4 mýty o výhodách cloudu

Cloud com­pu­ting je v pos­led­nom ča­se čas­to dis­ku­to­va­ná té­ma, ale ho­vo­rí sa skôr o je­ho vý­ho­dách. Tých je bez­po­chy­by ve­ľa, no z niek­to­rých z nich sa sta­li mý­ty, kto­ré, žiaľ, nie sú úpl­ne prav­di­vé.

Cloud com­pu­ting je všeo­bec­ne pre­zen­to­va­ný ako spô­sob vy­uží­va­nia zdro­jov, vďa­ka kto­ré­mu mô­žu byť fir­my flexibil­nej­šie, zní­žiť svo­je IT nák­la­dy a kto­rý im a ich za­mes­tnan­com umož­ňu­je voľ­ný a jed­no­du­chý prís­tup k dá­tam, nech už sú kde­koľ­vek a pou­ží­va­jú aké­koľ­vek za­ria­de­nie. V ma­lých fir­mách mô­že pod­ľa pries­ku­mov a ana­lýz vy­uží­va­nie clou­do­vej tech­no­ló­gie viesť do­kon­ca k ná­ras­tu ich príj­mov. S ta­kým­to vý­sled­kom pri­šiel nap­rík­lad ne­dáv­ny vý­skum vy­ko­na­ný vo viac ako 1000 ma­lých spo­loč­nos­tiach.

Pod­ľa ne­ho fir­my pou­ží­va­jú­ce cloud com­pu­ting za­zna­me­na­li v prie­be­hu pos­led­né­ho ro­ka ná­rast zis­ku dvak­rát čas­tej­šie než fir­my, kto­ré cloud do svo­jej fi­rem­nej stra­té­gie ne­zahr­nu­li, a te­da nee­fek­tív­ne in­ves­tu­jú do IT ma­naž­men­tu. Ho­ci je prav­da, že clou­do­vé služ­by sú pre ma­lé pod­ni­ky zmys­lupl­né a nao­zaj im mô­žu po­môcť zjed­no­du­šiť ma­naž­ment IT, ko­lu­jú o cloud com­pu­tin­gu aj mý­ty. Ako to už pri mý­toch bý­va, nie vždy sa za­kla­da­jú na prav­de. Aké sú te­da tie naj­čas­tej­šie?

1. Cloud je lac­nej­ší a šet­rí nák­la­dy

Mô­že to tak byť pri start-up pro­jek­toch ale­bo v prí­pa­de, že fir­ma pre­chá­dza na ne­ja­kú re­la­tív­ne lac­nú ap­li­ká­ciu pre­vádz­ko­va­nú v clou­de. Ak sa však fir­ma roz­hod­ne pre­su­núť všet­ky svo­je dá­ta do clou­do­vej infra­štruk­tú­ry, za­pla­tí zhru­ba 78,40 eur me­sač­ne za kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa. To mô­že do­ved­na bo­ha­to pre­vý­šiť nák­la­dy na no­vý server a na IT špe­cia­lis­tu, kto­rý ho bu­de nie­koľ­ko ho­dín me­sač­ne spra­vo­vať. Sa­moz­rej­me, exis­tu­jú aj lac­nej­šie ap­li­ká­cie pre­vádz­ko­va­né v clou­de, ale čím je ap­li­ká­cia „vy­chy­te­nej­šia", tým viac za ňu fir­ma za­pla­tí. Sú­čet všet­kých nák­la­dov na vy­uži­tie cloud com­pu­tin­gu pre ce­lú fir­mu po­čas nie­koľ­kých má­lo ro­kov mô­že čos­ko­ro prek­ro­čiť su­mu, za kto­rú by si fir­ma moh­la za­ob­sta­rať vlas­tnú ap­li­ká­ciu. Dob­rá sprá­va však je, že do bu­dúc­nos­ti sa dá oča­ká­vať pok­les ce­ny clou­du.

2. Mô­žem sa pri­po­jiť ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek

Ta­ký by bol ideál­ny stav, ale v sku­toč­nos­ti nie je pou­ží­va­teľ ani v clou­de ta­ký mo­bil­ný, ako sa dom­nie­va. Na efek­tív­ne vy­uži­tie clou­du je, sa­moz­rej­me, ne­vyh­nut­ný prís­tup k inter­ne­tu, kto­rý však zďa­le­ka nie je vždy a vša­de k dis­po­zí­cii. Ve­ľak­rát je pri­po­je­nie ta­ké sla­bé, že pre­to mô­že byť všet­ka prá­ca ab­so­lút­ne nee­fek­tív­na. To poz­na­jú dob­re naj­mä ob­chod­ní ma­na­žé­ri, kto­rí trá­via ve­ľa ča­su na ces­tách a zá­vis­losť od clou­du pre nich mô­že byť pre sla­bé inter­ne­to­vé pri­po­je­nie čas­to li­mi­tu­jú­ca.

3. Mo­je dá­ta sú v clou­de sto­per­cen­tne v bez­pe­čí

Žiad­ny pos­ky­to­va­teľ, žiaľ, ne­mô­že za­ru­čiť sto­per­cen­tnú ochra­nu ulo­že­ných dát a pre niek­to­ré fir­my mô­že byť pred­sta­va, že sú ich cit­li­vé dá­ta ulo­že­né na cu­dzom server­i, ab­so­lút­ne nep­ri­ja­teľ­ná. Ho­ci sú dá­ta ulo­že­né na server­i pre­vádz­ko­va­te­ľa prav­de­po­dob­ne viac v bez­pe­čí než dá­ta ulo­že­né inter­ne, mô­že aj tak dôjsť k ich oh­ro­ze­niu ale­bo do­kon­ca zneu­ži­tiu, nap­rík­lad pri ich pre­no­se ale­bo pri na­pad­nu­tí server­a útoč­ní­kom. Ani na cloud sa te­da v tom­to sme­re ne­mož­no sto­per­cen­tne spo­ľah­núť, ho­ci sa pre­vádz­ko­va­te­lia cloud com­pu­tin­gu sna­žia tej­to hod­no­te prib­lí­žiť.

4. Pos­ky­to­va­teľ slu­žieb mi dl­ho­do­bo ga­ran­tu­je fix­ný me­sač­ný pop­la­tok

IT je od­bor, kto­rý sa neus­tá­le vy­ví­ja, a to sa, sa­moz­rej­me, mô­že tý­kať aj pop­lat­kov za IT služ­by. Ak sa pos­ky­to­va­teľ roz­hod­ne me­sač­ný pop­la­tok zvý­šiť, ne­zos­ta­ne fir­me nič iné ako pla­tiť viac. As­poň po­kiaľ sa bu­de chcieť vy­hnúť nep­rí­jem­nos­tiam spo­je­ným s hľa­da­ním iné­ho rie­še­nia.

Jiří Kro­páč, ve­dú­ci ví­ru­so­vé­ho la­bo­ra­tó­ria AVG Tech­no­lo­gies

Zdroj: IW 6-7/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Op­la­tí sa SaaS? Ako vy­chá­dza­jú pre­poč­ty?
Časom bude softvér ako služba (SaaS) najpoužívanejší spôsob zabezpečenia aplikačného vybavenia firiem aj súkromníkov. čítať »
 
Tran­sfor­má­cia des­kto­pu: Ako sa ne­za­mo­tať vo Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re
Virtualizácia desktopov (Virtual Desktop Infrastructure - VDI) je v poslednom čase v móde asi rovnako ako cloud a virtualizácia. čítať »
 
4 mý­ty o vý­ho­dách clou­du
Cloud computing je v poslednom čase často diskutovaná téma, ale hovorí sa skôr o jeho výhodách. Tých je bezpochyby veľa, no z niektorých z nich sa stali mýty, ktoré, žiaľ, nie sú úplne pravdivé. čítať »
 
Vy­uži­tie in-me­mo­ry tech­no­ló­gie v TUI Tra­vel A&D
Veľké množstvo dát, ktoré generujú používatelia a pripojené zariadenia, možno využiť v prospech biznisu. Aby bola analýza dát efektívna, treba vybrať technológiu a infraštruktúru, na ktorej bude riešenie nasadené. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 23. časť
V tejto časti seriálu veľmi stručne opíšeme implementáciu tzv. efektu Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) pomocou GLSL shaderov. Ako vždy máme do činenia s pomerne zložitým efektom, ktorý je opísaný v rozsiahlych odborných článkoch. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pod­ľa šab­lón Grid App a Split App
V doterajších častiach sme vás oboznámili s najdôležitejšími dielmi pomyselnej stavebnice, z ktorej sa dá vytvoriť aplikácia Windows 8. Najčastejší scenár pre aplikácie Windows 8 je prezentácia rôznych údajov, či už statických, alebo dynamických. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 12.
Spomínam si, že návod na inštaláciu poštového servera Postfix, ktorý som čítal pred pár rokmi, mal približne 50 strán. Inštalácia a konfigurácia servera bola rozpísaná v mnohých bodoch, ktoré som musel chtiac či nechtiac prečítať prv, ako som sa dostal k bodu, v ktorom som ukončil konfiguráciu a spustil server. čítať »
 
DNS – zá­pis zón do kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru na­med.conf
V predošlej časti seriálu sme sa venovali hlavnému konfiguračnému súboru named.conf, ktorý sa nachádza v adresári /etc. Uviedli sme, že sa skladá zo sekcií, a vysvetlili sme najdôležitejšie položky konfigurácie v jednotlivých sekciách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter