DÁTOVÉ CENTRÁ

Prehľad dátových centier na Slovensku

V pos­led­ných ro­koch za­ča­li na Slo­ven­sku pri­bú­dať dá­to­vé cen­trá ako hu­by po daž­di. Ži­vot­nosť niek­to­rých kľú­čo­vých tech­no­ló­gií pre ich rých­le za­sta­rá­va­nie nie je veľ­mi dl­há, a tak sa stre­tá­va­me nie­len s ino­vá­cia­mi, ale aj ob­čas s ru­še­ním niek­to­rých sta­rých dá­to­vých cen­tier.

Me­ní sa aj mo­del spop­lat­ňo­va­nia slu­žieb „eko­lo­gic­kým" sme­rom, keď sa vý­znam­ná časť ta­ri­fi­ká­cie od­ví­ja od spot­re­by elek­tric­kej ener­gie, tak­že zvý­hod­ne­ní sú zá­kaz­ní­ci pre­vádz­ku­jú­ci mo­der­né ús­por­né tech­no­ló­gie.

V na­šom preh­ľa­de sa za­me­ria­me na dá­to­vé cen­trá, kto­ré sú fy­zic­ky umies­tne­né na Slo­ven­sku. Za­ra­di­li sme sem len spo­loč­nos­ti, kto­ré dá­to­vé cen­trá pria­mo pre­vádz­ku­jú.

Da­ta­cu­be

Dá­to­vé cen­trum Da­ta­cu­be je lo­ka­li­zo­va­né v Petr­žal­ke mi­mo obyt­nej zó­ny a blíz­ko dos­ta­toč­ne di­men­zo­va­nej na­pá­ja­cej infra­štruk­tú­ry a op­tic­kých pre­no­so­vých trás. Pro­jek­to­va­ná čistá plo­cha IT sál je 2700 m2. Služ­by dá­to­vé­ho cen­tra sa sús­tre­ďu­jú na pos­ky­to­va­nie pries­to­rov na sto­ja­ny zá­kaz­ní­kov so za­bez­pe­če­ním nep­retr­ži­té­ho na­pá­ja­nia, chla­de­nia a všet­kých at­ri­bú­tov bez­peč­nos­ti, či už ide o fy­zic­ké za­bez­pe­če­nie ob­jek­tov, ale­bo proti­po­žiar­nu ochra­nu. Vlas­tné mo­tor­ge­ne­rá­to­ry v re­dun­dan­cii N+1 ma­jú zá­so­bou pa­li­va na 72 ho­dín. Pou­ži­tý sys­tém AirFree­Coo­ling s vy­so­kou účin­nos­ťou a jed­not­ky CRAC s dis­tri­bú­ciou chlad­né­ho vzdu­chu cez zdvo­je­nú pod­la­hu sú šetr­né k ži­vot­né­mu pros­tre­diu.

Sto­ja­ny pre zá­kaz­ní­kov ma­jú po dve prí­poj­ky elek­tric­kej ener­gie z dvoch ne­zá­vis­lých elek­tric­kých dis­tri­buč­ných sys­té­mov. Pos­led­nú mí­ľu na­pá­ja­nia - bus­ba­ry jed­not­li­vých ve­tiev - má dá­to­vé cen­trum za­bez­pe­če­né naj­vyš­šou re­dun­dan­ciou 2(N+1). Kaž­dý sto­jan má svoj vlast­ný elek­tro­mer na me­ra­nie sku­toč­ne spot­re­bo­va­nej elek­tric­kej ener­gie. Kliet­ka pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­ko­vi vlast­ný fy­zic­ky za­bez­pe­če­ný pries­tor s plo­chou od 20 do 200 štvor­co­vých met­rov. Kliet­ka je od­de­le­ná od os­tat­ných za­ria­de­ní iných klien­tov bez­peč­nos­tnou mre­žou s kon­tro­lo­va­ným vstu­pom osôb.

GTS

Dá­to­vé cen­trum v bra­tis­lav­skej Petr­žal­ke so štan­dar­dom TIER 3 ga­ran­tu­jú­cim dos­tup­nosť slu­žieb 99,982 % má dve dá­to­vé sá­ly s cel­ko­vou tech­no­lo­gic­kou plo­chou 1100 m2, čo pred­sta­vu­je ka­pa­ci­tu viac ako 400 tech­no­lo­gic­kých sto­ja­nov. Kľú­čo­vé fun­kcio­na­li­ty, ako na­pá­ja­nie, chla­de­nie a te­le­ko­mu­ni­kač­ná infra­štruk­tú­ra, vy­ho­vu­jú vy­ššie­mu štan­dar­du s dos­tup­nos­ťou 99,99 %. Dva di­ese­lo­vé ge­ne­rá­to­ry udr­žia cen­trum v auto­nóm­nej pre­vádz­ke po do­bu 48 ho­dín. Vý­me­na kom­po­nen­tov a údr­žba sa vďa­ka re­dun­dan­tné­mu rie­še­niu ro­bí bez od­stáv­ky. To­to veľ­ké dá­to­vé cen­trum s max. prí­ko­nom 6 MW je ur­če­né pre veľ­kých zá­kaz­ní­kov a je­den z pr­vých veľ­kých klien­tov je Poš­to­vá ban­ka.

Di­gi­ta­lis, SHC II, SHC III

No­vé dá­to­vé cen­trum Di­gi­ta­lis po­nú­ka na plo­che viac ako 1000 m2 naj­mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie spĺňa­jú­ce štan­dard TIER 3. Do bu­do­vy dá­to­vé­ho cen­tra ve­dú šty­ri ne­zá­vis­lé op­tic­ké ko­mu­ni­kač­né tra­sy a na rack je in­šta­lo­va­ný vý­kon 20 kW. Dá­to­vé cen­trum Di­gi­ta­lis je umies­tne­né v šir­šom cen­tre Bra­tis­la­vy.

Pa­ra­me­ter PUE pre to­to dá­to­vé cen­trum je v roz­pä­tí 1,1 - 1,5. Prie­mer­ná hod­no­ta PUE v tra­dič­ných dá­to­vých cen­trách os­ci­lu­je oko­lo hod­no­ty 2, čo v praxi zna­me­ná, že na kaž­dý 1 kW pou­ži­tý na po­čí­ta­čo­vý vý­kon je pot­reb­ný ďal­ší 1 kW na beh pod­por­nej infra­štruk­tú­ry. Vy­uži­tím kom­bi­ná­cie pria­me­ho a ne­pria­me­ho free­coo­lin­gu je Di­gi­ta­lis chla­de­ný maximál­ny po­čet dní v ro­ku eko­lo­gic­ky a bez pou­ži­tia kli­ma­ti­zá­cií (be­hu kom­pre­so­rov). Je to mož­né naj­mä vďa­ka úpl­né­mu od­de­le­niu tep­lé­ho a stu­de­né­ho vzdu­chu me­dzi ulič­ka­mi, hyb­rid­ným chla­dia­cim ve­žiam a chla­de­niu adia­ba­tic­kým od­pa­ro­va­ním.

V dá­to­vom cen­tre sú in­šta­lo­va­né zotr­vač­ní­ko­vé UPS, kto­ré fun­gu­jú bez ba­té­rií na prin­cí­pe zotr­vač­ní­ka, kto­rý le­vi­tu­je vo vá­kuu me­dzi per­ma­nen­tný­mi mag­net­mi. Má to nie­koľ­ko vý­hod, pre­dov­šet­kým dlh­šiu ži­vot­nosť, net­re­ba pra­vi­del­ne vy­mie­ňať ba­té­rie a v mies­tnos­ti s UPS nie je ne­vyh­nut­né udr­žia­vať sta­bil­nú tep­lo­tu pod 22 °C. Eko­lo­gic­ký je aj ha­sia­ci sys­tém na prin­cí­pe vod­nej hm­ly. Od­pa­do­vým tep­lom z dá­to­vé­ho cen­tra sa vy­ku­ru­jú ad­mi­nis­tra­tív­ne pries­to­ry a skle­ní­ky priľ­ah­lé­ho zá­hrad­né­ho cen­tra.

Dopl­nko­vá služ­ba je sprá­va server­a pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí ne­ma­jú čas, resp. tech­nic­ké zna­los­ti na sprá­vu svoj­ho server­a. Ďal­šia pri­da­ná hod­no­ta je zá­kaz­níc­ka zó­na, s kto­rou má klient všet­ky in­for­má­cie vždy po­ru­ke a server­y v dá­to­vom cen­tre neus­tá­le pod kon­tro­lou. V preh­ľad­ných gra­foch a ta­buľ­kách mô­že­te pres­ne sle­do­vať ob­je­my pre­ne­se­ných dát pod­ľa jed­not­li­vých IP adries a zvo­le­ných ob­do­bí. Spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie za­ria­de­nia si mô­že­te kon­tro­lo­vať v 15-mi­nú­to­vých inter­va­loch. Pros­tred­níc­tvom zá­kaz­níc­kej zó­ny klient rých­lo a jed­no­du­cho za­me­dzí prís­tup do dá­to­vé­ho cen­tra za­mes­tnan­com, ke­dy­koľ­vek to uz­ná za vhod­né.

Per­pe­tuus

Dá­to­vé cen­trum Per­pe­tuus je umies­tne­né v re­zi­den­tnej zó­ne s dos­ta­toč­ným od­stu­pom od oko­li­tej zá­stav­by a ces­tných ko­mu­ni­ká­cií, mi­mo ná­le­to­vé­ho ku­že­ľa le­tis­ka. Pod­la­ho­vá plo­cha je 3500 m2 a pro­jek­to­va­ný od­ber elek­tric­kej ener­gie 3,6 me­gawat­tu. Sa­moz­rej­mé je re­dun­dan­tné na­pá­ja­nie so zá­lož­ný­mi ge­ne­rá­tor­mi (ka­pa­ci­ta nádr­že je di­men­zo­va­ná prib­liž­ne na 11 ho­dín pre­vádz­ky) a re­dun­dan­tné pri­po­je­nie na ko­mu­ni­kač­né sie­te.

Dá­to­vé cen­trum pos­ky­tu­je služ­by od infra­štruk­túr­nych (IaaS) až po služ­by ve­rej­né­ho clou­du (SaaS). Zá­klad­nou služ­bou je pre­ná­jom tech­no­lo­gic­kej plo­chy s ga­ran­to­va­ný­mi pa­ra­met­ra­mi a server hou­sing, te­da pre­ná­jom pries­to­ru v rac­ku. V tom­to ro­ku dá­to­vé cen­trum Per­pe­tuus po­sil­ni­lo svo­ju služ­bu vir­tual­PARK o no­vé dis­ko­vé po­lia ty­pu Fib­re­Chan­nel a iS­CSI. Sys­te­ma­tic­ky roz­ši­ru­je aj svo­ju po­nu­ku v ob­las­ti SaaS uve­de­ním služ­by sof­tPARK. Tá­to služ­ba pos­ky­tu­je nás­tro­je na ria­de­nie ma­lých a stred­ných fi­riem (eko­no­mic­ký a ob­chod­ný sys­tém Tan­gram, auto­ma­ti­zo­va­ný sys­tém sprá­vy re­gis­tra­tú­ry AVIS), kto­ré tak mô­žu zís­kať pot­reb­ný sof­tvér za zlo­mok ce­ny a s mi­ni­mál­ny­mi pre­vádz­ko­vý­mi nák­lad­mi.

Te­le­kom Da­ta­Cen­ter

Slo­vak Te­le­kom mo­men­tál­ne pre­vádz­ku­je šty­ri vlas­tné dá­to­vé cen­trá: v Ban­skej Bys­tri­ci, Pre­šo­ve, Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach. Naj­nov­šie a naj­mo­der­nej­šie z nich sa pô­vod­ne vo­la­lo DC Ra­čian­ska, po pre­me­no­va­ní ulíc sa však ad­mi­nis­tra­tív­ne ocit­lo na Var­šav­skej uli­ci. Síd­li v mo­der­nej 5-pod­laž­nej bu­do­ve s plo­chou viac ako 1200 m2, kto­rá bo­la špe­ciál­ne pro­jek­to­va­ná pre dá­to­vé cen­trum s dô­ra­zom na naj­vyš­šie tech­no­lo­gic­ké, bez­peč­nos­tné a en­vi­ron­men­tál­ne štan­dar­dy. Me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie at­ri­bú­ty no­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra z poh­ľa­du ze­le­ných tech­no­ló­gií pat­rí koe­fi­cient PUE 1,5 a spô­sob chla­de­nia vy­uží­va­jú­ci tech­no­ló­giu free­coo­lin­gu, kto­rá vy­uží­va exter­ný chlad po­čas zim­ných me­sia­cov. Te­le­kom Da­ta­Cen­ter je kla­si­fi­ko­va­né ako Tier III, čo v praxi zna­me­ná 99,982 % dos­tup­nosť tech­no­ló­gií, ale niek­to­ré kom­po­nen­ty vy­ho­vu­jú až štan­dar­du Tier IV.

Dá­to­vé cen­trum pos­ky­tu­je služ­by od jed­no­du­ché­ho hou­sin­gu server­a cez pri­vát­ny cloud com­pu­ting až po kom­plet­né rie­še­nia ob­sa­hu­jú­ce plán bu­si­ness con­ti­nui­ty a plán dis­as­ter re­co­ve­ry. Zá­kaz­ní­ci mô­žu vy­užiť kom­plex­ný ba­lík ochra­ny IT (fi­rewall, IDS/IPS, Anti­Spam, Anti­vir) na rie­še­ní od spo­loč­nos­ti For­ti­net či rie­še­nie Network Pro­tec­tor na ochra­nu pro­ti úto­kom DDoS.

Oran­ge Tech­Park

Tech­no­lo­gic­ké cen­trum Oran­ge Tech­Park za­bez­pe­ču­je pop­ri vlas­tných tech­no­ló­giách aj hou­sin­go­vé služ­by na tech­no­lo­gic­kej plo­che 340 štvor­co­vých met­rov. Ok­rem pre­náj­mu pries­to­rov so sie­ťo­vou infra­štruk­tú­rou, mô­že zá­kaz­ník vy­užiť aj množ­stvo ďal­ších slu­žieb (kom­plexné dá­to­vé a hla­so­vé ko­mu­ni­kač­né služ­by), ko­nek­ti­vi­tu za­bez­pe­čo­va­nú pros­tred­níc­tvom kva­lit­nej sie­te, či prís­tup cez pri­vát­nu VPN sieť.

Pries­to­ry Oran­ge Tech­Par­ku spĺňa­jú po­žia­dav­ky v ob­las­ti sta­bi­li­ty a bez­peč­nos­ti pre­vádz­ky na úrov­ni štan­dar­dov TIER 3, čo zna­me­ná ga­ran­to­va­nú dos­tup­nosť 99,982 %, ale­bo maximál­ne 90 mi­nút vý­pad­ku za rok, zá­lo­ho­va­né sys­té­my na­pá­ja­nia a chla­de­nia či pok­ry­tie as­poň 72-ho­di­no­vé­ho vý­pad­ku elek­tric­kej ener­gie z roz­vod­nej sie­te.

Zdroj: IW 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter