Podniková mobilita – teória a skutočnosť

Té­ma mo­bi­li­ty je po­mer­ne roz­ší­re­ná a po­jem En­terpri­se Mo­bi­li­ty Ma­na­ge­ment nie je úpl­ne nez­ná­my. Kaž­dá min­ca však má dve stra­ny - v na­šom prí­pa­de je tou jed­nou teória, te­da mož­nos­ti, o kto­rých sa ho­vo­rí, a tou dru­hou je reali­ta, te­da ako je to v sku­toč­nos­ti. Bo­lo do­ká­za­né, že mo­bi­li­ta jed­noz­nač­ne pris­pie­va k zvý­še­niu efek­ti­vi­ty prá­ce, ale ta­kis­to pros­pie­va roz­lo­že­niu zá­ťa­že na da­né­ho za­mes­tnan­ca.

Mo­bi­li­ta po­nú­ka vý­raz­né be­ne­fi­ty pre rôz­ne sku­pi­ny za­mes­tnan­cov a evi­den­tné to je hlav­ne u ľu­dí, kto­rí pra­cu­jú v te­ré­ne. Prá­ve tí­to za­mes­tnan­ci ma­jú ľah­ší a jed­no­duch­ší prís­tup k fi­rem­ným a dô­le­ži­tým dá­tam. Je lo­gic­ké, že exis­tu­jú a vždy bu­dú exis­to­vať od­bo­ry, v kto­rých mo­bi­li­ta v praxi nie je mož­ná - tý­ka sa to vý­ro­by, naj­rôz­nej­ších slu­žieb a ho­ci aj zdra­vot­níc­tva. Po­kiaľ však ide o za­mes­tna­nie, kde prá­cu z do­mu a po­sun pra­cov­né­ho ča­su mož­no reali­zo­vať, bo­lo by ig­no­ro­va­nie mo­bi­li­ty fa­tál­ny a ne­mo­der­ný krok.

Za­viesť rie­še­nie pod­po­ru­jú­ce pod­ni­ko­vú mo­bi­li­tu nie je zlo­ži­té, te­da as­poň v po­rov­na­ní so za­vá­dza­ním napr. vir­tua­li­zá­cie server­ov, čo je zá­le­ži­tosť mi­ni­mál­ne na nie­koľ­ko me­sia­cov. Uviesť do pre­vádz­ky rie­še­nie na pod­ni­ko­vú mo­bi­li­tu tr­vá ove­ľa krat­ší čas, ale aj im­ple­men­tá­cia rie­še­nia pod­po­ru­jú­ce­ho mo­bi­li­tu mô­že byť v pod­sta­te ná­roč­ná. Všeo­bec­ne pla­tí, že čím je rie­še­nie jed­no­duch­šie pre pou­ží­va­te­ľa a čím viac mož­nos­tí pos­ky­tu­je, o to kom­pli­ko­va­nej­šie je všet­ko v po­za­dí. Väč­ši­na im­ple­men­tá­cií je pris­pô­so­bo­va­ná in­di­vi­duál­nym pot­re­bám a po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­kov a vždy sa ob­ja­via bež­né kom­pli­ká­cie pri na­sa­de­ní pro­duk­tov - je to však do­čas­ná zá­le­ži­tosť dov­te­dy, kým je všet­ko ideál­ne do­la­de­né.

Ke­by sme sa od­pú­ta­li od me­dzi­roč­né­ho po­rov­ná­va­nia a vý­vo­ja tr­hu, z cel­ko­vé­ho poh­ľa­du po­zo­ru­je­me jed­noz­nač­ne ras­tú­ci trend v ob­las­ti za­bez­pe­če­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní - Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment (MDM) a Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Ma­na­ge­ment (MAM). Asi aj tro­chu ne­zas­lú­že­ne je stá­le naj­po­pu­lár­nej­ší mo­del MDM, kto­rý má op­ro­ti MAM jed­nu ne­vý­ho­du. Ne­vie od­de­liť sprá­vu fi­rem­ných a súk­rom­ných ap­li­ká­cií a kon­tro­lu­je ce­lé za­ria­de­nie. Ta­ký­to mo­del je efek­tív­ny, ale ne­za­bez­pe­ču­je od­de­le­nie súk­rom­nej a fi­rem­nej sfé­ry na da­nom za­ria­de­ní pri kon­tro­le fi­rem­ných dát. Bez­po­chy­by mož­no po­ve­dať, že ove­ľa efek­tív­nej­ší mo­del v tej­to ob­las­ti je MAM, v rám­ci kto­ré­ho sa da­jú tech­no­lo­gic­ky kon­tro­lo­vať a za­bez­pe­čiť fi­rem­né dá­ta a pri­tom po­ne­chať pou­ží­va­te­ľo­vi mo­bil­né­ho za­ria­de­nia voľ­nosť nad zvyš­kom za­ria­de­nia a pri je­ho vy­uží­va­ní na súk­rom­né úče­ly.

So sprá­vou pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty sú­vi­sí aj mož­nosť pri­jí­ma­nia od­liš­ných plat­fo­riem. Pod­ľa vý­sku­mu je evi­den­tné, že ope­rač­ný sys­tém iOS je glo­bál­ne neus­tá­le ve­dú­ca pod­ni­ko­vá mo­bil­ná plat­for­ma, pre­to­že sem pat­rí 58 per­cent všet­kých za­hr­nu­tých za­ria­de­ní. V Euró­pe i na­šom re­gió­ne mier­ne prev­lá­da ope­rač­ný sys­tém An­droid, kto­rý je jed­noz­nač­ne pre­fe­ro­va­nou plat­for­mou v or­ga­ni­zá­ciách za­obe­ra­jú­cich sa ve­rej­ný­mi služ­ba­mi ale­bo dop­ra­vou, veľ­mi čas­to je An­droid ak­cep­to­va­ný aj v zdra­vot­níc­tve. No nech už ide o aký­koľ­vek typ or­ga­ni­zá­cie ale­bo plat­for­mu, jed­na po­žia­dav­ka zos­tá­va: na to, aby bo­lo mož­né zvlád­nuť sprá­vu na­prieč plat­for­ma­mi a sú­čas­ne bez­peč­ne vy­uží­vať ap­li­ká­cie a dá­ta, mu­sia mať IT vy­rie­še­nú pod­ni­ko­vú mo­bi­li­tu.

Aj blac­klist pat­rí k sprá­ve pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty

Spo­loč­nos­ti, kto­ré sú si ve­do­mé jed­not­li­vých hro­zieb, sa ove­ľa strik­tnej­šie sta­va­jú k vy­uží­va­niu naj­rôz­nej­ších ap­li­ká­cií a v mno­hých z nich už vy­pra­co­va­li zoz­na­my za­ká­za­ných ap­li­ká­cií, tzv. pod­ni­ko­vé blac­klis­ty. Glo­bál­ny vý­skum uká­zal, že tie­to blac­klis­ty exis­tu­jú prib­liž­ne v 18 per­cen­tách or­ga­ni­zá­cií. Za­ká­za­ný­mi ap­li­ká­cia­mi sú tie, kto­ré mô­žu ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňo­vať pro­duk­ti­vi­tu, ako nap­rík­lad hry ale­bo so­ciál­ne mé­diá. Naj­čas­tej­šie však blac­klis­tom spo­loč­nos­tí do­mi­nu­jú ap­li­ká­cie ako An­gry Bird, Fa­ce­book, Drop­box a YouTu­be. Roz­po­rupl­ná ap­li­ká­cia je Sky­pe, kto­rý sa nie­ke­dy uvá­dza na blac­klis­te a nie­ke­dy na whi­te­lis­te.

Zmys­lom za­ká­za­ných ap­li­ká­cií nie je pri­már­ne ob­me­dziť pou­ží­va­te­ľov, ale pre­dov­šet­kým neoh­ro­ziť dá­ta a bez­peč­nosť sie­te. Bez­peč­nosť by však ma­la byť za­is­te­ná pre­dov­šet­kým rie­še­ním pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty, kto­ré nie je v sú­la­de s vy­uží­va­ním ve­rej­ných ap­li­ká­cií na syn­chro­ni­zá­ciu fi­rem­ných dát a zdie­ľa­nie sú­bo­rov. S mo­der­nou sprá­vou pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty sú­vi­sí dnes už vlas­tné za­bez­pe­če­né rie­še­nie na syn­chro­ni­zá­ciu dát a zdie­ľa­nie v rám­ci pod­ni­ko­vej sie­te.

Pri poh­ľa­de na lo­kál­ny čes­ko-slo­ven­ský trh je tro­chu na ško­du, že Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Ma­na­ge­ment je stá­le eš­te me­nej zná­my a za­tiaľ me­nej žia­da­ný a za­vá­dza­ný, aj keď jed­noz­nač­ne ide o efek­tív­nej­šiu me­tó­du, ako je MDM. Spo­loč­nos­ti sú si však stá­le viac ve­do­mé to­ho, že bez za­bez­pe­če­nia pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty sú všet­ky dá­ta v oh­ro­ze­ní, a väč­ši­nou je to prá­ve stred­ný a vy­šší ma­naž­ment, kto­rý vy­ža­du­je prís­tup k svo­jim dá­tam a ap­li­ká­ciám vzdia­le­ne a sta­ne sa tým, kto pre­sa­dí bez­peč­né rie­še­nie pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty.

» MDM? MAM? EMM?

MDM sa dnes po­va­žu­je za vstup­nú brá­nu do ma­naž­men­tu mo­bil­ných za­ria­de­ní, ale bu­dúc­nosť je jed­noz­nač­ne v MAM ale­bo v rie­še­niach zlu­ču­jú­cich MDM a MAM, te­da v dob­re a kom­plexne zvlád­nu­tom En­terpri­se Mo­bi­li­ty Ma­na­ge­men­te. Fir­my si stá­le viac uve­do­mu­jú po­zi­tív­ny vplyv mo­bi­li­ty a pou­ží­va­nia mo­bil­ných za­ria­de­ní, pre­to­že tak pris­pie­va­jú k lep­šej efek­ti­vi­te prá­ce. S ne­za­bez­pe­če­nou mo­bi­li­tou však sú­vi­sí aj ri­zi­ko stra­ty a zneu­ži­tia dát.

Kaž­dú spo­loč­nosť za­ují­ma­jú nák­la­dy a náv­rat­nosť ta­ké­ho­to rie­še­nia. Pria­mo­čia­ru náv­rat­nosť je ťaž­ké spo­čí­tať, ale ak sa za­mys­lí­me nad jed­no­du­chým fak­tom, že stra­ta cit­li­vých dát mô­že mať fa­tál­ne dôs­led­ky na exis­ten­ciu fir­my, vy­chá­dza re­la­tív­ne jed­no­du­chá rov­ni­ca. Pre­to sa aj stá­le viac lo­kál­nych fi­riem za­ují­ma o kom­plexné mož­nos­ti za­bez­pe­če­nia zá­klad­ných ap­li­ká­cií, ako je e-mail a pre­hlia­da­nie webu, ale aj za­bez­pe­če­né zdie­ľa­nie, syn­chro­ni­zá­cia a edi­tá­cia do­ku­men­tov. Je jed­noz­nač­né, že ho­ci za­tiaľ u nás prev­lá­da­jú fir­my bez za­bez­pe­če­nej pod­ni­ko­vej mo­bi­li­ty, mo­bi­li­zá­cia pod­ni­ku sa sta­ne v re­la­tív­ne krát­kom ča­se bež­nou zá­le­ži­tos­ťou vo väč­ši­ne fi­riem i na na­šom tr­hu.

Eva Kout­ná, Chan­nel De­ve­lop­ment Ma­na­ger Eas­tern Euro­pe, Cit­rix Sys­tems

Zdroj: IW 10/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Res­pon­zív­ny di­zajn z hľa­dis­ka biz­ni­su
Responsive design je jeden z najčastejšie používaných pojmov dneška. Má však vôbec význam sa ním zaoberať? Čo mi môže priniesť? A ako na to? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať. čítať »
 
Pre­zen­to­va­nie prís­pev­kov z blo­gu
Po predstavení šablón Grid App a Split App a tried dátového modelu dozrel čas na príklad reálnej aplikácie, ktorá bude zobrazovať údaje z blogov poskytované vo formáte RSS. V príklade bude použitý blog autora http://novywindows.wordpress.com. Vytvorte nový projekt typu Blank Page. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 25. časť
Týmto článkom ukončíme oblasť, v rámci ktorej sme sa venovali vertex a fragment shaderom. Zostáva nám uviesť podstatu tzv. odloženého (deferred) tieňovania, resp. renderingu a opísať kroky algoritmu, pomocou ktorého rozmažeme obraz v závislosti od pohybu kamery (tzv. motion blur). čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 14.
V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Teraz sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS. čítať »
 
DNS – re­verz­ný zá­znam a ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra
V predchádzajúcej časti sme si hovorili o prekladoch, a to o doprednom (forward) a spätnom (reverse) preklade. čítať »
 
Nás­tro­je pre webo­vých vý­vo­já­rov PhpStorm a Smar­tGit/Hg
V tomto článku sa zameriame na dva nástroje, ktoré sa mi v rámci niekoľkoročnej praxe v tvorbe webových aplikácií najviac osvedčili. Ku každému z nich existujú alternatívy, pokúsim sa však vysvetliť, na základe akých kritérií som ostal verný práve týmto dvom. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete ovládnuť Excel na úrovni, ktorú určite ocení aj váš zamestnávateľ? Pomocou tohto sprievodcu sa naučíte na praktických postupoch krok za krokom kontingenčné tabuľky a grafy naplno využívať, filtrovať a zoskupovať v nich dáta presne tak, ako to budete práve potrebovať. čítať »
 
Preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows, Mac, iOS, An­droid a ďal­šie OS
Možno ste sa pri používaní niektorej aplikácie zamysleli, v akom nástroji bola vytvorená. Napriek značnému vyprofilovaniu používateľských a serverových platforiem majú vývojári k dispozícii veľké množstvo vývojárskych nástrojov, či už pre jednu platformu, alebo multiplatformových. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter