Outsourcing

Outsourcing webu – kľúčová je dôvera

Out­sour­cing sa v IT bran­ži roz­ši­ru­je už od 80. ro­kov. Do­ne­dáv­na šlo pre­dov­šet­kým o out­sour­cing v ob­las­tiach, ako je IT infra­štruk­tú­ra, vý­voj in­for­mač­ných sys­té­mov, prí­pad­ne o out­sour­cing pod­ni­ko­vých biz­ni­so­vých pro­ce­sov. Webo­vé strán­ky do­ne­dáv­na fir­my po­va­žo­va­li viac-me­nej za inter­ne­to­vé nás­ten­ky a tak k nim aj pris­tu­po­va­li.

Ne­bo­lo nič nez­vy­čaj­né, keď sa o fi­rem­nú strán­ku sta­ral štu­dent ako bri­gád­nik ale­bo fi­rem­ný IT pra­cov­ník. So stú­pa­jú­cim vý­zna­mom webu pre biz­nis rást­li aj ná­ro­ky na webo­vú strán­ku a jej tvor­cov. Do­kon­ca ani fir­my so sil­ným IT a mar­ke­tin­go­vým od­de­le­ním čas­to nes­tí­ha­jú dr­žať krok s prud­ko sa vy­ví­ja­jú­cim pros­tre­dím inter­ne­tu, rov­na­ko ako to bo­lo pred nie­koľ­ký­mi rok­mi s IT infra­štruk­tú­rou. A tak sa k slo­vu dos­tá­va out­sour­cing.

Hlav­ná vý­ho­da out­sour­cin­gu webu je jas­ná - zve­rí­te sta­ros­tli­vosť o svo­ju webo­vú strán­ku špe­cia­lis­tom, kto­rí ju do­ká­žu udr­žia­vať ak­tuál­nou a v sú­la­de s naj­nov­ší­mi tren­dmi. Má to však je­den há­čik - web nie je zďa­le­ka len tech­nic­ká zá­le­ži­tosť, ako napr. IT infra­štruk­tú­ra, a nep­la­tia tu jas­né a jed­noz­nač­né pra­vid­lá ús­pe­chu/neús­pe­chu. Poz­ri­me sa , čo všet­ko sa dá out­sour­co­vať:

  • Gra­fic­ký návrh webu
  • Tvor­ba ob­sa­hu (tex­ty, ob­ráz­ky, vi­deo, audio)
  • Tech­nic­ká reali­zá­cia webo­vej strán­ky (in­šta­lá­cia re­dak­čné­ho sys­té­mu, im­ple­men­tá­cia ob­sa­hu)
  • SEO
  • Ak­ti­vi­ty na so­ciál­nych mé­diách
  • Pí­sa­nie blo­gu
  • E-mai­lo­vý mar­ke­ting
  • Webo­vá ana­ly­ti­ka

Ok­rem tech­nic­kej reali­zá­cie webo­vej strán­ky sa všet­ky ďal­šie ak­ti­vi­ty tý­ka­jú viac mar­ke­tin­gu, PR a ob­cho­du. Pre­to nie je mož­ný ta­ký pos­tup, že „pod­pí­šem zmlu­vu a viac sa nes­ta­rám". Vlas­tne mož­né to je, ale ne­po­ve­die to k ús­pe­chu. Kľú­čom k ús­peš­nej spo­lup­rá­ci je dô­ve­ra a obojstran­ná an­ga­žo­va­nosť. Pred reali­zá­ciou webo­vej strán­ky sa to­tiž jej tvor­ca o vás mu­sí doz­ve­dieť všet­ko. Mu­sí sa oboz­ná­miť s va­ši­mi pro­duk­tmi/služ­ba­mi, cie­ľo­vý­mi zá­kaz­ník­mi, kon­ku­ren­ciou, sil­ný­mi a sla­bý­mi strán­ka­mi atď. Ako by te­da ma­la vy­ze­rať ideál­na spo­lup­rá­ca?

1. Ana­lý­za

Pr­vý pred­pok­lad ús­pe­chu je ten, že out­sour­cin­go­vý par­tner mu­sí do­ko­na­le spoz­nať va­šu fir­mu a trh, na kto­rom pô­so­bí­te. Dô­le­ži­tá je zna­losť his­tó­rie fir­my, jej hod­nôt, ús­pe­chov aj neús­pe­chov. Spo­lu s in­for­má­cia­mi o po­nú­ka­ných pro­duk­toch/služ­bách je to zá­klad na tvor­bu ob­sa­hu. Ne­me­nej dô­le­ži­té sú in­for­má­cie o ob­chod­nej stra­té­gii a cie­ľoch, kto­ré vám má par­tner na inter­ne­te po­môcť do­siah­nuť. Tie po­mô­žu za­de­fi­no­vať KPI (kľú­čo­vé uka­zo­va­te­le vý­kon­nos­ti), aby bo­lo mož­né vy­hod­no­co­vať efek­ti­vi­tu jed­not­li­vých kro­kov. Ako vi­dí­te, pr­vá fá­za je ná­roč­ná a vy­ža­du­je veľ­kú dáv­ku an­ga­žo­va­nos­ti z obid­voch strán. Ale keď sa tá­to príp­rav­ná fá­za uro­bí dôk­lad­ne, váš par­tner bu­de mať všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie a vy bu­de­te môcť sle­do­vať, ako va­ša strán­ka pl­ní do­hod­nu­té cie­le.

2. Tech­nic­ká reali­zá­cia

Tá­to fá­za za­hŕňa gra­fic­ký návrh webo­vej strán­ky, in­for­mač­nú ar­chi­tek­tú­ru, inter­ak­tív­ny di­zajn, im­ple­men­tá­ciu gra­fi­ky do re­dak­čné­ho sys­té­mu a tvor­bu zá­klad­né­ho ob­sa­hu. Prá­ve tu sa napl­no pre­ja­via zna­los­ti a skú­se­nos­ti váš­ho par­tne­ra. Z vlas­tnej praxe mô­žem po­ve­dať, že čím me­nej bu­de­te do ce­lé­ho pro­ce­su za­sa­ho­vať, tým lep­šie. Keď ste sa už roz­hod­li pre inter­ne­to­vú agen­tú­ru ale­bo freelan­ce­ra a da­li im dô­ve­ru, ne­chaj­te ich ro­biť svo­ju prá­cu a vy­hni­te sa po­ku­še­niam za­sa­ho­vať naj­mä do gra­fic­ké­ho stvár­ne­nia webo­vej strán­ky. Pred­sa len ma­jú viac skú­se­nos­tí, ako tran­sfor­mo­vať va­še pod­ni­ka­teľ­ské cie­le do vi­zuál­ne­ho stvár­ne­nia. Po­žia­dav­ky na neus­tá­le zme­ny vzhľa­du len brz­dia ce­lý pro­ces a v extrém­nom prí­pa­de ve­dú až k zne­chu­te­niu na oboch stra­nách. Ko­niec kon­cov gra­fi­ka je len je­den z mno­hých fak­to­rov ús­pe­chu webo­vej strán­ky (a zďa­le­ka nie naj­dô­le­ži­tej­ší). Ove­ľa viac ener­gie je uži­toč­né ve­no­vať dôk­lad­nej príp­ra­ve texto­vé­ho a ob­ra­zo­vé­ho ob­sa­hu.

3. Ak­tua­li­zá­cia webo­vej strán­ky a ďal­šie on-li­ne ak­ti­vi­ty

Naj­dô­le­ži­tej­šie je uve­do­miť si, že webo­vá strán­ka nie je nik­dy ho­to­vá. Nie je to pro­dukt, kto­rý vy­ro­bí­te a pre­dá­te, ale je to ko­mu­ni­kač­ný ka­nál, cez kto­rý ste v kon­tak­te so svo­ji­mi klien­tmi a ob­chod­ný­mi par­tner­mi. To­mu tre­ba pris­pô­so­biť aj out­sour­cin­go­vú zmlu­vu a plá­no­va­ný roz­po­čet. Ak­ti­vi­ty, ako je pí­sa­nie blo­gu, pub­li­ko­va­nie na so­ciál­nych sie­ťach, lin­kbuil­ding a ďal­šie, sú dl­ho­do­bé­ho cha­rak­te­ru. Pri­tom prá­ve tie­to ak­ti­vi­ty roz­ho­du­jú o ús­pe­chu ale­bo neús­pe­chu ce­lej webo­vej strán­ky.

Že­la­ný prí­nos out­sour­cin­gu je jas­ný - od­bre­me­niť fir­mu od sta­ros­tli­vos­ti o svo­ju webo­vú strán­ku a pre­niesť zod­po­ved­nosť za ús­peš­nosť inter­ne­to­vých ak­ti­vít na exper­tov. Aké sú však ri­zi­ká?

Na čo si dať po­zor

Ako pri kaž­dom our­sour­cin­gu zá­kla­dom je vý­ber spo­ľah­li­vé­ho par­tne­ra. Nes­po­lie­haj­te sa na in­for­má­cie z webo­vej strán­ky, prí­pad­ne od ob­chod­ní­kov. Pý­taj­te sa pria­mo klien­tov, aké skú­se­nos­ti ma­jú so spo­loč­nos­ťou. Po­ža­duj­te dô­ka­zy o do­siah­nu­tých ús­pe­choch, ideál­ne vo for­me prí­pa­do­vých štú­dií, kde sú jas­ne opí­sa­né cie­le a spô­so­by, ako ich do­siah­li.

Keď ste si už vy­bra­li par­tne­ra, je ne­vyh­nut­né jas­ne sta­no­viť cie­le webo­vej strán­ky. Ako som už spo­mí­nal, strán­ka nie je ko­mo­di­ta, ale pros­trie­dok na do­sa­ho­va­nie cie­ľov biz­ni­su. De­fi­no­va­niu KPI pre­to tre­ba ve­no­vať pri­me­ra­nú po­zor­nosť. Ma­jú byť jed­noz­nač­ne de­fi­no­va­né a exak­tne me­ra­teľ­né. Prá­ve na do­sa­ho­va­nie do­hod­nu­tých úrov­ní KPI je vhod­né via­zať vý­šku od­me­ny pre par­tne­ra. Via­ce­ro agen­túr mô­že ten­to tzv. suc­cess fee od­stra­šiť, ale sku­toč­ne skú­se­ní od­bor­ní­ci sa ho nez­ľak­nú, prá­ve nao­pak. Je to pre nich mo­ti­vá­cia, aby svo­ju prá­cu vy­ko­na­li na 110 %.

Ďal­šia ob­lasť, kto­rú tre­ba zmluv­ne ošet­riť, je zod­po­ved­nosť za spô­so­be­né ško­dy. Prob­le­ma­tic­ké je však ich vy­čís­le­nie. Naj­väč­šie ri­zi­ko to­tiž nie je v spô­so­be­ní hmot­ných škôd. Re­pu­tá­cia a auto­ri­ta na inter­ne­te je ťaž­ko de­fi­no­va­teľ­ná a me­ra­teľ­ná, ale jej stra­ta mô­že poš­ko­diť imidž (a on-li­ne biz­nis) ne­po­mer­ne viac než nie­koľ­ko­den­ná ne­dos­tup­nosť server­ov. Tu však neexis­tu­je žiad­ne ove­re­né rie­še­nie. Os­tá­va iba spo­ľah­núť sa na pro­fe­sio­na­li­tu a skú­se­nosť par­tne­ra.

Dá­vid Me­lich, ma­na­ging di­rec­tor, Im­pres­sa - inter­ne­to­vá agen­tú­ra, s. r. o.

Zdroj: IW 10/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Res­pon­zív­ny di­zajn z hľa­dis­ka biz­ni­su
Responsive design je jeden z najčastejšie používaných pojmov dneška. Má však vôbec význam sa ním zaoberať? Čo mi môže priniesť? A ako na to? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať. čítať »
 
Pre­zen­to­va­nie prís­pev­kov z blo­gu
Po predstavení šablón Grid App a Split App a tried dátového modelu dozrel čas na príklad reálnej aplikácie, ktorá bude zobrazovať údaje z blogov poskytované vo formáte RSS. V príklade bude použitý blog autora http://novywindows.wordpress.com. Vytvorte nový projekt typu Blank Page. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 25. časť
Týmto článkom ukončíme oblasť, v rámci ktorej sme sa venovali vertex a fragment shaderom. Zostáva nám uviesť podstatu tzv. odloženého (deferred) tieňovania, resp. renderingu a opísať kroky algoritmu, pomocou ktorého rozmažeme obraz v závislosti od pohybu kamery (tzv. motion blur). čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 14.
V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Teraz sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS. čítať »
 
DNS – re­verz­ný zá­znam a ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra
V predchádzajúcej časti sme si hovorili o prekladoch, a to o doprednom (forward) a spätnom (reverse) preklade. čítať »
 
Nás­tro­je pre webo­vých vý­vo­já­rov PhpStorm a Smar­tGit/Hg
V tomto článku sa zameriame na dva nástroje, ktoré sa mi v rámci niekoľkoročnej praxe v tvorbe webových aplikácií najviac osvedčili. Ku každému z nich existujú alternatívy, pokúsim sa však vysvetliť, na základe akých kritérií som ostal verný práve týmto dvom. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete ovládnuť Excel na úrovni, ktorú určite ocení aj váš zamestnávateľ? Pomocou tohto sprievodcu sa naučíte na praktických postupoch krok za krokom kontingenčné tabuľky a grafy naplno využívať, filtrovať a zoskupovať v nich dáta presne tak, ako to budete práve potrebovať. čítať »
 
Preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows, Mac, iOS, An­droid a ďal­šie OS
Možno ste sa pri používaní niektorej aplikácie zamysleli, v akom nástroji bola vytvorená. Napriek značnému vyprofilovaniu používateľských a serverových platforiem majú vývojári k dispozícii veľké množstvo vývojárskych nástrojov, či už pre jednu platformu, alebo multiplatformových. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter