Prehľad

Sledujeme televíziu na telefóne a tablete

Strana 2/2

Čo sa pou­ží­va­teľ­ské­ho zá­žit­ku tý­ka, ap­li­ká­cia Max mul­ti­me­dia umož­ňu­je strea­mo­vať ži­vé vy­sie­la­nie ale­bo prog­ram z ar­chí­vu iba pri pri­po­je­ní do sie­te Wi-Fi. Po pri­po­je­ní po­mo­cou mo­bil­né­ho inter­ne­tu má­te k dis­po­zí­cii iba te­le­víz­ny prog­ram jed­not­li­vých sta­níc. Ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky zis­ťu­je rých­losť pri­po­je­nia do inter­ne­tu a pris­pô­so­bu­je to­mu dá­to­vý tok a kva­li­tu vi­dea, ho­ci HD roz­lí­še­nie po­dob­ne ako v prí­pa­de os­tat­ných ap­li­ká­cií ne­ča­kaj­te.

La­ten­cia a reak­cie ap­li­ká­cie sú naj­mä v prí­pa­de Max mul­ti­me­dia II na veľ­mi dob­rej úrov­ni. Pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie je po­hodl­né, ne­zaz­na­me­na­li sme žiad­ne prob­lé­my ani neo­ča­ká­va­né ukon­če­nie ap­li­ká­cie. Chvá­li­me naj­mä rých­losť, pri sle­do­va­ní re­lá­cie z ar­chí­vu je pre­chod na vy­bra­nú po­zí­ciu tak­mer okam­ži­tý, zá­vi­sí od kva­li­ty pri­po­je­nia Wi-Fi.

Pri­da­nú hod­no­tu ap­li­ká­cie pred­sta­vu­je fun­kcia Do­po­ze­rať nes­kôr. Tá pra­cu­je po­dob­ne ako Par­kuj v prí­pa­de Ma­gio TV Go, ulo­ží ak­tuál­nu po­zí­ciu re­lá­cie, kto­rú prá­ve po­ze­rá­te. V sle­do­va­ní mô­že­te pok­ra­čo­vať pria­mo v ap­li­ká­cii cez mož­nosť Roz­po­ze­ra­né, prí­pad­ne na te­le­ví­zo­re.

Max mul­ti­me­dia v po­rov­na­ní s kon­ku­ren­čný­mi služ­ba­mi mo­men­tál­ne neu­mož­ňu­je nas­ta­vo­vať upo­zor­ne­nie/bu­dík na kon­krét­nu re­lá­ciu, ne­pod­po­ru­je sle­do­va­nie te­le­ví­zo­ra po­mo­cou PC a má naj­jed­no­duch­ší di­zajn. Z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty však pos­ky­tu­je kom­fort­ný a bez­prob­lé­mo­vý prís­tup k ži­vé­mu vy­sie­la­niu a k týž­dňo­vé­mu ar­chí­vu.

Chvá­li­me fun­kciu do­po­ze­rať nes­kôr. Služ­bu Ap­li­ká­cia Max mul­ti­me­dia si mô­že ob­jed­nať kaž­dý zá­kaz­ník s di­gi­tál­nou te­le­ví­ziou od spo­loč­nos­ti SWAN pros­tred­níc­tvom set-top boxu. Služ­ba je spop­lat­ne­ná me­sač­ným pop­lat­kom 0,99 EUR za kaž­dé ak­ti­vo­va­né za­ria­de­nie. Ak te­da chce­te vy­uží­vať služ­bu iba na jed­nom iP­ho­ne, pla­tiť bu­de­te 0,99 EUR me­sač­ne. Ak si služ­bu za­kti­vu­je­te aj na ďal­šom iPa­de, me­sač­ný pau­šál sa zdvoj­ná­so­bí. Ak­tív­nu li­cen­ciu si však mô­že­te voľ­ne pre­sú­vať me­dzi za­ria­de­nia­mi pod­ľa pot­re­by.

Oran­ge TV

Služ­bu mo­bil­nej TV pos­ky­tu­je aj Oran­ge. Ap­li­ká­cia Oran­ge TV nás za­uja­la svo­jím di­zaj­nom, ale aj fun­kcio­na­li­tou. Ok­rem sle­do­va­nia te­le­víz­nych sta­níc to­tiž umož­ňu­je pre­po­je­nie so služ­bou Fil­mo­té­ka Top­Fun Start. V praxi to zna­me­ná, že mô­že­te sle­do­vať te­le­víz­ne vy­sie­la­nie, ale aj fil­my na vy­žia­da­nie.

orange.jpg

Ap­li­ká­cia Oran­ge TV je k dis­po­zí­cii pre iOS aj An­droid, iP­ho­ne 5 na­tív­ne ne­pod­po­ru­je. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie umož­ňu­je jed­no­du­cho pris­tu­po­vať k te­le­víz­ne­mu vy­sie­la­niu aj k fil­mo­té­ke, k dis­po­zí­cii je aj zoz­nam uda­los­tí, zá­lo­žiek a nah­rá­vok.

Tie sa nám v rám­ci ap­li­ká­cie ne­po­da­ri­lo vy­tvo­riť, Oran­ge TV v tom­to sme­re ne­po­nú­ka po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu ako Ma­gio TV Go Plus. V rám­ci nah­rá­vok však mô­že­te pris­tu­po­vať k va­šim zá­zna­mom zo set-top boxu, prí­pad­ne nas­ta­vo­vať no­vé nah­ráv­ky na set-top box.

Ka­te­gó­ria Uda­los­ti ob­sa­hu­je zoz­nam pri­po­mie­nok, kto­ré si nas­ta­ví­te. Ak nech­ce­te zmeš­kať od­vy­sie­la­nie kon­krét­nej re­lá­cie, v rám­ci TV prog­ra­mu si mô­že­te nas­ta­viť pri­po­mien­ku, uda­losť. Re­lá­cie sa ta­kis­to da­jú ulo­žiť me­dzi zá­lož­ky, vďa­ka čo­mu k nim zís­ka­te prak­tic­ky okam­ži­tý prís­tup a ne­mu­sí­te ich do­da­toč­ne hľa­dať v TV prog­ra­me.

Ap­li­ká­cia ob­sa­hu­je aj ka­te­gó­riu Za­kú­pe­né fil­my, kde sa zob­ra­zu­jú dos­tup­né fil­my zo služ­by Top­Fun. Ak má­te služ­bu Fil­mo­té­ka Top­Fun Start, k dis­po­zí­cii má­te 50 fil­mov, niek­to­ré z nich sa v rám­ci po­nu­ky kaž­dý me­siac me­nia. Ap­li­ká­cia sa do­kon­ca dá vy­užiť aj na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie, čo kon­ku­ren­čné ap­li­ká­cie neu­mož­ňo­va­li.

V prí­pa­de ap­li­ká­cie Oran­ge TV chvá­li­me di­zajn, bez­prob­lé­mo­vú fun­kcio­na­li­tu a vý­bor­né vlas­tnos­ti – Oran­ge TV na nás ako ce­lok a aj z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho kom­for­tu uro­bil naj­väč­ší do­jem v rám­ci tes­tu. Služ­ba po­nú­ka do­ved­na 14 TV sta­níc, ok­rem bež­nej ná­diel­ky če­ských a slo­ven­ských je v po­nu­ke napr. ORF. Sa­moz­rej­mé je ži­vé vy­sie­la­nie a 7-dňo­vý ar­chív. Kva­li­ta ob­ra­zu je po­dob­ne ako v prí­pa­de kon­ku­ren­čných slu­žieb auto­ma­tic­ky pris­pô­so­be­ná inter­ne­to­vé­mu to­ku – vi­deo mô­že­te sle­do­vať aj na mo­bil­nom 3G inter­ne­te.

Služ­bu Mo­bil­ná TV si mô­že pou­ží­va­teľ ak­ti­vo­vať pros­tred­níc­tvom jed­no­ra­zo­vé­ho ak­ti­vač­né­ho pop­lat­ku vo vý­ške 3,99 EUR, me­sač­ný pop­la­tok sa nep­la­tí. No Mo­bil­nú TV mož­no ak­ti­vo­vať iba v kom­bi­ná­cii so sa­mos­tat­ný­mi služ­ba­mi Ar­chív a/ale­bo Fil­mo­té­ka. V oboch prí­pa­doch je me­sač­ný pop­la­tok vo vý­ške 3,99 EUR a jed­no­ra­zo­vý ak­ti­vač­ný 19,99 EUR.

V praxi tak za Mo­bil­nú TV za­pla­tí­te mi­ni­mál­ne 3,99 EUR me­sač­ne, ak má­te ak­ti­vo­va­nú jed­nu zo spo­me­nu­tých slu­žieb. Pri služ­bách TV Extra a SatTV Extra s via­za­nos­ťou na 12 ale­bo 24 me­sia­cov je Mo­bil­ná TV k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Mo­bil­nú TV ne­mož­no vy­uží­vať sa­mos­tat­ne so služ­ba­mi SatTV ani Fi­berTV. Jed­no pou­ží­va­teľ­ské kon­to mô­že­te vy­uží­vať až na troch za­ria­de­niach.

Ver­dikt PC RE­VUE

Zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­tí Oran­ge, SWAN a Te­le­kom ma­jú k dis­po­zí­cii služ­by, kto­ré im umož­nia sle­do­vať te­le­ví­ziu aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach. S vý­nim­kou ap­li­ká­cie Max mul­ti­me­dia pod­po­ru­jú dos­tup­né rie­še­nia naj­po­pu­lár­nej­šie mo­bil­né ope­rač­né sys­tém – An­droid a iOS. Ži­vé vy­sie­la­nie si tak po­zrie­te nie­len na te­le­fó­ne, ale aj na tab­le­te.

zaver.jpg

Fun­kcio­na­li­ta ap­li­ká­cií je viac-me­nej to­tož­ná. Všet­ky rie­še­nia umož­ňu­jú sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie a pris­tu­po­vať k 7-dňo­vé­mu ar­chí­vu. Žiad­na ap­li­ká­cia ne­po­nú­ka kom­plet­nú po­nu­ku prog­ra­mov, kto­ré sú sú­čas­ťou ma­ter­skej služ­by di­gi­tál­nej te­le­ví­zie. Ap­li­ká­cie po­nú­ka­jú 10 až 14 prog­ra­mov, pre­važ­ne če­ských a slo­ven­ských.

Pri ap­li­ká­cii Ma­gio TV Go nás za­ujal bez­plat­ný va­riant, ako aj ver­zia Plus, kto­rá umož­ňu­je vy­tvo­riť až 10 ho­dín nah­rá­vok pria­mo v ap­li­ká­cii. Mo­men­tál­ne naj­lep­ším di­zaj­nom dis­po­nu­je ap­li­ká­cia Oran­ge TV, mo­bil­ná TV od spo­loč­nos­ti Oran­ge. Ap­li­ká­cia Max mul­ti­me­dia II nás za­uja­la jed­no­du­chým di­zaj­nom, bez­prob­lé­mo­vou fun­kcio­na­li­tou a na­tív­nou pod­po­rou pre iP­ho­ne 5.

Bez­plat­ná te­le­ví­zia na za­ria­de­niach s iOS pre kaž­dé­ho

Ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s iOS mô­žu sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie vy­bra­ných te­le­víz­nych sta­níc za­dar­mo a bez oh­ľa­du na pos­ky­to­va­te­ľa te­le­víz­nych slu­žieb. Sta­čí do inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča za­dať ad­re­su http://ip­ho­netv.antik.sk. Tá­to služ­ba z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov pos­ky­tu­je iba zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu – ži­vé vy­sie­la­nie. No keď­že ide o bez­plat­nú služ­bu, kto­rú mô­že vy­uží­vať kaž­dý, nes­ťa­žu­je­me sa.

antik.jpg

Sle­duj­te te­le­ví­ziu aj na po­čí­ta­či

Te­le­ví­ziu mô­že­te sle­do­vať aj na po­čí­ta­či. Te­le­kom pos­ky­tu­je svo­ju služ­bu Ma­gio TV Go (Plus) pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vých strá­nok http://ma­gio.tv. Fun­kcio­na­li­ta služ­by je v PC ver­zii to­tož­ná s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou – má­te prís­tup k ži­vé­mu vy­sie­la­niu, ar­chí­vu a nah­ráv­kam. V Oran­ge TV  je služ­ba dos­tup­ná na ad­re­se http://ofil­me.sk. V oboch prí­pa­doch sa po­čí­tač po­va­žu­je za sa­mos­tat­né za­ria­de­nie, kto­ré mô­že­te vy­uží­vať v rám­ci li­mi­tu troch za­ria­de­ní na je­den pou­ží­va­teľ­ský účet.

pocitac.PNG

Zdroj: PCR 3/2013


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Chcete si založiť novú e-mailovú schránku alebo zmeniť tú aktuálnu? Ako na to a aké možnosti poskytujú webové e-mailové služby v súčasnosti, to sa dozviete v tomto článku. čítať »
 
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Mobilné zariadenia získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi používateľmi. Vďaka neustálemu pokroku technológií ponúkajú dnešné mobilné zariadenia, inteligentné telefóny a tablety, dostatočný výkon, ktorý sa dá využiť na rôzne multimediálne účely. čítať »
 
Preh­ľad: Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
V tomto teste máme opäť niečo extra. Vyskúšali sme dva najnovšie modely od firmy Logic3, ktorá sa orientuje na výrobu reproduktorov a slúchadiel licencovaných pod značkou Ferrari. Dizajn zodpovedá autám tejto značky. čítať »
 
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 EUR
Za uplynulý mesiac sa nám do rúk dostala nebývalá zmes fotoaparátov - od najlacnejších kompaktov po najkvalitnejšie (mirrorless) kompaktné systémy s vymeniteľným objektívom. Prinášame vám tak článok s dvoma ostrými duelmi vo vyšších kategóriách a predstavením noviniek spomedzi dostupnejších vreckových fotoaparátov. čítať »
 
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Počas posledného mesiaca sa v redakcii objavili viaceré novinky, a tak sme pre vás pripravili zaujímavé porovnanie konvertibilných tabletov. Na našom testovacom stole sa stretli prakticky všetci zástupcovia platformy Windows 8 čítať »
 
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky / 8. časť
V tejto časti vám ukážeme, ako sprevádzkovať web s redakčným systémom priamo na počítači. Jedno z možných a zároveň skutočne jednoduchých riešení je použiť program Microsoft WebMatrix 2. čítať »
 
Her­ná rub­ri­ka / ga­me­box
Pokiaľ ste ešte na vymieňanie spodkov nepotrebovali ruku rýchlejšiu ako tieň, asi ste ešte nehrali hru Amnesia. Hororová adventúra stiahla žalúdok aj skúseným herným matadorom. A keďže predaj sedatív zrejme zažíva recesiu, nastal čas pracovať na pokračovaní. čítať »
 
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Paušál Happy, ktorý uzrel svetlo sveta presne pred šiestimi mesiacmi, sa stal za toto obdobie bestsellerom a prináša ďalšiu atraktívnu ponuku. Ak si do konca marca prenesiete číslo k Telekomu, operátor dá bonus nielen prichádzajúcemu zákazníkovi, ale aj svojmu vernému zákazníkovi, ktorý nového používateľa do Telekomu priviedol. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter