Téma na želanie

Príslušenstvo k ultrabookom a notebookom

Strana 2/3

Dell E-Port II

E-Port II je do­ko­va­cia sta­ni­ca ur­če­ná pre no­te­boo­ky od spo­loč­nos­ti Dell - kon­krét­ne pre mo­de­ly ra­du La­ti­tu­de E. V tom­to prí­pa­de ide o ma­sív­nu do­ko­va­ciu sta­ni­cu, kto­rá ok­rem zá­klad­nej fun­kcio­na­li­ty pos­ky­tu­je aj ideál­ny sklon na prá­cu a pí­sa­nie. Dell E-Port II roz­ši­ru­je mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty o päť por­tov USB, dva z nich sú USB 3.0.

Vý­rob­ca do­ko­va­ciu sta­ni­cu vy­ba­vil aj por­tom eSA­TA a tak­mer všet­ký­mi vý­stup­mi na exter­ný mo­ni­tor - Dis­play­Port a vý­stup VGA dopĺňa aj vý­stup DVI, kto­rý sa čas­to na do­ko­va­cích sta­ni­ciach neob­ja­vu­je. HDMI chý­ba, je však dos­tup­ný cez re­duk­ciu DVI. Pl­no­hod­not­ný eter­net je sa­moz­rej­mosť, ne­chý­ba ani audio­výs­tup a mik­ro­fó­no­vý vstup. Dell E-Port II je kla­sic­ká do­ko­va­cia sta­ni­ca s ove­re­ným di­zaj­nom. K dis­po­zí­cii je aj drah­šia ver­zia, kto­rá po­nú­ka viac por­tov.

dell.jpg

Ce­na: 115 EUR
Za­po­ži­čal: Dell

Fu­jit­su kit Li­fe­book U772

Do­ko­va­cia sta­ni­ca od Fu­jit­su je ur­če­ná iba pre Li­fe­book U772. To­to prís­lu­šen­stvo je svo­jím di­zaj­nom a konštruk­ciou kla­sic­ký prík­lad do­ko­va­cích sta­níc. Ide o plas­to­vú pod­lož­ku s mier­nym nák­lo­nom. Pri­po­je­ný ultra­book tak zís­ka sklon a pí­sa­nie na klá­ves­ni­ci je po­hodl­nej­šie.

fujitsu.jpg

Do­ko­va­cia sta­ni­ca je vo­li­teľ­né prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­ku Li­fe­book U772. Prís­lu­šen­stvo vy­uží­va to­tož­né na­pá­ja­nie ako ultra­book, na pou­ží­va­nie do­ko­va­cej sta­ni­ce ne­pot­re­bu­je­te sa­mos­tat­ný, resp. iný zdroj. Pri­po­je­nie ultra­boo­ku k do­ko­va­cie­mu ko­nek­to­ru je rých­le a po­hodl­né, na ús­peš­né pri­po­je­nie vás upo­zor­ní zvuk sklap­nu­tia. Po­kiaľ ide o pri­da­nú hod­no­tu, tá­to do­ko­va­cia sta­ni­ca po­nú­ka 4 × port USB 3.0.

Ultra­book má dvo­ji­cu por­tov USB 3.0 a je­den USB 2.0. Ne­chý­ba­jú ani vý­stu­py na mo­ni­tor - na do­ko­va­cej sta­ni­ci náj­de­te pl­no­hod­not­ný vý­stup VGA, DVI a Di­play­Port. Kla­sic­ký eter­ne­to­vý port je sa­moz­rej­mosť. Keď­že sa vý­stup HDMI na­chá­dza na ultra­boo­ku, na do­ko­va­cej sta­ni­ci ho ne­náj­de­te.

Fu­jit­su kit pre Li­fe­book U772 je kla­sic­ká do­ko­va­cia sta­ni­ca. Oce­nia ju naj­mä pou­ží­va­te­lia, kto­rí pot­re­bu­jú veľ­ké množ­stvo por­tov USB ale­bo sa chcú k mo­ni­to­ru pri­pá­jať cez iné roz­hra­nie ako HDMI.

Ce­na: 119 EUR
Za­po­ži­čal: Fu­jit­su

HP UltraS­lim Doc­king Sta­tion

Tá­to do­ko­va­cia sta­ni­ca je ur­če­ná pre ultra­ten­ké no­te­boo­ky z ra­du HP Eli­te­Book. Sta­ni­ca nás za­uja­la za­ují­ma­vým di­zaj­nom, kto­rým sa lí­ši od kon­ku­ren­cie - te­lo vy­ze­rá ako pod­lož­ka. Nie­ko­mu však mô­že pre­ká­žať asy­me­tria, UltraS­lim Doc­king Sta­tion je z pra­vej stra­ny vy­ba­ve­ná vy­vý­še­nou čas­ťou, kto­rá ob­sa­hu­je do­ko­va­cí ko­nek­tor. Po­mo­cou ne­ho sa sta­ni­ca pri­pá­ja k no­te­boo­ku.

hp1.jpeg

Čo sa por­to­vej vý­ba­vy tý­ka, sta­ni­ca po­nú­ka štvo­ri­cu por­tov USB 3.0 (z to­ho je­den je na­bí­ja­cí port), pl­no­hod­not­ný eter­ne­to­vý port a vý­stu­py na exter­né mo­ni­to­ry. HDMI chý­ba, na­chá­dza sa pria­mo na Eli­te­Boo­ku, tak­že Doc­king Sta­tion po­nú­ka Dis­play­Port a VGA. HP UltraS­lim Doc­king Sta­tion je kla­sic­ký prík­lad do­ko­va­cej sta­ni­ce. Prís­lu­šen­stvo svoj účel pl­ní, ale nie kaž­dé­mu bu­de vy­ho­vo­vať je­ho di­zajn.

Ce­na: 125 EUR
Za­po­ži­čal: HP


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter