Sociálne siete vo svete

Sociálne siete vo svete: Facebook rozhodne nemá monopol

Strana 2/2

Twit­ter

Kra­ji­na pô­vo­du: USA
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 500 000 000

twitter.jpg Twit­ter je za pos­led­ný rok naj­rý­chlej­šie ras­tú­ca so­ciál­na sieť, keď za pos­led­ných 12 me­sia­cov za­zna­me­nal 44-per­cent­ný ná­rast poč­tu pou­ží­va­te­ľov. Prin­cíp tej­to sie­te je za­lo­že­ný na sprá­vach, akých­si mik­rooz­na­moch s li­mi­to­va­ným poč­tom zna­kov. Stal sa tak sil­ným nás­tro­jom na zdie­ľa­nie no­vi­niek. Má 288 mi­lió­nov kaž­do­me­sač­ne ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov, čo zna­me­ná, že až 21 % ce­los­ve­to­vej inter­ne­to­vej po­pu­lá­cie pou­ží­va Twit­ter. K dneš­né­mu dňu je na server­och Twit­te­ru viac ako 160 mi­liárd tweetov. Za­ují­ma­vá je sil­ná nad­vlá­da ob­sa­hu za­lo­že­né­ho na osob­ných vzťa­hoch pred ko­mer­cia­li­zá­ciou. Top 5 has­hta­gov na Twit­te­ri je nas­le­du­jú­cich: #lo­ve, #in­sta­good, #me, #tbt a #cu­te.

Goog­le+

Kra­ji­na pô­vo­du: USA
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 500 000 000

googleplus.jpg Goog­le sa sna­ží dl­ho­do­bo vy­bu­do­vať vlas­tnú so­ciál­nu sieť, keď­že vie, že tu sa sús­tre­dí ob­rov­ské množ­stvo per­so­na­li­zo­va­ných dát. Po neús­pe­chu pro­jek­tu Buzz je tu Goog­le+, kto­rý ak­tuál­ne hlá­si vy­še pol mi­liar­dy pou­ží­va­te­ľov, ale Goog­le vy­uží­va sil­nú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu svo­jich os­tat­ných pro­jek­tov na „prek­lo­pe­nie" pou­ží­va­te­ľov. Vý­sled­kom je ná­rast pou­ží­va­teľ­skej bá­zy o 33 % iba za pos­led­ný rok, kaž­dý deň pri­bud­ne viac ako 600 000 no­vých pou­ží­va­te­ľov. Tla­či­lo +1, kto­ré slú­ži na ozna­če­nie ob­ľú­be­nos­ti čin­nos­ti či prís­pev­ku, za­zna­me­ná den­ne až 5 mi­liárd stla­če­ní. Goog­le už jas­ne tu­ší, kam sme­ru­je, čo­ho dô­ka­zom sú aj pries­ku­my - až 40 % mar­ke­té­rov naš­lo svoj­ho cie­ľo­vé­ho klien­ta prá­ve cez Goog­le+.

Sky­pe

Kra­ji­na pô­vo­du: ak­tuál­ne USA, pred­tým Švéd­sko/Dán­sko/Es­tón­sko
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 660 000 000

skype.jpg Služ­ba, kto­rá pô­vod­ne od­štar­to­va­la ako pro­jekt nie­koľ­kých IT gee­kov z európ­skych se­ver­ských kra­jín, je te­raz pod kríd­la­mi Mic­ro­sof­tu so síd­lom v Luxem­bur­sku. Úspech si Sky­pe vy­dob­yl na mož­nos­ti bez­plat­né­ho te­le­fo­no­va­nia po inter­ne­te cez po­čí­tač, v praxi uká­zal ma­se tech­no­ló­giu VoIP. Bez­plat­ná služ­ba umož­ňu­je bez­plat­né ho­vo­ry, nech ste kde­koľ­vek vo sve­te, a na vo­la­nie pria­te­ľom a zná­mym do za­hra­ni­čia nič viac ne­pot­re­bu­je­te. Dnes Sky­pe po­nú­ka vi­deo­ho­vo­ry, IM klien­ta a mno­ho ďal­ších slu­žieb na zdie­ľa­nie ob­sa­hu. Vo chví­li, keď čí­ta­te tú­to ve­tu, sa mô­že­te cez Sky­pe do­vo­lať ak­tuál­ne 150 mi­lió­nom ak­tív­ne pri­po­je­ných pou­ží­va­te­ľov. Až 40 % ko­mu­ni­ká­cie tvo­ria vi­deo­ho­vo­ry.

QQ a Qzo­ne

Kra­ji­na pô­vo­du: Čí­na
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 800 000 000

qq.jpg Služ­by, kto­ré ma­jú v náz­ve Q/QQ a po­chá­dza­jú z Čí­ny, pa­tria všet­ky pod sku­pi­nu Ten­cent (ok­rem ich na­po­do­be­nín). Pô­vod­ne bol QQ iba IM sof­tvér na do­ru­čo­va­nie správ, dnes už pro­duk­ty Q ob­sa­hu­jú tak­mer všet­ko, na čo si vo sve­te so­ciál­nych sie­tí spo­me­nie­te. Úspech je pos­ta­ve­ný na zdie­ľa­ní správ, dô­raz sa však kla­die aj na hud­bu, on-li­ne hry, na­ku­po­va­nie a mik­rob­lo­go­va­nie. Kaž­dú chví­ľu je on-li­ne viac ako 170 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. QQ a Qzo­ne ma­jú nie­koľ­ko úrov­ní pla­te­ných slu­žieb. Pla­tí sa min­ca­mi Q a Čí­ňa­nia sú na pla­te­né služ­by a množ­stvo rek­la­my na so­ciál­nych sie­ťach zvyk­nu­tí. QQ sa sna­ží pre­ra­ziť aj v me­dzi­ná­rod­nom roz­sa­hu (www.imqq.com), dr­vi­vá časť pou­ží­va­teľ­skej zá­klad­ne je však stá­le z Čí­ny. Ak plá­nuj­te pod­ni­kať či štu­do­vať v Čí­ne, vo všeo­bec­nos­ti pla­tí, že ak ne­vyu­ží­va­te QQ, prak­tic­ky ste v on-li­ne sve­te „mŕtvi".

Fa­ce­book

Kra­ji­na pô­vo­du: USA
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 1 000 000 000

facebook.jpg Mi­liar­da pou­ží­va­te­ľov. Iným slo­va­mi, svet zmod­rel. Nie sí­ce úpl­ne, kon­ku­ren­ti exis­tu­jú, ale Fa­ce­book poz­ná az­da kaž­dý. Poč­ty pou­ží­va­te­ľov neus­tá­le ras­tú, den­ne je v tej­to sie­ti ak­tív­nych až 665 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov a as­poň raz za me­siac si Fa­ce­book po­zrie cez mo­bil sko­ro 750 000 000 pou­ží­va­te­ľov. Fa­ce­book má toľ­ko „mo­bi­le-on­ly" pou­ží­va­te­ľov ako ce­lý Lin­ke­dIn. Ke­by sme v Spo­je­ných štá­toch inter­ne­to­vú pre­vádz­ku pre­po­čí­ta­li na po­čet klik­nu­tí, Fa­ce­book by tam tvo­ril pä­ti­nu ce­lej inter­ne­to­vej pre­vádz­ky. Naj­roz­ší­re­nej­šia so­ciál­na sieť je dos­tup­ná v 70 ja­zy­koch a strán­ka fa­ce­book.com pat­rí k dvom top strán­kam v kaž­dej kra­ji­ne sve­ta. Te­da ok­rem Čí­ny. Mark Zuc­ker­berg sa jed­no­du­cho pri svo­jom di­ele vy­zna­me­nal. V správ­nom ča­se pri­šiel na správ­ne mies­to bez oh­ľa­du na po­za­die vzni­ku tej­to služ­by.

Ver­dikt PC RE­VUE - mod­rá je dob­rá?

Ke­by sme chce­li pre­ho­vo­riť re­čou čí­sel, tá jed­no­du­cho ne­pus­tí. Mod­rá je v tom­to prí­pa­de naj­roz­ší­re­nej­šia far­ba a mu­se­li by sme väč­ši­nu ma­py sve­ta za­far­biť prá­ve na­mod­ro, ke­by sme sle­do­va­li ob­ľú­be­nosť so­ciál­nych sie­tí v rôz­nych kra­ji­nách. Vý­nim­kou sú však kra­ji­ny z náš­ho poh­ľa­du ďa­lej na vý­chod, naj­mä Čí­na, kto­rá je jed­no­du­cho iná. Či už je to cen­zú­rou, re­čou, pís­mom, ná­tu­rou, ale­bo jed­no­du­cho iný­mi po­žia­dav­ka­mi tr­hu, na kto­ré exis­tu­jú­ce so­ciál­ne sie­te ne­do­ká­za­li za­rea­go­vať. Kaž­do­pád­ne sme ra­di, že aj v prí­pa­de so­ciál­nych sie­tí nie je svet na­ko­niec jed­no­fa­reb­ný.

Zdroj: PCR 7/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter