Sociálne siete vo svete

Sociálne siete vo svete: Facebook rozhodne nemá monopol

Strana 1/2

Keď sa pred viac ako pia­ti­mi rok­mi spo­me­nul po­jem so­ciál­na sieť, nie kaž­dý ve­del, o čom sa vlas­tne ho­vo­rí. Po pia­tich ro­koch ma­sív­ne­ho nás­tu­pu toh­to tren­du je to­to slov­né spo­je­nie úpl­ne bež­né a mno­ho ľu­dí ho nah­rá­dza jed­no­du­cho je­di­ným slo­vom - Fa­ce­book. Ho­ci Fa­ce­book je naj­väč­šia so­ciál­na sieť na sve­te, roz­hod­ne nie je mo­no­po­lom.

Pres­kú­ma­li sme pre vás ce­los­ve­to­vé tren­dy vý­vo­ja a šta­tis­ti­ky ôs­mich naj­väč­ších so­ciál­nych sie­tí. Niek­to­ré z nich prav­de­po­dob­ne ne­bu­de­te poz­nať, pre­to­že po­chá­dza­jú z Čí­ny a ich ús­pech sa zro­dil na zá­kla­de cen­zú­ry os­tat­ných so­ciál­nych sie­tí, naj­mä tých z USA. No ak zo­be­rie­me do úva­hy, že v Čí­ne je za­tiaľ iba tre­ti­na po­pu­lá­cie pri­po­je­ná k inter­ne­tu (v USA tak­mer 80 %) a so­ciál­nej sie­ti QQ a Qzo­ne chý­ba už len 200 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov k pre­ko­na­niu Fa­ce­boo­ku, je iba otáz­kou ča­su, ke­dy sa tak sta­ne. Má­te ra­di za­ují­ma­vé čís­la? Po­tom sa vám bu­dú naj­bliž­šie riad­ky ur­či­te pá­čiť. Fa­ce­book má dnes tak­mer kaž­dý, Twit­ter je skve­lý na sle­do­va­nie no­vi­niek, YouTu­be na zá­ba­vu, Goog­le+ sa za­tiaľ „hľa­dá". Ale sú tu aj iní hrá­či...

VKon­tak­te (ВКонтакте)

Kra­ji­na pô­vo­du: Rus­ko
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 100 000 000

vkontakte.jpg V Rus­ku sa ne­bo­ja nak­lo­no­vať nič a ne­le­gál­ny trh tu hrá prím. Ho­ci so­ciál­na sieť VKon­tak­te je šta­tis­tic­ky naj­väč­šia európ­ska so­ciál­na sieť, svo­ju ob­ľu­bu me­dzi viac ako 100 mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov si vy­bu­do­va­la na po­ves­ti zdie­ľa­nia a ľah­ké­ho vy­hľa­da­nia prak­tic­ky ľu­bo­voľ­né­ho ob­sa­hu. Je dos­tup­ná aj v slo­ven­či­ne (vk.com), di­zaj­nom sa ná­pad­ne po­do­bá na Fa­ce­book, ale zdie­ľať tu mô­že­te prak­tic­ky všet­ko - hud­bu, fil­my, dá­ta, a to bez oh­ľa­du na autor­ské prá­va. Pa­ra­doxne ju však prá­ve hu­dob­ní­ci ra­di vy­uží­va­jú na zdie­ľa­nie svo­jich no­vi­niek. Dr­vi­vú väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov tej­to sie­te pred­sta­vu­jú Ru­si a oby­va­te­lia bý­va­lé­ho So­viet­ske­ho zvä­zu. Jed­noz­nač­ne ide o naj­nav­šte­vo­va­nej­šiu rus­kú strán­ku a me­sač­ne má vk.com ak­tív­nych vy­še 50 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Pos­led­né sprá­vy ho­vo­ria o spo­lup­rá­ci VKon­tak­te s rus­kou taj­nou služ­bou.

Lin­ke­dIn

Kra­ji­na pô­vo­du: USA
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 200 000 000

linkedin.jpg So­ciál­na sieť za­lo­že­ná v ro­ku 2002 je dos­tup­ná vo viac ako 200 kra­ji­nách sve­ta a za­ují­ma­vé je, že prak­tic­ky nie je kon­ku­ren­ciou pre ob­rov ako Fa­ce­book či Twit­ter. Jej my­šlien­ka spo­čí­va vo vy­tvá­ra­ní pro­fe­sio­nál­nej sie­te kon­tak­tov, za­lo­že­nej na pra­cov­ných skú­se­nos­tiach a od­po­rú­ča­niach. Kaž­dú se­kun­du sa k tej­to so­ciál­nej sie­ti pri­da­jú dva­ja no­ví pou­ží­va­te­lia a až 64 % jej pou­ží­va­te­ľov ne­po­chá­dza z USA. Lin­ke­dIn s ob­ľu­bou vy­uží­va­jú HR od­de­le­nia a head-hun­te­ri, pre­to­že vďa­ka potvr­dzo­va­niu pa­ra­met­rov vlas­tnos­tí pou­ží­va­te­ľov (tzv. skills en­dor­sing) pos­ky­tu­jú po­mer­ne prav­di­vé dá­ta o mož­ných bu­dú­cich kan­di­dá­toch na prá­cu. Až 42 % pou­ží­va­te­ľov si ak­tua­li­zu­je svoj pro­fil pra­vi­del­ne a až 35 % z nich k ne­mu pris­tu­pu­je den­ne. Za­ují­ma­vé je, že až 39 % náv­štev­ní­kov vy­uží­va pla­te­ný pro­fil, čím má Lin­ke­dIn ga­ran­ciu sluš­ných príj­mov.

Si­na Weibo

Kra­ji­na pô­vo­du: Čí­na
Od­ha­do­va­ný po­čet pou­ží­va­te­ľov: 400 000 000

sinaweibo.jpg So­ciál­na sieť za­lo­že­ná na prin­cí­pe mik­rob­lo­gov (weibos zna­me­ná blog) uka­zu­je svo­ju si­lu v Čí­ne napl­no. Si­na Weibo bo­la za­lo­že­ná iba v ro­ku 2009 a za tri ro­ky za­zna­me­na­la ra­ke­to­vý nás­tup. Vlas­tní ju kor­po­rá­cia Si­na, kto­rá vy­uži­la si­lu štát­nej cen­zú­ry. Tá prá­ve v ro­ku 2009 od­sta­vi­la z mno­hých čín­skych ob­las­tí služ­by ako Fa­ce­book, Twit­ter a os­tat­né. Kaž­dý deň je na Si­na Weibo zve­rej­ne­ných 100 mi­lió­nov správ a tá­to so­ciál­na sieť tak za­sa­hu­je viac ako 85 % čín­ske­ho blo­go­va­cie­ho tr­hu z poh­ľa­du ča­su strá­ve­né­ho na strán­kach. In­špi­rá­cia ús­pe­chu po­chá­dza vý­raz­ne z Twit­te­ru, Si­na Weibo ta­kis­to pod­po­ru­je has­hta­gy, nas­le­do­va­nie a iné fun­kcie. Kor­po­rá­cia ot­vo­re­ne priz­na­la cen­zú­ru svo­jej služ­by, exis­tu­je napr. blac­klist slov, kto­ré sa na mik­rob­lo­goch nes­mú pou­ží­vať. Až 90 % cen­zú­ry sa stih­ne zreali­zo­vať do 24 ho­dín. Si­na sa sna­ží svoj sys­tém v pos­led­nom ča­se sil­ne sko­mer­cia­li­zo­vať.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter