Osobnosti IT komunity: Katarína Kováčová

Nezabúdajte na konečných používateľov

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá nas­tú­pi­la na po­zí­ciu Coun­try Ma­na­ger v on-li­ne mar­ke­tin­go­vej agen­tú­re ReachLo­cal Slo­va­kia Fran­chi­se, s.r.o., v jú­li 2012. Je zod­po­ved­ná za ria­de­nie ope­rá­cií v rám­ci ce­lej kra­ji­ny. Svo­ju ka­rié­ru za­čí­na­la v kon­zul­tan­tskej spo­loč­nos­ti Ac­cen­tu­re, kde pô­so­bi­la ako ana­ly­tič­ka ná­ku­pu.

KatarinaKovacova.jpg

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá, Coun­try Ma­na­ger,
ReachLo­cal Slo­va­kia Fran­chi­se

Nes­kôr pra­co­va­la pre spo­loč­nos­ti Goog­le a Yahoo! na po­zí­cii ma­na­žér­ky fi­nan­čných vzťa­hov s me­diál­ny­mi a rek­lam­ný­mi agen­tú­ra­mi. V ja­nuá­ri 2011 nas­tú­pi­la do fun­kcie ob­chod­nej ma­na­žér­ky v spo­loč­nos­ti Ataxo. Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá má ma­gis­ter­ský ti­tul z fi­nan­čníc­tva, in­ves­to­va­nia a ban­kov­níc­tva z Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve. Má aj di­plom z on-li­ne mar­ke­ti­gu a rek­la­my so za­me­ra­ním na PR a e-com­mer­ce z Fitzwillia­mov­ho in­šti­tú­tu v Írsku.

Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá: Po ško­le som sa roz­hod­la ve­no­vať mar­ke­tin­gu, kto­rý som pa­ra­doxne ne­vyš­tu­do­va­la. Po­čas môj­ho po­by­tu v Dub­li­ne sa vy­skyt­la príl­eži­tosť pra­co­vať pre spo­loč­nosť Goog­le. Nie­koľ­ko­ko­lo­vý po­ho­vor bol pre mňa veľ­kou vý­zvou, a ho­ci po­zí­cia na fi­nan­čnom od­de­le­ní ne­bo­la pres­ne to, čo som chce­la ro­biť, na­ko­niec ma pres­ved­či­la per­spek­tí­va bu­dú­ce­ho pro­fe­sio­nál­ne­ho up­lat­ne­nia sa v mar­ke­tin­gu. A sta­lo sa :-). Goog­le sa stal mo­jím od­ra­zo­vým mos­tí­kom na zís­ka­nie prá­ce snov. Svo­ju reali­zá­ciu som na­ko­niec naš­la v agen­tú­rach za­obe­ra­jú­cich sa inter­ne­to­vou rek­la­mou, kto­ré sú s no­vý­mi tren­dmi v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií ne­vyh­nut­ne veľ­mi úz­ko spo­je­né. Spo­loč­nosť ReachLo­cal, v kto­rej mo­men­tál­ne pô­so­bím, sa vďa­ka vý­vo­ju svo­jej pa­ten­to­va­nej tech­no­ló­gie na sprá­vu a op­ti­ma­li­zá­ciu rek­lam­ných kam­pa­ní na inter­ne­te za­ra­di­la na zoz­nam naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich tech­no­lo­gic­kých fi­riem sve­ta - De­loit­te Tech­no­lo­gy Fast 500.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá: Je to neus­tá­le sa me­nia­ce, dy­na­mic­ké pros­tre­die, kto­ré si vy­ža­du­je, aby člo­vek rých­lo nap­re­do­val. Nu­da neh­ro­zí!

V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá: V žur­na­lis­ti­ke. Pí­sať o uda­los­tiach z bež­né­ho ži­vo­ta z rôz­nych kú­tov sve­ta a spros­tred­ko­vať ľu­ďom iný poh­ľad na svet.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá: V ob­las­ti prie­ni­ku mar­ke­tin­gu a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, v kto­rej sa po­hy­bu­jem, je nie­koľ­ko jas­ných tren­dov. Pr­vý z nich je mo­bil­ný mar­ke­ting a vý­voj s ním sú­vi­sia­cich tech­no­ló­gií. Dru­hý je ďal­ší roz­voj a vy­uži­tie so­ciál­nych sie­tí, ana­lý­za a spra­co­va­nie ob­rov­ské­ho množ­stva dát, kto­ré z tých­to so­ciál­nych mé­dií mô­že­me zís­kať, a navr­ho­va­nie mož­nos­tí, na čo tie­to in­for­má­cie v pria­mej inter­ak­cii s pou­ží­va­teľ­mi vie­me vy­užiť. Za­ují­ma­jú ma aj mar­ke­tin­go­vé expe­ri­men­ty pos­ta­ve­né na vý­vo­ji no­vých nás­tro­jov, kto­ré ReachLo­cal mo­men­tál­ne tes­tu­je na ame­ric­kom tr­hu. V do­be glo­bál­ne­ho inter­ne­tu a vý­raz­né­ho od­de­le­nia sve­ta on-li­ne a off-li­ne po­va­žu­je­me za naj­väč­šiu vý­zvu lo­ka­li­zá­ciu rek­la­my tak, aby fir­my moh­li pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu os­lo­viť zá­kaz­ní­kov vo svo­jom oko­lí. S tým zá­ro­veň sú­vi­sí vý­voj tech­no­lo­gic­kej plat­for­my, kto­rá umož­ní ce­lý ná­kup­ný pro­ces vrá­ta­ne off-li­ne slu­žieb elek­tro­ni­zo­vať a reali­zo­vať on-li­ne.

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá: V dňoch, keď pot­re­bu­jem vy­biť ener­giu a prip­ra­viť sa na dô­le­ži­té stret­nu­tie, cho­dím be­hať. Nao­pak, keď pot­re­bu­jem ener­giu na­čer­pať a od­dých­nuť te­lo aj du­šu, cho­dím na jo­gu. Mo­men­tál­ne mi však väč­ši­nu voľ­né­ho ča­su za­be­rá 5-me­sač­ná fen­ka Lea.

Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Ka­ta­rí­na Ko­vá­čo­vá: Ne­za­bú­daj­te na ko­neč­ných pou­ží­va­te­ľov/spot­re­bi­te­ľov. Tí sú pri­már­nym dô­vo­dom, pre­čo pri­chá­dza­me stá­le s no­vý­mi, ino­va­tív­nej­ší­mi rie­še­nia­mi a nás­troj­mi.

Zdroj: IW 8-9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre biz­nis – od­po­rú­ča­nia pre fir­my. Preh­ľad fi­rem­ných mo­bil­ných ap­li­ká­cií v SR
Firmy a organizácie sa snažia reagovať na mobilitu, jeden z vlajkových trendov v IT podpore biznisu. Sú pod rastúcim tlakom, aby nasadzovali, prípadne aj vyvíjali mobilné aplikácie. Väčšina mobilných aplikácií sa nasadzuje do segmentu business-to-employee (B2E) a do interakcie podnikateľskej sféry so spotrebiteľmi (B2C).  čítať »
 
TCO: Nao­zaj vie­te, aká je ce­na pre­vádz­ky váš­ho IT?
Dobrá otázka, ale ťažká odpoveď. Že nie? V tom prípade patríte k tým šikovnejším. Prvý krok na ceste k lepšej efektivite vášho IT by mal spočívať v pochopení všetkých položiek, ktoré spolu tvoria celkové náklady na prevádzku IT. čítať »
 
Prog­ra­mu­je­me GPU 24
V tejto časti seriálu sa zameriame na popis algoritmu shadera „tieňov“ (shadows). Rovnako ako v ostatných prípadoch by sme aj k tomuto shaderu mohli napísať menšiu knihu. Preto bude náš popis iba heslovitý s uvedením najzákladnejších čŕt použitého algoritmu. čítať »
 
Dá­to­vý mo­del pre ap­li­ká­cie ty­pu Grid a Split
V minulej časti sme predstavili sablóny Grid App a Split App pre tvorbu aplikácií na prezentáciu údajov. čítať »
 
Do­main Na­me Sys­tem – re­verz­ný prek­lad a re­verz­ný zá­znam
V predchádzajúcej časti sme si popísali konfiguračný súbor named.conf, vysvetlili sme si, čo je to zóna, aké má sekcie, aké môže mať položky, akého typu môže byť a podobne. Zároveň sme si vytvorili vzorový zápis zóny pre primárny a sekundárny DNS server. čítať »
 
Zdie­ľa­nie zdro­jov me­dzi OS Win­dows a OS Li­nux / 13. časť
V tejto časti seriálu sa zameriame na postup zabezpečenia poštového servera Postfix pomocou autentifikácie SMTP a protokolu TLS. čítať »
 
Da­ta­bá­za SQL Server 2014
Prioritou používateľov databázových platforiem je už desiatky rokov „data-driven" rozhodovanie, no v súčasnosti do hry vstupuje nutnosť ukladania, spracúvania a analýz obrovských objemov údajov (big data). čítať »
 
Sof­tvé­ro­vé rie­še­nia na tran­spa­ren­tné šif­ro­va­nie dát
Ochrana dát nesúvisí len s organizovaným zločinom, ale aj konkurenčným zápasom, kde ostrý boj o zákazníka občas vedie k individuálnym zlyhaniam jednotlivcov a metódam, pri ktorých neoprávnený prístup k dátam môže znamenať práve tú kritickú výhodu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter