol ho­di­ny. S vy­pnu­tou Wi-Fi sa dos­ta­ne­te po­hodl­ne cez päť ho­dín.

Hod­no­te­nie

Ce­no­vo dos­tup­ný ultra­book, hyb­rid­ný pev­ný disk, sa­mos­tat­ná gra­fic­ká kar­ta, di­zajn kry­tu dis­ple­ja
Dis­plej TN s deg­ra­dá­ciou fa­rieb pri poh­ľa­de zbo­ku, chý­ba­jú­ce dopl­nko­vé tla­čid­lá


Ce­na: 799 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

Sam­sung ATIV Book 7

Sed­mič­ko­vý rad za­stu­pu­je 13,3-pal­co­vá ver­zia. Už aj ce­na na­po­ve­dá, že pôj­de o pro­fe­sio­nál­nej­ší no­te­book, za­me­ra­ný na ná­roč­nej­šie­ho zá­kaz­ní­ka. Jas­ný dô­kaz je naj­mä mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej s full HD roz­lí­še­ním (1920 × 1080 pixelov), aj keď s les­klou povr­cho­vou úp­ra­vou. Far­bu vy­ho­to­ve­nia Mi­ne­ral Ash Black by sme opäť do ľu­do­vej re­či pre­lo­ži­li ako čis­to čier­nu v kom­bi­ná­cii s brú­se­ný­mi hli­ní­ko­vý­mi čas­ťa­mi, za­dný kryt však za­chy­tá­va od­tlač­ky pr­stov. 

samsung ativ book 7.jpg

Ele­gant­ný je chró­mo­vý rá­mik ve­li­kán­ske­ho touch­pa­du. Klá­ves­ni­ca by moh­la byť troš­ka väč­šia, na dru­hej stra­ne hod­no­tí­me po­zi­tív­ne jej pod­svie­te­nie bie­lou far­bou vo via­ce­rých kro­koch. Opäť sú tu rep­ro­duk­to­ry JBL, ma­jú rov­na­ký vý­kon ako pri Book 5. Skôr sa po­te­ší­me 128 GB dis­ku SSD, kto­ré­ho vý­kon cí­tiť aj pri bež­nej prá­ci. Gra­fic­ký čip je ta­kis­to de­di­ko­va­ný, po­zor na preš­myč­ku v me­ne, ten­to­raz je to AMD Ra­deon HD 8570M, čo je sí­ce čip z rov­na­kej ro­di­ny ako u sú­ro­den­ca s dob­rým vý­ko­nom, tu však ide o niž­šiu ver­ziu so slab­ším vý­ko­nom a iba 1 GB pa­mä­te VRAM. Na tom­to ultra­boo­ku však nik­to ne­bu­de chcieť hrať po­čí­ta­čo­vé hry, je ur­če­ný naj­mä na efek­tív­nu prá­cu. To­mu zod­po­ve­dá aj prí­jem­nej­šia hmot­nosť 1,598 kg, čo na ultra­book s do­ty­ko­vou ob­ra­zov­kou vô­bec nie je zlý vý­sle­dok.

Ak na­zrie­me do benchmar­ko­vých ta­bu­liek, po­zrie­me na 13-pal­co­vé te­lo, nie je veľ­mi čo vy­čí­tať. Všet­ko „šlia­pe" na vý­bor­nú, skve­lá je prá­ca dis­ku SSD, pro­ce­sor kla­sic­ky vy­ko­ná­va dob­rú ro­bo­tu. Prek­va­pi­vo dob­rá je vý­drž 4-člán­ko­vej ba­té­rie s ka­pa­ci­tou 57 Wh, s kto­rou sme do­siah­li vý­drž vy­so­ko nad 7 ho­dín. Ke­by ste sa sna­ži­li o maxima­li­zá­ciu vý­dr­že a dos­ta­ne­te no­te­book do re­ži­mu id­le, vie­te z ba­té­rie vy­žmý­kať aj 10 ho­dín, ale v tom prí­pa­de s no­te­boo­kom v pod­sta­te nič nes­pra­ví­te. Na­po­kon ani kon­co­vá ce­na nie je naj­hor­šia, ho­ci o 3 ÷ 4 me­sia­ce bu­de za­se o 100 až 200 eur niž­šia.

Hod­no­te­nie

13,3-pal­co­vý do­ty­ko­vý full HD dis­plej, pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca, konštruk­čné spra­co­va­nie, vý­drž
Vy­ššia ce­na


Ce­na: 1079 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

Si­de­Sync

No­te­boo­ky Sam­sung pred­sta­ve­né v dru­hom kvar­tá­li pri­chá­dza­jú s veľ­mi za­ují­ma­vou fun­kciou, kto­rá umož­ňu­je pri­po­jiť te­le­fón Sam­sung k no­te­boo­ku. Syn­chro­ni­zač­ných prog­ra­mov je sí­ce ve­ľa, ale Sam­sung umož­ňu­je vy­tvo­riť z te­le­fó­nu ako­by dru­hú ob­ra­zov­ku no­te­boo­ku, na kto­rej mô­že­te po­hodl­ne pra­co­vať my­šou, prí­pad­ne pre­niesť zr­kad­lo­vý ob­raz z te­le­fó­nu na ob­ra­zov­ku po­čí­ta­ča a pra­co­vať s te­le­fó­nom pria­mo na dis­plej no­te­boo­ku. Ak vám nap­rík­lad prí­de SMS ale­bo sprá­va na What­sApp do te­le­fó­nu, ne­mu­sí­te sa poň na­ča­ho­vať, všet­ko vi­dí­te na kó­pii dis­ple­ja na no­te­boo­ku a mô­že­te od­pí­sať pria­mo po­mo­cou no­te­boo­ko­vej klá­ves­ni­ce. Napl­no tak mô­že­te vy­uží­vať všet­ky fun­kcie te­le­fó­nu. Je to prud­ko ná­vy­ko­vé a ten­to sof­tvér veľ­mi od­po­rú­ča­me.

sidesync.jpg

Zdroj: PCR 7/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter