Platformy BPM sa približujú používateľom

Pro­ces­né ria­de­nie nie je žiad­na no­vin­ka, ob­dob­né nás­tro­je sú na tr­hu už ne­ja­ký čas. Na­priek to­mu sa te­raz s tou­to té­mou u klien­tov opäť stre­tá­va­me. Moh­lo by sa zdať, že po­pu­la­ri­tu sta­rým nás­tro­jom pri­nie­slo no­vé at­rak­tív­ne po­me­no­va­nie BPM či­že Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ge­ment.

V sku­toč­nos­ti sú to čo­raz viac špe­cia­li­zo­va­né IT nás­tro­je (plat­for­my), kto­ré do­ká­žu pro­ce­sy vo fir­me efek­tív­ne ria­diť a pri­ná­šať tak väč­šie zis­ky. A to je dos­ta­toč­ný dô­vod na to, aby sa o pro­ces­nom ria­de­ní dis­ku­to­va­lo. Poď­me uká­zať, na čo je BPM dob­ré a ako mô­že slú­žiť prá­ve va­šej fir­me.

Ta­ké hrač­ky pre „aj­tí­kov"

Pred­tým by sme si pod poj­mom pro­ces­né ria­de­nie pred­sta­vi­li naj­skôr „ta­ké hrač­ky pre aj­tí­kov", kto­ré sa za­me­ria­va­li na in­teg­rá­ciu rôz­nych sys­té­mov a tech­nic­ké dá­to­vé to­ky, o kto­rých exis­ten­cii pou­ží­va­te­lia sys­té­mov čas­to ani ne­tu­ši­li. Dnes sú tie­to nás­tro­je ove­ľa viac za­me­ra­né na spo­lup­rá­cu ľu­dí, ria­de­nie úloh a ope­ra­tív­ne re­por­to­va­nie ak­tuál­ne­ho sta­vu pro­ce­su. Mo­der­né plat­for­my BPM sa čo­raz viac prib­li­žu­jú sku­toč­ným pou­ží­va­te­ľom.

Je dô­le­ži­té po­čas pro­jek­tov BPM pou­ží­va­te­ľa maximál­ne za­po­jiť do návr­hu pro­ce­sov pria­mo v plat­for­me BPM a po­núk­nuť mu tak rých­ly náh­ľad na to, ako bu­de pro­ces fun­go­vať vrá­ta­ne pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Už len fakt, že po­čas ana­lý­zy nev­zni­ka­jú sto­hy pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov, sa po­va­žu­je za ma­lú re­vo­lú­ciu.

Pro­ce­sy prip­ra­ve­né po­čas ana­lý­zy sa pri im­ple­men­tá­cii už „len" na­po­ja na in­for­mač­né sys­té­my, z kto­rých sa čí­ta­jú ale­bo do kto­rých sa za­pi­su­jú dá­ta, a dop­rog­ra­mu­jú sa zlo­ži­té fun­kčnos­ti vy­ža­du­jú­ce dl­hší čas. Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľov však nie je po­čas im­ple­men­tá­cie sprá­va­nie pro­ce­sov vý­znam­ne pre­rá­ba­né a na kon­ci pro­jek­tu dos­tá­va­jú pro­ces ta­ký, ako ho navrh­li.

Ope­ra­tív­ny re­por­ting

Ďal­šia vý­ho­da, kto­rú im­ple­men­tá­cia BPM po­nú­ka, je ope­ra­tív­ny re­por­ting. V mno­hých fir­mách sú stá­le ne­dos­tup­né on-li­ne re­por­ty. Ak dos­tá­va­te as­poň den­ný preh­ľad spl­ne­ných úloh od po­dria­de­ných, ste tí šťas­tnej­ší. Väč­ši­nou prá­ve tí, kto­rí za­dá­va­jú prá­cu e-mai­lom, már­ne pre­mýš­ľa­jú, ako by zis­ti­li, kto má koľ­ko a akých e-mai­lov v schrán­ke, aké úlo­hy má rie­šiť a ako ďa­le­ko s da­ný­mi úlo­ha­mi už pok­ro­čil.

Ve­de­li by ste po­mo­cou e-mai­lu okam­ži­te zvý­šiť prio­ri­tu ur­či­té­ho ty­pu úloh v reak­cii na neo­ča­ká­va­nú si­tuáciu? A čo ter­mín, do­ke­dy má byť úlo­ha vy­rie­še­ná? Pre mo­der­né plat­for­my BPM sú ta­ké­to ope­rá­cie pod­sta­tou ria­de­nia pro­ce­sov a sú sú­čas­ťou rie­še­nia bez nut­nos­ti čo­koľ­vek prog­ra­mo­vať.

Mož­no nas­ta­viť rôz­ne ter­mí­ny

Pri de­fi­ní­cii pro­ce­sov mô­že­te nas­ta­viť rôz­ne ter­mí­ny, kto­ré je ne­vyh­nut­né dodr­žať. Nej­de len o inter­né ter­mí­ny, mô­žu to byť aj rôz­ne zá­kon­né le­ho­ty, kto­rých prek­ro­če­nie by zna­me­na­lo prís­ne pos­ti­hy. De­fi­no­va­ný pro­ces mô­že strá­žiť tie­to ter­mí­ny za vás a rea­go­vať na blí­žia­ci sa strikt­ný ter­mín nap­rík­lad tým, že auto­ma­tic­ky zdvih­ne prio­ri­tu úlo­hy, čím ju po­su­nie vo fron­te úloh ča­ka­jú­cich na spra­co­va­nie na pop­red­né mies­to. Ale­bo mô­že auto­ma­tic­ky od­os­lať e-mail či list klien­to­vi s upo­zor­ne­ním, že ne­mož­no vy­ba­viť je­ho po­žia­dav­ku v sta­no­ve­nom ča­se, nap­rík­lad pre­to, že stá­le ne­do­dal do­ku­men­ty, kto­ré od ne­ho po­ža­du­je­me.

Ďal­ší dô­vod, pre­čo o BPM uva­žo­vať, je mož­nosť na­po­je­nia pro­ce­su na rôz­ne sys­té­my, kto­ré už pre­vádz­ku­je­te. V praxi to vy­ze­rá tak, že sa pou­ží­va­te­ľo­vi spo­lu so za­da­ním úlo­hy na ob­ra­zov­ke ob­ja­via všet­ky in­for­má­cie pot­reb­né na spl­ne­nie úlo­hy. Ne­mu­sí tak už ot­vá­rať ďal­šie sys­té­my ani zlo­ži­to vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie v rôz­nych ap­li­ká­ciách. Plat­for­ma BPM mu tie­to in­for­má­cie „servír­uj­e" ih­neď so za­da­ním. Všet­ko fun­gu­je aj opač­ne - in­teg­rá­cia BPM umož­ňu­je za­pí­sať dá­ta do rôz­nych sys­té­mov bez to­ho, aby ste mu­se­li čo­koľ­vek ma­nuál­ne za­dá­vať. Zní­ži­te tým chy­bo­vosť na mi­ni­mum a ce­lý pro­ces znač­ne urý­chli­te.

Di­gi­ta­li­zá­cia do­ku­men­tov

Mno­ho pro­ce­sov si vy­ža­du­je ne­ja­ké do­ku­men­ty, na kto­ré nad­vä­zu­jú, pre­to je di­gi­ta­li­zá­cia do­ku­men­tov čas­to pr­vá úlo­ha, kto­rú tre­ba pri pro­jek­toch BPM rie­šiť. Čo vlas­tne di­gi­ta­li­zá­cia pri­ná­ša? Pro­ce­sy vo fir­me sa nezdr­žu­jú fy­zic­kým pre­mies­tňo­va­ním tla­če­ných do­ku­men­tov; di­gi­tál­ny do­ku­ment na­vy­še umož­ňu­je sú­čas­né zdie­ľa­nie via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi. Niek­to­ré kro­ky pre­to net­re­ba ro­biť pos­tup­ne, ale mož­no ich vy­ko­ná­vať sú­čas­ne. Nap­rík­lad v pois­ťov­ni mô­že za­mes­tna­nec na od­de­le­ní sprá­vy zmlúv po od­ov­zda­ní no­vej zmlu­vy na od­de­le­nie oce­ne­nia ri­zík so zmlu­vou stá­le pra­co­vať a vy­ba­vo­vať chý­ba­jú­ce drob­nos­ti, kto­ré pre iné od­de­le­nie nie sú pod­stat­né.

Pro­ce­sy ta­kis­to čas­to mu­sia ča­kať na to, až klient do­dá pot­reb­ný do­ku­ment. V ta­kom­to prí­pa­de je s plat­for­mou BPM jed­no­du­ché pro­ces po­zas­ta­viť a pre­bu­diť ho až vo chví­li, keď do­ku­ment do­ra­zí. Mož­no tak jed­no­du­cho me­rať čas ča­ka­nia na do­da­nie. Z na­me­ra­ných dát mož­no nap­rík­lad vy­hod­no­tiť, že pro­ces sa ne­dá zrý­chliť bez rých­lej­šie­ho do­da­nia pot­reb­ných do­ku­men­tov. Po­tom mô­že­te klien­tom po­núk­nuť nap­rík­lad inter­ne­to­vý por­tál na nah­ra­nie do­ku­men­tov v elek­tro­nic­kej po­do­be, kto­rý po­mô­že pro­ce­sy ze­fek­tív­niť.

Plat­for­my BPM mô­žu po­môcť v spo­mí­na­ných ob­las­tiach. Vždy však tre­ba zos­tať no­ha­mi na ze­mi. Úspech pro­jek­tu zá­vi­sí aj od iných fak­to­rov. Pod­stat­ný je prís­tup k ve­de­niu pro­jek­tu a skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou. Zlo­ži­té ana­ly­tic­ké prob­lé­my sú aj na­ďa­lej zlo­ži­té a vy­ža­du­jú ur­či­tý čas na vy­rie­še­nie. S plat­for­mou BPM sa však mô­že­te sús­tre­diť ove­ľa viac prá­ve na rie­še­nie ta­kých­to zlo­ži­tých prob­lé­mov.

Aleš Čer­ňan­ský, Se­nior Con­sul­tant, Uni­corn Sys­tems a.s.

Zdroj: IW 10/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Res­pon­zív­ny di­zajn z hľa­dis­ka biz­ni­su
Responsive design je jeden z najčastejšie používaných pojmov dneška. Má však vôbec význam sa ním zaoberať? Čo mi môže priniesť? A ako na to? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať. čítať »
 
Pre­zen­to­va­nie prís­pev­kov z blo­gu
Po predstavení šablón Grid App a Split App a tried dátového modelu dozrel čas na príklad reálnej aplikácie, ktorá bude zobrazovať údaje z blogov poskytované vo formáte RSS. V príklade bude použitý blog autora http://novywindows.wordpress.com. Vytvorte nový projekt typu Blank Page. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 25. časť
Týmto článkom ukončíme oblasť, v rámci ktorej sme sa venovali vertex a fragment shaderom. Zostáva nám uviesť podstatu tzv. odloženého (deferred) tieňovania, resp. renderingu a opísať kroky algoritmu, pomocou ktorého rozmažeme obraz v závislosti od pohybu kamery (tzv. motion blur). čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 14.
V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Teraz sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS. čítať »
 
DNS – re­verz­ný zá­znam a ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra
V predchádzajúcej časti sme si hovorili o prekladoch, a to o doprednom (forward) a spätnom (reverse) preklade. čítať »
 
Nás­tro­je pre webo­vých vý­vo­já­rov PhpStorm a Smar­tGit/Hg
V tomto článku sa zameriame na dva nástroje, ktoré sa mi v rámci niekoľkoročnej praxe v tvorbe webových aplikácií najviac osvedčili. Ku každému z nich existujú alternatívy, pokúsim sa však vysvetliť, na základe akých kritérií som ostal verný práve týmto dvom. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete ovládnuť Excel na úrovni, ktorú určite ocení aj váš zamestnávateľ? Pomocou tohto sprievodcu sa naučíte na praktických postupoch krok za krokom kontingenčné tabuľky a grafy naplno využívať, filtrovať a zoskupovať v nich dáta presne tak, ako to budete práve potrebovať. čítať »
 
Preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows, Mac, iOS, An­droid a ďal­šie OS
Možno ste sa pri používaní niektorej aplikácie zamysleli, v akom nástroji bola vytvorená. Napriek značnému vyprofilovaniu používateľských a serverových platforiem majú vývojári k dispozícii veľké množstvo vývojárskych nástrojov, či už pre jednu platformu, alebo multiplatformových. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter