Téma na želanie

Príslušenstvo k ultrabookom a notebookom

Strana 1/3

Ultra­boo­ky pred­sta­vu­jú za­ují­ma­vý seg­ment pre­nos­ných po­čí­ta­čov. Dis­po­nu­jú ultra­ten­kým te­lom, sú ľah­ké, a te­da ide o vhod­né­ho spo­loč­ní­ka na ces­ty. Na dru­hej stra­ne na to, aby vý­rob­ca do­ká­zal mi­ni­ma­li­zo­vať roz­me­ry, mu­sí ísť ces­tou kom­pro­mi­su.

Pre­važ­ná väč­ši­na ultra­boo­kov ne­má za­bu­do­va­nú op­tic­kú me­cha­ni­ku, po­nú­ka dvo­ji­cu por­tov USB a s kla­sic­kým eter­ne­tom, prí­pad­ne vý­stu­pom HDMI sa oby­čaj­ne stret­ne­te iba pri drah­ších mo­de­loch. Tie­to ne­dos­tat­ky po­má­ha od­strá­niť dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo - do­ko­va­cia sta­ni­ca. Tá roz­ši­ru­je por­to­vú vý­ba­vu a ne­raz po­nú­ka aj ďal­šie uži­toč­né fun­kcie. Ho­ci do­ko­va­cie sta­ni­ce nie sú príl­iš zná­me, na tr­hu je via­ce­ro mo­de­lov, kto­ré sú ur­če­né pre kon­krét­ny ultra­book ale­bo sú uni­ver­zál­ne a fun­gu­jú s ho­ca­kým po­čí­ta­čom.

Acer USB Doc­king 3.0

Acer po­nú­ka uni­ver­zál­nu do­ko­va­ciu sta­ni­cu, kto­rú mož­no pri­po­jiť k po­čí­ta­ču po­mo­cou roz­hra­nia USB. Zna­me­ná to, že to­to prís­lu­šen­stvo mô­že­te pou­ží­vať v kom­bi­ná­cii s ho­ca­kým po­čí­ta­čom, nie je ur­če­né iba pre kon­krét­ny mo­del.

acer.jpg

Vľa­vo USB Doc­king 3.0, vpra­vo lac­nej­šia ver­zia 2.0 za 139 EUR

Acer USB Doc­king pat­rí k di­zaj­no­vo kraj­ším sta­ni­ciam, kto­ré sú mo­men­tál­ne na tr­hu k dis­po­zí­cii. Za­ria­de­nie po­nú­ka šesť por­tov USB (2 × USB 3.0, 4 × USB 2.0), vý­stup HDMI a DVI a eter­ne­to­vý port. Na pred­nej stra­ne sa na­chá­dza­jú audio­ko­nek­to­ry na slú­chad­lá a mik­ro­fón. Strea­mo­va­nie ob­ra­zu na exter­ný mo­ni­tor za­bez­pe­ču­je sof­tvér Dis­playLink, ide o rov­na­ké rie­še­nie, aké po­nú­ka aj ASUS Va­riD­ri­ve a HP Port Rep­li­ca­tor - spo­ra­dic­ky sa mô­žu ob­ja­viť prob­lé­my s rých­los­ťou reak­cie ale­bo pri prep­nu­tí ultra­boo­ku z re­ži­mu spán­ku. Sta­ni­ca vy­ža­du­je sa­mos­tat­né na­pá­ja­nie.

Ce­na: 219 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

ASUS Va­riD­ri­ve

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg To­to prís­lu­šen­stvo zís­ka­lo oce­ne­nie na vý­sta­ve CES 2013 a ani sa to­mu ne­ču­du­je­me. Ide o ideál­ny dopl­nok k ultra­boo­kom, kto­rý však mô­že­te vy­užiť aj v kom­bi­ná­cii s no­te­boo­kom ale­bo des­kto­pom, ale aj all-in-one a mi­ni­po­čí­ta­čom. Va­riD­ri­ve je aty­pic­ká do­ko­va­cia sta­ni­ca. Nie je ur­če­ná pre kon­krét­ny mo­del po­čí­ta­ča, vďa­ka pri­po­je­niu cez roz­hra­nie USB ide o uni­ver­zál­ne rie­še­nie.

Ho­ci je pri­már­ne ur­če­ná pre roz­hra­nie USB 3.0, fun­go­vať vám bu­de aj v prí­pa­de, že ju k no­te­boo­ku/ultra­boo­ku pri­po­jí­te po­mo­cou USB 2.0. Sa­moz­rej­me, vte­dy sa zní­žia pre­no­so­vé rých­los­ti, čo po­cí­ti­te naj­mä pri prá­ci s kľú­čom USB ale­bo exter­ným dis­kom, kto­rý pod­po­ru­je aj 3. ge­ne­rá­ciu toh­to roz­hra­nia. Fun­kcio­na­li­tu to však vý­raz­ne neob­me­dzu­je, op­tic­ká me­cha­ni­ka, por­ty, vý­stup na mo­ni­tor (tes­to­va­li sme po pri­po­je­ní po­mo­cou VGA) a aj eter­net fun­go­va­li bez prob­lé­mov.

asus.jpg

ASUS Va­riD­ri­ve dis­po­nu­je vzhľad­ným di­zaj­nom - vie­me si pred­sta­viť, že by sa to­to za­ria­de­nie na­chá­dza­lo na pra­cov­nom sto­lí­ku hneď ved­ľa ultra­boo­ku. Do­ko­va­ciu sta­ni­cu si mô­že­te pos­ta­viť na vý­šku ale­bo si ju pret­ran­sfor­mo­vať, aby na sto­le „le­ža­la". Na roz­diel od os­tat­ných rie­še­ní do­ko­va­cích sta­níc je Va­riD­ri­ve to­tiž vy­ba­ve­ná aj op­tic­kou me­cha­ni­kou - DVD na­pa­ľo­vač­kou. To­to je vý­bor­ná pri­da­ná hod­no­ta, bež­né ultra­boo­ky op­tic­kou me­cha­ni­kou ne­dis­po­nu­jú.

Va­riD­ri­ve po­nú­ka tro­ji­cu por­tov USB 3.0, pl­no­hod­not­ný eter­net a vý­stup HDMI. K mo­ni­to­ru mô­že­te do­ko­va­ciu sta­ni­cu pri­po­jiť aj po­mo­cou vý­stu­pu VGA. Op­tic­kú me­cha­ni­ku sme už spo­mí­na­li. Keď­že dneš­né ultra­boo­ky ma­jú ob­vyk­le dva až tri por­ty USB, v kom­bi­ná­cii s Va­riD­ri­ve bu­de­te mať k dis­po­zí­cii spo­lu 4 až 5 por­tov USB. Čo sa vý­stu­pu na mo­ni­tor tý­ka, bez oh­ľa­du na pou­ži­té roz­hra­nie ASUS Va­riD­ri­ve vy­uží­va uti­li­tu Dis­playLink, kto­rá sa pri pr­vom pri­po­je­ní do­ko­va­cej sta­ni­ce k PC nain­šta­lu­je. V prí­pa­de ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 sme si však mu­se­li ten­to prog­ram stiah­nuť a nain­šta­lo­vať ma­nuál­ne.

Va­riD­ri­ve vám od­po­rú­ča­me, je to vý­bor­ná do­ko­va­cia sta­ni­ca. Ho­ci váš no­te­book ne­na­bí­ja, roz­ši­ru­je por­to­vú vý­ba­vu, pri­dá­va op­tic­kú me­cha­ni­ku a vý­stu­py na exter­ný mo­ni­tor, ako aj eter­ne­to­vý port. Chvá­li­me aj uni­ver­zál­nosť toh­to rie­še­nia, mô­že­te ho pou­žiť s ho­ca­kým za­ria­de­ním s por­tom USB. Ne­vý­hod­né je, že to­to prís­lu­šen­stvo vy­ža­du­je vlas­tné na­pá­ja­nie.

Ce­na: 173,50 EUR
Za­po­ži­čal: ASUS


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­lu­šen­stvo k ultra­boo­kom a no­te­boo­kom
Ultrabooky predstavujú zaujímavý segment prenosných počítačov. Disponujú ultratenkým telom, sú ľahké, a teda ide o vhodného spoločníka na cesty. čítať »
 
Mi­ni PC s An­droi­dom
Android sa majoritne udomácnil v smartfónoch a tabletoch, má však aj ďalšie využitie. Objavil sa napr. v minipočítačoch určených do funkcie multimediálneho centra. čítať »
 
Autor PMD-85: Vy­me­nil som pieš­ťan­skú ga­ráž za Si­li­con Valley
Viete o tom, že tento rok to je už viac ako 30 rokov, čo svetlo svetla uzreli počítače PMD-85? Starší členovia našej redakcie na nich vyrastali a dali im solídny hardvérový i softvérový základ. čítať »
 
Aty­pic­ký po­rov­ná­vač cien
Vo februárovom vydaní PC REVUE sme vám predstavili, ako fungujú porovnávače cien. Pricemania alebo Heureka sú obľúbené zdroje informácii, pokiaľ chcete niečo kúpiť. čítať »
 
Všet­ko v jed­nom
So seriálom Banka v mobile sme už navštívili niekoľko virtuálnych pobočiek našich bánk. Začali sme Tatra bankou, pokračovali sme Slovenskou sporiteľňou a v tejto časti sa z klasických značiek kamenných bánk presunieme do inovatívnej direct banky. čítať »
 
Naj­lep­šie tab­le­ty pre An­droid i Win­dows
Po pokojnejšom minulom mesiaci sa nám na testovacom stole objavilo opäť väčšie množstvo tabletov. Testované kúsky potešili rôznorodosťou a niektorými zaujímavými funkciami, pričom medzi recenzovanými zariadeniami nechýbali ani horúce novinky, ako je Samsung Galaxy Note 8.0 alebo ASUS Fonepad.  čítať »
 
Vie­te, ako spoz­ná­te bez­peč­ný web? Ze­le­ná sa...
Bežné certifikáty SSL sú drahé a môžu si ich dovoliť iba veľké firmy. A pritom je zabezpečenie dát a dôveryhodnosť prevádzkovateľa dnes na internete prioritou, ktorej sa dostáva čoraz viac pozornosti. čítať »
 
Goog­le: Vy­skú­šaj­te na­vi­gá­ciu za­dar­mo
Spoločnosť Google predstavila konečne aj na slovenskom trhu navigáciu určenú pre zariadenia s operačným systémom Google Android (2.2+) a Apple iOS (5.1+). Dá sa tak použiť na väčšine tabletov a smartfónov, a to zadarmo, pokiaľ neberieme do úvahy poplatky za internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter