OSOBNOSTI IT KOMUNITY: Juraj Bednár, DIGMIA

Naučme sa počúvať našich používateľov

Svoj pr­vý prog­ram na­pí­sal, keď mal 6 ro­kov. Nes­kôr sa za­čal za­ují­mať o open sour­ce, Li­nux a re­dun­dan­tné server­ov­é rie­še­nia. To všet­ko ide ru­ka v ru­ke s bez­peč­nos­ťou a kryp­tog­ra­fiou. Za­ují­ma sa o šir­šie im­pli­ká­cie tech­no­ló­gií. Štu­do­val ume­lú in­te­li­gen­ciu a sna­ží sa prísť na to, aký je sku­toč­ný roz­diel me­dzi prog­ra­ma­mi a ľuď­mi.

Digmia Bednar.jpg

Ju­raj Bed­nár, za­kla­da­teľ a par­tner spo­loč­nos­tí Di­gmia, Ci­ta­de­lo a Es­sen­tial Da­ta

Za­lo­žil fir­mu DI­GMIA, kto­rá sa sta­rá o veľ­ké server­ov­é far­my zná­mych slo­ven­ských mé­dií a por­tá­lov a nie­koľ­ko za­ují­ma­vých server­ov­ých fa­riem po ce­lej Euró­pe. Ve­nu­je sa aj hac­kin­gu a pe­net­rač­né­mu tes­to­va­niu so svo­jím tí­mom vo fir­me Ci­ta­de­lo. V dá­tach sa hra­be so spo­loč­nos­ťou Es­sen­tial Da­ta.

Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Ju­raj Bed­nár: Ro­di­čia bo­li prog­ra­má­to­ri, vždy sa mi pá­či­li pís­men­ká, kto­ré be­ha­li po ter­mi­ná­loch, a di­er­ne štít­ky a chcel som prog­ra­mo­vať. Pr­vý po­čí­tač som dos­tal, keď som mal 6 ro­kov, po pár ho­di­nách ma pres­ta­li ba­viť hry a vr­hol som sa na BA­SIC.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Ju­raj Bed­nár: Ko­mu­ni­ká­ciou me­dzi ľuď­mi, čím ne­mys­lím len pria­mu ko­mu­ni­ká­ciu po­mo­cou inter­ne­tu vo for­me roz­ho­vo­rov, ale nap­rík­lad aj fi­nan­čné to­ky me­dzi ľuď­mi a fir­ma­mi. Umož­ňu­jú hlb­šie na­zrieť do sve­ta oko­lo nás - náj­sť zmy­sel v množ­stve úda­jov, kto­ré má­me o sve­te. De­cen­tra­li­zo­va­né sys­té­my (naj­mä Bit­coin) a bez­peč­nosť.

V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Ju­raj Bed­nár: Osob­nost­ný roz­voj a eko­nó­mia, ale ur­či­te nie vo for­me tzv. eko­nó­mov op­ti­mis­tov, pla­te­ných štá­tom.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Ju­raj Bed­nár: Ume­lá in­te­li­gen­cia, ap­li­ká­cie v me­di­cí­ne a v eko­no­mi­ke. A dú­fam, že up­lat­ne­nie náj­du aj tech­no­ló­gie zlep­šu­jú­ce súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov (Tor, Bit­coin, šif­ro­va­ná ko­mu­ni­ká­cia).

Aké sú va­še IT ví­zie do bu­dúc­nos­ti?

Ju­raj Bed­nár: Vy­vr­cho­le­nie bo­ja me­dzi od­po­čú­va­ním, re­gu­lo­va­ním, zbie­ra­ním dát o pou­ží­va­te­ľoch a šif­ro­va­ním, de­cen­tra­li­zo­va­ný­mi sa­mo­re­gu­lu­jú­ci­mi sa sys­té­ma­mi, dba­ním na súk­ro­mie. Obá­vam sa, že vý­sle­dok nie je ani zďa­le­ka jas­ný. Ta­kis­to dú­fam v roz­voj bio­po­čí­ta­nia a prie­ni­ku bio­ló­gie, bio­chémie, me­di­cí­ny a IT.

Koľ­ko ča­su den­ne strá­vi­te za po­čí­ta­com, tab­le­tom a so smar­tfó­nom?

Ju­raj Bed­nár: Mi­ni­mál­ne 8 ho­dín, ale pa­ra­doxne sa ten­to čas u mňa ve­kom skra­cu­je.

Kto­ré sú va­še naj­ob­ľú­be­nej­šie a naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ap­li­ká­cie?

Ju­raj Bed­nár: Ever­no­te na poz­nám­ky, zmlu­vy a bloč­ky, Kayak na ces­to­va­nie, Things na zoz­na­my „to­do", Three­ma na šif­ro­va­né texto­vé sprá­vy a Ac­ro­bits Sof­tpho­ne na šif­ro­va­né te­le­fo­no­va­nie.

Akú tech­ni­ku pou­ží­va­te (no­te­book, tab­let, smar­tfón)?

Ju­raj Bed­nár: Mo­men­tál­ne všet­ky tri od App­lu, ale môj ďal­ší te­le­fón bu­de mať ope­rač­ný sys­tém An­droid. App­le pod­ľa mňa nes­tí­ha nas­le­do­vať rých­ly vý­voj An­droi­du.

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Ju­raj Bed­nár: Ča­je a ča­jo­vá kul­tú­ra, expe­ri­men­tál­na hud­ba, ces­to­va­nie (na ces­tách som as­poň tri me­sia­ce v ro­ku).

Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Ju­raj Bed­nár: IT ko­mu­ni­ta má­lo­ke­dy vy­chá­dza z po­trieb pou­ží­va­te­ľov, pri­tom vždy na pr­vom mies­te mu­sí byť prob­lém pou­ží­va­te­ľa (zá­kaz­ní­ka), kto­rý sa sna­ží­me vy­rie­šiť. Až keď mu do­ko­na­le ro­zu­mie­me, mô­že­me si kres­liť blo­ko­vé di­ag­ra­my, zís­ka­vať ce­no­vé po­nu­ky od do­dá­va­te­ľov a pí­sať roz­poč­ty a ce­no­vé po­nu­ky. Som veľ­kým zá­stan­com user-dri­ven de­ve­lop­ment a lean star­tup, kto­ré sa sna­žia naj­prv čo naj­viac sa nau­čiť od pou­ží­va­te­ľov o prob­lé­me a až po­tom vy­mýš­ľať rie­še­nia.

Zdroj: IW 10/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Res­pon­zív­ny di­zajn z hľa­dis­ka biz­ni­su
Responsive design je jeden z najčastejšie používaných pojmov dneška. Má však vôbec význam sa ním zaoberať? Čo mi môže priniesť? A ako na to? Na tieto otázky sa pokúsime odpovedať. čítať »
 
Pre­zen­to­va­nie prís­pev­kov z blo­gu
Po predstavení šablón Grid App a Split App a tried dátového modelu dozrel čas na príklad reálnej aplikácie, ktorá bude zobrazovať údaje z blogov poskytované vo formáte RSS. V príklade bude použitý blog autora http://novywindows.wordpress.com. Vytvorte nový projekt typu Blank Page. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 25. časť
Týmto článkom ukončíme oblasť, v rámci ktorej sme sa venovali vertex a fragment shaderom. Zostáva nám uviesť podstatu tzv. odloženého (deferred) tieňovania, resp. renderingu a opísať kroky algoritmu, pomocou ktorého rozmažeme obraz v závislosti od pohybu kamery (tzv. motion blur). čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 14.
V predchádzajúcej časti seriálu sme ukázali, akým spôsobom môžeme zabezpečiť prenos údajov medzi klientom a poštovým serverom Postfix. Teraz sa zameriame na niektoré detaily protokolu TLS. čítať »
 
DNS – re­verz­ný zá­znam a ad­re­sá­ro­vá štruk­tú­ra
V predchádzajúcej časti sme si hovorili o prekladoch, a to o doprednom (forward) a spätnom (reverse) preklade. čítať »
 
Nás­tro­je pre webo­vých vý­vo­já­rov PhpStorm a Smar­tGit/Hg
V tomto článku sa zameriame na dva nástroje, ktoré sa mi v rámci niekoľkoročnej praxe v tvorbe webových aplikácií najviac osvedčili. Ku každému z nich existujú alternatívy, pokúsim sa však vysvetliť, na základe akých kritérií som ostal verný práve týmto dvom. čítať »
 
Kniž­né no­vin­ky
Chcete ovládnuť Excel na úrovni, ktorú určite ocení aj váš zamestnávateľ? Pomocou tohto sprievodcu sa naučíte na praktických postupoch krok za krokom kontingenčné tabuľky a grafy naplno využívať, filtrovať a zoskupovať v nich dáta presne tak, ako to budete práve potrebovať. čítať »
 
Preh­ľad vý­vo­jár­skych nás­tro­jov pre Win­dows, Mac, iOS, An­droid a ďal­šie OS
Možno ste sa pri používaní niektorej aplikácie zamysleli, v akom nástroji bola vytvorená. Napriek značnému vyprofilovaniu používateľských a serverových platforiem majú vývojári k dispozícii veľké množstvo vývojárskych nástrojov, či už pre jednu platformu, alebo multiplatformových. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter