Prehľad

IT v automobiloch

Strana 2/4

BMW

pohlad.jpg

Bu­de­me mať pri šo­fé­ro­va­ní aj ta­ké­to po­môc­ky?

BMW po­nú­ka nie­koľ­ko in­te­li­gen­tných rie­še­ní – služ­by BMW Con­nec­ted Dri­ve, BMW As­sistBMW On­li­ne. Tie­to fun­kcie sú dos­tup­né v nas­le­du­jú­cich mo­de­loch: BMW 3 Se­ries Se­dan, BMW 3 Se­ries Tou­ring, BMW 3 Se­ries Gran Tu­ris­mo, BMW 6 Se­ries Gran Cou­pé, BMW 6 Se­ries Con­ver­tib­le, BMW 6 Se­ries Cou­pé, BMW Z4, BMW X1 a BMW X3.

tablet.jpg

Vďa­ka ap­li­ká­cii pre te­le­fón ale­bo tab­let má­te k dis­po­zí­cii pod­rob­né in­for­má­cie o vo­zid­le a o svo­jom oko­lí

BMW Con­nec­ted Dri­ve umož­ňu­je ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi in­te­li­gen­tným te­le­fó­nom a vo­zid­lom pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie BMW Con­nec­ted, kto­rá je voľ­ne dos­tup­ná v Ap­pSto­re. Tá­to ap­li­ká­cia umož­ňu­je vy­uží­vať os­tat­né služ­by, ako je prís­tup na Fa­ce­book, Twit­ter, po­čú­va­nie webo­vé­ho rá­dia, prís­tup ku ka­len­dá­ru s mož­nos­ťou expor­tu adries do na­vi­gač­né­ho sys­té­mu. Po­dob­ne ako Audi aj BMW po­nú­ka no­vin­ky zo sve­ta. Za­ují­ma­vá je in­teg­rá­cia služ­by Wiki Lo­cal – tá vy­uží­va da­ta­bá­zu Wiki­pe­die a pos­ky­tu­je uži­toč­né in­for­má­cie o oko­li­tých bo­doch zá­uj­mu. iP­ho­ne mô­že­te k vo­zid­lu pri­po­jiť po­mo­cou špe­ciál­nej do­ko­va­cej sta­ni­ce, kto­rá je za­bu­do­va­ná pria­mo v auto­mo­bi­le, ale­bo cez kla­sic­ký ká­bel App­le.

Vo­zid­lo ta­kis­to do­ká­že ko­mu­ni­ko­vať s te­le­fó­nom a pos­kyt­núť mu geo­lo­kač­né úda­je o svo­jej po­lo­he. V praxi to zna­me­ná, že ak pou­ží­va­teľ ne­vie, kam za­par­ko­val svo­je vo­zid­lo, mô­že ho náj­sť po­mo­cou ap­li­ká­cie v iP­ho­ne. V bu­dúc­nos­ti by ma­la pri­bud­núť pod­po­ra ďal­ších ap­li­ká­cií pre iP­ho­ne, kto­ré sa bu­dú dať vy­užiť aj vo vo­zid­le BMW.

telefon.jpg

Dneš­né vo­zid­lá po­nú­ka­jú via­ce­ro vlas­tnos­tí, ak k nim pri­po­jí­te in­te­li­gent­ný te­le­fón; pre­po­je­nie in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní s auta­mi je čo­raz už­šie

Čo sa tý­ka os­tat­ných IT rie­še­ní, služ­ba BMW As­sist umož­ňu­je od­os­lať na­vi­gá­ciu z Goog­le Maps pria­mo do vo­zid­la a k dis­po­zí­cii je aj ďal­šia ap­li­ká­cia My BMW Re­mo­te. Tá je dos­tup­ná aj pre star­šie mo­de­ly, jej fun­kcio­na­li­ta však ne­do­sa­hu­je kva­li­tu ap­li­ká­cie BMW Con­nec­ted. Za­ují­ma­vej­šia je služ­ba BMW On­li­ne, kto­rá umož­ňu­je pris­tu­po­vať k sprá­vam a in­for­má­ciám o po­ča­sí, k e-mai­lom a vy­hľa­dá­va­niu Goog­le.

BMW, sa­moz­rej­me, pos­ky­tu­je aj rie­še­nie na­vi­gá­cie vrá­ta­ne pre­po­je­nia so  služ­ba­mi Goog­lu a úda­je o ak­tuál­nej pre­máv­ke a rých­los­tných ob­me­dzeniach. Na zá­ver spo­meň­me asis­ten­ta, kto­rý po­má­ha pri par­ko­va­ní – ap­li­ká­ciu Park As­sis­tant a poh­ľad zo za­dnej ka­me­ry, kto­rá je v aute umies­tne­ná.

doska.jpg

K inter­ne­to­vé­mu rá­diu ale­bo no­vin­kám z ce­lé­ho sve­ta mô­že­te pris­tu­po­vať aj cez pa­lub­nú dos­ku


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter