Téma na želanie

Podrobný pohľad na iOS 7

Strana 2/2

Na dru­hej stra­ne je ten­to prís­tup veľ­mi dob­rý pre pou­ží­va­te­ľov aj vý­vo­já­rov. Frag­men­tá­cia ope­rač­né­ho sys­té­mu je veľ­mi níz­ka a vý­vo­já­ri sa ne­bo­ja ak­tua­li­zo­vať a zlep­šo­vať aj svo­je ap­li­ká­cie. V deň vy­da­nia iOS 7 bo­lo v po­nu­ke App Sto­ru viac ako 85 ap­li­ká­cií, kto­ré bo­li op­ti­ma­li­zo­va­né pre no­vý sys­tém. Na roz­diel od pred­chá­dza­jú­cich ver­zií iOS mu­se­li vý­vo­já­ri ten­to­raz kom­plet­ne pre­ro­biť di­zajn svo­jej ap­li­ká­cie tak, aby „la­dil" s gra­fic­kým roz­hra­ním iOS 7. Uvá­dza­me prík­la­dy sied­mich z nich.

facebook.PNG

So­ciál­na sieť po­nú­ka ok­rem no­vé­ho di­zaj­nu aj iné roz­lo­že­nie ov­lá­da­cích pr­vkov vo ver­zii pre iP­ho­ne

ebay.PNG

Dra­žiť mô­že­te už aj v štý­le iOS 7

runkeeper.PNG

No­vý di­zajn po­nú­ka­jú via­ce­ré ob­ľú­be­né ap­li­ká­cie, Run­Kee­per nie je vý­nim­ka

circle.PNG

No­vá so­ciál­na sieť je za­me­ra­ná na lo­kál­nych pou­ží­va­te­ľov vo veľ­kých mes­tách

quip.PNG

Ko­la­bo­rač­ný kan­ce­lár­sky ba­lík po­nú­ka bez­plat­nú tvor­bu do­ku­men­tov

evernote.PNG

Ever­no­te vám umož­ňu­je uk­la­dať mul­ti­me­diál­ne poz­nám­ky v clou­de, no­vá ap­li­ká­cia je vý­bor­ná

shazam.PNG

Sha­zam pat­rí me­dzi naj­star­šie ap­li­ká­cie iOS, za ten čas pre­šiel via­ce­rý­mi zme­na­mi

Ver­dikt PC RE­VUE

iOS 7 pred­sta­vu­je re­vo­lú­ciu pre ma­ji­te­ľov za­ria­de­ní App­le, z hľa­dis­ka in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a tab­le­tov všeo­bec­ne veľ­kú di­eru do sve­ta ne­ro­bí. App­le sa pri vý­vo­ji no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu in­špi­ro­va­lo u kon­ku­ren­cie aj vo „vlas­tnej" jailbrea­ko­vej ko­mu­ni­te. Ak si od­mys­lí­me kom­plet­ne no­vé gra­fic­ké roz­hra­nie, ma­jú no­vé fun­kcie a vlas­tnos­ti v iOS7 pre pou­ží­va­te­ľa prak­tic­ký prí­nos. Po­čas dl­ho­do­bej­šie­ho pou­ží­va­nia sme si zvyk­li a ob­ľú­bi­li prak­tic­ky všet­ky no­vé fun­kcie - ov­lá­da­cí pa­nel, no­vý di­zajn cen­tra no­ti­fi­ká­cií, auto­ma­tic­ké sťa­ho­va­nie ak­tua­li­zá­cií a no­vý mul­ti­tas­king. Ak vám no­vý di­zajn ope­rač­né­ho sys­té­mu nie je vy­slo­ve­ne ne­sym­pa­tic­ký, in­šta­lá­ciu ak­tua­li­zá­cie od­po­rú­ča­me. No­vi­niek mô­že byť na pr­vý poh­ľad po­me­nej, iOS 7 je však z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka pre pou­ží­va­te­ľa väč­ší prí­nos ako mi­nu­lo­roč­ná ak­tua­li­zá­cia sys­té­mu.

airdrop.png

Po­sie­la­nie dát pros­tred­níc­tvom fun­kcie AirDrop vy­uži­jú iba ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s ko­nek­to­rom Lig­htning


Zdroj: PCR 10/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY
V tomto prípade ide o úplne nový satelitný prijímač, ktorý je založený na platforme XBMC s kompletnou správou multimediálnych súborov. čítať »
 
Me­siac za­ují­ma­vých a ne­bez­peč­ných trój­skych ko­ňov
Vo vírusovom laboratóriu spoločnosti ESET bolo tento mesiac rušno najmä pri analyzovaní trójskych koňov - hneď pri dvoch bolo zaznamenaných viacero zaujímavých zistení a o oboch hrozbách boli informované aj médiá. čítať »
 
Ako je to s phis­hin­gom?
Krajský súd v Trenčíne rozhodol v júni s definitívnou platnosťou o prípade phishingu z roku 2010. V danom prípade sa poškodený klient Všeobecnej úverovej banky domáhal od banky náhrady sumy 3000 eur, o ktorú ho obrali podvodníci. čítať »
 
Zo­ner Pho­to Stu­dio 16
Rok sa stretol s rokom a na jeseň je tu ďalšia verzia populárneho nástroja na správu a úpravu fotografií Zoner Photo Studio. S výrobcom máme už dlhší čas exkluzívnu dohodu a čitatelia nášho magazínu majú k dispozícii tento program za výhodnejších podmienok ako ostatní čítať »
 
Doh­ľad nad tla­čo­vý­mi za­ria­de­nia­mi
Vo firme bežne treba mať prehľad o tlačových zariadeniach. Administrátori si však takúto činnosť nepredstavujú v podobe pobehovania po oddeleniach a manuálnej kontroly jednotlivých strojov. Výraznú úsporu času pri sledovaní zariadení a vyhodnocovaní dát z nainštalovaných zariadení zabezpečí webový nástroj, ktorý poskytuje firma Oki Systems (Czech and Slovak). čítať »
 
Ce­no­vo dos­tup­né rep­ro­duk­to­ry
Testy reproduktorových zostáv a multimediálnych dokovacích staníc nie sú v našej redakcii výnimočné. Nie každý však chce za lepší zvuk, než ten, ktorý produkuje reproduktor v notebooku, nechať v obchode vyše 100 eur. Preto sme sa rozhodli otestovať zostavy, kde budete musieť nad niektorými detailmi prižmúriť oči, no nezruinujú váš rozpočet. čítať »
 
Mirrorless od Fu­ji­film a fo­to­mo­bil od Sam­sun­gu
V tejto časti predstavujeme aktuálne novinky z oblasti fotoaparátov. Pozrieme sa najprv na nový mirrorless produkt od Fujifilm a potom na fotoaparát Samsung, z ktorého si môžete aj zatelefonovať. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter