DatovÉ centrÁ

Horalky z oblakov

Ra­di si po­chut­ná­te na Ho­ral­kách či Ká­ven­kách? Aj tie­to ob­ľú­be­né slad­kos­ti sa k vám dos­ta­nú pros­tred­níc­tvom clou­do­vých slu­žieb slo­ven­ské­ho dá­to­vé­ho cen­tra Per­pe­tuus.

In­for­mač­né tech­no­ló­gie už dl­hé ro­ky ne­pa­tria iba do IT fi­riem. Sú kľú­čo­vé aj pri ta­kých pro­ce­soch, ako je vý­ro­ba cuk­ro­vi­niek a tr­van­li­vé­ho pe­či­va. Bo­ha­té skú­se­nos­ti má v tej­to ob­las­ti slo­ven­ský cuk­ro­vin­ko­vý lí­der I.D.C. Hol­ding, pro­du­cent ob­ľú­be­ných Ho­ra­liek, Tat­ra­niek či Ká­ve­niek. Aby sa mo­hol sús­tre­diť na to, v čom je naj­lep­ší, IT služ­by zve­ril pro­fe­sio­ná­lom a cen­né dá­ta od­sťa­ho­val do bez­pe­čia dá­to­vé­ho cen­tra spo­loč­nos­ti SWAN.

Zá­kla­dom je správ­na stra­té­gia

Stra­té­gia roz­vo­ja IT na ro­ky 2011 - 2015 vznik­la v spo­loč­nos­ti I.D.C. Hol­ding s cie­ľom ana­ly­zo­vať exis­tu­jú­cu infra­štruk­tú­ru, za­de­fi­no­vať pod­mien­ky a na ich zá­kla­de ur­čiť návrh a pos­tup­ne aj do­dáv­ku a in­šta­lá­ciu no­vej IT infra­štruk­tú­ry. Pri hľa­da­ní rie­še­nia bo­lo tre­ba vziať do úva­hy aj pot­re­by za­hra­nič­ných po­bo­čiek - I.D.C. Hol­ding má zá­vo­dy a ob­chod­né za­stú­pe­nia aj v Čes­kej re­pub­li­ke, Ma­ďar­sku a Poľ­sku. Všet­ky po­boč­ky pot­re­bu­jú rov­na­ko kva­lit­né a flexibil­né IT služ­by. Dô­raz sa klá­dol naj­mä na vý­kon­nosť a ka­pa­ci­tu infra­štruk­tú­ry, kto­rá mu­se­la byť schop­ná pre­vádz­ko­vať pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie.

Do­dá­va­te­ľom flexibil­né­ho rie­še­nia sa sta­la spo­loč­nosť eG­roup So­lu­tions, a. s., kto­rá vy­bu­do­va­la infra­štruk­tú­ru po­mo­cou server­ov­ých a vir­tua­li­zač­ných tech­no­ló­gií IBM Power Sys­tems, HP In­tel Bla­de Server, dá­to­vé­ho úlo­žis­ka EMC Cen­ter a vir­tua­li­zač­né­ho sof­tvé­ru VMware. Navr­hnu­tá infra­štruk­tú­ra rie­ši­la aj otáz­ku cen­tra­li­zo­va­né­ho zá­lo­ho­va­nia a ar­chi­vá­cie in­for­mač­ných ak­tív po­mo­cou tech­no­ló­gie EMC Ava­mar. Mo­ni­to­ring IT infra­štruk­tú­ry za­bez­pe­ču­je open sour­ce tech­no­ló­gia Za­bbix.

Ko­mu­ni­ká­cia od SWANu

Ino­vá­cie sa dotk­li aj ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry. Spo­loč­nosť pô­vod­ne vy­uží­va­la za­sta­ra­nú tech­no­ló­giu, za­lo­že­nú na vlas­tnej rá­dio­ko­mu­ni­kač­nej sie­ti. V rám­ci ino­vá­cií pre­šiel I.D.C. Hol­ding na pri­már­nu ko­mu­ni­ká­ciu pros­tred­níc­tvom pre­na­ja­tých dá­to­vých li­niek ale­bo vir­tuál­nych pri­vát­nych sie­tí (VPN). Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN ta­kis­to vy­bu­do­val sieť MPLS (Mul­ti-Pro­to­col La­bel Swit­ching), kto­rá umož­ňu­je pred­chá­dzať za­hl­te­niu sie­te op­ti­mál­nym roz­lo­že­ním zá­ťa­že. Služ­ba te­da nie je via­za­ná na kon­krét­ne lo­ka­li­ty, v kto­rých sú in­šta­lo­va­né prís­tu­po­vé bo­dy rá­dio­ko­mu­ni­kač­nej sie­te. Vďa­ka to­mu je vy­tvo­re­nie pri­po­je­nia rých­lej­šie, jed­not­li­vé or­ga­ni­zač­né zlož­ky sa mô­žu pri­pá­jať flexibil­nej­šie.

Fak­tú­ry za hla­so­vé služ­by sa po­da­ri­lo zní­žiť aj pre­cho­dom z te­le­ko­mu­ni­kač­nej plat­for­my na tech­no­ló­giu VoIP. Pre­vádz­ko­vé nák­la­dy na hla­so­vé služ­by sú te­raz z veľ­kej mie­ry pok­ry­té plat­ba­mi za dá­to­vú infra­štruk­tú­ru.

Pre­chod do pri­vát­ne­ho clou­du

Pos­led­ným kro­kom ino­vá­cií bol pre­chod do dá­to­vé­ho cen­tra Per­pe­tuus spo­loč­nos­ti SWAN. To­to cen­trum spĺňa kľú­čo­vé štan­dar­dy mo­der­né­ho vý­poč­to­vé­ho stre­dis­ka, veľ­ká vý­ho­da je aj je­ho umies­tne­nie na Slo­ven­sku. I.D.C. Hol­ding si v ňom vy­tvo­ril svoj pri­vát­ny cloud, kto­rý pred­sta­vu­je rie­še­nie na otáz­ky zvý­še­nej dos­tup­nos­ti a bez­peč­nos­ti kľú­čo­vých ap­li­ká­cií spo­loč­nos­ti. Vďa­ka to­mu sú IT služ­by dos­tup­né z jed­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra pre všet­ky po­boč­ky v rám­ci Hol­din­gu.

DC-Perpetuus_budova.jpg

„Mo­der­né spo­loč­nos­ti in­ves­tu­jú ro­zum­ne do in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, kde je zá­kla­dom flexibil­ná a bez­peč­ná IKT infra­štruk­tú­ra," po­ve­dal Ma­rek Gom­bi­ta, fi­nanč­ný ria­di­teľ I.D.C. Hol­ding, a. s. „Ak­ti­vi­ty pod­ľa nap­lá­no­va­nej stra­té­gie v tej­to ob­las­ti stá­le pok­ra­ču­jú a za­me­ria­va­me sa na pod­po­ru ob­chod­ných, vý­rob­ných a or­ga­ni­zač­ných pro­ce­sov. Cie­ľom je stá­la nad­štan­dar­dná kva­li­ta a zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty spo­je­nej so zrý­chle­ním a auto­ma­ti­zá­ciou pro­ce­sov."

Vďa­ka ino­vá­ciám infra­štruk­tú­ry, zve­re­niu IT slu­žieb do rúk pro­fe­sio­ná­lom a pres­ťa­ho­va­niu cen­ných dát do dá­to­vé­ho cen­tra spo­loč­nos­ti SWAN sa mô­že I.D.C. Hol­ding pl­ne ve­no­vať svoj­mu biz­ni­su a ďal­šie­mu roz­vo­ju. Prí­no­som no­vej infra­štruk­tú­ry je aj op­ti­ma­li­zá­cia pro­ce­sov, šet­re­nie nák­la­dov a lep­šia bez­peč­nosť a ochra­na dát.

Mi­chal No­vot­ný, re­gio­nál­ny ria­di­teľ SWAN, a. s.

Zdroj: IW 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter