ROZHOVOR: Vladimír Varzaly, Lenovo

Naším cieľom je neustály vývoj

Vladimir_varzaly_final.jpg Vďa­ka čo­mu sa po­da­ri­lo znač­ke Le­no­vo stať sa v dru­hom štvrťro­ku 2013 sve­to­vou jed­not­kou me­dzi do­dá­va­teľ­mi po­čí­ta­čov? Aké sú va­še vý­ho­dy op­ro­ti kon­ku­ren­cii?

Vla­di­mír Var­za­ly: Ok­rem náš­ho pr­ven­stva na glo­bál­nom tr­hu sme hr­dí aj na to, že ras­tie­me už 17. kvar­tál po se­be, čo je v IT od­vet­ví, kto­ré má me­dzi­roč­ný pok­les 11,4 %, neu­ve­ri­teľ­ný vý­sle­dok. Na jed­nej stra­ne za to vďa­čí­me na­šim zá­kaz­ní­kom a ich dô­ve­re, na dru­hej stra­ne náš­mu glo­bál­ne­mu tí­mu, ino­va­tív­nym pro­duk­tom a ús­peš­nej stra­té­gii Pro­tect & At­tack. Tá je pos­ta­ve­ná na ochra­ne a po­sil­ňo­va­ní ob­las­tí, v kto­rých sme sil­ní, a ráz­nom pre­ni­ka­ní do no­vých ob­las­tí. Na­ša si­la je pos­ta­ve­ná na rých­lej reak­cii na pot­re­by tr­hu a ino­vá­ciách, kto­ré nám pri­ná­ša­jú ve­dú­ce pos­ta­ve­nie v PC+ ére. Dô­ka­zom je ús­pech na­šich kon­ver­ti­bil­ných a do­ty­ko­vých za­ria­de­ní v po­do­be via­cre­ži­mo­vých ultra­boo­kov, tab­le­tov a smar­tfó­nov.

Ako sa chce­te pre­sa­diť v ob­las­ti server­ov x86, kto­rú za­tiaľ ov­lá­da­jú ta­kí hrá­či ako Hewlett-Pac­kard, Dell ale­bo IBM?

Vla­di­mír Var­za­ly: Le­no­vo ne­dáv­no vstú­pi­lo do joint ven­tu­re so spo­loč­nos­ťou EMC2, čo po­sil­ňu­je na­šu po­zí­ciu v ob­las­ti dá­to­vých úlo­žísk a server­ov. To­to par­tner­stvo je stra­te­gic­kým spo­je­ním, kto­ré roz­ví­ja sil­né strán­ky oboch spo­loč­nos­tí. Spo­lu s EMC2 sme vy­tvo­ri­li tech­no­lo­gic­ký prog­ram roz­vo­ja v ob­las­ti server­ov, kto­rý urých­li ich roz­voj a roz­ší­ri mož­nos­ti na­šej spo­loč­nos­ti v seg­men­te server­ov x86. Tie­to server­y prí­du na trh pod na­šou znač­kou a pos­tup­ne sa sta­nú sú­čas­ťou vy­bra­ných dá­to­vých úlo­žísk EMC2.

Aký je per­cen­tuál­ny po­diel jed­not­li­vých ty­pov zá­kaz­ní­kov (con­su­mers, SMB/SME, lar­ge en­terpri­ses) na cel­ko­vom ob­ra­te spo­loč­nos­ti?

Vla­di­mír Var­za­ly: V rám­ci slo­ven­ské­ho tr­hu je po­diel na­šich zá­kaz­ní­kov veľ­mi vy­rov­na­ný. Kaž­dá zo sku­pín - spot­re­bi­te­lia, biz­nis zá­kaz­ní­ci a veľ­ké pod­ni­ky - pok­rý­va prib­liž­ne tre­ti­nu ob­ra­tu na­šej spo­loč­nos­ti.

Ako sa chce­te pre­sa­diť na tr­hu tab­le­tov a smar­tfó­nov op­ro­ti kon­ku­ren­tom ako Sam­sung či App­le?

Vla­di­mír Var­za­ly: Roz­voj seg­men­tov tab­le­tov a smar­tfó­nov je kľú­čo­vou sú­čas­ťou na­šej PC+ stra­té­gie. Na­šou kon­ku­ren­čnou vý­ho­dou sú ino­vá­cie, vďa­ka kto­rým sme schop­ní vy­tvá­rať no­vé pro­duk­to­vé ka­te­gó­rie a ob­ja­vo­vať no­vé tr­hy. Vý­ni­moč­ná flexibi­li­ta na­šich pro­duk­tov me­ní bu­dúc­nosť a spô­sob, ako ľu­dia pou­ží­va­jú po­čí­ta­če. Tie sa vďa­ka mož­nos­ti otá­ča­nia, krú­te­nia a od­de­ľo­va­nia v mo­men­te me­nia z PC na tab­le­ty a nao­pak. V ob­las­ti tab­le­tov bu­de­me pok­ra­čo­vať s roz­ši­ro­va­ním náš­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia a pri­da­nou hod­no­tou pre zá­kaz­ní­ka bu­de op­ti­mál­na kom­bi­ná­cia vlas­tnos­tí a ce­ny pro­duk­tov tak pre spot­re­bi­te­ľov, ako aj pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. Úspech smar­tfó­nov sme pos­ta­vi­li na ich ši­ro­kom por­tfó­liu - po­nú­ka­me 19 rôz­nych mo­de­lov, pri­čom kaž­dý je ur­če­ný pre iný tr­ho­vý seg­ment. Má­me za se­bou vý­bor­ný štart v Čí­ne, kde sme si upev­ni­li dru­hú po­zí­ciu na tr­hu, ďal­ší krok bu­de expan­zia na tr­hy s veľ­kým ras­to­vým po­ten­ciá­lom.

Ke­dy sa pod­ľa vás vo väč­šej mie­re pre­sa­dí kon­cept kon­ver­ti­bil­ných ultra­boo­kov?

Vla­di­mír Var­za­ly: Mys­lím si, že ich naj­väč­ší roz­mach je otáz­kou ce­no­vej dos­tup­nos­ti. Ich neu­ve­ri­teľ­ná mo­bi­li­ta, kto­rá pok­rý­va vlas­tnos­ti ako ľah­kosť, ten­kosť, vý­drž ba­té­rie či via­cre­ži­mo­vosť, je od­po­veď na kom­plexné pot­re­by zá­kaz­ní­ka PC+ éry. Aj vďa­ka to­mu, že na­ša spo­loč­nosť sa za­ča­la ako pr­vá ve­no­vať kon­ver­ti­bil­ným za­ria­de­niam, mô­že­me dnes zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť bes­tselle­ry ako Thin­kPad He­lix, Idea­Pad Yoga či Thin­kPad Twist, kto­ré po­sú­va­jú prá­cu s ultra­book­mi na no­vú úro­veň. Zá­ro­veň sa tie­to za­ria­de­nia stá­va­jú ce­no­vo dos­tup­nej­ší­mi, čo nám umož­ní os­lo­vo­vať aj zá­kaz­ní­kov sen­zi­tív­nych na ce­nu.

Ako plá­nu­je­te vy­užiť oča­ká­va­ný ko­niec pod­po­ry WinXP zo stra­ny Mic­ro­sof­tu na mig­rá­ciu zá­kaz­ní­kov na mo­der­nej­šie tech­no­ló­gie?

Vla­di­mír Var­za­ly: Tá­to otáz­ka sa tý­ka skôr fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov. V seg­men­te do­má­cich pou­ží­va­te­ľov sa za­me­ria­va­me na Win­dows 8, kto­rý je in­tui­tív­ny a vy­so­ko so­fis­ti­ko­va­ný ope­rač­ný sys­tém, pris­pô­so­be­ný pre mul­ti­do­ty­ko­vé za­ria­de­nia. Rep­re­zen­tu­je naj­väč­šiu evo­lú­ciu na po­li ope­rač­ných sys­té­mov v 28- roč­nej his­tó­rii Mic­ro­soft Win­dows a ve­rí­me, že jed­noz­nač­ne po­mô­že od­vet­viu urý­chliť po­sun sme­rom k do­ty­ko­vým via­cre­ži­mo­vým za­ria­de­niam. Pre ten­to ope­rač­ný sys­tém vy­tvá­ra­me no­vé pro­duk­to­vé ka­te­gó­rie, kto­ré maxima­li­zu­jú kom­fort zá­kaz­ní­kov pri ich pou­ží­va­ní. Pa­tria sem všet­ky na­še kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia, z no­vých tab­le­tov spo­me­niem nap­rík­lad ro­din­ný sto­lo­vý PC Ho­ri­zon. V seg­men­te fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov je stá­le pre­fe­ro­va­ný OS Win­dows 7, čo­mu zod­po­ve­dá aj na­še por­tfó­lio Think. Až 90 per­cent mo­de­lov pri­chá­dza s pre­din­šta­lo­va­ným OS Win­dows 7 Pro s mož­nos­ťou ak­tua­li­zá­cie na Win­dows 8.

Aké per­cen­to z ob­ra­tu in­ves­tu­je Le­no­vo do R&D?

Vla­di­mír Var­za­ly: Do vý­sku­mu a vý­vo­ja in­ves­tu­je­me množ­stvo fi­nan­čných pros­tried­kov a glo­bál­ne dis­po­nu­je­me prib­liž­ne 3500 špe­cia­lis­ta­mi, kto­rí sa ve­nu­jú prá­ve tej­to ob­las­ti. Na­ším cie­ľom je neus­tá­ly vý­voj, pos­ta­ve­ný na na­šom „ino­vač­nom tro­ju­hol­ní­ku", kto­rý tvo­ria cen­trá v USA, Čí­ne a v Ja­pon­sku. Ten­to tro­ju­hol­ník nám umož­ňu­je napl­no vy­užiť sil­né strán­ky na­šich tí­mov v rôz­nych čas­tiach sve­ta tak, aby bo­li vý­skum a vý­voj syn­chro­ni­zo­va­né. Tím v USA sa ve­nu­je vý­poč­to­vej tech­ni­ke, po­cho­pe­niu skú­se­nos­tí zá­kaz­ní­kov s na­ši­mi pro­duk­tmi, po­má­ha de­fi­no­vať bu­dú­ce tech­no­ló­gie a pro­duk­ty, sta­no­vu­je prio­ri­ty roz­vo­ja tech­no­ló­gií a špe­ci­fi­ku­je fun­kcie a vlas­tnos­ti no­vých pro­duk­tov. Tím v Ja­pon­sku tvo­rí in­ži­nierske cen­trum, kto­ré sa prio­rit­ne ve­nu­je di­zaj­nu a kva­li­te na­šich pro­duk­tov. Naj­väč­ší R&D tím je v Čí­ne, kto­rý sa ve­nu­je vý­vo­ju pro­duk­tov z cel­ko­vé­ho hľa­dis­ka, vy­ví­ja na­še kľú­čo­vé pro­duk­ty a za­ria­de­nia pre spot­re­bi­te­ľov.

Zdroj: IW 8-9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter