Testovali sme

Mirrorless od Fujifilm a fotomobil od Samsungu

Strana 1/2

V tej­to čas­ti pred­sta­vu­je­me ak­tuál­ne no­vin­ky z ob­las­ti fo­toa­pa­rá­tov. Po­zrie­me sa naj­prv na no­vý mirrorless pro­dukt od Fu­ji­film a po­tom na fo­toa­pa­rát Sam­sung, z kto­ré­ho si mô­že­te aj za­te­le­fo­no­vať.

Fu­ji­film X-M1

Vy­ni­ka­jú­ci sys­tém Fu­ji­film X sa stá­va dos­tup­nej­ším pre bež­ných smr­teľ­ní­kov.

Mo­de­ly X-E1 a X-Pro1 od spo­loč­nos­ti Fu­ji­film sme si ob­ľú­bi­li a pod­ľa nás pa­tria k to­mu naj­lep­šie­mu, čo na roz­bie­ha­jú­com sa tr­hu mirrorless fo­toa­pa­rá­tov exis­tu­je. Mož­no neexce­lu­jú rých­los­ťou os­tre­nia ale­bo poč­tom mo­der­ných fun­kcií, no po­nú­ka­jú zrej­me naj­vyš­šiu ob­ra­zo­vú kva­li­tu vďa­ka ich vý­bor­né­mu sní­ma­ču X-Trans, a ich di­zajn v ret­roš­tý­le sa hneď za­pá­či sko­ro kaž­dé­mu fo­tog­ra­fo­vi. Je­di­ná ne­vý­ho­da je (ako to už bý­va pri kva­lit­ných vý­rob­koch) ich ce­na. No­vin­ka X-M1 sa sna­ží byť jed­no­duch­ším a ce­no­vo dos­tup­nej­ším mo­de­lom, kto­rý zra­zil ce­nu v kom­bi­ná­cii s ob­jek­tí­vom na 800 eur, čo stá­le nie je ľu­do­vá hla­di­na, no ani nie je premr­šte­ne vy­so­ká. To hlav­né si to­tiž ten­to ore­za­ný mo­del za­cho­val - vy­ni­ka­jú­ci 16-me­ga­pixelo­vý sní­mač X-Trans.

fuji1.jpg

Aby sme ne­za­ča­li zoz­na­mom chý­ba­jú­cich fun­kcií op­ro­ti vy­šším mo­de­lom, poch­vá­li­me X-M1 za niek­to­ré no­vin­ky, kto­ré pri­ná­ša do ro­di­ny X po pr­vý raz. Keď­že ide o mo­del, kto­rý už nie je za­me­ra­ný len na fo­tog­ra­fic­kých nad­šen­cov, má vo vý­ba­ve mies­to le­gen­dár­nych hyb­rid­ných hľa­dá­či­kov vý­klop­nú 3-pal­co­vú ob­ra­zov­ku s poc­ti­vým roz­lí­še­ním vy­še 900-ti­síc bo­dov. Mož­no ho oto­čiť o pl­ných 90° na­hor aj na­dol, čím umož­ní fo­te­nie s ru­ka­mi nad hla­vou aj tak­po­ve­diac od pá­sa. Ško­da, že Fu­ji­film ne­za­kom­po­no­val aj do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. 

fuji2.jpg

Pri kon­ku­ren­čných mo­de­loch z po­dob­nej ce­no­vej hla­di­ny sme si na rých­le zme­ny nas­ta­ve­ní ale­bo voľ­bu os­tria­ce­ho bo­du cez do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku zvyk­li rých­lo, veď na dob­ré sa ľah­ko zvy­ká. Ďal­šia no­vin­ka v ro­di­ne X je Wi-Fi, pri­čom fun­kcio­na­li­ta je tra­dič­ná a zrej­me už pod­rob­né vy­svet­ľo­va­nie ne­pot­re­bu­je. Kla­sic­ky tre­ba na za­ria­de­nie s An­droi­dom ale­bo iOS nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu od Fu­ji­film a po­tom sú smar­tfón či tab­let schop­né spá­ro­vať sa s fo­toa­pa­rá­tom. Im­ple­men­tá­cia Fu­ji­fil­mu však neu­mož­ňu­je ov­lá­da­nie fo­toa­pa­rá­tu na di­aľ­ku a aj pre­ná­ša­nie sú­bo­rov je troš­ku kostr­ba­té. V prí­pa­de tej­to spo­loč­nos­ti je však bež­né, že mu­chy sa pos­tup­ne vy­chy­ta­jú ak­tua­li­zá­cia­mi fir­mvé­ru či ap­li­ká­cie.

Os­ta­né od­liš­nos­ti od ce­no­vo naj­bliž­šie­ho mo­de­lu X-E1 za (950 eur za sa­mot­né te­lo) ok­rem spo­mí­na­né­ho chý­ba­jú­ce­ho hľa­dá­či­ka eš­te vid­no v kva­li­te vy­ho­to­ve­nia. X-M1 má men­šie plas­to­vé te­lo s nie až tak do­ko­na­le rie­še­ný­mi ov­lá­da­cí­mi pr­vka­mi, hlav­ne na čier­ne za­dné ko­lies­ko sa ťaž­šie zvy­ká. Chý­ba­jú ta­kis­to pok­ro­či­lej­šie auto­ma­tic­ké mó­dy, ako napr. HDR či Pa­no­rá­ma, bu­de­te ich te­da mu­sieť vy­rá­bať ruč­ne. Ná­po­moc­ná bu­de mož­nosť brac­ke­tin­gu, kde mô­že­te ok­rem expo­zí­cie brac­ke­to­vať aj rôz­ne ko­rek­cie dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu, rôz­ne ISO a do­kon­ca rôz­ne ver­zie ren­de­ro­va­nia JPG pod­ľa si­mu­lá­cie fil­mu. To­to je uni­kát­na vlas­tnosť fo­toa­pa­rá­tov Fu­ji­film, vy­uží­va­jú­cich tra­dí­ciu fir­my vo vý­ro­be kva­lit­né­ho fil­mo­vé­ho ma­te­riá­lu. Re­ži­my na vý­ro­bu JPG sú naz­va­né pod­ľa le­gen­dár­nych fil­mov tej­to znač­ky a pro­du­ku­jú nao­zaj pek­né ob­ráz­ky, špe­ciál­ne sme si ob­ľú­bi­li sý­ty fa­reb­ný re­žim Vel­via a prí­jem­ne vy­vá­že­ný čier­no­bie­ly re­žim.

Naj­sil­nej­šou strán­kou toh­to mo­de­lu je, sa­moz­rej­me, sní­mač, kto­rý je schop­ný pro­du­ko­vať krás­ne os­tré zá­be­ry, pl­né de­tai­lov aj pri ozaj zlom svet­le. Pri voľ­be fo­te­nia do sú­bo­rov RAW je maximál­nym vo­li­teľ­ným ISO hod­no­ta 6400, pri JPG stúp­ne maximum na 25 600 so zní­že­ným roz­lí­še­ním. Fo­tog­ra­fie pri ISO 6400 sú veľ­mi dob­ré aj pri re­la­tív­ne sla­bom svet­le, šum mô­že­te od­stra­ňo­vať ruč­ne, ak to pre­fe­ru­je­te. Ale po­koj­ne to mô­že­te ne­chať aj na pro­ce­sor vo fo­toa­pa­rá­te, ro­bí skve­lú prá­cu a vý­sled­né sú­bo­ry JPG sú väč­ši­nou bez úp­rav pou­ži­teľ­né na ľu­bo­voľ­ný účel. My sme pri pou­ží­va­ní X-M1 nas­ta­vi­li Auto ISO tak, aby po­koj­ne stú­pa­lo po 6400 a sna­ži­lo sa udr­žo­vať mi­ni­mál­ny čas uzá­vier­ky 1/100 (roz­sah je, mi­mo­cho­dom, od 30 do 1/4000). Vo vý­sled­ku sme po­tom ma­li 95 % od­fo­te­ných fo­tog­ra­fií krás­ne os­trých aj bez pre­mýš­ľa­nia nad nas­ta­ve­ním expo­zí­cie. Vďa­ka auto­ma­tic­kej ko­rek­cii dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu si na­vy­še apa­rát skve­le po­ra­dí aj s kon­tras­tný­mi scé­na­mi, ne­ho­vo­riac o tom, koľ­ko do­da­toč­né­ho dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu vie­te vy­do­lo­vať zo sú­bo­rov RAW.

Mož­nosť zá­zna­mu vi­dea ne­chý­ba, nao­pak, je tu prí­tom­né aj tla­čid­lo na pria­me nah­rá­va­nie z ľu­bo­voľ­né­ho re­ži­mu. Nak­rú­cať mô­že­te full HD zá­znam s 30 FPS a ste­reo­fón­nym zvu­kom, pri­čom mož­no ne­chať apa­rát za­os­tro­vať, no ne­vy­ze­rá to naj­lep­šie, tak­že od­po­rú­ča­me pou­ží­vať ma­nuál­ne os­tre­nie me­dzi scé­na­mi a preos­tro­vať len v naj­nut­nej­šom prí­pa­de ma­nuál­ne po­mo­cou fun­kcie fo­cus pea­king.

X-M1 je vzhľa­dom na ce­nu kon­ku­ren­cia pre veľ­mi kva­lit­né mo­de­ly, nap­rík­lad Olym­pus E-PL5, So­ny NEX-5T či Pa­na­so­nic Lu­mix DMC-G6. To je nao­zaj sil­ná sku­pin­ka fo­toa­pa­rá­tov a všet­ky do jed­né­ho sa nám zda­li ove­ľa rých­lej­šie, špe­ciál­ne pri za­os­tro­va­ní, na­vy­še ma­jú aj o nie­čo lep­šie rie­še­nú fun­kcio­na­li­tu Wi-Fi a veľ­mi po­hodl­né do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. Fu­ji­film má však vý­ho­du v sys­té­me X, kde sú na vý­ber úžas­né ob­jek­tí­vy za po­mer­ne za­ují­ma­vé ce­ny. Vý­nim­kou je az­da len no­vý ob­jek­tív Fu­ji­non XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS, kto­rý sa bu­de pre­dá­vať prá­ve s mo­de­lom X-M1. Ten by sme ozna­či­li za prie­mer pre je­ho plas­to­vé vy­ho­to­ve­nie a me­nej sve­tel­nú op­ti­ku. Dru­há vý­ho­da Fu­ji­fil­mu op­ro­ti kon­ku­ren­cii je väč­ší sní­mač (rov­na­kú veľ­kosť však vy­uží­va sys­tém So­ny NEX), veľ­kosť APS-C zna­me­ná lep­šie schop­nos­ti v sla­bom svet­le, ne­ho­vo­riac o iných kva­li­tách vďa­ka us­po­ria­da­niu pixelov na spô­sob X-Trans. Už dl­ho sa nám nes­ta­lo, že sme za­bud­li na­pev­no nas­ta­ve­né ISO na 6400 a všim­li si to až o deň fo­te­nia nes­kôr. Na­priek to­mu bo­li všet­ky zá­be­ry vý­bor­né, bez ba­da­teľ­ných prob­lé­mov aj pri zob­ra­ze­ní na ce­lý full HD mo­ni­tor. X-M1 sa mô­že poch­vá­liť aj veľ­mi dob­rým bles­kom, kto­rý sme sa ne­bá­li pou­žiť v ľu­bo­voľ­nej si­tuá­cii, je­ho auto­ma­tic­ké nas­ta­ve­nie to­tiž vo­lí in­ten­zi­tu veľ­mi cit­li­vo a nez­vyk­ne scé­ny pre­pa­ľo­vať. Ak je pre vás prio­ri­tou vý­stup­ná ob­ra­zo­vá kva­li­ta fo­tiek a nep­lá­nu­je­te ro­biť zá­be­ry šan­tia­cich de­tí, kde auto­ma­tic­ké os­tre­nie X-M1 nes­tí­ha, je ten­to mo­del skve­lá voľ­ba.

Za­po­ži­čal: Fu­ji­film
Ce­na: 680 EUR za te­lo, 800 EUR s ob­jek­tí­vom Fu­ji­non XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY
V tomto prípade ide o úplne nový satelitný prijímač, ktorý je založený na platforme XBMC s kompletnou správou multimediálnych súborov. čítať »
 
Me­siac za­ují­ma­vých a ne­bez­peč­ných trój­skych ko­ňov
Vo vírusovom laboratóriu spoločnosti ESET bolo tento mesiac rušno najmä pri analyzovaní trójskych koňov - hneď pri dvoch bolo zaznamenaných viacero zaujímavých zistení a o oboch hrozbách boli informované aj médiá. čítať »
 
Ako je to s phis­hin­gom?
Krajský súd v Trenčíne rozhodol v júni s definitívnou platnosťou o prípade phishingu z roku 2010. V danom prípade sa poškodený klient Všeobecnej úverovej banky domáhal od banky náhrady sumy 3000 eur, o ktorú ho obrali podvodníci. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Rok sa stretol s rokom a na jeseň je tu ďalšia verzia populárneho nástroja na správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studio. S výrobcom máme už dlhší čas exkluzívnu dohodu a čitatelia nášho magazínu majú k dispozícii tento program za výhodnejších podmienok ako ostatní čítať »
 
Doh­ľad nad tla­čo­vý­mi za­ria­de­nia­mi
Vo firme bežne treba mať prehľad o tlačových zariadeniach. Administrátori si však takúto činnosť nepredstavujú v podobe pobehovania po oddeleniach a manuálnej kontroly jednotlivých strojov. Výraznú úsporu času pri sledovaní zariadení a vyhodnocovaní dát z nainštalovaných zariadení zabezpečí webový nástroj, ktorý poskytuje firma Oki Systems (Czech and Slovak). čítať »
 
Ce­no­vo dos­tup­né rep­ro­duk­to­ry
Testy reproduktorových zostáv a multimediálnych dokovacích staníc nie sú v našej redakcii výnimočné. Nie každý však chce za lepší zvuk, než ten, ktorý produkuje reproduktor v notebooku, nechať v obchode vyše 100 eur. Preto sme sa rozhodli otestovať zostavy, kde budete musieť nad niektorými detailmi prižmúriť oči, no nezruinujú váš rozpočet. čítať »
 
Mirrorless od Fu­ji­film a fo­to­mo­bil od Sam­sun­gu
V tejto časti predstavujeme aktuálne novinky z oblasti fotoaparátov. Pozrieme sa najprv na nový mirrorless produkt od Fujifilm a potom na fotoaparát Samsung, z ktorého si môžete aj zatelefonovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter