Testovali sme

Mirrorless od Fujifilm a fotomobil od Samsungu

Strana 2/2

Sam­sung Ga­laxy S4 Zoom

Že­by ko­neč­ne za­ria­de­nie, kto­ré ideál­nym spô­so­bom spo­jí mo­bil a kom­pakt?

Už dl­ho ča­ká­me, ke­dy na­dí­de tá chví­ľa a ob­ja­ví sa spa­si­teľ, čo za­chrá­ni na­še vrec­ká od prepl­ne­nia elek­tro­ni­kou. Už sme sa zba­vi­li MP3 preh­rá­va­ča, dneš­né mo­bi­ly ma­jú po­mer­ne sluš­ný audio­výs­tup aj pre ma­ji­te­ľov kva­lit­ných slú­chadiel, sta­čí si dať po­zor na kva­li­tu hu­dob­ných sú­bo­rov. Ale ak chce­me fo­tog­ra­fo­vať ná­roč­nej­šie si­tuácie, fo­toa­pa­rát v mo­bi­le čas­to nes­ta­čí a v dru­hom vrec­ku tre­ba mať na­chys­ta­ný kom­pakt s čo naj­ten­ším te­lom, aby veľ­mi nep­re­ká­žal. V tom­to sme­re je na­ším šam­pió­nom sé­ria Ca­non Power­Shot S1x0, čo sú nao­zaj ten­ké a pri­tom pre nad­šen­ca fo­tog­ra­fa veľ­mi pris­pô­so­bi­vé kom­pak­ty s mož­nos­ťou fo­te­nia do RAW. Te­raz však pri­chá­dza no­vin­ka od Sam­sun­gu, za­lo­že­ná na Ga­laxy S4, jed­nom z naj­lep­ších smar­tfó­nov na tr­hu, ku kto­ré­mu pri­dá­va fun­kcio­na­li­tu kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu. To zna­me­ná väč­ší sní­mač a po­riad­ny ob­jek­tív s 10-ná­sob­ným op­tic­kým prib­lí­že­ním. Ob­sto­jí aj ako fo­toa­pa­rát?

zoom1.jpg

V Sam­sun­gu sa roz­hod­li sta­viť skôr na ne­ná­roč­ných fo­tog­ra­fov, a tak osa­di­li S4 Zoom sní­ma­čom veľ­kos­ti 1/2,3, čo pred­sta­vu­je vo sve­te kom­pak­tov naj­men­šiu pou­ží­va­nú veľ­kosť, no zá­ro­veň je to pod­stat­ne väč­ší for­mát, než sa pou­ží­va v mo­bi­loch. Sní­mač má roz­lí­še­nie 16 Mpix a ide o typ CMOS s nas­ve­co­va­ním za­dnej stra­ny. V rám­ci po­nu­ky kom­pak­tov je to z hľa­dis­ka kva­li­ty skôr prie­mer, vi­de­li sme aj mo­de­ly s pod­stat­ne kraj­ším ob­ra­zo­vým vý­stu­pom, hlav­ne čo sa tý­ka pres­nos­ti expo­zí­cie a stvár­ne­nia sú­bo­ru JPG (vý­stup RAW nie je pod­po­ro­va­ný). Nad sní­ma­čom náj­de­te ob­jek­tív, kto­rý má re­la­tív­ne ši­ro­ký roz­sah - od prí­jem­ne ši­ro­kých 24 mm po 240 mm. Už z to­ho je zrej­mé, že ide o naj­sil­nej­šie vy­ba­ve­ný fo­toa­pa­rát spo­me­dzi smar­tfó­nov, no tu sa je­ho vý­ba­va ne­kon­čí. Má aj xenó­no­vý blesk, pod­po­ru geo­ta­go­va­nia, pod­po­ru voľ­by os­tria­ce­ho bo­du po­mo­cou do­ty­ku, de­tek­ciu tvá­rí a ús­me­vov s mož­nos­ťou auto­ma­tic­ké­ho zos­ní­ma­nia pri de­tek­cii ús­me­vu. Ne­chý­ba ani mož­nosť vy­tvá­rať auto­ma­tic­ké sním­ky HDR a pa­no­rá­my zo­ší­va­né pria­mo v apa­rá­te.

zoom2.jpg

Zo strán­ky mo­bi­lu ide o vý­ba­vu po­dob­nú s Ga­laxy S4 Mi­ni - te­da vy­ni­ka­jú­cu ob­ra­zov­ku AMO­LED s roz­lí­še­ním 540 × 960 na 4,3-pal­co­vej uh­lo­prieč­ke, 1,5 GB RAM, 8 GB úlož­né­ho pries­to­ru, pod­po­ru ka­riet mic­roSD. Te­le­fón je to po­da­re­ný, a ak ne­fo­tí­te, is­te vás po­te­ší väč­šia ka­pa­ci­ta ba­té­rie (2330 mAh mies­to 1900), tak­že mô­že­te zve­se­la inter­ne­to­vať aj ce­lý deň. No ak bu­de­te fo­tiť a čas­to zoo­mo­vať, mi­nie sa ba­té­ria skôr. Vnút­ri náj­de­te zná­mu dvo­ji­cu - dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor Cor­tex A9 s tak­tom 1,5 GHz a gra­fic­ký čip Ma­li-400, ope­rač­ným sys­té­mom je An­droid ver­zie 4.2.2.

Tak­že má­me tu vy­ni­ka­jú­ci smar­tfón a fo­toa­pa­rát, kto­rý je sí­ce prie­mer­ný kom­pakt, ale me­dzi smar­tfón­mi ne­má ob­do­bu. Len­že v spo­je­ní do je­di­né­ho prís­tro­ja tie­to dve hrač­ky za­tiaľ net­vo­ria to­ho spa­si­te­ľa, na kto­ré­ho všet­ci ča­ká­me. Veľ­ká op­ti­ka pred sní­ma­čom a hrub­šia spod­ná časť fun­gu­jú­ca ako grip, te­da úchyt pri fo­te­ní pri­dá­va­jú ce­lé­mu prís­tro­ju pri­veľ­kú hrúb­ku a hmot­nosť na to, aby sa dal se­rióz­ne po­va­žo­vať za te­le­fón na kaž­dý deň. S4 Zoom je skôr fo­toa­pa­rát s 3G ko­nek­ti­vi­tou, kto­rý je v prí­pa­de nú­dze pou­ži­teľ­ný aj ako te­le­fón. Idea je vý­bor­ná, sta­čí len mier­ne zme­niť niek­to­ré pa­ra­met­re. Pou­žiť nap­rík­lad skla­da­nú op­ti­ku uk­ry­tú v te­le prís­tro­ja, po­koj­ne aj s men­ším prib­lí­že­ním, sta­či­lo by nám po­vedz­me 4 až 5-ná­sob­né. A o nie­čo lep­ší sní­mač, po­kiaľ mož­no aj mier­ne väč­ší, veď kon­ku­ren­ti do ten­ších tiel zmes­tia sní­mač veľ­kos­ti 1/2 či do­kon­ca 1/1,7. Sam­sun­gu sa te­da je­den zá­mer vy­da­ril, nao­zaj má v po­nu­ke smar­tfón s naj­lep­ším fo­toa­pa­rá­tom na tr­hu, no je to skôr fo­toa­pa­rát s mož­nos­ťou te­le­fo­no­va­nia. Ak te­da ide­te do te­ré­nu, kde bu­de­te fo­tiť a ok­rem to­ho si bu­de­te pot­re­bo­vať aj za­vo­lať, je to rie­še­nie pre vás. Sam­sung GA­LAXY S4 Zoom sa te­da ho­dí ako ďal­ší smar­tfón k va­šej bež­nej vý­ba­ve, kto­rý si zo­be­rie­te na uda­losť, kde oča­ká­va­te fo­tog­ra­fo­va­nie a nak­rú­ca­nie vi­dea.

Za­po­ži­čal: Sam­sung
Ce­na: 450 EUR

Zdroj: PCR 10/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY
V tomto prípade ide o úplne nový satelitný prijímač, ktorý je založený na platforme XBMC s kompletnou správou multimediálnych súborov. čítať »
 
Me­siac za­ují­ma­vých a ne­bez­peč­ných trój­skych ko­ňov
Vo vírusovom laboratóriu spoločnosti ESET bolo tento mesiac rušno najmä pri analyzovaní trójskych koňov - hneď pri dvoch bolo zaznamenaných viacero zaujímavých zistení a o oboch hrozbách boli informované aj médiá. čítať »
 
Ako je to s phis­hin­gom?
Krajský súd v Trenčíne rozhodol v júni s definitívnou platnosťou o prípade phishingu z roku 2010. V danom prípade sa poškodený klient Všeobecnej úverovej banky domáhal od banky náhrady sumy 3000 eur, o ktorú ho obrali podvodníci. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Rok sa stretol s rokom a na jeseň je tu ďalšia verzia populárneho nástroja na správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studio. S výrobcom máme už dlhší čas exkluzívnu dohodu a čitatelia nášho magazínu majú k dispozícii tento program za výhodnejších podmienok ako ostatní čítať »
 
Doh­ľad nad tla­čo­vý­mi za­ria­de­nia­mi
Vo firme bežne treba mať prehľad o tlačových zariadeniach. Administrátori si však takúto činnosť nepredstavujú v podobe pobehovania po oddeleniach a manuálnej kontroly jednotlivých strojov. Výraznú úsporu času pri sledovaní zariadení a vyhodnocovaní dát z nainštalovaných zariadení zabezpečí webový nástroj, ktorý poskytuje firma Oki Systems (Czech and Slovak). čítať »
 
Ce­no­vo dos­tup­né rep­ro­duk­to­ry
Testy reproduktorových zostáv a multimediálnych dokovacích staníc nie sú v našej redakcii výnimočné. Nie každý však chce za lepší zvuk, než ten, ktorý produkuje reproduktor v notebooku, nechať v obchode vyše 100 eur. Preto sme sa rozhodli otestovať zostavy, kde budete musieť nad niektorými detailmi prižmúriť oči, no nezruinujú váš rozpočet. čítať »
 
Mirrorless od Fu­ji­film a fo­to­mo­bil od Sam­sun­gu
V tejto časti predstavujeme aktuálne novinky z oblasti fotoaparátov. Pozrieme sa najprv na nový mirrorless produkt od Fujifilm a potom na fotoaparát Samsung, z ktorého si môžete aj zatelefonovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter