Reportáž HP Discover 2013

V znamení architektúry pre konvergovaný cloud

Cen­trom zá­uj­mu ko­mu­ni­ty viac než 12 000 od­bor­ní­kov, zá­kaz­ní­kov a zá­stup­cov par­tner­ských fi­riem orien­to­va­ných na pro­duk­ty a služ­by spo­loč­nos­ti HP sa v po­lo­vi­ci jú­na sta­la kon­fe­ren­cia HP Dis­co­ver 2013.

Ako us­pieť v hyper­kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí

Pre­zi­den­tka HP Meg Whit­ma­no­vá na hlav­nej pred­náš­ke zdô­raz­ni­la nut­nosť reak­cie na ak­tuál­ne tren­dy v IT - cloud a pre­dov­šet­kým big da­ta, te­da nut­nosť spra­co­va­nia a ana­lý­zy ob­rov­ské­ho množ­stva he­te­ro­gén­nych a neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov. Vlaj­ko­vá té­ma je aj vy­so­ká dos­tup­nosť, ús­po­ry nák­la­dov a čo naj­niž­šia ener­ge­tic­ká ná­roč­nosť od dá­to­vých cen­tier až po tab­le­ty. Správ­co­via IT mu­sia náj­sť spô­sob, ako čo naj­efek­tív­nej­šie pre­vádz­ko­vať IT sub­sys­té­my vo svo­jich fir­mách.

hp0a.jpg

Obr. 1  Kon­fe­ren­ciu ot­vo­ri­la  pre­zi­den­tka HP Meg Whit­ma­no­vá

Dô­ve­ru v clou­do­vé rie­še­nia ne­po­chyb­ne po­sil­ni­la in­for­má­cia, že ka­sí­no v de­jis­ku po­du­ja­tia, v ho­te­li Ve­ne­tian, ta­kis­to beží v clou­de na­priek to­mu, že spra­cú­va­né a uk­la­da­né úda­je sú vy­so­ko cit­li­vé a dô­ver­né. Sú­čas­ťou hlav­nej pred­náš­ky bo­li in­špi­ru­jú­ce mi­nip­rí­be­hy fi­riem Na­tionwide, Uni­ted, DAS a NAS­CAR, kto­rým k do­siah­nu­tiu ús­pe­chu vý­znam­ne do­po­moh­li tech­no­ló­gie HP.

IT svet bu­de hyb­rid­ný, efek­tív­ny a ús­por­ný

Pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mu reali­zo­va­né­ho HP bu­de v ho­ri­zon­te troch ro­kov IT svet jed­noz­nač­ne hyb­rid­ný, pre­to­že 75 % pod­ni­ko­vej IT infra­štruk­tú­ry bu­de pos­ky­to­va­ných pros­tred­níc­tvom pri­vát­nych, ria­de­ných a ve­rej­ných clou­dov. Res­pon­den­ti ta­kis­to potvr­di­li, že chcú vy­uží­vať rie­še­nia hyb­rid­né­ho clou­du na bá­ze ot­vo­re­ných štan­dar­dov, kto­ré im pri­ne­sú no­vé príl­eži­tos­ti, kon­ku­ren­čné vý­ho­dy a niž­šie pre­vádz­ko­vé nák­la­dy.

Na po­du­ja­tí bo­la pred­sta­ve­ná dru­há fá­za spo­loč­nej ar­chi­tek­tú­ry, za­lo­že­ná na plat­for­me Open­Stack, kto­rá je spo­loč­ná pre rie­še­nia z ob­las­ti pri­vát­nych, ria­de­ných a ve­rej­ných clou­dov. Jej sú­čas­ťou je HP Cloud OS umož­ňu­jú­ci pre­sun pra­cov­né­ho za­ťa­že­nia, jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu a pok­ro­či­lú sprá­vu ži­vot­né­ho cyk­lu ap­li­ká­cií v rám­ci hyb­rid­ných clou­dov. Súp­ra­va HP Cloud­Sys­tem En­terpri­se Star­ter Sui­te je rých­ly a eko­no­mic­ký spô­sob, vďa­ka kto­ré­mu mô­žu fir­my za­čať s množ­stvom ap­li­kač­ných clou­do­vých slu­žieb a zní­žiť po­čia­toč­né nák­la­dy až o 20 %. Tech­no­ló­giu HP Cloud OS vy­uží­va i HP Cloud Servic­es, jed­no z naj­lep­ších rie­še­ní pre služ­by ve­rej­né­ho clou­du, za­lo­že­né na tech­no­ló­giách Open­Stack.

Sú­čas­ťou po­nu­ky HP Cloud OS bu­dú aj server­y HP Moon­shot umož­ňu­jú­ce jed­no­du­ché za­is­te­nie vý­ko­nu a sprá­vy pre špe­ci­fic­ké clou­do­vé pra­cov­né úlo­hy, ako je de­di­ko­va­ný hos­ting ale­bo roz­siah­le webo­vé por­tá­ly. Server­y sú pos­ta­ve­né na ener­ge­tic­ky ús­por­ných pro­ce­so­roch, vy­uží­va­ných zvy­čaj­ne v mo­bil­ných te­le­fó­noch a tab­le­toch.

Plat­for­ma HA­VEn pre big da­ta

Kaž­dá pod­ni­ko­vá ak­ti­vi­ta ne­chá­va uni­kát­nu „di­gi­tál­nu sto­pu", či­že vy­ge­ne­ru­je ur­či­té množ­stvo úda­jov. Prie­mer­ne ide o 14,6 pe­ta­baj­tu roč­ne v prí­pa­de stred­ne veľ­kej fir­my. Fir­my, kto­ré viac ale­bo me­nej ús­peš­ne zá­pa­sia s ob­rov­skou zá­pla­vou úda­jov vrá­ta­ne dát zo so­ciál­nych sie­tí, ur­či­te oce­nia no­vú plat­for­mu HA­VEn, kto­rá umož­ňu­je ich spra­co­va­nie v reál­nom ča­se. Plat­for­ma HA­VEn kom­bi­nu­je pre­ve­re­né tech­no­ló­gie HP Auto­no­my, HP Ver­ti­ca, HP Ar­cSight a HP Ope­ra­tions Ma­na­ge­ment s kľú­čo­vý­mi prie­my­sel­ný­mi ini­cia­tí­va­mi ty­pu Ha­doop.

So­fis­ti­ko­va­né rie­še­nie HP skra­cu­je ana­lý­zu ta­kých­to ob­rov­ských kvánt úda­jov z me­sia­cov na mi­nú­ty. Plat­for­mu HA­VEn si mô­žu fir­my vy­skú­šať v praxi pros­tred­níc­tvom voľ­ne vy­uži­teľ­nej služ­by HP Ver­ti­ca Com­mu­ni­ty Edi­tion (hp.com/go/HA­VEn), li­mi­to­va­nej ob­je­mom dát 1 TB.

Pr­vé in­teg­ro­va­né rie­še­nie na ana­lý­zy veľ­kých dá­to­vých ob­je­mov pos­ta­ve­né na plat­for­me HA­VEn je HP Ope­ra­tions Ana­ly­tics. Pos­ky­tu­je preh­ľad o všet­kých as­pek­toch pre­vádz­ky IT infra­štruk­tú­ry, vďa­ka čo­mu mô­žu or­ga­ni­zá­cie pruž­ne up­ra­vo­vať a pos­ky­to­vať služ­by na naj­vyš­šej úrov­ni kva­li­ty.

„Pr­vý" server od HP pre SMB

Pod­ľa vý­sled­kov pries­ku­mov ve­ľa ma­lých a stred­ných pod­ni­kov vrá­ta­ne ús­peš­ných star­tu­pov bu­de v blíz­kej bu­dúc­nos­ti ku­po­vať svoj pr­vý server. V naj­bliž­ších pia­tich ro­koch to bu­de viac než 5 mi­lió­nov fi­riem. Ma­loob­chod­né pre­daj­ne, le­kár­ska či práv­nic­ká prax a realit­né kan­ce­lá­rie pot­re­bu­jú jed­no­du­ché, šká­lo­va­teľ­né a nák­la­do­vo efek­tív­ne rie­še­nie na pod­po­ru ich pod­ni­ka­nia. Na HP Dis­co­ver bol pred­sta­ve­ný no­vý server HP Pro­Liant Mic­ro­Server Ge­ne­ra­tion 8 (Gen8), sme­ro­va­ný do SMB. Má prív­las­tok „pr­vý server", čo zna­me­ná, že je­ho na­sa­de­nie, sprá­va, pre­vádz­ka a údr­žba sú ta­ké jed­no­du­ché, že umož­nia rých­lo do­siah­nuť po­ža­do­va­né vý­sled­ky Mic­ro­Server po­nú­ka cen­tra­li­zo­va­ný, ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek dos­tup­ný prís­tup k dá­tam a ap­li­ká­ciám za­mes­tnan­ca na zvý­še­nie pro­duk­ti­vi­ty a spo­lup­rá­ce pros­tred­níc­tvom zdie­ľa­nia úda­jov. Je to ma­lé, ús­por­né a ti­ché za­ria­de­nie, kto­ré sa dá umies­tniť na pra­cov­nom sto­le. Po­mo­cou vý­men­ných kry­tov si do­kon­ca mô­že­te pris­pô­so­biť je­ho far­bu za­ria­de­niu v kan­ce­lá­rii. Je to rie­še­nie pre ma­lé fir­my do 10 za­mes­tnan­cov a s naj­niž­šou vý­ba­vou sto­jí 450 USD. Väč­šie fir­my bu­dú na­sa­dzo­vať server ML310e Gen8 v2 či DL320e Gen8 v2.

hp2.jpg

Obr. 2 Vice­pre­zi­dent HP Da­ve Do­na­tel­li pred­sta­vil no­vý server HP Pro­Liant Mic­ro­Server Ge­ne­ra­tion 8, ur­če­ný pre SMB

No­vin­ky v ob­las­ti sto­ra­geu

Na kon­fe­ren­cii bo­lo ozná­me­né roz­ší­re­nie por­tfó­lia kon­ver­go­va­ných dá­to­vých úlo­žísk o sys­tém all-SSD HP 3PAR Sto­re­Serv 7450, kto­rý je vďa­ka extrém­ne rých­lym po­lo­vo­di­čo­vým dis­kom op­ti­ma­li­zo­va­ný pre dá­ta vy­ža­du­jú­ce ope­ra­tív­ny prís­tup. Umož­ňu­je do­siah­nuť viac ako 550 000 IOPs (vstup­no-vý­stup­ných ope­rá­cií za se­kun­du) a reak­cie krat­šie ako 0,7 mi­li­se­kun­dy. Špe­ciál­ne cia­cho­va­cie al­go­rit­my dy­na­mic­ky up­ra­vu­jú gra­nu­la­ri­tu čí­ta­nia a zá­pi­su, zni­žu­jú la­ten­ciu a urý­chľu­jú tran­sak­cie. Na za­is­te­nie rých­lej náv­rat­nos­ti in­ves­tí­cií vy­uží­va dá­to­vé úlo­žis­ko HP 3PAR Sto­re­Serv 7450 Sto­ra­ge har­dvé­ro­vo ak­ce­le­ro­va­nú kom­pre­siu dát, kto­rá zni­žu­je ná­ro­ky na ka­pa­ci­tu až o 50 % bez to­ho, aby ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňo­va­la vý­kon.

Na upú­ta­nie po­zor­nos­ti audi­tó­ria vice­pre­zi­dent Da­vid Scott str­hnu­tím opo­ny sláv­nos­tne od­ha­lil aj sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né dá­to­vé cen­trum úlo­žis­ka HP Sto­reOn­ce Vir­tual Sto­ra­ge Ap­plian­ce (VSA). Na sto­ja­ne však bol len pries­vit­ný kvá­der z plexisk­la, kto­rý mal ná­zor­ne sym­bo­li­zo­vať, že pre to­to rie­še­nie nie je pot­reb­ný žiad­ny no­vý har­dvér. Na­sa­dzu­je sa for­mou vir­tuál­nych sys­té­mov na exis­tu­jú­ce štan­dar­dné prie­my­sel­né server­y. Jed­na z kľú­čo­vých vlas­tnos­tí sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­ných sto­ra­geov je po­ly­morf­izmus v rám­ci jed­nej ar­chi­tek­tú­ry.

HP pred­sta­vi­lo aj no­vú 16 Gb SAN infra­štruk­tú­ru HP Sto­re­Fab­ric, kto­rá pod­stat­ne zvy­šu­je vý­kon sys­té­mov za­lo­že­ných na pa­mä­ťo­vých či­poch flash vďa­ka od­strá­ne­niu tzv. úz­kych miest s níz­kou dá­to­vou prie­pus­tnos­ťou.

Na kon­fe­ren­cii bo­lo pred­sta­ve­né no­vé pás­ko­vé rie­še­nie sto­ra­geu HP Sto­reE­ver MSL6480 Ta­pe Lib­ra­ry, kto­ré do­ka­zu­je, že pás­ky sú vďa­ka mno­hým vý­hod­ným vlas­tnos­tiam stá­le ak­tuál­nym rie­še­ním na ar­chi­vá­ciu úda­jov, pri kto­rých sa pred­pok­la­dá me­nej frek­ven­to­va­ný prís­tup. Zá­klad­ný mo­dul mož­no jed­no­du­cho roz­ši­ro­vať, a tak umož­ňu­je do­sa­ho­vať špič­ko­vý vý­kon, šká­lo­va­teľ­nosť a hus­to­tu úlož­nej ka­pa­ci­ty - až 60,4 TB/h a 3,5 PB - v rám­ci je­di­nej kniž­ni­ce.

Klien­tske za­ria­de­nia a tla­čiar­ne

Na stra­té­giu v ob­las­ti clou­du a server­ov lo­gic­ky nad­vä­zu­jú aj klien­tske za­ria­de­nia. Stra­té­giu di­ví­zie PPS, kto­rá za­stre­šu­je aj tla­čiar­ne, pos­ta­vil jej vice­pre­zi­dent Todd Brad­ley na troch kľú­čo­vých pi­lie­roch - clou­do­vých rie­še­niach, mo­bi­li­te a no­vej vl­ne za­ria­de­ní umož­ňu­jú­cich efek­tív­nej­šiu prá­cu. Vy­svet­lil, že vní­ma­jú si­tuáciu v tej­to ob­las­ti v šir­ších sú­vis­los­tiach a chcú vy­užiť ukon­če­nie pod­po­ry po­pu­lár­ne­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows XP. Hes­lo „Good­bye XP, Hello HP" naz­na­ču­je, že no­vé pro­duk­ty HP, či už ide o tab­le­ty, kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia, no­te­boo­ky s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, za­ria­de­nia ty­pu all-in-one, ale­bo pra­cov­né sta­ni­ce, ma­jú mo­ti­vo­vať pou­ží­va­te­ľov na pre­chod na no­vý ope­rač­ný sys­tém.

hp1.jpg

Obr. 3 Ob­chod­ní­kov po­te­ší tab­let HP Eli­te­Pad 900 s vý­dr­žou na ba­té­rie až 20 ho­dín, kto­rý pop­ri štan­dar­dnej vý­ba­ve ob­sa­hu­je aj čí­tač­ku čia­ro­vých kó­dov; puz­dro Re­tail Jac­ket umož­ňu­je dr­ža­nie v jed­nej ru­ke

Služ­by HP eP­rint a HP Flow rea­gu­jú na po­žia­dav­ku tla­če z mo­bil­ných za­ria­de­ní, pri­čom zá­kaz­ník sa mô­že na­chá­dzať kde­koľ­vek. Služ­ba po­núk­ne zá­kaz­ní­ko­vi po­lo­hu naj­bliž­šej tla­čiar­ne, na kto­rej si bu­de môcť do­ku­ment po za­da­ní bez­peč­nos­tné­ho kó­du vy­tla­čiť.

Sme­ro­va­nie HP

Zá­kaz­ní­ci, par­tne­ri a pros­tred­níc­tvom ana­ly­ti­kov prav­de­po­dob­ne aj in­ves­to­ri na kon­fe­ren­cii na­do­bud­li do­jem, že HP po nie­koľ­kých „za­vá­ha­niach" v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti sa ube­rá správ­nym sme­rom a sna­ží sa rea­go­vať na ak­tuál­ne tren­dy v biz­ni­se aj IT. Po­nu­ku pro­duk­tov a slu­žieb pris­pô­so­bu­je po­žia­dav­kám zá­kaz­ní­kov, pri­čom rea­gu­je aj na pot­re­by seg­men­tu ma­lých a stred­ných fi­riem. Svo­ji­mi so­fis­ti­ko­va­ný­mi služ­ba­mi sa sna­ží uľah­čiť fir­mám a or­ga­ni­zá­ciám mig­rá­ciu do clou­du.

Las Ve­gas

Všet­ky nák­la­dy spo­je­né s ces­tou hra­di­la spo­loč­nosť HP.

Zdroj: PCR 8-9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter