Vytvorte si virtuálny server v cloude

IaaS, te­da mož­nosť vy­tvo­riť v clou­de vir­tuál­nu infra­štruk­tú­ru - vir­tuál­ny server, prí­pad­ne server­ov­ú far­mu pre­po­je­nú vir­tuál­nou sie­ťou s mož­nos­ťou vy­rov­ná­va­nia zá­ťa­že - je naj­flexibil­nej­šia clou­do­vá služ­ba. Zá­kaz­ní­ci sa zba­via sta­ros­tí a in­ves­tič­ných nák­la­dov sú­vi­sia­cich s ná­ku­pom a pre­vádz­kou server­ov, úlo­žísk ale­bo sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry. Mô­žu vy­tvo­riť ta­ký po­čet vir­tuál­nych server­ov, koľ­ko pot­re­bu­jú, v po­ža­do­va­nej kon­fi­gu­rá­cii a len na ne­vyh­nut­ný čas.

V po­rov­na­ní s kla­sic­ký­mi serverm­i ne­mu­sia rie­šiť do­ru­čo­va­nie, vy­ba­ľo­va­nie ani kon­fi­gu­rá­ciu. Prob­lém nes­pô­so­bu­je ani sťa­ho­va­nie fir­my do no­vých pries­to­rov či ru­še­nie ne­pot­reb­nej infra­štruk­tú­ry. Da­ňou za uni­ver­zál­nosť je, že zá­kaz­ník si kon­fi­gu­ru­je a spra­vu­je všet­ko na­chá­dza­jú­ce sa v ar­chi­tek­to­nic­kej sché­me nad úrov­ňou vir­tua­li­zač­nej vrstvy a zá­ro­veň je zod­po­ved­ný aj za úro­veň za­bez­pe­če­nia. Vir­tuál­ne server­y si v zá­vis­los­ti od por­tfó­lia slu­žieb pos­ky­to­va­te­ľa zá­kaz­ní­ci vy­tvá­ra­jú z pred­kon­fi­gu­ro­va­ných ob­ra­zov u pos­ky­to­va­te­ľa, vlas­tných in­šta­lač­ných mé­dií, prí­pad­ne pre­su­nom ob­ra­zu vir­tuál­ne­ho server­a z lo­kál­ne­ho server­a do clou­du. Sprá­va a mo­ni­to­ro­va­nie vir­tuál­nych stro­jov sa reali­zu­je cez por­tá­lo­vé roz­hra­nie. Ty­pic­ké sce­ná­re pou­ži­tia clou­do­vej infra­štruk­tú­ry (IaaS):

  • šká­lo­va­teľ­né webo­vé rie­še­nia pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov s lo­kál­nou aj glo­bál­nou dos­tup­nos­ťou
  • infra­štruk­tú­ra na tes­to­va­nie bez in­ves­tič­ných nák­la­dov
  • pod­ni­ko­vé ap­li­kač­né server­y pre­vádz­ko­va­né v clou­de s pod­po­rou auto­ma­tic­ké­ho zo­ta­ve­nia
  • zá­lož­né rie­še­nia ob­chod­ných pro­ce­sov v clou­de
  • za­bez­pe­če­né zá­lož­né a ap­li­kač­né úlo­žis­ko v clou­de
  • mar­ke­tin­go­vé kam­pa­ne
  • cen­tra­li­zo­va­né služ­by pre mo­bil­né ap­li­ká­cie
  • hyb­rid­né rie­še­nia

Vir­tuál­ne server­y mož­no vy­tvá­rať v rám­ci slu­žieb IaaS mno­hých pos­ky­to­va­te­ľov. V člán­ku pred­sta­ví­me dve naj­zná­mej­šie glo­bál­ne služ­by (Ama­zon EC2 a Win­dows Azu­re) a služ­bu Te­le­kom cloud. Obid­ve glo­bál­ne služ­by umož­ňu­jú vy­tvo­re­nie bez­plat­né­ho úč­tu, no aj v ta­kom­to prí­pa­de mu­sí­te za­dať čís­lo kre­dit­nej kar­ty. Kre­dit­ná kar­ta umož­ňu­je iden­ti­fi­ko­vať pou­ží­va­te­ľa v prí­pa­de, ak bu­de vir­tuál­ne stro­je pou­ží­vať v roz­po­re s pra­vid­la­mi pos­ky­to­va­te­ľa, nap­rík­lad na po­sie­la­nie spa­mu ale­bo na proti­zá­kon­né ak­ti­vi­ty. Vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho server­a cez sa­moob­služ­ný por­tál je jed­no­du­ché. De­monštru­je­me ho na prík­la­de v služ­be Win­dows Azu­re.

Ama­zon EC2 virtual1.png

Obr. 1  Na pres­ný vý­po­čet nák­la­dov Ama­zon pos­ky­tu­je na svo­jich strán­kach jed­no­du­chý preh­ľad­ný kal­ku­lá­tor

Pod ozna­če­ním EC2 (Elas­tic Com­pu­ter Cloud) http://aws.ama­zon.com/ec2/ po­nú­ka Ama­zon jed­nu z naj­po­pu­lár­nej­ších clou­do­vých slu­žieb na pre­ná­jom vir­tuál­nych po­čí­ta­čov pre ši­ro­ké spek­trum zá­kaz­ní­kov, poč­núc štu­den­tmi cez SMB až po seg­ment En­terpri­se. Pred­kon­fi­gu­ro­va­né ob­ra­zy sú za­ra­de­né do sku­pín, pri­čom v kaž­dej sku­pi­ne je via­ce­ro vý­ko­no­vo či ka­pa­cit­ne di­fe­ren­co­va­ných ty­pov: Ge­ne­ral-pur­po­se, Com­pu­te-op­ti­mi­zed, Me­mo­ry-op­ti­mi­zed, Sto­ra­ge-op­ti­mi­zed, Mic­ro In­stan­ces, GPU In­stan­ces...

Po vy­tvo­re­ní kon­ta na plat­for­me EC2 si mô­že zá­kaz­ník za­čať vy­tvá­rať kon­fi­gu­rá­cie vir­tuál­nych po­čí­ta­čov či server­ov, kto­ré sa v ter­mi­no­ló­gii Ama­zo­nu na­zý­va­jú AMI (Ama­zon Ma­chi­ne Ima­ge). Služ­ba EC2 pos­ky­tu­je pres­ne to, čo dek­la­ru­je, te­da vý­poč­to­vú ka­pa­ci­tu. Z hľa­dis­ka uk­la­da­nia to zna­me­ná ne­per­zis­ten­tnosť služ­by či­že ab­sen­ciu zá­lo­ho­va­nia. Pri po­ru­che fy­zic­ké­ho server­a, na kto­rom je zá­kaz­ní­kov AMI umies­tne­ný, dôj­de k stra­te úda­jov. Je to sú­časť mar­ke­tin­go­vej po­li­ti­ky Ama­zo­nu, pred­pok­la­da­jú­cej, že dô­le­ži­té úda­je by si mal zá­kaz­ník uk­la­dať pros­tred­níc­tvom služ­by Ama­zon Elas­tic Block Sto­re (EBS), kto­rá je na ten­to účel pri­már­ne ur­če­ná a úda­je v nej sú rep­li­ko­va­né a spo­ľah­li­vo zá­lo­ho­va­né. Na­vy­še služ­ba EBS umož­ňu­je aj uk­la­da­nie ob­ra­zov vir­tuál­nych stro­jov AMI, tak­že ich mož­no rých­lo a bez­peč­ne ob­no­viť. Za­ve­de­nie no­vej in­štan­cie server­a tr­vá me­nej ako mi­nú­tu.

Ama­zon EC2 po­nú­ka aj ino­va­tív­ny mo­del spop­lat­ňo­va­nia na bá­ze „bur­zy ne­vyu­ži­tej ka­pa­ci­ty", kto­rou v da­nom mo­men­te Ama­zon vo svo­jich dá­to­vých cen­trách dis­po­nu­je. Ap­li­ká­cie zá­kaz­ní­ka sa spus­tia len vte­dy, ak ce­na, kto­rú je zá­kaz­ník ochot­ný za­pla­tiť, prek­ra­ču­je tzv. spot ce­nu. Tá je tvo­re­ná okam­ži­tým do­py­tom a po­nu­kou a me­ní sa v ča­se.

Win­dows Azu­re IaaS

Vir­tuál­ne server­y na plat­for­me Azu­re (www.win­dowsa­zu­re.com) ma­jú per­zis­ten­tné, te­da tr­va­lé úlo­žis­ko, da­jú sa rých­lo vy­tvo­riť po­mo­cou ga­lé­rie pred­kon­fi­gu­ro­va­ných ob­ra­zov ope­rač­ných sys­té­mov. Mô­že­te si zvo­liť SQL Server ale­bo inú da­ta­bá­zo­vú plat­for­mu, kto­rá beží na jed­nom ale­bo via­ce­rých vir­tuál­nych server­och. Mô­že­te pou­žiť vir­tuál­ne server­y na roz­ší­re­nie ka­pa­ci­ty váš­ho dá­to­vé­ho cen­tra nap­rík­lad v prí­pa­de pred­ví­da­teľ­ných, ale aj nep­red­ví­da­teľ­ných špi­čiek, mô­že­te ich pou­žiť na pre­vádz­ko­va­nie služ­by Sha­re­Point. Cez služ­bu Ac­ti­ve Di­rec­to­ry v sys­té­me Win­dows Azu­re VM (Vir­tual Ma­chi­ne) mož­no vy­tvo­riť do­mé­ny Win­dows v clou­de.

Vďa­ka pou­ži­tiu Blob Sto­ra­ge sú ob­ra­zy vir­tuál­nych server­ov vždy rep­li­ko­va­né troj­ná­sob­ne v dá­to­vom cen­tre a na­vy­še na eš­te vy­ššiu spo­ľah­li­vosť sa dá za­pnúť fun­kcio­na­li­ta Geo Rep­li­ca­tion - po­tom bu­dú dis­ky rep­li­ko­va­né aj do geo­lo­gic­ky od­ľah­lé­ho dá­to­vé­ho cen­tra. K dis­po­zí­cii je ga­lé­ria vir­tuál­nych server­ov s pre­din­šta­lo­va­ný­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi Win­dows aj Li­nux v rôz­nych ver­ziách a kon­fi­gu­rá­ciách. Pod­po­ro­va­ná je aj mož­nosť pre­niesť do clou­du vir­tuál­ne server­y vop­red prip­ra­ve­né v sie­ti zá­kaz­ní­ka a nao­pak, vir­tuál­ne stro­je vy­tvo­re­né v Azu­re mô­žu byť stiah­nu­té a bez zme­ny spus­te­né na lo­kál­nych server­och so sys­té­mom Win­dows Server 2012. To umož­ňu­je po­hodl­né a jed­no­du­ché vy­tvá­ra­nie hyb­rid­ných rie­še­ní s vir­tuál­ny­mi stroj­mi bež­iaci­mi v lo­kál­nom dá­to­vom cen­tre aj v clou­de Azu­re.

Te­le­com­Cloud

Služ­ba (www.te­le­kom.sk/cloud) umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom ria­diť a kon­tro­lo­vať ce­lý ži­vot­ný cyk­lus od zria­de­nia vir­tuál­ne­ho server­a cez zme­ny vý­poč­to­vých zdro­jov (pro­ce­so­ro­vý vý­kon, pa­mäť, sieť, úlo­žis­ko dát a pod.) až po zru­še­nie. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie za­bez­pe­čí preh­ľad­né zob­ra­ze­nie zdro­jov a de­tail­ný náh­ľad na ak­tuál­ne vy­uží­va­né vý­poč­to­vé zdro­je. Zá­kaz­ník má mož­nosť jed­no­du­cho me­niť vý­poč­to­vý vý­kon pod­ľa ak­tuál­nych po­trieb bez nut­nos­ti fy­zic­ké­ho zá­sa­hu pos­ky­to­va­te­ľa. Rie­še­nie ob­sa­hu­je kom­po­nen­ty, ako je napr. fi­rewall, load­ba­lan­cer, NAT atď., pros­tred­níc­tvom kto­rých mož­no na­di­zaj­no­vať pl­no­hod­not­nú vir­tuál­nu server­ov­ú infra­štruk­tú­ru. K dis­po­zí­cii je kniž­ni­ca ope­rač­ných sys­té­mov (Win­dows/Li­nux), pod­po­ra dvoch hyper­ví­zo­rov (KVM a VMware) a mož­nosť vy­tvá­ra­nia i nah­rá­va­nia vlas­tných ob­ra­zov ISO bez ob­me­dze­ní pri­vát­nych IP adries.

Služ­ba je spop­lat­ne­ná buď na bá­ze me­sač­né­ho pau­šá­lu, ale­bo ho­di­no­vou sadz­bou. Zá­lo­ho­va­nie je pros­tred­níc­tvom tzv. Snap­shots (ma­nuál­ne/ča­so­vo de­fi­no­va­né sním­ky vir­tuál­ne­ho server­a). Pre niek­to­rých zá­kaz­ní­kov mô­že byť dô­le­ži­té, že tech­no­lo­gic­ká plat­for­ma je vý­hrad­ne na Slo­ven­sku a dá­ta neo­pus­tia úze­mie SR.

Prík­lad vy­tvo­re­nia vir­tuál­ne­ho server­a

Vir­tuál­ne stro­je v služ­be Win­dows Azu­re Vir­tual Ma­chi­nes mô­že­te vy­tvá­rať aj pria­mo z hlav­nej po­nu­ky cez voľ­bu Quick Crea­te, prí­pad­ne z ga­lé­rie pred­kon­fi­gu­ro­va­ných ob­ra­zov. Pri Quick Crea­te sta­čí vy­brať z po­nu­ky veľ­kosť vir­tuál­ne­ho stro­ja a pred­kon­fi­gu­ro­va­ný ope­rač­ný sys­tém, za­dať pou­ží­va­teľ­ské me­no a hes­lo a vy­brať re­gión, v kto­rom sa na­chá­dza dá­to­vé cen­trum, kde bu­de váš vir­tuál­ny stroj hos­to­va­ný, prí­pad­ne vy­brať tak­zva­nú afi­nit­nú sku­pi­nu, do kto­rej bu­de vir­tuál­ny stroj pri­ra­de­ný. Afi­nit­né sku­pi­ny sa vy­uží­va­jú pri pri­pá­ja­ní do vir­tuál­nej sie­te.

virtual2.png

Obr. 2  Vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho stro­ja cez voľ­bu Quick Crea­te

Po potvr­de­ní sa za­čne vy­tvá­rať vir­tuál­ny stroj. Je­ho vy­tvo­re­nie bu­de tr­vať ne­ja­ký čas, pri na­šich po­ku­soch to bo­lo prib­liž­ne tri a pol mi­nú­ty. Na pri­po­je­nie sa k vir­tuál­ne­mu stro­ju tre­ba ak­ti­vo­vať fun­kciu CON­NECT na ap­li­kač­nej liš­te. Tým­to kro­kom sa na lo­kál­ny po­čí­tač stiah­ne sú­bor s prí­po­nou RDP na pri­po­je­nie sa cez Re­mo­te Des­ktop Pro­to­col.

Vir­tuál­ny stroj sa kon­fi­gu­ru­je pres­ne ako aký­koľ­vek on-pre­mi­se Win­dows Server, je­di­ne kon­fi­gu­rá­cia sie­te je zá­vis­lá od infra­štruk­tú­ry Azu­re a je kon­fi­gu­ro­va­ná cez DHCP. Pri­po­je­nie na server je veľ­mi rých­le, vý­kon stro­ja je nor­mál­ny a Blob sto­ra­ge sa vie dob­re pris­pô­so­biť ná­ro­kom dis­kov vo vir­tuál­nom stro­ji.

Re­su­mé

Hlav­ná vý­ho­da vy­uží­va­nia ve­rej­ných clou­do­vých slu­žieb je agil­nosť, pot­reb­ná ka­pa­ci­ta je k dis­po­zí­cii tak­mer okam­ži­te, ty­pic­ky ide o mi­nú­ty až ho­di­ny. Ne­pot­re­bu­je­te ni­ja­ké in­ves­tič­né nák­la­dy, pries­tor na server, nep­la­tí­te za je­ho spot­re­bo­va­nú ener­giu. Pla­tí­te len za sku­toč­ne vy­uží­va­nú vý­poč­to­vú ka­pa­ci­tu. Vir­tuál­ne server­y mô­že­te vy­užiť nie­len na ty­pic­ké cloud­hos­tin­go­vé sce­ná­re, pred­pok­la­da­jú­ce prá­cu s veľ­ký­mi ob­je­ma­mi úda­jov, ako nap­rík­lad vi­deo- či fo­to­server­y, ale aj na pro­jek­ty, pri kto­rých sa pred­pok­la­dá rých­ly rast, prí­pad­ne pro­jek­ty, kto­rých ná­ro­ky na IT ka­pa­ci­ty sa da­jú ťaž­ko od­had­núť, pre­to­že šká­lo­va­nie vir­tuál­nej infra­štruk­tú­ry je ove­ľa jed­no­duch­šie a v ko­neč­nom dôs­led­ku aj lac­nej­šie ako pri har­dvé­ri. Cloud­hos­ting je veľ­mi vý­hod­ný aj pri pro­jek­toch s ná­ra­zo­vou náv­štev­nos­ťou, ako sú nap­rík­lad weby jed­no­ra­zo­vých po­du­ja­tí.

Zdroj: IW 10/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Res­pon­zív­ny di­zajn z hľa­dis­ka biz­ni­su
Responsive design je jeden z najčastejšie používaných pojmov dneška. Má však vôbec význam sa ním zaoberať? Čo mi môže priniesť? A ako na to? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať. čítať »
 
Pre­zen­to­va­nie prís­pev­kov z blo­gu
Po predstavení šablón Grid App a Split App a tried dátového modelu dozrel čas na príklad reálnej aplikácie, ktorá bude zobrazovať údaje z blogov poskytované vo formáte RSS. V príklade bude použitý blog autora http://novywindows.wordpress.com. Vytvorte nový projekt typu Blank Page. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 25. časť
Týmto článkom ukončíme oblasť, v rámci ktorej sme sa venovali vertex a fragment shaderom. Zostáva nám uviesť podstatu tzv. odloženého (deferred) tieňovania, resp. renderingu a opísať kroky algoritmu, pomocou ktorého rozmažeme obraz v závislosti od pohybu kamery (tzv. motion blur). čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 14.
V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Teraz sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS. čítať »
 
DNS – re­verz­ný zá­znam a ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra
V predchádzajúcej časti sme si hovorili o prekladoch, a to o doprednom (forward) a spätnom (reverse) preklade. čítať »
 
Nás­tro­je pre webo­vých vý­vo­já­rov PhpStorm a Smar­tGit/Hg
V tomto článku sa zameriame na dva nástroje, ktoré sa mi v rámci niekoľkoročnej praxe v tvorbe webových aplikácií najviac osvedčili. Ku každému z nich existujú alternatívy, pokúsim sa však vysvetliť, na základe akých kritérií som ostal verný práve týmto dvom. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete ovládnuť Excel na úrovni, ktorú určite ocení aj váš zamestnávateľ? Pomocou tohto sprievodcu sa naučíte na praktických postupoch krok za krokom kontingenčné tabuľky a grafy naplno využívať, filtrovať a zoskupovať v nich dáta presne tak, ako to budete práve potrebovať. čítať »
 
Preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows, Mac, iOS, An­droid a ďal­šie OS
Možno ste sa pri používaní niektorej aplikácie zamysleli, v akom nástroji bola vytvorená. Napriek značnému vyprofilovaniu používateľských a serverových platforiem majú vývojári k dispozícii veľké množstvo vývojárskych nástrojov, či už pre jednu platformu, alebo multiplatformových. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter