Sedem smart riešení pre efektívne dátové centrá

Ho­rú­cou té­mou pre dá­to­vé cen­trá sa sta­li clou­do­vé rie­še­nia. O tom, že všet­ko ide do clou­dov, po­čuť už nie­len v od­bor­ných mé­diách. Ra­cio­nál­ny IT ma­na­žér sa mô­že po­ze­rať do ob­la­kov, no mal by vždy stáť pev­ne na ze­mi. Ne­sie to­tiž na svo­jich ple­ciach zod­po­ved­nosť za dá­ta ce­lej fir­my.

Up­ra­tať si dá­ta

Pred 20 rok­mi zod­po­ve­da­lo kaž­dej ap­li­ká­cii in­di­vi­duál­ne nas­ta­ve­né úlo­žis­ko s vlas­tným umies­tne­ním, sprá­vou a pra­vid­la­mi. Dnes je zá­ujem všet­ky dá­ta cen­tra­li­zo­vať, de­dup­li­ko­vať ich, náj­sť me­dzi ni­mi syn­er­gie a op­ti­ma­li­zo­vať ich. Ten­to ge­ne­rál­ny po­ria­dok v in­for­má­ciách po­mô­že fir­me nie­koľ­ko­ná­sob­ne viac ako len ich pre­su­nu­tie z do­má­cej „skri­ne" (od­kiaľ už in­for­má­cie po­ma­ly vy­pa­dá­va­jú a kde dvier­ka pres­tá­va­jú dr­žať) do no­vej „ga­rá­že" o dva blo­ky ďa­lej. „Up­ra­ta­ná" fir­ma sa tou­to ces­tou mô­že lep­šie prip­ra­viť na prí­pad­ný bu­dú­ci pre­chod do clou­du. Ta­ký­to pre­chod však bu­de vý­raz­ne lac­nej­ší, ako ke­by dnes kor­po­rát­ny IT ma­na­žér len nas­ta­vil prio­ri­ty, všet­ko up­loa­do­val na úlo­žis­ko a z pô­vod­né­ho skla­du vy­nie­sol všet­ko sta­ré že­le­zo.

Smart prís­tup zna­me­ná vziať ro­zum do hrs­ti. Kaž­dá si­tuácia má via­ce­ro rie­še­ní a to je po­zi­tív­ne. Či sú to ras­tú­ce ná­ro­ky na pries­tor, chla­de­nie, na­pá­ja­nie, ne­dos­ta­tok re­dun­dan­cie na za­bez­pe­če­nie cho­du, bez­peč­nos­tné ri­zi­ká ale­bo za­sta­ra­nosť tech­no­ló­gie. To, čo po­čú­va­me od zá­kaz­ní­kov, je stá­le väč­ší tlak na spo­ľah­li­vosť za kaž­dých pod­mie­nok a bez­peč­nosť ulo­že­ných dát zvon­ka aj zvnút­ra.

Pre tých, kto­rí pot­re­bu­jú zní­žiť vý­dav­ky a zvý­šiť efek­ti­vi­tu, vi­dím ces­tu v kon­so­li­dá­cii. Tú mož­no rie­šiť aj lo­kál­ne, no vý­raz­ne väč­ší efekt spo­loč­nos­ti do­siah­nu cen­tra­li­zá­ciou, nap­rík­lad pre ce­lú sku­pi­nu na vy­ššej tech­no­lo­gic­kej úrov­ni so za­bez­pe­če­ním vy­so­kej dos­tup­nos­ti pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov.

7 smart po­mô­cok pre dá­to­vé cen­trá

1. Vir­tua­li­zá­cia (server­ov, úlo­žísk, sie­tí)
2. De­dup­li­ká­cia dát
3. Tie­ring dá­to­vých úlo­žísk (na zá­kla­de kla­si­fi­ká­cie dát)
4. Auto­ma­ti­zo­va­né rie­še­nia na zá­lo­ho­va­nie a ochra­nu dát
5. Rie­še­nie vy­so­kej dos­tup­nos­ti a zá­lož­né cen­trá (typ ac­ti­ve-ac­ti­ve)
6. Nas­ta­ve­nie a pou­ží­va­nie štan­dar­dov
7. Auto­ma­ti­zá­cia sprá­vy a mo­ni­to­ring

Dá­ta pod kon­tro­lou

S po­mo­cou skú­se­nej pod­po­ry sa mô­že k že­la­né­mu vý­sled­ku dos­tať kaž­dý. Té­ma vir­tua­li­zá­cie (či už ide o server­y, úlo­žis­ká, ale­bo sie­te) je stá­le ak­tuál­na, jej mož­nos­ti eš­te ne­bo­li úpl­ne vy­čer­pa­né. Mož­no ňou však ľah­ko do­siah­nuť zní­že­nie nák­la­dov, jed­no­duch­ší spô­sob zá­lo­ho­va­nia či ob­no­vu pre­vádz­ky pri nep­red­ví­da­ných si­tuáciách. Hlav­ne v pro­ce­se zá­lo­ho­va­nia, pre­no­su a uk­la­da­nia dát za­sa po­mô­že ich de­dup­li­ká­cia.

Od­strá­ne­nie viac­ná­sob­né­ho ulo­že­nia iden­tic­kých dát nie­len­že zní­ži ná­ro­ky na roz­sah dá­to­vé­ho cen­tra, ale aj zjed­no­du­ší je­ho pre­vádz­ku. IT ma­na­žé­ri veľ­kých slo­ven­ských fi­riem už ab­sol­vo­va­li tie­ring, no nas­ta­ve­nie stra­té­gie uk­la­da­nia dát pod­ľa frek­ven­cie prís­tu­pu k nim by si ma­li uro­biť aj tie men­šie. Ho­ci no­vé dis­ko­vé sys­té­my ma­jú za­bu­do­va­né nás­tro­je na auto­ma­tic­ký tie­ring, nas­ta­ve­ním po­li­ti­ky prís­tu­pov a jej vy­hod­no­co­va­ním mož­no do­siah­nuť zvý­še­nie efek­ti­vi­ty a zní­že­nie pre­vádz­ko­vých a servisn­ých nák­la­dov. Pri uk­la­da­ní a ochra­ne in­for­má­cií však tre­ba my­slieť aj na adek­vát­nu ochra­nu dát pod­ľa ich hod­no­ty a vý­zna­mu bez oh­ľa­du na fakt, ako čas­to sú vy­uži­té.

Zvý­še­nie dos­tup­nos­ti dá­to­vé­ho cen­tra vy­uži­tím nov­ších tech­no­ló­gií pri­ná­ša ďal­šie be­ne­fi­ty, a to nie­len v spo­koj­nos­ti inter­ných zá­kaz­ní­kov, ale aj v nák­la­doch na sú­čas­nú a bu­dú­cu pre­vádz­ku, keď­že IT pot­re­by vo fun­gu­jú­cich or­ga­niz­moch len ras­tú. Ďal­ší nás­troj, kto­rý umož­ňu­je do­ko­na­le vy­užiť exis­tu­jú­cu infra­štruk­tú­ru a zvy­šu­je vzá­jom­nú kom­pa­ti­bi­li­tu s exis­tu­jú­ci­mi ap­li­ká­cia­mi, je pou­ži­tie tech­no­lo­gic­kých štan­dar­dov. Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou ce­lé­ho eko­sys­té­mu DC na spo­ľah­li­vý beh sú aj nas­ta­ve­né inter­né pod­ni­ko­vé pra­vid­lá a po­li­ti­ky.

Aj keď niek­to­ré z nich viac či me­nej ob­me­dzu­jú pou­ží­va­te­ľov, ich ra­cio­nál­ne nas­ta­ve­nie je to, čo or­ga­ni­zá­cii nao­zaj po­mô­že. Net­vo­ria sa to­tiž na to, aby vy­ho­vo­va­li všet­kým, ale pl­ni­li úlo­hu efek­tív­nej pre­vádz­ky a jej ochra­ny. No a v ne­pos­led­nom ra­de je to pot­reb­ná auto­ma­ti­zo­va­ná sprá­va a mo­ni­to­ring dá­to­vé­ho cen­tra. Vďa­ka ne­mu do­ká­že IT ma­na­žér ľah­šie rie­šiť si­tuácie aj kom­plexnej­ších sys­té­mov a tvo­riť štruk­tú­ry pre bu­dú­ce pot­re­by.

Is­te, té­ma clou­dov je at­rak­tív­na a sú biz­ni­so­vé rie­še­nia, kde je reál­ny dô­vod na pre­sun do clou­du. Oča­ká­va­ný pre­sun až dvoch tre­tín všet­kých glo­bál­nych dát do troch ro­kov do vir­tuál­nych úlo­žísk je sku­toč­ne za­ují­ma­vá idea. Dá­to­vé rie­še­nia však ne­bu­du­je­me pre sú­ťaž krá­sy, ale na to, aby spo­ľah­li­vo slú­ži­li na svoj účel. Mu­sia slú­žiť tak dneš­ným, ako aj bu­dú­cim pot­re­bám. Na­priek glo­bál­nym tren­dom slo­ven­ské fir­my, pre kto­ré je kľú­čo­vá fy­zic­ká kon­tro­la nad kri­tic­kým ap­li­ká­cia­mi, stá­le up­red­nos­tňu­jú tra­dič­né rie­še­nia.

Ka­rol Schütz, So­lu­tion Sa­les Pro­fes­sio­nal, S&T Slo­va­kia s.r.o.

Zdroj: IW 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter