Softvérový výber PC REVUE

Práca s PDF, videoprezentácie a kompresia súborov

Ab­so­lút­ne špe­ciál­na ver­zia, kto­rú sme za­ra­di­li do náš­ho vý­be­ru, je prog­ram na prá­cu so sú­bor­mi PDF. Na Vir­tual DVD náj­de­te naj­nov­šiu ver­ziu prog­ra­mu PDF Im­press 2013, kto­rý je na inter­ne­te spop­lat­ne­ný. Na­ši či­ta­te­lia však za ten­to prog­ram nep­la­tia. Ver­zia je iden­tic­ká s tou na webe vý­rob­cu, a tak má­te mož­nosť vy­uží­vať nás­troj na úpl­nú sprá­vu PDF.

Ne­chý­ba mu žiad­na pod­stat­ná fun­kcia a roz­hod­ne nah­ra­dí iné ap­li­ká­cie. Dob­rý do­jem na nás uro­bil aj prog­ram As­ham­poo Sli­des­how Stu­dio 2013, kto­rý vy­tvo­rí efek­tné vi­deo z fo­tog­ra­fií. Sta­čí sa s ním len poh­rať. Priaz­niv­ci kom­pre­sie a špe­ciál­ne prog­ra­mu Win­RAR sa ma­jú na čo te­šiť. Vy­šla no­vá ver­zia, kto­rá po dl­hých ro­koch pri­dá­va zlep­še­ný kom­pri­mač­ný for­mát a ďal­šie zdo­ko­na­le­nia.

PDF Im­press 2013

Prog­ra­my na kon­ver­ziu do PDF pou­ží­va­jú viac-me­nej veľ­mi po­dob­né roz­hra­nie. Ap­li­ká­cia PDF Im­press ide vlas­tným sme­rom a pos­ky­tu­je mož­nosť prá­ce pri kon­ver­zii a úp­ra­vách PDF vo vlas­tnom štý­le. V štý­le, kto­rý je na­vy­še vhod­ný na pou­ži­tie na tab­le­toch a do­ty­ko­vých dis­ple­joch. Prog­ram má na hlav­nej plo­che pro­fi­ly slú­žia­ce na rých­lu kon­ver­ziu pod­po­ro­va­ných for­má­tov do PDF. Pou­žiť sa však dá s akou­koľ­vek ap­li­ká­ciou schop­nou tla­čiť do­ku­men­ty.

PDFimpress.png

PDF Im­press 2013: Nás­tro­je na prá­cu s PDF po­ru­ke, vhod­né aj pre tab­le­ty

Pro­fi­ly slú­žia na vy­tvo­re­nie sú­bo­ru PDF bez to­ho, aby bo­lo tre­ba tie is­té vlas­tnos­ti nas­ta­vo­vať zno­va. Dopl­nko­vé pa­ra­met­re sa da­jú do­da­toč­ne up­ra­viť vo vsta­va­nom edi­to­re PDF. Je­ho vý­be­rom sa zob­ra­zí pries­tor na vlo­že­nie do­ku­men­tov. Pre­vá­dzať sa da­jú kan­ce­lár­ske for­má­ty Mic­ro­soft Of­fi­ce vrá­ta­ne for­má­tov Open­Do­cu­ment, e-mai­lo­vé sprá­vy, sú­bo­ry ty­pu CAD, ale aj ob­ra­zo­vé for­má­ty. Ľubo­voľ­ne mož­no kom­bi­no­vať a v jed­nom kro­ku vy­tvo­rí­te PDF skom­bi­no­va­né z vy­bra­ných sú­bo­rov.

Pou­ží­va­teľ má mož­nosť pri­dať vlas­tné pro­fi­ly na zá­kla­de už exis­tu­jú­cich ale­bo vy­tvo­riť kom­plet­ne no­vý. Pre kaž­dý z nich si ur­čí vlast­ný ná­zov, zá­stup­ný sym­bol vo for­me iko­ny cha­rak­te­ri­zu­jú­cej kon­krét­ne úp­ra­vy z vý­be­ru prog­ra­mu ale­bo pri­da­ním vlas­tné­ho ob­ráz­ka. Nas­le­du­je de­fi­no­va­nie úloh. Tých je do­ved­na de­vät­násť s mož­nos­ťou de­fi­no­va­nia vlas­tných pa­ra­met­rov. Me­dzi ne pat­rí pri­da­nie vo­doz­na­ku, okam­ži­té od­osie­la­nie cez e-mai­lo­vý prog­ram ale­bo de­fi­no­va­ný SMTP server, pri­da­nie príl­oh, pri­dá­va­nie ale­bo od­obe­ra­nie strán, za­bez­pe­če­nia a mno­hých ďal­ších. Skrát­ka všet­kých úloh dos­tup­ných v sek­cii nás­tro­jov na ruč­né úp­ra­vy do­ku­men­tov.

Mo­dul Wat­cher slú­ži na vy­tvá­ra­nie auto­ma­ti­zo­va­ných úloh. Ho­dí sa vte­dy, ak pot­re­bu­je­te pre­vá­dzať do­ku­men­ty bez to­ho, aby ste čo i len za­pli prog­ram. Ideál­ne je nap­rík­lad pou­ži­tie sie­ťo­vé­ho ad­re­sá­ra, ku kto­ré­mu ma­jú prís­tup os­tat­ní pou­ží­va­te­lia. Jed­no­du­cho doň sko­pí­ru­jú do­ku­men­ty na kon­ver­ziu a vý­stup­ný for­mát PDF bu­de ulo­že­ný do de­fi­no­va­nej lo­ka­li­ty. Z poh­ľa­du bez­ob­služ­nos­ti a prí­no­su tá­to fun­kcia ušet­rí mno­ho ča­su a vy­tvo­re­nie do­ku­men­tu PDF ne­bu­de vy­ža­do­vať do­da­toč­né zá­sa­hy. Vý­hod­né je, že kaž­dý pou­ží­va­teľ, kto­rý by pot­re­bo­val pre­vá­dzať do­ku­men­ty, mô­že mať vo Wat­che­ri vy­tvo­re­ný vlast­ný pro­fil a, sa­moz­rej­me, aj vlas­tné ad­re­sá­re v sie­ti a na lo­kál­nych PC, kam sa bu­dú umies­tňo­vať ho­to­vé sú­bo­ry.

Sa­mos­tat­né úp­ra­vy sa vy­ko­ná­va­jú v sek­cii s pris­pô­so­be­ným ov­lá­da­ním, kto­ré je vhod­né aj pre tab­le­ty. Náj­de­te tu všet­ky spo­mí­na­né nás­tro­je na úp­ra­vu PDF a aj mno­hé ďal­šie. Stret­ne­te sa s ni­mi ta­kis­to pri edi­to­va­ní pro­fi­lov. Pr­vá fun­kcia je pri­da­nie vo­doz­na­ku. Pod­rob­né nas­ta­ve­nie pa­ra­met­rov tvo­rí neod­de­li­teľ­nú sú­časť fun­kcio­na­li­ty, pla­tí to aj pre ďal­šie fun­kcie. Vy­užiť mô­že­te pe­čiat­ko­va­nie do­ku­men­tov a jed­no­du­cho tak na vy­bra­né stra­ny vlo­žiť lo­go fir­my ale­bo iný in­for­mač­ný sym­bol. Tak ako pri iných prog­ra­moch na prá­cu s PDF aj tu sa da­jú vkla­dať do do­ku­men­tu rôz­ne príl­ohy.

Sú­bor PDF mô­že ob­sa­ho­vať nap­rík­lad ne­kom­pri­mo­va­né ob­ráz­ky v inom for­má­te. Ta­kis­to sú k dis­po­zí­cii nás­tro­je na ur­čo­va­nie vzhľa­du do­ku­men­tu pri je­ho pre­hlia­da­ní akým­koľ­vek kom­pa­ti­bil­ným prog­ra­mom. Na za­bez­pe­če­nie do­ku­men­tu je tu šif­ro­va­nie od 40 do 256 bi­tov a vý­ber ob­las­tí, kto­ré ma­jú byť chrá­ne­né. Tra­dič­ne tak mož­no za­bez­pe­čiť do­ku­ment pro­ti ot­vo­re­niu, tla­či, ko­pí­ro­va­niu ob­sa­hu ale­bo vy­ko­ná­va­niu zmien. Extra vlas­tnosť je od­stra­ňo­va­nie rôz­nych pr­vkov zo strán­ky, ako sú skrip­ty, zá­lož­ky, vo­dot­lač, prí­pad­ne ďal­šie dopl­nko­vé pr­vky umies­tňo­va­né v do­ku­men­toch.

Pá­či­lo sa nám:

  • Mo­dul Wat­cher, pro­fi­ly na rých­le spra­co­va­nie do PDF, pod­po­ra for­má­tu PDF/A

Link: www.bi­na­ry­now.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

As­ham­poo Sli­des­how Stu­dio 2013

Bež­né pre­hlia­da­nie fo­tog­ra­fií nie je to pra­vé, tým­to prog­ra­mom ich mô­že­te oži­viť a vy­tvo­riť pú­ta­vej­šiu pre­zen­tá­ciu. Vý­sle­dok bu­de expor­to­va­ný do for­má­tu WMV, kto­rý sa dá preh­rať na po­čí­ta­či. Na­mies­to po­sie­la­nia nič ne­ho­vo­ria­cich ob­ráz­kov z do­vo­len­ky ale­bo fi­rem­nej ak­cie spra­ví­te pár klik­nu­tia­mi efek­tné vi­deo. A to do­kon­ca bez zna­los­ti prá­ce so stri­ho­vým prog­ra­mom. Zá­kla­dom je pri­da­nie ob­ráz­kov na ča­so­vú os. Tu si mô­že­te zvo­liť pri­da­nie pod­ľa ich náz­vu abe­ced­ne ale­bo re­ver­zne, prí­pad­ne ich zo­ra­diť pod­ľa iné­ho z dos­tup­ných pa­ra­met­rov, nap­rík­lad ča­so­vej znač­ky. Vý­sle­dok mô­že ob­sa­ho­vať zvu­ko­vú sto­pu vo for­me via­ce­rých audio­sú­bo­rov.

SlideshowStudio.png

As­ham­poo Sli­des­how Stu­dio 2013: Vi­deo s ani­má­cia­mi ob­ráz­kov bez zna­los­ti pre­zen­tač­ných nás­tro­jov ale­bo stri­ha­cích prog­ra­mov

Ok­rem to­ho, že sa do pre­zen­tá­cie pri­dá­va­jú fot­ky a zvu­ky, mož­no pri­dá­vať sprie­vod­né tex­ty. Tie sú dô­le­ži­té na vy­tvo­re­nie pred­sta­vy o fot­kách vo vi­deu a vý­rob­ca pos­ky­tol vcel­ku prep­ra­co­va­ný edi­tor textov s pod­po­rou for­má­to­va­cích zna­čiek. Me­niť sa dá št­ýl pís­ma, rez a je­ho veľ­kosť, ako aj fa­reb­né zvý­raz­ne­nie. Aby bo­li tex­ty dob­re vi­di­teľ­né, je pria­mo v edi­to­re dos­tup­ný náh­ľad ak­tuál­ne­ho ob­ráz­ka. Pod­ľa to­ho sa dá lep­šie op­ti­ma­li­zo­vať vý­ber far­by. Za­ují­ma­vá mož­nosť je vkla­da­nie neob­me­dze­né­ho poč­tu fo­tiek do hlav­né­ho ob­ráz­ka. Da­jú sa otá­čať, me­niť ich veľ­kosť, čo pla­tí aj pre texto­vé pr­vky a tva­ry. Tva­rov je do­ved­na se­dem zá­klad­ných a mô­žu mať vlas­tnú vý­plň.

Pri pou­ži­tí dvoch fa­rieb sa vy­tvo­rí pre­cho­do­vý efekt me­dzi far­ba­mi. Na do­da­toč­né úp­ra­vy je tu voľ­ba prie­hľad­nos­ti. Ob­jek­ty vlo­že­né na fo­tog­ra­fiu mož­no do­da­toč­ne up­ra­viť, me­niť ich po­lo­hu a cel­ko­vý vzhľad ale­bo od­stra­ňo­vať. Kaž­dá sním­ka má pred­vo­le­nú dĺžku tr­va­nia, dá sa, sa­moz­rej­me, zme­niť pod­ľa pot­re­by, čo pla­tí aj pre pr­vky vlo­že­né na fo­tog­ra­fii. Za­tiaľ čo bu­de zob­ra­ze­ná pod­kla­do­vá fot­ka, os­tat­né vlo­že­né ob­jek­ty sa na nej bu­dú v nas­ta­ve­nom inter­va­le me­niť. Všet­ko sa uk­la­dá do pro­jek­tu, tak­že vy­tvo­re­ná pre­zen­tá­cia sa dá spät­ne up­ra­vo­vať. Vý­sled­ná pre­zen­tá­cia mô­že ob­sa­ho­vať niek­to­rú z vop­red prip­ra­ve­ných tém, ako aj lo­go po­dob­ne ako pri vy­sie­la­ní v TV. Ne­chý­ba sprie­vod­ca pri­da­ním zá­ve­reč­ných ti­tul­kov.

Re­gis­trá­cia

Na ak­ti­vo­va­nie úpl­nej ver­zie tre­ba vy­žia­dať re­gis­trač­ný kľúč od vý­rob­cu prog­ra­mu. Po­čas in­šta­lá­cie bu­de­te mu­sieť po­žia­dať o re­gis­trač­ný kľúč klik­nu­tím na tla­čid­lo pod edi­tač­ným po­ľom na je­ho za­da­nie. Tre­ba naň klik­núť a spus­tí webo­vý pre­hlia­dač. Vo for­mu­lá­ri sta­čí za­dať e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú vzá­pä­tí prí­de link na potvr­de­nie re­gis­trá­cie s ďal­ším od­ka­zom (dru­hý v po­ra­dí). Ten potvr­dí op­ráv­ne­nosť vy­žia­da­nia plat­né­ho čís­la a do e-mai­lo­vej schrán­ky prí­de dru­há sprá­va s plat­ným sé­rio­vým čís­lom. Na zob­ra­ze­nej strán­ke net­re­ba nič vy­pĺňať, sta­čí ju potvr­diť a po­tom sa na nej zob­ra­zí re­gis­trač­ný kľúč.

Pá­či­lo sa nám:

  • Prep­ra­co­va­né úp­ra­vy sní­mok pre­zen­tá­cie, export do for­má­tu vi­dea, úp­ra­va textov a vlo­že­ných ob­ráz­kov

Link: www.as­ham­poo.com
Ce­na: za­dar­mo vý­hrad­ne pre či­ta­te­ľov PC RE­VUE

Win­RAR 5

Kom­pri­mač­ný prog­ram Win­RAR net­re­ba zvlášť pred­sta­vo­vať. Poz­ná ho kaž­dý pou­ží­va­teľ nie­len ope­rač­né­ho sys­té­mu Mic­ro­soft Win­dows, ale aj Li­nuxu či OS X. Po nie­koľ­kých ak­tua­li­zá­ciách štvr­tej ver­zie a ôs­mich vy­da­niach be­ta ver­zií päť­ky je uvoľ­ne­ná fi­nál­na ver­zia. Tá pri­ná­ša no­vé pr­vky a op­ti­ma­li­zá­cie kom­pres­né­ho po­me­ru a rých­los­ti spra­cú­va­nia úloh. Ho­ci je dos­tup­né gra­fic­ké roz­hra­nie, stá­le je sú­čas­ťou prog­ra­mu mož­nosť vy­uží­vať ver­ziu pre prí­ka­zo­vý ria­dok.

WinRAR.png

Win­RAR 5 pri­ná­ša op­ti­ma­li­zá­ciu, no­vý kom­pres­ný al­go­rit­mus aj „uče­sa­nie" roz­hra­nia

No­vin­kou je pri­da­nie for­má­tu RAR5, kto­rý zväč­šil veľ­kosť kom­pres­né­ho slov­ní­ka na 1 GB v 64-bi­to­vej ver­zii a 256 MB v 32-bi­to­vej ver­zii prog­ra­mu. Ar­chív s naj­vyš­šou mož­nou veľ­kos­ťou slov­ní­ka však roz­ba­lí­te bez prob­lé­mov akou­koľ­vek ver­ziou. Čo sa tý­ka kom­pa­ti­bi­li­ty, ar­chí­vy vo for­má­te RAR5 roz­ba­lí­te len naj­nov­šou ver­ziou prog­ra­mu. Zme­ny sa dotk­li aj op­ti­ma­li­zá­cie rých­los­ti pri kom­pre­sii a de­kom­pre­sii sú­bo­rov. Je tu pod­po­ra CPU s viac jad­ra­mi a aj pre niek­to­ré server­ov­é ver­zie CPU. Win­RAR je uni­ver­zál­ny nás­troj, kto­rý pod­po­ru­je spo­lu 15 kom­pres­ných for­má­tov, me­dzi ni­mi aj ZIP, 7ZIP, TAR, ISO, ARJ, CAB a ďal­šie. Na kom­pre­siu mô­že­te vy­užiť tri ty­py ZIP, RAR a RAR5.

Oce­ni­li sme, že pri vy­tvá­ra­ní ar­chí­vu sa tla­čid­lo na pri­da­nie hes­la pre­mies­tni­lo hneď na pr­vú kar­tu pod za­škr­tá­va­cie po­lia vlas­tnos­tí kom­pre­sie. Tu sa pre­mies­tni­lo aj vý­be­ro­vé po­le na vý­ber veľ­kos­ti slov­ní­ka. Aj na­ďa­lej zos­tá­va mož­nosť ochrá­niť náz­vy sú­bo­rov ich uk­ry­tím a otáz­kou na za­da­nie hes­la eš­te pred zob­ra­ze­ním ob­sa­hu ar­chí­vu. Zme­na sa dotk­la aj šif­ro­va­nia a k dis­po­zí­cii je 256-bi­to­vé šif­ro­va­nie AES (na roz­diel od 128-bi­to­vé­ho v niž­ších ver­ziách). Spo­me­dzi prak­tic­kých zlep­še­ní sme oce­ni­li zväč­še­nie dĺžky ces­ty k sú­bo­rom v ar­chí­ve z 26 zna­kov na 2048. Fun­kcia na op­ra­vu ar­chí­vu pou­ží­va no­vý al­go­rit­mus, kto­rý je až 9× účin­nej­ší. Na­mies­to kó­du CR­C32je pou­ži­tý al­go­rit­mus BLA­KE2, kto­rý eli­mi­nu­je niek­to­ré ne­vý­ho­dy pred­chá­dza­jú­ce­ho al­go­rit­mu (napr. to, že dva rôz­ne sú­bo­ry mô­žu mať rov­na­kú hod­no­tu). Prí­no­som je aj ucho­vá­va­nie ča­so­vej znač­ky vo for­má­te UTC na roz­diel od for­má­tu ak­tuál­ne­ho ča­so­vé­ho pás­ma. Pri vý­me­ne sú­bo­rov pou­ží­va­te­lia z rôz­nych ča­so­vých pá­siem dos­ta­nú pres­nú in­for­má­ciu o je­ho vy­tvo­re­ní vzhľa­dom na ich umies­te­nie.

Pri vy­tvá­ra­ní roz­de­le­ných ar­chí­vov je hlav­ná zme­na v tom, že bol ich po­čet zvý­še­ný na 65 535 op­ro­ti pô­vod­ným 255. To dá­va no­vé mož­nos­ti pri zá­lo­ho­va­ní ce­lých dis­kov, net­re­ba tak up­ra­vo­vať veľ­kos­ti roz­de­le­ných ar­chí­vov, aby sa vý­sle­dok zmes­til do da­né­ho poč­tu. Zme­na sa ap­li­ko­va­la aj na ozna­če­nie kom­pri­mo­va­ných čas­tí a k dopl­ne­né­mu opi­su v po­do­be part a čís­lo je dopl­ne­ná kla­sic­ká prí­po­na rar.

Pá­či­lo sa nám:

  • No­vé kom­pres­né mož­nos­ti for­má­tu RAR5, kon­trol­ný al­go­rit­mus, roz­de­ľo­va­nie sú­bo­rov, vy­tá­ra­nie sa­mo­roz­ba­ľo­va­cích ar­chí­vov

Link: www.win­rar.sk
Ce­na: 31,36 EUR

Zdroj: PCR 10/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY
V tomto prípade ide o úplne nový satelitný prijímač, ktorý je založený na platforme XBMC s kompletnou správou multimediálnych súborov. čítať »
 
Me­siac za­ují­ma­vých a ne­bez­peč­ných trój­skych ko­ňov
Vo vírusovom laboratóriu spoločnosti ESET bolo tento mesiac rušno najmä pri analyzovaní trójskych koňov - hneď pri dvoch bolo zaznamenaných viacero zaujímavých zistení a o oboch hrozbách boli informované aj médiá. čítať »
 
Ako je to s phis­hin­gom?
Krajský súd v Trenčíne rozhodol v júni s definitívnou platnosťou o prípade phishingu z roku 2010. V danom prípade sa poškodený klient Všeobecnej úverovej banky domáhal od banky náhrady sumy 3000 eur, o ktorú ho obrali podvodníci. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Rok sa stretol s rokom a na jeseň je tu ďalšia verzia populárneho nástroja na správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studio. S výrobcom máme už dlhší čas exkluzívnu dohodu a čitatelia nášho magazínu majú k dispozícii tento program za výhodnejších podmienok ako ostatní čítať »
 
Doh­ľad nad tla­čo­vý­mi za­ria­de­nia­mi
Vo firme bežne treba mať prehľad o tlačových zariadeniach. Administrátori si však takúto činnosť nepredstavujú v podobe pobehovania po oddeleniach a manuálnej kontroly jednotlivých strojov. Výraznú úsporu času pri sledovaní zariadení a vyhodnocovaní dát z nainštalovaných zariadení zabezpečí webový nástroj, ktorý poskytuje firma Oki Systems (Czech and Slovak). čítať »
 
Ce­no­vo dos­tup­né rep­ro­duk­to­ry
Testy reproduktorových zostáv a multimediálnych dokovacích staníc nie sú v našej redakcii výnimočné. Nie každý však chce za lepší zvuk, než ten, ktorý produkuje reproduktor v notebooku, nechať v obchode vyše 100 eur. Preto sme sa rozhodli otestovať zostavy, kde budete musieť nad niektorými detailmi prižmúriť oči, no nezruinujú váš rozpočet. čítať »
 
Mirrorless od Fu­ji­film a fo­to­mo­bil od Sam­sun­gu
V tejto časti predstavujeme aktuálne novinky z oblasti fotoaparátov. Pozrieme sa najprv na nový mirrorless produkt od Fujifilm a potom na fotoaparát Samsung, z ktorého si môžete aj zatelefonovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter