Práca s dokumentmi Office na iných platformách

Strana 1/2

Ap­li­ká­cie Of­fi­ce sú k dis­po­zí­cii pre plat­for­my Win­dows a Mac OS, pri­čom si mô­že­te nain­šta­lo­vať buď ška­tu­ľo­vý Of­fi­ce, ale­bo lo­kál­nu in­šta­lá­ciu v rám­ci li­cen­cie Of­fi­ce 365. V sú­čas­nos­ti do­chá­dza k veľ­ké­mu roz­ma­chu pou­ží­va­nia tab­le­tov a smar­tfó­nov a v tej­to ob­las­ti hra­jú prím plat­for­my App­le iOS a An­droid.

Pre tie­to plat­for­my za­tiaľ Of­fi­ce im­ple­men­to­va­ný nie je, aj keď sa na rôz­nych webo­vých fó­rach špe­ku­lu­je, že si­tuácia sa onedl­ho zme­ní. Tab­le­ty s exter­nou klá­ves­ni­cou pos­ky­tu­jú rov­na­ký pou­ží­va­teľ­ský kom­fort prá­ce s do­ku­men­tmi ako PC a aj mo­der­né smar­tfó­ny ma­jú ob­ra­zov­ky dos­ta­toč­ne veľ­ké, aby ste na nich moh­li pre­hlia­dať a edi­to­vať do­ku­men­ty, ho­ci edi­to­va­nie je me­nej po­hodl­né, tak­že ich mož­no pou­žiť skôr na úp­ra­vy men­šie­ho roz­sa­hu.

An­droid

Pou­ží­va­te­lia tab­le­tov a smar­tfó­nov s An­droi­dom si mô­žu vy­brať z po­mer­ne bo­ha­tej po­nu­ky ba­lí­kov kom­pa­ti­bil­ných s do­ku­men­tmi Of­fi­ce. Naj­pou­ží­va­nej­šie sú Po­la­ris Of­fi­ce, Of­fi­ce­Sui­te a Smart Of­fi­ce.

android_5 copy.jpg

Obr. 1  Po­la­ris Of­fi­ce – ope­ra­tív­nu prá­cu s do­ku­men­tom zvlád­ne­te aj s klá­ves­ni­cou na do­ty­ko­vom dis­ple­ji

Po­la­ris Of­fi­ce sa do­dá­va iba ako pre­din­šta­lo­va­ná ap­li­ká­cia na prís­tro­joch via­ce­rých re­no­mo­va­ných vý­rob­cov prís­tro­jov (Sam­sung, Acer, Asus, HTC), v Goog­le Play tú­to ap­li­ká­ciu ne­náj­de­te. Sa­moz­rej­má je úpl­ná lo­ka­li­zá­cia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia do slo­ven­či­ny. Úvod­ná ob­ra­zov­ka po­nú­ka vý­ber do­ku­men­tov z lo­kál­ne­ho dis­ku SSD ale­bo clou­do­vých úlož­ných pries­to­rov Goog­le Docs, Box a Drop­box. Pod­po­ra clou­du pri Po­la­ri­se je za­tiaľ len jed­nos­mer­ná. Do­ku­ment stiah­nu­tý z clou­du po úp­ra­vách ulo­ží­te iba na lo­kál­ny disk. Späť do clou­du ho mô­že­te nah­rať nap­rík­lad cez webo­vé roz­hra­nie prís­luš­né­ho clou­do­vé­ho úlož­né­ho pries­to­ru ale­bo špe­cia­li­zo­va­nú ap­li­ká­ciu od pos­ky­to­va­te­ľa služ­by na syn­chro­ni­zá­ciu lo­kál­ne­ho ob­sa­hu s clou­dom. Pí­sa­nie textu vrá­ta­ne for­má­to­va­nia a pres­né­ho ozna­čo­va­nia blo­kov je kom­for­tné a in­tui­tív­ne. Iba­že bu­de­te asi mu­sieť tro­chu expe­ri­men­to­vať, kým sa nau­čí­te vkla­dať ob­ráz­ky tam, kde ich bu­de­te chcieť mať.

android_9 copy.jpg

Obr. 2  Po­la­ris Of­fi­ce – prá­ca s ta­buľ­ka­mi

Of­fi­ce­Sui­te pop­ri lo­kál­nom po­lo­vo­di­čo­vom dis­ku pod­po­ru­je clou­do­vé úč­ty Goog­le Dri­ve, Box, Drop­box, SkyD­ri­ve a Su­gar Syn­cPro. Na roz­diel od Po­la­ris Of­fi­ce mož­no do­ku­men­ty do clou­du aj ulo­žiť. Na tab­le­te je ov­lá­da­nie po­hodl­né, na smar­tfó­ne si tre­ba zvyk­núť na drob­né tla­čid­lá na vý­ber far­by pís­ma a po­za­dia. My sme ten­to pro­dukt tes­to­va­li na smar­tfó­ne Sam­sung Ga­laxy No­te II, tak­že všet­ky prob­lé­my s ma­lý­mi iko­na­mi ele­gan­tne vy­rie­ši­lo do­ty­ko­vé pe­ro. Of­fi­ce­Sui­te Pro 7 je na Goog­le Play za 11,29 EUR. K dis­po­zí­cii je aj ča­so­vo ob­me­dze­ná skú­šob­ná ver­zia za­dar­mo.

Android_13 copy.jpg

Obr. 3  Of­fi­ce Sui­te – edi­to­va­nie do­ku­men­tu

Pri pro­duk­te Smart Of­fi­ce vás ur­či­te za­uj­me (az­da až pri­veľ­mi) vy­šper­ko­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, pri­čom rôz­ne efek­ty sú čas­to na úkor preh­ľad­nos­ti. Umož­ňu­je na­čí­tať do­ku­men­ty z clou­do­vých slu­žieb Goog­le Dri­ve a Drop­box. Tá­to ap­li­ká­cia sa pre­dá­va za 8,98 EUR. K dis­po­zí­cii je ver­zia Li­te za­dar­mo.

Chce­li sme vy­skú­šať prá­cu s do­ku­men­tom Of­fi­ce ulo­že­ným v clou­de na SkyD­ri­ve cez Of­fi­ce Web Apps, no ani v in­teg­ro­va­nom pre­hlia­da­či, ani v pre­hlia­da­či Chro­me sa nám ho ne­po­da­ri­lo ot­vo­riť na edi­to­va­nie.


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prá­ca s do­ku­men­tmi Of­fi­ce na iných plat­for­mách
Aplikácie Office sú k dispozícii pre platformy Windows a Mac OS, pričom si môžete nainštalovať buď škatuľový Office, alebo lokálnu inštaláciu v rámci licencie Office 365. čítať »
 
Vir­tua­li­zá­cia sie­te bu­de ďal­šia fá­za
Pojem virtualizácia je dnes na poli IT veľmi rozšírený, ale veľmi všeobecný. Virtualizácia sa rozšírila primárne s virtualizáciou serverov, nasledovala virtualizácia aplikácií a v posledných rokoch sa úspešne rozširuje virtualizácia desktopov. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mô­že zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy až o 20 %
IT konsolidácia sa stala jedným z najrozšírenejších trendov v IT biznise a jej cieľom je zabezpečiť pružnejšie, efektívnejšie a ucelenejšie IT s nižšími prevádzkovými nákladmi, ako boli doposiaľ. Je však toto tvrdenie pravdivé? čítať »
 
BYOD: Reál­ne mož­nos­ti na­sa­de­nia na Slo­ven­sku
Mobilita sa už reálne stala novým fenoménom, čo potvrdzujú aj čísla analytikov. Ľudia využívajú v súčasnosti na svoju prácu a v súkromí až tri výpočtové zariadenia súčasne. Až 50 % zamestnancov pracuje z domu alebo z viacerých lokalít. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 10.
V tomto článku budeme pokračovať v opise špecifického spôsobu pripojenia smartfónu k PC pomocou ad hoc siete Wi-Fi. Zameriame sa na postup aktivácie rootovania. čítať »
 
Uk­la­da­nie úda­jov po­čas ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cie
Na úvod pripomenieme, že aplikácia Windows 8 sa môže nachádzať v troch stavoch, úmyselne ich uvádzame v originálnej terminológii: Running, Suspended a NotRunning. Používateľovi sa tento životný cyklus navonok javí takto: Systém pozastaví aplikáciu, kedykoľvek sa používateľ prepne na inú aplikáciu alebo na plochu. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU / 21. časť
Počnúc touto časťou seriálu sa budeme neustále stretávať s tzv. framebuffer objektom (FBO) a s ním spojeným tzv. off-screen renderovaním. V prvom rade sa teda musíme oboznámiť s FBO a následne opíšeme prvý z našich shaderov, ktorý tento objekt používa - tzv. Depth Of Field shader. čítať »
 
Poh­ľad do sve­ta ino­vá­cií na Tech­Days 2013
IT seminárov a konferencií vznikajú na Slovensku desiatky. Máloktorá z nich je však naozaj miestom, kde by sa stretla taká široká IT komunita z celého Slovenska, ako to bolo práve na roadshow TechDays 2013, ktorá sa tento rok konala v druhej polovici marca v Košiciach, Žiline a Bratislave. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter