Reportáž Microsoft TechEd 2013

V znamení cloudu a Windows 8.1

Mic­ro­soft už tra­dič­ne kon­com jú­na us­po­ria­dal pre európ­sku ko­mu­ni­tu vý­vo­já­rov a IT špe­cia­lis­tov kon­fe­ren­ciu Te­chEd 2013, ten­to­raz v sl­neč­nom Mad­ri­de. Pa­ra­lel­ne sa v San Fran­cis­cu ko­na­la vý­vo­jár­ska kon­fe­ren­cia Build 2013, kde bol ve­rej­ne pred­sta­ve­ný Win­dows 8.1.

Pr­vý deň kon­fe­ren­cie ot­vo­ril hlav­nou pred­náš­kou vice­pre­zi­dent Brad An­der­son. Zdô­raz­nil, že Mic­ro­soft sa pro­fi­lu­je ako ino­va­tív­na spo­loč­nosť za­me­ra­ná na služ­by a za­ria­de­nia, kto­ré svo­jim pou­ží­va­te­ľom umož­nia byť pro­duk­tív­nej­ší­mi. Cie­ľom je do­siah­nu­tie tzv. peop­le cen­tric IT, pri­ná­ša­jú­cej pou­ží­va­te­ľom to, čo po­ža­du­jú, te­da per­so­na­li­zo­va­né zá­žit­ky od­kiaľ­koľ­vek, z aké­ho­koľ­vek za­ria­de­nia a pri maximál­nom mož­nom za­bez­pe­če­ní.

teched00.jpg  

Obr. 1  Vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu Brad An­der­son zdô­raz­nil vý­znam orien­tá­cie na peop­le cen­tric IT

Na kon­fe­ren­cii bo­la oh­lá­se­ná dos­tup­nosť pro­duk­tov Win­dows Server 2012 R2, Sys­tem Cen­ter Con­fi­gu­ra­tion Ma­na­ger 2012 R2 a Win­dows In­tu­ne. Reak­ciou Mic­ro­sof­tu na fe­no­mén big da­ta je no­vá ver­zia da­ta­bá­zo­vej plat­for­my SQL Server 2014, kto­rá v maximál­nej mie­re vy­uží­va rých­le pa­mä­te. Umož­ní jed­no­du­chý a bez­peč­ný prís­tup k úda­jom a pos­kyt­ne vý­kon­né nás­tro­je na ana­lý­zu štruk­tú­ro­va­ných aj neš­truk­tú­ro­va­ných úda­jov. Vi­sual Stu­dio 2013 bo­lo na európ­skom po­du­ja­tí oh­lá­se­né až na dru­hej hlav­nej pred­náš­ke, pre­to­že všet­ky no­vin­ky toh­to pro­duk­tu sa tý­ka­jú vý­vo­ja ap­li­ká­cií pre Win­dows 8.1.

Azú­ro­vý cloud ako in­teg­rač­ný fak­tor

Jed­na z kľú­čo­vých úloh plat­for­my Win­dows Azu­re je in­teg­rá­cia pro­duk­tov a slu­žieb nie­len od Mic­ro­sof­tu. Na Te­chE­de bo­lo oh­lá­se­né par­tner­stvo s Orac­lom, čo v praxi zna­me­ná, že sof­tvér tej­to spo­loč­nos­ti bu­de pod­po­ro­va­ný na plat­for­mách Win­dows Server, Hy­per-V a Win­dows Azu­re vrá­ta­ne dos­tup­nos­ti po­pu­lár­nych kon­fi­gu­rá­cií sof­tvé­ru Orac­le vo Win­dows Azu­re ima­ge galle­ry a pod­po­ry Ja­vy.

Mic­ro­soft sta­via dá­to­vé cen­trá po ce­lom sve­te a in­ves­tu­je mi­liar­dy do­lá­rov roč­ne na bu­do­va­nie svo­jej „azú­ro­vej" clou­do­vej plat­for­my, kto­rú v sú­čas­nos­ti vy­uží­va viac ako mi­liar­da zá­kaz­ní­kov a viac ako 20 mi­lió­nov fi­riem. Roč­ne sa do dá­to­vých cen­tier na­sa­dzu­jú stov­ky ti­síc server­ov.

Syn­er­giu lo­kál­nych server­ov a clou­du umož­ňu­je aj spo­loč­ná sprá­va iden­tít. Win­dows Azu­re Ac­ti­ve Di­rec­to­ry nad­vä­zu­je na tra­dí­ciu server­ov­éh­o Ac­ti­ve Di­rec­to­ry ako auto­ri­ta­tív­ne­ho zdro­ja iden­tít vnút­ri pod­ni­ku. O ná­roč­nos­ti po­žia­da­viek na tú­to tech­no­ló­giu sved­čí fakt, že v sú­čas­nos­ti rea­gu­je na pol mi­lió­na po­žia­da­viek za mi­nú­tu.

Naj­dy­na­mic­kej­šie sa v sú­čas­nos­ti vy­ví­ja IaaS, te­da pos­ky­to­va­nie vir­tuál­nych po­čí­ta­čov. Po­pu­lár­ny clou­do­vý „gu­ru" Mark Rus­si­no­vich de­monštro­val sce­nár ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­cej tri vir­tuál­ne stro­je, pri­čom na jed­nom beží SQL Server a na dvoch server­och IIS. Obid­va sú pri­po­je­né k ra­di­ču do­mé­ny Ac­ti­ve Di­rec­to­ry v clou­de. Na vzá­jom­né pre­po­je­nie bo­la pou­ži­tá vir­tuál­na sieť. Zdô­raz­nil zme­nu úč­to­va­nia, kto­ré umož­ní flexibil­nej­šie vy­uží­va­nie vir­tuál­nych stro­jov. Účtu­je sa len za čas, po kto­rý vir­tuál­ne stro­je bež­ia, a to mi­nú­to­vou ta­ri­fi­ká­ciou na roz­diel od pred­chá­dza­jú­ce­ho spop­lat­ne­nia za vy­tvo­re­ný vir­tuál­ny stroj ho­di­no­vou ta­ri­fi­ká­ciou. Rus­si­no­vich pre­zen­to­val nap­rík­lad strik­tné opat­re­nia na za­is­te­nie fy­zic­kej bez­peč­nos­ti dá­to­vých cen­tier. Ako perlič­ku na upú­ta­nie po­zor­nos­ti audi­tó­ria uvie­dol, že sa kon­tro­lu­je aj hmot­nosť náv­štev­ní­kov dá­to­vé­ho cen­tra a pri od­cho­de ju nes­mú mať vy­ššiu ako pri vstu­pe.

Pred­pla­ti­te­lia MSDN zís­ka­jú v zá­vis­los­ti od stup­ňa pred­plat­né­ho me­sač­né kre­di­ty od 50 do 150 USD na vy­uži­tie pros­tried­kov Win­dows Azu­re na vir­tuál­ne po­čí­ta­če, da­ta­bá­zy či webo­vé strán­ky. Na tes­to­va­nie vy­ví­ja­ných ap­li­ká­cií je to viac než dosť. Na ilus­trá­ciu do­dá­va­me, že spo­mí­na­ná kon­fi­gu­rá­cia troch vir­tuál­nych stro­jov mô­že za 50-do­lá­ro­vý kre­dit bež­ať 12 ho­dín den­ne po ce­lý me­siac. Na­vy­še všet­ci pred­pla­ti­te­lia MSDN, kto­rí si ak­ti­vu­jú Azu­re a vy­uži­jú ľu­bo­voľ­ný zdroj, nap­rík­lad vir­tuál­ny po­čí­tač, čo i len na pár mi­nút, sú za­ra­de­ní do žre­bo­va­nia o auto­mo­bil As­ton Mar­tin.

teched05.jpg  

Obr. 2  Be­ne­fi­ty pre pred­pla­ti­te­ľov MSDN

Win­dows 8.1

Dru­há hlav­ná pred­náš­ka, kto­rá sa vzhľa­dom na ča­so­vý po­sun ko­na­la na dru­hý deň po uve­de­ní Win­dows 8.1, bo­la pri­már­ne za­me­ra­ná na tú­to ho­rú­cu no­vin­ku. Vice­pre­zi­dent Jon De­Vaan za­čal svo­je vy­stú­pe­nie roz­ho­vo­rom s dvo­ma zá­stup­ca­mi zá­kaz­ní­kov, kto­rí ne­dáv­no preš­li na Win­dows 8.

Audi­tó­rium po­čas pred­náš­ky v du­chu aj šep­tom po­le­mi­zo­va­lo nad tým, na­čo je na pó­diu veľ­ké ak­vá­rium. Že by ryb­ky Be­ta sym­bo­li­zo­va­li prá­ve pred­sta­vo­va­nú pre­view ver­ziu Win­dows 8.1? Účel ak­vá­ria sa stal jas­ným v oka­mi­hu, keď doň De­Vaan vho­dil za­pnu­tý tab­let Sur­fa­ce, aby tak de­monštro­val fa­tál­nu ne­ho­du klien­tske­ho za­ria­de­nia. Keď­že mal všet­ky úda­je v clou­de, ok­rem fy­zic­ké­ho zni­če­nia za­ria­de­nia ne­mal ni­ja­kú ďal­šiu uj­mu, nep­ri­šiel o žiad­ny do­ku­ment ani agen­du. Po prih­lá­se­ní sa k svoj­mu kon­tu z náh­rad­né­ho za­ria­de­nia mo­hol prak­tic­ky okam­ži­te pok­ra­čo­vať v prá­ci. Pre za­ují­ma­vosť, tab­let v ak­vá­riu pres­tal fun­go­vať prib­liž­ne po troch se­kun­dách.

teched19.jpg  

Obr. 3  Ani ta­ká­to fa­tál­na ne­ho­da tab­le­tu ne­bu­de pri vy­uží­va­ní clou­du zna­me­nať stra­tu roz­pra­co­va­ných do­ku­men­tov

Jad­rom dru­hej hlav­nej pred­náš­ky bo­lo pred­sta­ve­nie no­vi­niek vo Win­dows 8.1. Ne­bo­la to „rep­rí­za" pred­náš­ky z Buil­du, pre­to­že Jon De­Vaan sa vzhľa­dom na za­me­ra­nie kon­fe­ren­cie viac sús­tre­dil na zlep­še­nia Win­dows 8.1 sme­ro­va­né k pod­ni­ko­vým pou­ží­va­te­ľom. Tie sa tý­ka­jú hlav­ne bez­peč­nos­ti prís­tu­pu k fi­rem­ným úda­jom a ap­li­ká­ciám pri na­sa­de­ní v rám­ci BYOD.

Poz­nám­ka auto­ra: No­vé vlas­tnos­ti Win­dows 8.1 sme pod­rob­ne opí­sa­li v pria­mych vstu­poch z Te­chE­du na it­news.sk a v re­cen­zii v augus­to­vom čís­le ses­ter­ské­ho ma­ga­zí­nu PC RE­VUE.

Ok­rem množ­stva pa­ra­lel­ných pred­ná­šok bo­li účas­tní­kom k dis­po­zí­cii aj tzv. Hands-on La­by, kde si moh­li prak­tic­ky vy­skú­šať na­sa­de­nie a vy­uží­va­nie vy­bra­ných pro­duk­tov, a to buď sa­mi, ale­bo pod ve­de­ním lek­to­ra. Na sprie­vod­nej vý­sta­ve Te­chExpo pre­zen­to­va­li svo­je rie­še­nia par­tner­ské fir­my.

teched14.jpg  

Obr. 4  Vice­pre­zi­dent Mic­ro­sof­tu Jon De­Vaan pred­sta­vil ši­ro­kú pa­le­tu klient­skych za­ria­de­ní pre Win­dows 8

S veľ­kým zá­uj­mom sa stret­la aj veľ­ká kon­fe­ren­čná zľa­va na tab­le­ty Sur­fa­ce (79,99 € Sur­fa­ce RT a 349,99 € Sur­fa­ce Pro), no tu sa, žiaľ, uká­za­lo roz­de­le­nie Euró­py na „pod­po­ro­va­nú" a „ne­pod­po­ro­va­nú" časť. Účas­tní­ci z bý­va­lej vý­chod­nej Euró­py si bu­dú môcť zľa­vu up­lat­niť, až keď sa Sur­fa­ce za­čne pre­dá­vať aj na tých­to tr­hoch (mož­no na je­seň, ak vô­bec).

Mad­rid

Všet­ky nák­la­dy spo­je­né s ces­tou hra­di­la spo­loč­nosť Mic­ro­soft..

Zdroj: PCR 8-9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter