MobilnÉ FIREMNÉ aplikÁcie

Mobilné aplikácie pre biznis – odporúčania pre firmy. Prehľad firemných mobilných aplikácií v SR

Fir­my a or­ga­ni­zá­cie sa sna­žia rea­go­vať na mo­bi­li­tu, je­den z vlaj­ko­vých tren­dov v IT pod­po­re biz­ni­su. Sú pod ras­tú­cim tla­kom, aby na­sa­dzo­va­li, prí­pad­ne aj vy­ví­ja­li mo­bil­né ap­li­ká­cie. Väč­ši­na mo­bil­ných ap­li­ká­cií sa na­sa­dzu­je do seg­men­tu bu­si­ness-to-em­ployee (B2E) a do inter­ak­cie pod­ni­ka­teľ­skej sfé­ry so spot­re­bi­teľ­mi (B2C).

Ak­tuál­na si­tuácia

Niek­to­rí ino­vá­to­ri vy­ví­ja­jú mo­bil­né ap­li­ká­cie pre svo­ju pot­re­bu, väč­ši­na fi­riem však hľa­dá vhod­né ap­li­ká­cie, kto­ré by zvý­še­ním mo­bi­li­ty po­moh­li ak­ce­le­ro­vať ich biz­nis. Naj­väč­ší prob­lém je he­te­ro­ge­ni­ta, a to do­kon­ca v nie­koľ­kých di­men­ziách (plat­for­ma, ver­zia plat­for­my, smar­tfón/tab­let, roz­lí­še­nia dis­ple­ja v rám­ci plat­for­my...). A prá­ve tá­to he­te­ro­ge­ni­ta si vy­ža­du­je pri­ja­tie kom­plexnej stra­té­gie.

Mno­hí ča­ka­li na zá­zrak v po­do­be HTML5, te­da na uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie, kto­ré by bo­lo mož­né spúš­ťať na webe s rov­na­kým pou­ží­va­teľ­ským kom­for­tom ako na lo­kál­nych za­ria­de­niach vrá­ta­ne mo­bil­ných zo všet­kých plat­fo­riem a kaž­dej veľ­kos­ti. Na­priek mier­ne­mu pok­ro­ku v me­dziach zá­ko­na, v tom­to prí­pa­de v me­dziach nor­mot­vor­né­ho kon­zor­cia W3C, sa uni­ver­zál­ny zá­zrak do­siaľ ne­ko­ná a prím hra­jú na­tív­ne ap­li­ká­cie pre jed­not­li­vé plat­for­my. Niek­to­ré plat­for­my, nap­rík­lad Win­dows 8, však umož­ňu­jú vy­užiť HTML5 aj na vý­voj lo­kál­nych na­tív­nych ap­li­ká­cií.

Jed­nu z kľú­čo­vých od­po­ve­dí oh­ľad­ne bu­dúc­nos­ti mo­bil­ných ap­li­ká­cií po­nú­ka­jú pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner tak­zva­né clou­do­vé mo­bil­né back-end služ­by, a to na­priek to­mu, že eš­te ne­do­siah­li štá­dium zre­los­ti.

Ná­roč­né roz­ho­do­va­nie

Ak pot­re­bu­je­te mo­bil­né ap­li­ká­cie rých­lo, no v ko­neč­nom dôs­led­ku sa nech­ce­te vzdať kon­tro­ly nad ich vý­vo­jom, Gar­tner od­po­rú­ča za­dať pr­vot­ný vý­voj špe­cia­li­zo­va­nej fir­me na zá­kaz­ku a nás­led­ne pro­jekt prev­ziať a zvy­šok ži­vot­né­ho cyk­lu vrá­ta­ne úp­rav ap­li­ká­cií reali­zo­vať inter­ne.

Od­po­rú­ča­nia pre vlast­ný vý­voj

Gar­tner od­po­rú­ča, aby plán pro­jek­tu mo­bil­nej ap­li­ká­cie (sa­moz­rej­me mul­tip­lat­for­mo­vej), či už vy­ví­ja­nej vlas­tný­mi si­la­mi, ale­bo na zá­kaz­ku, za­hŕňal nie­len vý­voj, ale aj ria­de­nie ži­vot­né­ho cyk­lu. Dô­vo­dom je ne­vyh­nut­nosť rých­le­ho vý­vo­jo­vé­ho cyk­lu a rých­lych ite­rá­cií, aby mo­bil­né ap­li­ká­cie rea­go­va­li na ino­vá­cie plat­fo­riem, na kto­ré je ap­li­ká­cia por­to­va­ná. Tre­ba vy­tvá­rať ap­li­ká­cie na­po­je­né na jad­ro mid­dlewaru, izo­lo­va­né od pre­zen­tač­nej vrstvy ob­chod­nej lo­gi­ky, pre­to­že mu­sí pod­po­ro­vať viac ty­pov za­ria­de­ní s rôz­ny­mi pre­zen­tač­ný­mi mož­nos­ťa­mi. Zjed­no­duš­te pro­ces zmien a op­ráv, keď­že pro­ces dis­tri­bú­cie cez ap­li­kač­né ob­cho­dy je z dô­vo­du tes­to­va­nia a schva­ľo­va­nia ap­li­ká­cie re­la­tív­ne nep­ruž­ný.

Ur­čte, na kto­ré plat­for­my a ope­rač­né sys­té­my bu­de­te ap­li­ká­cie por­to­vať. Vý­ber zá­vi­sí od vlas­tne­ných pou­ží­va­ných za­mes­tna­nec­kých za­ria­de­ní a za­ria­de­ní pod­po­ro­va­ných v rám­ci BYOD. Niek­to­ré plat­for­my, nap­rík­lad An­droid, sú znač­ne frag­men­to­va­né a aj pre tú is­tú ver­ziu OS sú k dis­po­zí­cii stov­ky rôz­nych ty­pov za­ria­de­ní s rôz­ny­mi dis­plej­mi a mož­nos­ťa­mi.

Dô­le­ži­té je aj de­fi­no­vať mid­dlewaro­vé vrstvy a služ­by na pod­po­ru fun­go­va­nia mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Otáz­kou pre za­in­te­re­so­va­ných je, či na­sa­diť no­vé služ­by on pre­mi­se ale­bo do clou­du, prí­pad­ne či do clou­du mig­ro­vať exis­tu­jú­ce služ­by. Sa­mos­tat­ný at­ri­bút je bez­peč­nosť pri prís­tu­pe k pod­ni­ko­vým dá­tam a back-of­fi­ce ap­li­ká­ciám.

Za­dá­va­teľ pro­jek­tu mu­sí pre­dov­šet­kým iden­ti­fi­ko­vať za­in­te­re­so­va­né stra­ny s hmot­ným zá­uj­mom na mo­bi­li­zá­cii. Vte­dy bu­de váš plán im­ple­men­tá­cie mať väč­šiu šan­cu na ús­pech a ap­li­ká­cia bu­de môcť mať krat­šie ino­vač­né cyk­ly. Spra­vid­la sú to zá­stup­co­via ob­chod­ných jed­no­tiek, kto­ré mo­bil­né ap­li­ká­cie pot­re­bu­jú, a ana­ly­ti­ci zod­po­ved­ní za de­fi­no­va­nie po­žia­da­viek.

Špe­ci­fi­ká mo­bil­ných ap­li­ká­cií

Kva­lit­né mo­bil­né ap­li­ká­cie sú zá­klad­ným pred­pok­la­dom na­sa­de­nia mo­bil­ných plat­fo­riem do mo­der­né­ho biz­ni­su. V syn­er­gii s mož­nos­ťa­mi za­ria­de­ní ich po­vý­ši­li v mno­hých ob­las­tiach na pl­no­hod­not­né nás­tro­je. Sú ob­las­ti, nap­rík­lad CAD, DTP a po­dob­ne, v kto­rých mo­bil­né za­ria­de­nia, ak vô­bec sú, hra­jú „dru­hé hus­le". Nap­ro­ti to­mu klien­tske ap­li­ká­cie pre fi­rem­né ap­li­ká­cie, nap­rík­lad CRM, na mo­bil­ných za­ria­de­niach svo­jou ope­ra­tív­nos­ťou umož­ňu­jú čas­to vy­ššiu efek­ti­vi­tu než ap­li­ká­cie na kla­sic­kých des­kto­poch.

Vzhľa­dom na špe­ci­fi­ká pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia mo­bil­ných plat­fo­riem ne­mož­no me­cha­nic­ky por­to­vať kla­sic­ké či webo­vé ap­li­ká­cie do mo­bil­né­ho viac­do­ty­ko­vé­ho pros­tre­dia. Li­mi­tu­jú­ci fak­tor nie je ani tak roz­lí­še­nie dis­ple­ja, kto­ré je hlav­ne pri tab­le­toch rov­na­ké ako pri no­te­boo­koch, ale mož­nos­ti ov­lá­da­nia, pre­dov­šet­kým je­ho pres­nos­ti a kom­for­tu pri pí­sa­ní dl­hších textov. Pre­to mu­sí byť ap­li­ká­cia cie­le­ná na ur­či­tú vy­me­dze­nú fun­kcio­na­li­tu.

Iná je aj fi­lo­zo­fia pou­ži­tia, hlav­ne na smar­tfó­noch. Pou­ží­va­te­lia ma­jú ten­den­ciu ko­mu­ni­ko­vať s ap­li­ká­ciou iba veľ­mi krát­ky čas, ty­pic­ky mi­nú­tu, na­naj­výš dve. Ak ap­li­ká­cia v tom­to ča­se ne­pos­kyt­ne pri­da­nú hod­no­tu v po­do­be po­ža­do­va­ných in­for­má­cií, pou­ží­va­teľ ju ukon­čí a vrá­ti smar­tfón do vrec­ka.

Preh­ľad mo­bil­ných ap­li­ká­cií na slo­ven­skom tr­hu

Pre kaž­dú vý­znam­nej­šiu plat­for­mu ERP, CRM je k dis­po­zí­cii ši­ro­ký vý­ber mo­bil­ných ap­li­ká­cií, či už pria­mo od do­dá­va­te­ľa, ale­bo od tre­tích strán. Nap­ro­ti to­mu kva­lit­ných „do­má­cich" mo­bil­ných ap­li­ká­cií na na­sa­de­nie do biz­ni­su je za­tiaľ ako šaf­ra­nu. Pre­to náš preh­ľad za­me­ria­me tým­to sme­rom.

Res­co Mo­bi­le CRM

Do­dá­va­teľ: Res­co

Ten­to pl­ne pris­pô­so­bi­teľ­ný mo­bil­ný klient pre Mic­ro­soft Dy­na­mics CRM pos­ky­tu­je okam­ži­tú dos­tup­nosť mar­ke­tin­go­vých a pre­daj­ných dát, kde­koľ­vek sa pou­ží­va­teľ prá­ve na­chá­dza. Umož­ňu­je pri­dá­vať a edi­to­vať úč­ty a kon­tak­ty, vy­tvá­rať ob­chod­né príl­eži­tos­ti, kva­li­fi­ko­vať ich prog­res a nás­led­ne vy­tvá­rať ob­jed­náv­ky a za­sie­lať prís­luš­né fak­tú­ry. Všet­ky vy­ko­na­né ak­ti­vi­ty sa auto­ma­tic­ky pri­ra­dia k úč­tom a nás­led­ne vi­zua­li­zu­jú na „das­hboar­de", ma­pe či inter­ak­tív­nom ka­len­dá­ri.

mobile3.jpg

Ap­li­ká­cia pri­ná­ša kom­plexné in­for­má­cie pre vzťa­ho­vý ma­naž­ment v preh­ľad­nej po­do­be do dla­ne jed­nej ru­ky a vý­raz­ne tak ze­fek­tív­ňu­je prá­cu ac­count ma­na­žé­rov a ob­chod­ní­kov. Fun­gu­je tak v on-li­ne, ako aj v off-li­ne re­ži­me, pri­čom dá­ta sa na vy­žia­da­nie syn­chro­ni­zu­jú pria­mo s CRM server­om. Net­re­ba te­da in­šta­lo­vať do­da­toč­ný mid­dleware ani žiad­ne iné har­dvé­ro­vé kom­po­nen­ty. Di­zajn ap­li­ká­cie je in­tui­tív­ny a zoh­ľad­ňu­je sú­čas­né tren­dy UI vrá­ta­ne mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia. Rie­še­nie je dos­tup­né na mo­bil­ných plat­for­mách iOS, An­droid a všet­kých ver­ziách Win­dows.

Res­co Ad­van­ta­ge

Do­dá­va­teľ: Res­co

Ap­li­ká­cia je ur­če­ná pre­dov­šet­kým pre zá­kaz­ní­kov ma­loob­chod­ných a gas­tro­no­mic­kých re­ťaz­cov. Kom­bi­nu­je pred­nos­ti ver­nos­tných ap­li­ká­cií a so­ciál­nych sie­tí. Pri­ná­ša pou­ží­va­te­ľom mož­nosť vy­hľa­dať naj­bliž­šiu pre­vádz­ku, ne­chať sa k nej na­vi­go­vať, po­zrieť si po­nu­ku pro­duk­tov či ak­tuál­ne zľa­vy. Pou­ží­va­te­lia mô­žu pria­mo ko­mu­ni­ko­vať s per­so­ná­lom za­ria­de­ní ale­bo ko­men­to­vať ve­rej­né prís­pev­ky iných pou­ží­va­te­ľov. Ap­li­ká­cia pred­sta­vu­je plat­for­mu na dis­tri­bú­ciu zľa­vo­vých ku­pó­nov, ver­nos­tných kar­ti­čiek, ako aj per­so­na­li­zo­va­ných mar­ke­tin­go­vých správ. Rie­še­nie Res­co Ad­van­ta­ge ok­rem ap­li­ká­cie ob­sa­hu­je zá­kaz­níc­ku kon­zo­lu, cez kto­rú mož­no nah­rá­vať pre­zen­to­va­né dá­ta na cloud a pris­pô­so­bo­vať vzhľad a fun­kcio­na­li­tu ap­li­ká­cie in­di­vi­duál­nym fi­rem­ným pot­re­bám.

mobile1.jpg

kee­pi - CLOUD BY SOF­TIP

Do­dá­va­teľ: SOF­TIP

Ide o rie­še­nie na ria­de­nie eko­no­mic­kej agen­dy ma­lých pod­ni­kov a živ­nos­tní­kov. Širo­ká po­nu­ka nás­tro­jov vrá­ta­ne jed­no­du­ché­ho a pod­voj­né­ho úč­tov­níc­tva, pok­lad­ne, fak­tu­rá­cie či skla­du je dos­tup­ná cez web a v rám­ci zá­klad­nej fun­kcio­na­li­ty bez pop­lat­kov a bez ča­so­vé­ho ob­me­dzenia. Rie­še­nie umož­ňu­je mo­bil­nú prá­cu, pri­čom úda­je sú v bez­pe­čí, spra­co­va­né pod­ľa naj­ak­tuál­nej­šej le­gis­la­tí­vy. Ok­rem spo­me­nu­tej fun­kcio­na­li­ty po­núk­ne kee­pi aj ma­na­žér­ske in­for­má­cie, dos­tup­né bez oh­ľa­du na mies­to a čas. Sa­moz­rej­mé je prih­la­so­va­nie cez Fa­ce­book a Goog­le, pod­po­ra pros­tred­níc­tvom dis­kus­né­ho fó­ra a viac­ja­zyč­nosť.

SOF­TIP PRO­FIT PLUS

Do­dá­va­teľ: SOF­TIP

In­teg­ro­va­né rie­še­nie ERP na ria­de­nie eko­no­mic­ko-fi­nan­čných pro­ce­sov, pro­ce­sov ob­chod­nej a ma­te­riá­lo­vej lo­gis­ti­ky a kom­plexné rie­še­nie na per­so­nál­ne a mzdo­vé ria­de­nie bo­lo v ob­las­ti fun­kcio­na­li­ty dopl­ne­né o mo­dul ur­če­ný na ria­de­nie vý­ro­by, no­vé e-mo­du­ly a ma­na­žér­ske preh­ľa­dy MPP. Pl­ne pod­po­ru­je mo­bil­né tech­no­ló­gie. Ap­li­ká­cia ope­ra­tív­ne pos­ky­tu­je ma­na­žé­rom a ob­chod­ní­kom všet­ky pot­reb­né dá­ta, nap­rík­lad o sta­ve ob­jed­ná­vok, poh­ľa­dá­vok či ce­nách a sta­ve zá­sob.

Ban­ka v mo­bi­le

Do­dá­va­teľ: DA­TA­LAN

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Ban­ka v mo­bi­le rea­gu­je na pot­re­by no­vej ge­ne­rá­cie zá­kaz­ní­kov, kto­rí vy­ža­du­jú ban­ko­vé služ­by dos­tup­né kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek a bež­ne vy­uží­va­jú inter­net ban­king. Na­tív­na mo­bil­ná ap­li­ká­cia ob­sa­hu­je dopl­nko­vé fun­kcie, kto­ré bež­ia na rôz­nych OS a sú bez­peč­nej­šie ako prís­tup cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač. Pris­pô­so­be­nie ap­li­ká­cie mo­bil­né­mu pros­tre­diu umož­ňu­je vý­raz­ne mi­ni­ma­li­zo­vať množ­stvo in­for­má­cií pre­ná­ša­ných me­dzi ban­kou a za­ria­de­ním. Ap­li­ká­ciu vy­uží­va Sber­bank Slo­ven­sko pod náz­vom Smar­tBan­king.

Mobile4.PNG

Mes­to v mo­bi­le

Do­dá­va­teľ: DA­TA­LAN

Tá­to ap­li­ká­cia je špe­ciál­ne vy­vi­nu­tá pre pot­re­by mes­ta, ob­ce či kra­ja, pris­pô­so­bi­teľ­ná pod­ľa po­trieb kon­krét­nej sa­mos­prá­vy. Z ap­li­ká­cie pro­fi­tu­jú obid­ve zú­čas­tne­né stra­ny. Oby­va­teľ má stá­le k dis­po­zí­cii všet­ky dô­le­ži­té in­for­má­cie v preh­ľad­nej for­me. Sa­mos­prá­va mô­že ove­ľa jed­no­duch­šie a ope­ra­tív­nej­šie ko­mu­ni­ko­vať s ob­čan­mi, pri­čom mož­nosť zís­ka­nia spät­nej väz­by od ob­ča­nov mô­že pos­lú­žiť na ze­fek­tív­ne­nie jej fun­go­va­nia. Sa­mos­prá­va vie rých­lo a jed­no­du­cho zreali­zo­vať an­ke­tu napr. o pos­to­ji k plá­no­va­nej vý­stav­be ale­bo o spo­koj­nos­ti s no­vou služ­bou mes­ta, prí­pad­ne zme­nou v MHD. Pre ob­ča­nov je plu­som mož­nosť nah­lá­siť ne­dos­tat­ky ale­bo ve­ci, kto­ré sa im ne­pá­čia (vý­tl­ky na ces­te, ne­le­gál­ne sklád­ky), ta­kis­to mô­žu sa­mos­prá­ve za­sie­lať ti­py na zlep­še­nie slu­žieb. Po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie mô­žu ob­ča­nia náj­sť naj­bliž­šiu le­ká­reň či mes­tský úrad a po­ru­ke ma­jú všet­ky kon­tak­ty na svo­je mes­to ale­bo obec.

Mobile5.PNG

Sig­na­tus

Do­dá­va­teľ: ANA­SOFT APR

Ap­li­ká­cia v kom­bi­ná­cii s tab­let­mi umož­ňu­je úpl­né od­strá­ne­nie pa­pie­ra z pro­ce­sov, kde je pot­reb­ný pod­pis. Úpl­ná mo­bi­li­ta rie­še­nia SIG­NA­TUS a je­ho ne­zá­vis­losť od tech­no­lo­gic­kej infra­štruk­tú­ry zna­me­ná, že pod­pi­so­va­nie do­ku­men­tov mô­že pre­bie­hať prak­tic­ky kde­koľ­vek a nie je via­za­né na fy­zic­ké pri­po­je­nie napr. na pre­da­jom mies­te. Na­mies­to vy­tla­če­nia na pa­pier sa do­ku­ment zob­ra­zí na tab­le­te. Pod­pi­su­jú­ci si do­ku­ment pre­čí­ta a pod­pí­še ho pe­rom ako na pa­pie­ri, pri­čom pria­mo v tab­le­te dôj­de k uzam­knu­tiu ob­sa­hu do­ku­men­tu a vlo­že­niu pod­pi­su s bio­met­ric­ký­mi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi a ďal­ší­mi me­taú­daj­mi. Tak­to pod­pí­sa­ný do­ku­ment je za­bez­pe­če­ný pro­ti zme­ne, potvr­de­ný zá­kaz­ní­kom a prip­ra­ve­ný na od­os­la­nie a okam­ži­té spra­co­va­nie v elek­tro­nic­kej for­me. Do­ba spra­co­va­nia nap­rík­lad zá­kaz­níc­kych žia­dos­tí sa tak mô­že skrá­tiť z nie­koľ­kých dní na pár ho­dín. Aj spät­né vy­hľa­dá­va­nie elek­tro­nic­kých zmlúv je op­ro­ti pa­pie­ro­vým ar­chí­vom ne­po­rov­na­teľ­ne rých­lej­šie a efek­tív­nej­šie.

Zdroj: PCR 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter