Outsourcing

Outsourcing včera, dnes a zajtra

Vý­kon­nosť fi­riem zá­vi­sí od ich schop­nos­ti sús­tre­diť sa na svoj „co­re bu­si­ness". V sú­vis­los­ti s in­for­mač­ný­mi tech­no­ló­gia­mi (IT) to zna­me­ná aj schop­nosť správ­ne nas­ta­viť svo­je stra­té­gie ria­de­nia IT slu­žieb vrá­ta­ne vhod­né­ho vy­uži­tia out­sour­cin­gu vo svo­jom IT por­tfó­liu.

Trh IT out­sour­cin­gu sa po­čas pos­led­ných ro­kov, kto­ré sú cha­rak­te­ri­zo­va­né skôr stag­ná­ciou a re­ce­siou, sprá­va nao­pak - vý­dav­ky fi­riem na exter­ne pos­ky­to­va­né IT služ­by rok čo rok na­ras­ta­jú. V sú­čas­nos­ti pred­sta­vu­jú exter­ne pos­ky­to­va­né IT služ­by čias­tku fi­rem­ných IT roz­poč­tov pre­sa­hu­jú­cu 30 %. Efek­tív­na stra­té­gia out­sour­cin­gu a umies­tne­nia IT slu­žieb te­da vý­znam­ne pris­pie­va k ria­de­niu nák­la­dov vo fir­me.

Spo­čiat­ku bo­lo ty­pic­kou čr­tou out­sour­cin­gu pria­me zní­že­nie nák­la­dov na pre­vádz­ku nek­ri­tic­kých ak­ti­vít. V 90. ro­koch, keď sa out­sour­cing roz­be­hol vďa­ka roz­vo­ju IT, inter­ne­tu a aj bub­li­ny dot.com, mo­ti­vá­cia na out­sour­cing sa po­su­nu­la od čis­to nák­la­do­vej orien­tá­cie k stra­te­gic­kej­ším té­mam. V pr­vej päť­ke dô­vo­dov, pre­čo sa pod­nik roz­ho­du­je pre out­sour­cing, sa ob­ja­vu­jú hlb­šie dô­vo­dy ne­pria­mo ov­plyv­ňu­jú­ce vý­kon fir­my (poz­ri obr. 1). Otáz­kou nie je, či da­ná tech­no­ló­gia/pro­ces sú pre môj pod­nik za­ují­ma­vé, ale ke­dy sa pre mňa sta­nú ne­vyh­nut­ný­mi v mo­jej sna­he pris­pô­so­biť sa me­nia­cim sa tr­hom.

obr-out-1 copy.jpg

Ako to bo­lo a je...

Po­nu­ka IT out­sour­cin­gu je roz­siah­la, pr­vý krok k vy­uži­tiu po­ten­ciá­lu out­sour­cin­gu je orien­tá­cia v ob­las­ti. Niek­to­rí ana­ly­ti­ci roz­li­šu­jú v kon­texte out­sour­cin­gu až de­väť mož­ných mo­de­lov, kto­ré sa nav­zá­jom lí­šia in­ten­zi­tou vzťa­hu s do­dá­va­te­ľom a zá­klad­ným „ma­ke vs. buy" roz­hod­nu­tím. Kraj­ný­mi bod­mi na tom­to spek­tre sú na jed­nej stra­ne vý­luč­ne inter­né rie­še­nia a na dru­hej stra­ne úpl­ný out­sour­cing. Me­dzi ni­mi sú va­rian­ty čias­tko­vé­ho out­sour­cin­gu, kom­bi­ná­cie out­sour­cin­gu s iný­mi mo­del­mi pod­ni­ka­nia (ako napr. kon­zor­ciá či joint ven­tu­res), ale aj ob­chod­né mo­de­ly zná­me zo slo­ven­ské­ho IT pros­tre­dia (ako napr. cen­trá zdie­ľa­ných slu­žieb či IT kon­zul­ting).

obr-out-2 copy.jpg

Ak nás za­ují­ma skôr ob­sah out­sour­cin­gu, je vhod­né po­rov­nať pod­ni­ko­vé pre­fe­ren­cie tý­ka­jú­ce sa na jed­nej stra­ne vlas­tníc­tva rie­še­nia (je­di­neč­né vs. zdie­ľa­né) a na dru­hej stra­ne oča­ká­va­ní od IT pri tvor­be pri­da­nej hod­no­ty (tech­nic­ká efek­tív­nosť vs. pri­da­ná hod­no­ta pre biz­nis). Pár prík­la­dov na ob­ráz­ku po­nú­ka štruk­tú­ru aj na ma­na­žo­va­nie oča­ká­va­ní sú­vi­sia­cich s out­sour­cin­gom kon­krét­nych tech­no­ló­gií.

Me­ná kon­krét­nych slu­žieb na ob­ráz­ku sa ča­som zme­nia v zá­vis­los­ti od tech­no­lo­gic­ké­ho vý­vo­ja. V prin­cí­pe ľa­vá po­lo­vi­ca opi­su­je skôr zná­mej­šie a vy­spe­lej­šie mož­nos­ti out­sour­cin­gu. Na pra­vej stra­ne sú té­my v štá­diu roz­vo­ja, ale za­to so schop­nos­ťou zvy­šo­vať flexibi­li­tu a rých­losť do­dá­va­ných IT slu­žieb sme­rom dov­nút­ra pod­ni­ku.

Dnes naj­roz­vi­nu­tej­šie for­my out­sour­cin­gu za­hŕňa­jú naj­mä úlo­hy pos­ky­to­va­nia IT infra­štruk­tú­ry vrá­ta­ne dá­to­vých cen­tier, sie­ťo­vých, ko­mu­ni­kač­ných a bez­peč­nos­tných rie­še­ní. Z ob­las­ti pod­ni­ko­vých IT pro­ce­sov je out­sour­cing dob­re roz­pra­co­va­ný pre služ­by help des­ku a zá­kaz­níc­kych (call) cen­tier, ale aj pre služ­by s vy­ššou pri­da­nou hod­no­tou - zdie­ľa­né služ­by tran­sak­čné­ho cha­rak­te­ru (napr. lo­gis­ti­ka, fak­tu­rá­cia či mzdo­vá agen­da). Od mo­der­né­ho out­sour­cin­gu sa neo­ča­ká­va iba zní­že­nie nák­la­dov na IT pre­vádz­ku, ale aj ce­lá sé­ria ďal­ších stra­te­gic­kých in­di­ká­to­rov do­sa­hu out­sour­co­va­nej tech­no­ló­gie či pro­ce­su na zá­klad­ný biz­nis.

Ako sa to mô­že vy­ví­jať ďa­lej?

Zo strán­ky tech­no­ló­gií dôj­de k roz­vo­ju out­sour­cin­gu na bá­ze clou­do­vých rie­še­ní. Nas­ta­ne vý­raz­ný po­sun od dneš­nej do­mi­nan­cie IT infra­štruk­tú­ry k viac ho­lis­tic­kým, end-to-end rie­še­niam. Ro­di­nu zá­klad­ných clou­do­vých mo­de­lov, t. j. IaaS, PaaS a SaaS, roz­ší­ria šká­lo­va­teľ­né rie­še­nia na ma­na­žo­va­nie dát (Sto­ra­ge...aaS) či IT bez­peč­nos­ti (Se­cu­ri­ty...aaS), ale aj out­sour­co­va­né pod­ni­ko­vé pro­ce­sy do­dá­va­né clou­do­vou me­to­di­kou (Bu­si­ness Pro­cess as a Servic­e).

Vý­znam­ným zme­no­vým fak­to­rom za­jtraj­ška bu­dú tzv. in­dus­tria­li­zo­va­né kom­po­nen­ty a ich kom­bi­ná­cia do IUS (infra­struc­tu­re uti­li­ty servic­es). O čo ide? Tý­mi­to služ­ba­mi sa out­sour­cing dos­tá­va do fá­zy, keď do­ká­že po­nú­kať ši­ro­ké por­tfó­lio vy­so­ko štan­dar­di­zo­va­ných, vzá­jom­ne kom­bi­no­va­teľ­ných kom­po­nen­tov IT slu­žieb a spra­viť tým z čas­ti IT slu­žieb ko­mo­di­tu, ru­tin­ne pos­ky­to­va­nú za tr­ho­vo mi­ni­mál­nu ce­nu. Služ­by IT infra­štruk­tú­ry sa „stra­tia" z doh­ľa­du - bu­dú inter­nou sú­čas­ťou rie­še­nia (em­bed­ded), kto­ré­ho vý­stup a hod­no­ta sa bu­de čo­raz viac me­rať na úrov­ni ap­li­ká­cie ale­bo fi­rem­né­ho pro­ce­su. Dôs­led­kom out­sour­cin­gu ko­mo­dit­ných slu­žieb bu­de od­de­le­nie pro­ces­nej vrstvy (te­da zá­kaz­níc­ky a pod­ni­ko­vo špe­ci­fic­kej) od infra­štruk­tú­ry, a te­da úpl­ný re­di­zajn niek­to­rých ap­li­ká­cií a ich roz­hra­ní.

Ďalej mož­no oča­ká­vať pre­chod od jed­no­du­ché­ho out­sour­cin­gu (vzťah s jed­ným par­tne­rom) k viaczdro­jo­vé­mu (jed­not­li­vé kom­po­nen­ty do­dá­va­né rôz­ny­mi par­tner­mi). Dôj­de ku vzni­ku špe­cia­li­zo­va­ných in­teg­rá­to­rov - out­sour­cin­go­vých par­tne­rov, kto­rí slú­žia ako most me­dzi fir­mou a ple­já­dou do­dá­va­te­ľov kom­po­nen­tov. Prav­de­po­dob­ne sa roz­ší­ria aj služ­by bro­ke­rov - či už špe­cia­li­zo­va­ných fi­riem, ale­bo zna­los­tne obo­ha­te­ných sof­tvé­ro­vých rie­še­ní po­nú­ka­jú­cich or­ches­trá­ciu štan­dar­di­zo­va­ných kom­po­nen­tov do je­di­neč­nej služ­by pre zá­kaz­ní­ka. Inak po­ve­da­né, stra­té­gie out­sour­cin­gu sa bu­dú me­nej ve­no­vať pria­me­mu ria­de­niu kon­krét­nych do­dá­va­te­ľov, do pop­re­dia sa dos­ta­ne schop­nosť efek­tív­ne spá­jať, kon­so­li­do­vať či ag­re­go­vať IT služ­by.

V ne­pos­led­nom ra­de sa v out­sour­cin­gu už ob­ja­vu­je ter­mín best- ale­bo rightsho­rin­gu, te­da op­ti­mál­nej kom­bi­ná­cie inter­ných rie­še­ní s ma­na­žo­va­ný­mi služ­ba­mi pos­ky­to­va­ný­mi rôz­ny­mi for­ma­mi out­sour­cin­gu. V bu­dúc­nos­ti te­da otáz­ka ne­bu­de znieť, kto­rý out­sour­cin­go­vý mo­del je pre mo­ju fir­mu naj­lep­ší. Pri­bud­ne ne­ná­pad­ná, ale dô­le­ži­tá kva­li­fi­kač­ná pod­mien­ka. Te­da no­vá vý­zva bu­de ta­ká­to: Kto­rý out­sour­cin­go­vý mo­del je v kon­krét­nej fir­me naj­lep­ší pre prís­luš­nú služ­bu, pro­ces, úlo­hu?

Ako sa te­da na za­jtraj­šok out­sour­cin­gu prip­ra­viť už dnes? Po­nú­kam tri té­my na naš­tar­to­va­nie:

  • Ak­tív­ne ma­na­žuj­te svo­ju out­sour­cin­go­vú stra­té­giu a ma­puj­te ju na kon­krét­ne cie­le biz­ni­su.
  • Uva­žuj­te o kon­cep­te rightsho­rin­gu a o tom, že doň pa­tria aj inter­né služ­by, ale aj near­sho­re či cen­trá pre zdie­ľa­né služ­by.
  • Vy­tvor­te si sys­tém kľú­čo­vých in­di­ká­to­rov pre váš biz­nis, op­ro­ti kto­ré­mu vie­te hod­no­tiť vhod­nosť, ale aj stu­peň pri­da­nej hod­no­ty (po­ten­ciál­nych) out­sour­cin­go­vých par­tne­rov.

Mar­tin Džbor, Ria­di­teľ pre stra­te­gic­ký roz­voj, T-Sys­tems Slo­va­kia, s. r. o.

Zdroj: IW 10/2013Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Res­pon­zív­ny di­zajn z hľa­dis­ka biz­ni­su
Responsive design je jeden z najčastejšie používaných pojmov dneška. Má však vôbec význam sa ním zaoberať? Čo mi môže priniesť? A ako na to? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať. čítať »
 
Pre­zen­to­va­nie prís­pev­kov z blo­gu
Po predstavení šablón Grid App a Split App a tried dátového modelu dozrel čas na príklad reálnej aplikácie, ktorá bude zobrazovať údaje z blogov poskytované vo formáte RSS. V príklade bude použitý blog autora http://novywindows.wordpress.com. Vytvorte nový projekt typu Blank Page. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 25. časť
Týmto článkom ukončíme oblasť, v rámci ktorej sme sa venovali vertex a fragment shaderom. Zostáva nám uviesť podstatu tzv. odloženého (deferred) tieňovania, resp. renderingu a opísať kroky algoritmu, pomocou ktorého rozmažeme obraz v závislosti od pohybu kamery (tzv. motion blur). čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 14.
V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Teraz sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS. čítať »
 
DNS – re­verz­ný zá­znam a ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra
V predchádzajúcej časti sme si hovorili o prekladoch, a to o doprednom (forward) a spätnom (reverse) preklade. čítať »
 
Nás­tro­je pre webo­vých vý­vo­já­rov PhpStorm a Smar­tGit/Hg
V tomto článku sa zameriame na dva nástroje, ktoré sa mi v rámci niekoľkoročnej praxe v tvorbe webových aplikácií najviac osvedčili. Ku každému z nich existujú alternatívy, pokúsim sa však vysvetliť, na základe akých kritérií som ostal verný práve týmto dvom. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete ovládnuť Excel na úrovni, ktorú určite ocení aj váš zamestnávateľ? Pomocou tohto sprievodcu sa naučíte na praktických postupoch krok za krokom kontingenčné tabuľky a grafy naplno využívať, filtrovať a zoskupovať v nich dáta presne tak, ako to budete práve potrebovať. čítať »
 
Preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows, Mac, iOS, An­droid a ďal­šie OS
Možno ste sa pri používaní niektorej aplikácie zamysleli, v akom nástroji bola vytvorená. Napriek značnému vyprofilovaniu používateľských a serverových platforiem majú vývojári k dispozícii veľké množstvo vývojárskych nástrojov, či už pre jednu platformu, alebo multiplatformových. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter