tlačovÉ riešenia

Atrament – plnohodnotný partner kancelárskej tlače

Pri vý­be­re tla­čiar­ne do men­šej kan­ce­lá­rie tak­mer auto­ma­tic­ky pa­dá voľ­ba na la­se­ro­vé tech­no­ló­gie tla­če. Mô­že za to za­ži­té kli­šé, že la­ser po­nú­ka vy­ššiu kva­li­tu a lac­nej­šiu tlač, vý­tlač­ky sa ne­roz­ma­zá­va­jú ne­šetr­ným za­ob­chá­dza­ním... At­ra­men­to­vé tech­no­ló­gie však nie sú len syn­ony­mom lac­né­ho ná­ku­pu na príl­eži­tos­tnú tlač fo­tog­ra­fií.

V prí­pa­de, že kan­ce­lá­rie ne­za­ťa­žu­jú tla­čiar­ne de­sať­ti­sí­ca­mi strán me­sač­ne a chcú si pres­ne spo­čí­tať nák­la­dy na vy­tla­če­nú stra­nu pre men­šiu pra­cov­nú sku­pi­nu, ne­ma­li by za­bú­dať na exis­ten­ciu a pre­dov­šet­kým vý­hod­nosť at­ra­men­to­vých tla­čiar­ní.

Pr­vá at­ra­men­to­vá tla­čia­reň HP (ra­du Des­kjet) bo­la uve­de­ná na trh už vo feb­ruári ro­ku 1988, tak­že v tom­to ro­ku si pri­po­mí­na­me 25. vý­ro­čie tej­to uda­los­ti. Jej pô­vod­ná ce­na bo­la 995 do­lá­rov a za­ria­de­nie zvlád­lo vy­tla­čiť dve stra­ny za mi­nú­tu. Po­čas up­ly­nu­lé­ho štvrťsto­ro­čia vý­vo­ja, keď HP stih­lo do­dať na ce­los­ve­to­vý trh už tak­mer 600 mi­lió­nov tla­čiar­ní, vý­skum­ní­ci im pri­da­li a nau­či­li ich vy­ko­ná­vať mno­ho ďal­ších fun­kcií vrá­ta­ne bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia k inter­ne­tu ale­bo clou­do­vým služ­bám a rých­losť tla­če sa zvý­ši­la až 35-ná­sob­ne. Naj­nov­šie mo­de­ly ra­du HP Of­fi­ce­jet Pro po­nú­ka­jú aj rie­še­nia na sprá­vu fi­rem­ných pro­ce­sov, ako sú HP Uni­ver­sal Print Dri­vers, HP Web Je­tad­min software či HP Ma­na­ged Print Servic­es.

Rad HP Of­fi­ce­jet Pro tvo­ria v sú­čas­nos­ti tri mo­de­ly: HP Of­fi­ce­jet 8600 Plus AiO, HP Of­fi­ce­jet Pro 251dw a HP Of­fi­ce­jet Pro 276dw MFP. Mo­de­ly z ra­du HP Of­fi­ce­jet Pro cha­rak­te­ri­zu­je za­me­ra­nie na kan­ce­lár­ske pros­tre­die ma­lých a stred­ných fi­riem, kto­rým pri­ná­ša­jú pro­fe­sio­nál­nu a spo­ľah­li­vú tlač, a čo je dô­le­ži­té, op­ro­ti la­se­ro­vým tla­čiar­ňam us­po­ria až 50 % nák­la­dov na jed­nu stra­nu. Tla­čiar­ne po­nú­ka­jú aj roz­ší­re­né mož­nos­ti nas­ta­ve­nia a sprá­vy do­ku­men­tov, čo uľah­ču­je ich in­teg­rá­ciu do te­raj­šie­ho IT pros­tre­dia fi­riem.

Dvak­rát viac rých­los­ti i vý­dr­že

Naj­nov­šie mul­ti­fun­kčné fa­reb­né za­ria­de­nia HP Of­fi­ce­jet Pro X po­nú­ka­jú v po­rov­na­ní s la­se­ro­vý­mi tla­čiar­ňa­mi dvoj­ná­sob­ne rých­lej­šiu tlač v rov­na­kej kva­li­te a za po­lo­vič­né nák­la­dy. Vy­uží­va­jú tech­no­ló­giu HP Pa­geWide - plat­for­mu pre no­vú ge­ne­rá­ciu at­ra­men­to­vých tla­čiar­ní, vďa­ka kto­rým zvlád­nu vy­tla­čiť do­ku­men­ty rých­los­ťou až 70 strán za mi­nú­tu. Ta­ká­to rých­la tlač za­is­ti­la tla­čiar­ňam ra­du HP Of­fi­ce­jet Pro X zá­pis do Guin­nes­so­vej kni­hy re­kor­dov - do­siah­li sve­to­vý re­kord v ča­se pot­reb­nom na vy­tla­če­nie 500 strán na kan­ce­lár­skej sto­lo­vej fa­reb­nej tla­čiar­ni (poz­ri www. guin­nessworldre­cords.com).

Tech­no­ló­gia HP Pa­geWide pri tla­či vy­uží­va sú­čas­ne šty­ri far­by pig­men­to­va­né­ho at­ra­men­tu, kto­ré na­ná­ša po ce­lej šír­ke stra­ny na po­hy­bu­jú­ci sa list pa­pie­ra. Pri po­hy­be pa­pie­ra zos­tá­va tla­čo­vá hla­va v po­ko­ji, vďa­ka čo­mu tla­čiar­ne HP Of­fi­ce­jet Pro X Se­ries mô­žu tla­čiť rých­lo a ti­cho. Na­vy­še štan­dard­ný zá­sob­ník na 500 lis­tov pa­pie­ra a kon­ti­nuál­na tlač umož­ňu­jú fir­mám skrá­tiť čas tla­če a auto­ma­tic­ká obojstran­ná tlač im zní­ži aj spot­re­bu pa­pie­ra.

Úspo­ra nák­la­dov a ochra­na ži­vot­né­ho pros­tre­dia

Vďa­ka tla­čiar­ňam HP Of­fi­ce­jet Pro X sa spot­re­ba ener­gie zni­žu­je až o 50 % a at­ra­men­to­vé nápl­ne HP 970 a 971 pro­du­ku­jú o po­lo­vi­cu me­nej od­pa­du než la­se­ro­vé tla­čiar­ne, a to pri po­rov­na­teľ­nej kva­li­te. Dô­raz na eko­lo­gic­ké fun­kcie je zrej­mý z cer­ti­fi­ká­cie ENER­GY STAR®. Vy­so­ko­ka­pa­cit­ný HP cartrid­ge ok­rem to­ho umož­ní vy­tla­čiť až 9200 čier­no­bie­lych ale­bo 6600 fa­reb­ných strán. At­ra­men­to­vé nápl­ne HP 970 a 971 ob­sa­hu­jú rých­lo schnú­ci a vy­so­ko od­ol­ný at­ra­ment, kto­rý po­nú­ka pro­fe­sio­nál­nu tla­čo­vú kva­li­tu, op­ti­ma­li­zo­va­né mie­ša­nie fa­rieb a vy­so­kú priľ­na­vosť k pa­pie­ru, čo za­ru­ču­je rých­lu a od­ol­nú tlač. Spot­reb­ný ma­te­riál k tla­čiar­ňam HP Of­fi­ce­jet Pro X pat­rí k naj­lep­ším vo svo­jej trie­de a potvr­dzu­je dl­ho­do­bý zá­vä­zok HP zdo­ko­na­ľo­vať ús­por­nosť a eko­lo­gic­kú strán­ku fi­rem­nej tla­če.

Viac in­for­má­cií o tla­čiar­ňach HP Of­fi­ce­jet Pro náj­de­te na ad­re­se hp.sk/of­fi­ce­jet­pro. Tla­čia­reň HP Of­fi­ce­jet 8600 bo­la pre svo­je kva­li­ty oce­ne­ná aj ne­zá­vis­lým spot­reb­ným tes­tom dTest.

Hlav­né vý­ho­dy at­ra­men­to­vých tla­čiar­ní HP Of­fi­ce­jet Pro:

  • Fa­reb­ná tlač v špič­ko­vej kva­li­te a v po­rov­na­ní s la­se­ro­vý­mi tla­čiar­ňa­mi za po­lo­vič­né nák­la­dy na stra­nu
  • Jed­no­du­ché ko­pí­ro­va­nie a uk­la­da­nie nas­ke­no­va­ných do­ku­men­tov, či už v rám­ci sie­ťo­vé­ho úlo­žis­ka, ale­bo pria­mo do e-mai­lu
  • Vy­tla­če­né do­ku­men­ty ne­vyb­led­nú a od­ola­jú vo­de i roz­ma­za­niu zvý­raz­ňo­va­čom
  • Vďa­ka ka­pa­ci­te vstup­né­ho po­dá­va­ča tlač nie je pre­ru­šo­va­ná (550 lis­tov v zá­klad­nom po­dá­va­či, 1050 s prí­dav­ným po­dá­va­čom)
  • Bez­plat­ná troj­roč­ná zá­ru­ka
  • Pod­po­ra veľ­kých tla­čo­vých úloh vďa­ka pra­cov­né­mu cyk­lu rá­do­vo ti­síc strán me­sač­ne
  • Pri­po­je­nie cez eter­ne­to­vé roz­hra­nie, port USB a bez­drô­to­vo
  • Tlač pros­tred­níc­tvom do­ty­ko­vej ob­ra­zov­ky, bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia ale­bo s vy­uži­tím ap­li­ká­cie HP eP­rint z mo­bil­ných za­ria­de­ní
  • Pod­po­ra fun­kcie AirPrint na tlač do­ku­men­tov zo za­ria­de­ní iPad, iP­ho­ne či iPod touch

To­máš Kvaš­ňov­ský, mar­ke­ting, HP

Zdroj: IW 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter