Testovali sme

Dohľad nad tlačovými zariadeniami

Vo fir­me bež­ne tre­ba mať preh­ľad o tla­čo­vých za­ria­de­niach. Ad­mi­nis­trá­to­ri si však ta­kú­to čin­nosť nep­red­sta­vu­jú v po­do­be po­be­ho­va­nia po od­de­le­niach a ma­nuál­nej kon­tro­ly jed­not­li­vých stro­jov. Vý­raz­nú ús­po­ru ča­su pri sle­do­va­ní za­ria­de­ní a vy­hod­no­co­va­ní dát z nain­šta­lo­va­ných za­ria­de­ní za­bez­pe­čí webo­vý nás­troj, kto­rý pos­ky­tu­je fir­ma Oki Sys­tems (Czech and Slo­vak).

In­šta­lá­cia agen­ta

Na zís­ka­va­nie šta­tis­tík z tla­čiar­ní a mul­ti­fun­kčných stro­jov je pot­reb­né, aby ich agent vo for­me sa­mos­tat­ne bež­iacej ap­li­ká­cie pra­vi­del­ne kon­tak­to­val. Tie mu po­tom pos­kyt­nú de­tail­né dá­ta pod­ľa ich mož­nos­tí a mož­nos­ti sof­tvé­ro­vé­ho rie­še­nia OKI. Da­ta Collec­tor Agent (DCA) v ideál­nom sta­ve vy­ža­du­je beh na server­i, prí­pad­ne na po­čí­ta­či, kto­rý je neus­tá­le vo fir­me a má mož­nosť v pra­vi­del­ných inter­va­loch kon­tro­lo­vať ce­lú sieť. In­šta­lá­cia je mož­ná aj na no­te­boo­ku, no ide o kraj­né rie­še­nie mo­bil­né­ho správ­cu, keď sa šta­tis­ti­ky ne­bu­dú zbie­rať po od­po­je­ní no­te­boo­ku z ak­tuál­ne sle­do­va­nej sie­te. V nej vy­hľa­dá­va spo­mí­na­né za­ria­de­nia. Pou­ží­va­teľ má mož­nosť de­fi­no­vať pa­ra­met­re sie­te a pris­tu­po­vať k zá­zna­mom z Ac­ti­ve Di­rec­to­ry ale­bo za­dať ma­nuál­ne roz­sa­hy. Sof­tvér si te­da bez prob­lé­mov po­ra­dí aj s od­de­le­ný­mi sie­ťa­mi. Kaž­dý agent zís­ka na strán­ke služ­by OKI iden­ti­fi­kač­né čís­lo, kto­ré bu­de slú­žiť na iden­ti­fi­ká­ciu zbe­ru za­ria­de­ní.

Uk­la­da­nie in­for­má­cií

In­for­má­cie o za­ria­de­niach sa uk­la­da­jú na vzdia­le­ný server a od­tiaľ si ich pou­ží­va­teľ mô­že pre­ze­rať. Všet­ky zoz­bie­ra­né dá­ta te­da ne­mož­no sle­do­vať pria­mo. Je to z dô­vo­du prís­tu­pu k in­for­má­ciám pre via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov. Na vý­ber je tra­dič­ne nie­koľ­ko ty­pov úč­tov. Mô­že ísť o ad­mi­nis­trá­tor­ský prís­tup s mož­nos­ťou de­fi­no­vať no­vých pou­ží­va­te­ľov ale­bo nap­rík­lad len prís­tup k fun­kciám re­por­to­va­nia pre šta­tis­ti­ky o tla­či. Spra­vo­va­nie pár ku­sov za­ria­de­ní v men­šej fir­me je vcel­ku jed­no­du­chá zá­le­ži­tosť, no služ­ba je vhod­ná aj na auto­ma­tic­ké trie­de­nie a ana­ly­zo­va­nie sto­viek za­ria­de­ní vo veľ­kých fir­mách a ich po­boč­kách. Kaž­dý DCA so svo­jím iden­ti­fi­ká­to­rom zbie­ra úda­je a na zá­kla­de nich ich po­sie­la na server pos­ky­to­va­te­ľa služ­by už aj s adek­vát­nym za­čle­ne­ním. Či už ide o po­boč­ky v rôz­nych mes­tách, ale­bo len pot­re­bu od­de­liť jed­not­li­vé od­de­le­nia vo fir­me. Tu pri­chá­dza na rad vy­uži­tie op­ráv­ne­ní a nap­rík­lad správ­ca kon­krét­nej po­boč­ky pois­ťov­ne má na sta­ros­ti len svo­ju vet­vu za­ria­de­ní v da­nom mes­te.

Mož­nos­ti sys­té­mu

Webo­vá ap­li­ká­cia je vy­ni­ka­jú­ca v tom, že pos­ky­tu­je preh­ľad nie­len o za­ria­de­niach OKI, ale aj o iných znač­kách. Zob­ra­ze­ná úro­veň de­tai­lov zá­vi­sí od pod­po­ry za­ria­de­ní. Na roz­ši­ro­va­ní da­ta­bá­zy sa však neus­tá­le pra­cu­je a no­vé mo­de­ly tla­čo­vých za­ria­de­ní pri­bú­da­jú. Sta­ne sa te­da, že nie všet­ky za­ria­de­nia v sie­ti sú vi­di­teľ­né. Ta­kis­to je pot­reb­né, aby čo naj­viac za­ria­de­ní bo­lo pri­da­ných do sie­te LAN, ho­ci mož­no ske­no­vať aj za­ria­de­nia USB. Nie je to však pri­már­ny účel agen­ta. Po prih­lá­se­ní sa do úč­tu webo­vej ap­li­ká­cie sa zob­ra­zí zoz­nam za­ria­de­ní a vet­va, ku kto­rej má pou­ží­va­teľ prís­tup. Zob­ra­ze­ní je nie­koľ­ko a mož­no si de­fi­no­vať aj vlas­tné. V zá­kla­de však vid­no všet­ko pot­reb­né, te­da ná­zov za­ria­de­nia, náh­ľad na stav to­ne­rov, sé­rio­vé čís­lo, umies­tne­nie v sku­pi­ne, IP ad­re­su, cel­ko­vý po­čet vy­tla­če­ných strán a ďal­šie de­tai­ly.

Vypis.png

Zob­ra­ze­nie zoz­na­mu za­ria­de­ní v jed­nej vet­ve

Klik­nu­tím na ná­zov za­ria­de­nia sa zob­ra­zí de­tail­ná kar­ta s nie­koľ­ký­mi zá­lož­ka­mi. Ok­rem tech­nic­kých in­for­má­cií vi­dieť ob­rá­zok tla­čiar­ne a zá­klad­né in­for­má­cie o tom, čo sa na­chá­dza na dis­ple­ji, prí­pad­ne chy­bo­vé hlá­se­nia. Pod­ľa mož­nos­tí vy­bra­né­ho stro­ja sa doz­vie­te, koľ­ko faxových strán bo­lo od­os­la­ných, koľ­ko nas­ke­no­va­ných, vy­tla­če­ných v mo­no­chro­ma­tic­kom a fa­reb­nom re­ži­me, prí­pad­ne de­tai­ly o vy­uží­va­ní vo fun­kcii ko­pír­ky. To všet­ko v rám­ci ak­tuál­ne­ho dňa, pred­chá­dza­jú­ce­ho dňa, pos­led­ných se­dem dní a pos­tup­ne až k cel­ko­vé­mu ži­vot­né­mu cyk­lu za­ria­de­nia. De­tai­ly o spot­reb­nom ma­te­riá­ly sú vhod­né naj­mä pre správ­cov ale­bo pre servis, ak sa za­ria­de­nia pou­ží­va­jú na pre­ná­jom so zmluv­ný­mi do­dat­ka­mi o servis­e. Vi­dieť stav jed­not­li­vých to­ne­rov, za­pe­ka­cích jed­no­tiek a ďal­ších sú­čas­tí.

Ob­slu­ho­vať sa da­jú aj uda­los­ti vznik­nu­té za­sek­nu­tým pa­pie­rom a de­tai­ly, kto­ré sú vhod­né skôr pre inter­né­ho správ­cu so schop­nos­ťou okam­ži­te rea­go­vať na vznik­nu­té prob­lé­my. S tým sú­vi­sia no­ti­fi­ká­cie po­sie­la­né na e-mail. Vy­tvo­riť sa da­jú vlas­tné pra­vid­lá, ke­dy má sys­tém od­os­lať na e-mai­lo­vú ad­re­su upo­zor­ne­nie. Naj­čas­tej­šie je to pri níz­kom sta­ve to­ne­rov, pri­čom pou­ží­va­teľ si de­fi­nu­je per­cen­tuál­ny údaj sa­mos­tat­ne. Mô­že ísť aj o hlá­se­nia chý­ba­jú­ce­ho to­ne­ra ale­bo vo všeo­bec­nos­ti je­ho níz­ke­ho sta­vu, o čom dá­va ve­dieť za­ria­de­nie pod­ľa svo­jich nas­ta­ve­ní. Ta­kis­to sa da­jú up­ra­viť pod­mien­ky vý­strah pri mí­ňa­jú­com sa pa­pie­ri, ale­bo ak je za­ria­de­nie off-li­ne. Naj­mä pos­led­né hlá­se­nie je dô­le­ži­té, aby ad­mi­nis­trá­tor nep­ri­chá­dzal o šta­tis­ti­ky pri od­po­je­nom ale­bo vy­pnu­tom za­ria­de­ní.

Detail.png

De­tail­ný poh­ľad na za­ria­de­nie a stav je­ho spot­reb­né­ho ma­te­riá­lu

Re­por­ty

Špe­cia­li­tou sú ta­buľ­ko­vé ale­bo gra­fic­ké re­por­ty, kde vid­no vy­uží­va­nie tla­če za rôz­ne ob­do­bie. Z in­for­má­cií sa dá vy­čí­tať, ke­dy bo­li za­ria­de­nia naj­viac vy­ťa­žo­va­né, a pris­pô­so­biť to­mu nap­rík­lad do­dáv­ky to­ne­rov. Re­por­tov je ob­rov­ské množ­stvo a pok­rý­va­jú všet­ky mys­li­teľ­né ob­las­ti. K dis­po­zí­cii je aj nás­troj na de­fi­no­va­nie vlas­tných re­por­tov. Zís­ka­vať mô­že­te in­for­má­cie o spot­re­be, vy­tla­če­ných strán, pos­led­nej ak­ti­vi­te za­ria­de­nia a rôz­ne his­to­ric­ké zá­zna­my vy­uží­va­nia. Ich export je mož­ný e-mai­lom, po­sie­lať sa da­jú gra­fy aj texto­vé dá­ta vo for­má­te CSV. Tie im­por­tu­je­te do ta­buľ­ko­vé­ho prog­ra­mu a mô­že­te s ni­mi ďa­lej pra­co­vať.

Ver­dikt PC RE­VUE

Služ­ba, kto­rú pos­ky­tu­je OKI, je vhod­ná nie­len pre za­ria­de­nia tej­to znač­ky a to je jed­na z naj­väč­ších vý­hod. O tom, že je tu znač­ná ús­po­ra ča­su pri zís­ka­va­ní re­le­van­tných in­for­má­cií, sa net­re­ba zvlášť zmie­ňo­vať. Kaž­dý pou­ží­va­teľ, kto­rý má na sta­ros­ti čo i len de­sať tla­čo­vých za­ria­de­ní vo väč­šej fir­me, vie, koľ­ko ro­bo­ty dá zís­kať z nich dá­ta pou­ži­teľ­né pre ma­naž­ment fir­my. Ce­na je sta­no­ve­ná prib­liž­ne na 2 eurá za stroj na je­den rok, tak­že pri fak­tu­rá­cii bu­de zá­vi­sieť od to­ho, koľ­ko stro­jov sa reál­ne mo­ni­to­ru­je. Ho­ci agent pra­cu­je auto­ma­tic­ky, mož­no de­fi­no­vať mo­ni­to­ring len na ur­či­té za­ria­de­nia vo fi­rem­nej sie­ti. Ide o sku­toč­ne prí­nos­nú služ­bu, kto­rej ne­vyu­ží­va­nie sto­jí fir­mu pe­nia­ze a stra­tu reál­nej kon­tro­ly nad tým, ako sa za­ria­de­nia pou­ží­va­jú.

Zdroj: PCR 10/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY
V tomto prípade ide o úplne nový satelitný prijímač, ktorý je založený na platforme XBMC s kompletnou správou multimediálnych súborov. čítať »
 
Me­siac za­ují­ma­vých a ne­bez­peč­ných trój­skych ko­ňov
Vo vírusovom laboratóriu spoločnosti ESET bolo tento mesiac rušno najmä pri analyzovaní trójskych koňov - hneď pri dvoch bolo zaznamenaných viacero zaujímavých zistení a o oboch hrozbách boli informované aj médiá. čítať »
 
Ako je to s phis­hin­gom?
Krajský súd v Trenčíne rozhodol v júni s definitívnou platnosťou o prípade phishingu z roku 2010. V danom prípade sa poškodený klient Všeobecnej úverovej banky domáhal od banky náhrady sumy 3000 eur, o ktorú ho obrali podvodníci. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Rok sa stretol s rokom a na jeseň je tu ďalšia verzia populárneho nástroja na správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studio. S výrobcom máme už dlhší čas exkluzívnu dohodu a čitatelia nášho magazínu majú k dispozícii tento program za výhodnejších podmienok ako ostatní čítať »
 
Doh­ľad nad tla­čo­vý­mi za­ria­de­nia­mi
Vo firme bežne treba mať prehľad o tlačových zariadeniach. Administrátori si však takúto činnosť nepredstavujú v podobe pobehovania po oddeleniach a manuálnej kontroly jednotlivých strojov. Výraznú úsporu času pri sledovaní zariadení a vyhodnocovaní dát z nainštalovaných zariadení zabezpečí webový nástroj, ktorý poskytuje firma Oki Systems (Czech and Slovak). čítať »
 
Ce­no­vo dos­tup­né rep­ro­duk­to­ry
Testy reproduktorových zostáv a multimediálnych dokovacích staníc nie sú v našej redakcii výnimočné. Nie každý však chce za lepší zvuk, než ten, ktorý produkuje reproduktor v notebooku, nechať v obchode vyše 100 eur. Preto sme sa rozhodli otestovať zostavy, kde budete musieť nad niektorými detailmi prižmúriť oči, no nezruinujú váš rozpočet. čítať »
 
Mirrorless od Fu­ji­film a fo­to­mo­bil od Sam­sun­gu
V tejto časti predstavujeme aktuálne novinky z oblasti fotoaparátov. Pozrieme sa najprv na nový mirrorless produkt od Fujifilm a potom na fotoaparát Samsung, z ktorého si môžete aj zatelefonovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter