Prehľad

IT v automobiloch

Strana 1/4

In­for­mač­né tech­no­ló­gie sa ne­vy­hý­ba­jú ani auto­mo­bi­lo­vé­mu prie­mys­lu. Pok­rok v tom­to od­vet­ví ref­lek­tu­je pot­re­by mo­der­ných pou­ží­va­te­ľov. Pre­po­je­nie in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a preh­rá­va­nie hud­by po­mo­cou tech­no­ló­gie Blue­tooth, prí­pad­ne hla­so­vo ov­lá­da­ná súp­ra­va hands-free, to sú sa­moz­rej­mos­ti, kto­ré ni­ko­ho nep­rek­va­pia. Akých tech­no­ló­gií sa však doč­ká­me v blíz­kej bu­dúc­nos­ti?

Video:


IT v auto­mo­bi­loch: Spo­lu s prís­luš­ným člán­kom v ak­tuál­nom vy­da­ní PC RE­VUE pri­ná­ša­me re­por­táž z IT vý­ba­vy v auto­mo­bi­le BMW. Za­me­ra­li sme sa hlav­ne na je­ho pre­po­je­nie so smar­tfó­nom App­le iP­ho­ne.

Na úvod tre­ba poz­na­me­nať, že ten­to člá­nok pred­sta­vu­je exis­tu­jú­ce a fun­kčné in­for­mač­né tech­no­ló­gie, kto­ré sa v auto­mo­bi­loch reál­ne vy­uží­va­jú. No v niek­to­rých prí­pa­doch ide o fun­kcie, kto­ré eš­te nie sú ma­so­vo roz­ší­re­né – ob­ja­vi­li sa iba vo for­me pro­to­ty­pu, prí­pad­ne pa­tria do vý­ba­vy exklu­zív­nej­ších mo­de­lov. Po­dob­né fun­kcie sa však ča­som dos­ta­nú aj do bež­ných auto­mo­bi­lov, kto­ré sú ce­no­vo dos­tup­né a sú ur­če­né ši­ro­kej ve­rej­nos­ti.

Audi

Audi do vy­bra­ných mo­de­lov in­teg­ru­je služ­bu Audi con­nect, kto­rá z auto­mo­bi­lu uro­bí mo­bil­né za­ria­de­nie pri­po­je­né do inter­ne­tu. Na roz­diel od niek­to­rých kon­ku­ren­čných slu­žieb, kto­ré vy­uží­va­jú zdie­ľa­né mo­bil­né pri­po­je­nie z te­le­fó­nu, Audi mo­bil­né pri­po­je­nie (resp. slot na SIM kar­tu) za­bu­du­je pria­mo do vo­zid­la. V USA pos­ky­tu­je tú­to služ­bu v spo­lup­rá­ci s te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom T-Mo­bi­le. Dá­to­vý me­sač­ný pau­šál sto­jí 30 do­lá­rov a vý­ho­da toh­to rie­še­nia spo­čí­va v mož­nos­ti uro­biť si z auto­mo­bi­lu vlast­ný Wi-Fi hot­spot, ku kto­ré­mu mô­že byť sú­čas­ne pri­po­je­ných až 8 za­ria­de­ní.

audi.jpg

Audi sa do­ká­že sa­mos­tat­ne pri­po­jiť do inter­ne­tu a vy­hľa­dať in­for­má­cie o naj­bliž­ších ben­zí­no­vých pum­pách

Vďa­ka to­mu, že auto­mo­bil je prak­tic­ky neus­tá­le pri­po­je­ný do inter­ne­tu, mô­že Audi con­nect po­nú­kať ďal­šie fun­kcie, zná­me z os­tat­ných in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní. Sa­moz­rej­má je na­vi­gá­cia, sys­tém vy­uží­va úda­je z Goog­le Earth a Goog­le Street View. Pri­da­ná hod­no­ta je pod­po­ra vy­hľa­dá­va­nia reš­tau­rá­cií, ob­chod­ných cen­tier, ben­zí­no­vých púmp a ďal­ších bo­dov zá­uj­mu. Tie sa vy­hľa­dá­va­jú po­mo­cou al­go­rit­mu Goog­le. Z poh­ľa­du pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia sta­čí iba stla­čiť tla­čid­lo a vy­slo­viť svo­ju po­žia­dav­ku. Sys­tém po­dob­ne ako hla­so­vá na­vi­gá­cia Si­ri do­ká­že s vo­di­čom ko­mu­ni­ko­vať a spres­niť je­ho po­žia­dav­ky. Pod­po­ra slo­ven­či­ny za­tiaľ chý­ba.

Z hľa­dis­ka na­vi­gá­cie a máp po­nú­ka Audi in­for­má­cie o pre­máv­ke na ces­tách, o po­ča­sí a ďal­šie uži­toč­né úda­je vrá­ta­ne cien ben­zí­nu ale­bo upo­zor­ne­ní na bo­dy zá­uj­mu v oko­lí. Audi con­nect ta­kis­to umož­ňu­je strea­mo­vať hud­bu a sle­do­vať lo­kál­ne in­for­má­cie a no­vin­ky z ce­lé­ho sve­ta.

V prí­pa­de auto­mo­bi­lov Audi A3 sú k dis­po­zí­cii aj pré­mio­vé fun­kcie, kto­ré za­hŕňa­jú pod­po­ru Fa­ce­boo­ku a Twit­te­ru, mož­nosť pris­tu­po­vať k svo­jim e-mai­lom a sprá­vam, ale aj úda­je o prí­cho­doch/od­cho­doch vla­kov a príl­etoch/od­le­toch lie­ta­diel. Keď­že je ce­lý sys­tém in­teg­ro­va­ný do pa­lub­nej dos­ky a ov­lá­da­nie sa us­ku­toč­ňu­je po­mo­cou hla­su, sys­tém je navr­hnu­tý tak, aby ho bo­lo mož­né ov­lá­dať aj po­čas jaz­dy. Z hľa­dis­ka mo­bil­ných ap­li­ká­cii po­nú­ka Audi nás­troj na strea­mo­va­nie hud­by z te­le­fó­nu do auto­mo­bi­lu.

parkovanie.jpg

Vy­stú­pi­te, vo­zid­lo sa sa­mo za­par­ku­je. Chce­te od­ísť, za­vo­lá­te si ho po­mo­cou te­le­fó­nu. Bu­de to­to bu­dúc­nosť par­ko­va­nia? Fun­kčné tech­no­ló­gie exis­tu­jú už dnes.

Audi plá­nu­je vy­užiť in­for­mač­né tech­no­ló­gie aj mi­mo pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia. Spo­loč­nosť po­čas vý­sta­vy CES 2013 pred­sta­vi­la rie­še­nie, kto­ré do veľ­kej mie­ry auto­ma­ti­zu­je pro­ces par­ko­va­nia v po­dzem­ných ga­rá­žach. Vo­zid­lo sa do­ká­že sa­mos­tat­ne za­par­ko­vať aj bez vo­di­ča a vďa­ka ko­mu­ni­ká­cii s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou ho mô­že nás­led­ne vy­zdvih­núť na kon­krét­nom mies­te. Tá­to tech­no­ló­gia má však je­den ne­dos­ta­tok – fun­gu­je iba na niek­to­rých mies­tach. Ga­ráž mu­sí byť up­ra­ve­ná, vy­ba­ve­ná špe­ciál­ny­mi la­sermi. Kom­bi­ná­cia la­se­rov a sen­zo­rov v aute umož­ňu­je vo­zid­lu správ­ne za­par­ko­vať a jaz­diť v ga­rá­ži aj bez vo­di­ča.

Audi za­čiat­kom toh­to ro­ka pred­sta­vi­lo aj no­vé os­vet­le­nie, kto­ré vy­uží­va tech­no­ló­giu OLED. Vo­zid­lá, kto­ré sú vy­ba­ve­né tou­to tech­no­ló­giou, by ma­li zre­teľ­nej­šie upo­zor­ňo­vať os­tat­ných vo­di­čov na rých­losť vo­zid­la, br­zde­nie ale­bo od­bo­čo­va­nie. Za­ují­ma­vý je aj špe­ciál­ny la­ser, kto­rým sú vy­ba­ve­né za­dné svet­lá. Je­ho úlo­hou je upo­zor­niť ďal­šie­ho vo­di­ča jaz­dia­ce­ho za vo­zid­lom na ideál­nu vzdia­le­nosť, kto­rú by mal dodr­žia­vať. Množ­stvo dop­rav­ných ne­hôd to­tiž vzni­ká z to­ho dô­vo­du, že vo­dič sa „le­pí“ na vo­zid­lo pred ním.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MYT­HBUS­TERS: Je iOS sku­toč­ne bez­peč­nej­ší ako An­droid?
Mobilné operačné systémy (pre smartfóny a tablety) sa delia v dnešnom svete prakticky na dva tábory. Android proti iOS. Android a iOS dosiahli v prvom štvrťroku tohto roka podiel na trhu predaných smartfónov na úrovni neuveriteľných 92,3 %! čítať »
 
Re­cen­zia: Ultra­boo­ky Sam­sung ATIV 5 a 7 v re­dak­čnom tes­te
Samsung sa rozhodol od základu prekopať svoje portfólio notebookov, a tak odteraz všetky vrátane ultrabookov, hybridných či konvertibilných notebookov, ktoré budú mať Windows 8, ponesú označenie ATIV. Tento mesiac sa pozrieme na prvé dva modely - Samsung ATIV Book 5 a ATIV Book 7. čítať »
 
So­ciál­ne sie­te vo sve­te: Fa­ce­book roz­hod­ne ne­má mo­no­pol
Keď sa pred viac ako piatimi rokmi spomenul pojem sociálna sieť, nie každý vedel, o čom sa vlastne hovorí. Po piatich rokoch masívneho nástupu tohto trendu je toto slovné spojenie úplne bežné a mnoho ľudí ho nahrádza jednoducho jediným slovom - Facebook. čítať »
 
Ďal­ší hráč áč­ko­vej znač­ky: Huawei As­cend P6
Huawei, tradičný výrobca infraštruktúry na mobilnú komunikáciu, razantne vstupuje na trh koncových zariadení a myslí to aj s Európou smrteľne vážne. čítať »
 
IT v auto­mo­bi­loch
Informačné technológie sa nevyhýbajú ani automobilovému priemyslu. Pokrok v tomto odvetví reflektuje potreby moderných používateľov. čítať »
 
Os­trým pe­rom: Čo nám pre­ká­ža na smar­tfó­noch?
Smartfóny rozhodne nie sú na trhu krátko. Majú za sebou dlhoročný vývoj vrátane operačných systémov, no stále je tu niekoľko „ale". čítať »
 
Zľa­vy na pria­mo
Fenoménom dnešného internetu sú rôzne zľavové portály. Na Slovensku máme viacero populárnych služieb, vďaka ktorým ušetríme nielen pri návšteve reštaurácie, ale napríklad aj pri nákupe oblečenia. Portál Cliq.me sa chce na našom trhu presadiť nezvyčajným prístupom. čítať »
 
Her­né my­ši ino­vo­va­nej sé­rie G
Samostatnú kategóriu v oblasti hardvéru tvorí hráčsky svet. Priaznivci hier majú možnosť vyberať z nových modelov herných myší. Vyskúšali sme štyri novinky, ktoré majú unikátne technológie a nemali by uniknúť ani pozornosti občasných hráčov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter