Testovali sme

4× notebook z každého rožka

Strana 1/2

Ok­rem tes­tu no­te­boo­kov s pro­ce­so­rom Haswell vám pri­ná­ša­me aj šty­ri re­cen­zie úpl­ne od­liš­ných mo­de­lov. Za­čne­me ultra­mo­bil­ným kon­ver­ti­bil­ným no­te­boo­kom HP Eli­te­Book Re­vol­ve 810, kto­rý sa vra­cia k my­šlien­ke tab­let PC.

Po­tom sa ob­zrie­me po Le­no­ve Thin­kPad Ed­ge E531, zá­stup­co­vi „pra­cu­jú­cej trie­dy" za ro­zum­né pe­nia­ze, vhod­nom do men­ších fi­riem. Po­tom tu je la­hôd­ka v po­do­be ne­roz­bit­né­ho tab­le­tu Pa­na­so­nic Toug­hpad FZ-G1 s pl­no­hod­not­ným vý­ko­nom a za­vŕši to 14-pal­co­vý uni­ver­zál od So­ny, mo­del Vaio Fit 14. Pa­ra­met­re

qr_ntb_novinky.png

HP Eli­te­Book Re­vol­ve 810

Re­vol­ve 810 je ultra­mo­bil­né za­ria­de­nie, kto­ré spl­ní pred­pok­la­dy no­te­boo­ku aj tab­le­tu. Ná­zov mož­no zna­čí re­vo­luč­né za­ria­de­nie, ale je­den otoč­ný kĺb pod dis­ple­jom je prak­tic­ky náv­rat k to­mu, čo HP vie veľ­mi dob­re ro­biť už dáv­nej­šie - k tab­let PC. Vý­bor­ná hmot­nosť, roz­me­ry, vý­ba­va ako stvo­re­ná pre pod­ni­ka­te­ľa na kaž­do­den­nú prá­cu, no mier­ne vy­ššia ce­na. Kaž­do­pád­ne sú tu ar­gu­men­ty, kto­ré ho­vo­ria jas­ne v pros­pech Eli­te­Book Re­vol­ve 810.

notebook20130411_revolve kopie.jpg

Di­zajn

Si­vo-strie­bor­no-čier­ne spra­co­va­nie ni­ja­ko neu­ra­zí a nie je ani príl­iš extra­va­gan­tné, di­zaj­né­ri v HP pres­ne ve­de­li, ako vy­be­ra­li. Hli­ní­ko­vé ša­si aj os­tat­né kom­po­nen­ty preš­li niek­to­rý­mi ar­mád­ny­mi tes­ta­mi, a tak HP po­nú­ka až 36-me­sač­nú zá­ru­ku. Eli­te­Book má byť jed­no­du­cho eli­ta. Vý­bor­né­mu konštruk­čné­mu spra­co­va­niu by sme vy­tk­li mož­no me­nej ma­sív­ny kĺb, otáz­ne je, ako sa bu­de sprá­vať po me­sia­coch pou­ží­va­nia. Veľ­ké plus však dá­va­me klá­ves­ni­ci, HP vý­bor­ne vy­uží­va pries­tor 11,6-pal­co­vé­ho no­te­boo­ku, pri­dá­va maximál­ny kom­fort zdvi­hu a pod­svie­te­nie bie­ly­mi LED di­óda­mi. Mul­ti­do­ty­ko­vý dis­plej v HD roz­lí­še­ní je chrá­ne­ný sklom Go­ril­la, tak­že žiad­ne oba­vy o škra­ban­ce.

Vý­zbroj a vý­kon

Vý­rob­ca sia­hol po pro­ce­so­re In­tel Co­re i5, kto­rý svo­jím vý­ko­nom spo­lu so 4 GB ope­rač­nej pa­mä­te RAM a dis­kom SSD s ka­pa­ci­tou 128 GB pl­ne zod­po­ve­dá po­žia­dav­kám no­vé­ho ma­ji­te­ľa ta­ké­ho­to ty­pu no­te­boo­ku. Ško­da len, že zo 128 GB je pou­ží­va­te­ľo­vi po in­šta­lá­cii všet­ké­ho od vý­rob­cu k dis­po­zí­cii ani nie 80 GB. Tes­to­va­li sme kon­fi­gu­rá­ciu s Win­dows 8, už dnes sa však pre­dá­va­jú na Slo­ven­sku mi­ni­mál­ne tri rôz­ne kon­fi­gu­rá­cie Re­vol­vu. Tá naj­vyš­šia po­nú­ka In­tel Co­re i7, 8 GB pa­mä­te RAM, full HD do­ty­ko­vý dis­plej a 256 GB na dis­ku SSD, pri­tom je drah­šia iba o 300 eur. Keď­že Re­vol­ve nie je prá­ve naj­lac­nej­ší no­te­book, od­po­rú­ča­me siah­nuť po čo naj­lep­šej kon­fi­gu­rá­cii. Ne­chý­ba mož­nosť pre­vádz­ky sys­té­mu aj na Win­dows 7. Na tú­to veľ­kosť ob­ra­zov­ky sta­čí aj HD roz­lí­še­nie, dô­le­ži­té skôr je, že dis­plej sa dá ov­lá­dať aj di­gi­ti­zé­rom. Od in­teg­ro­va­nej gra­fic­kej kar­ty ne­ča­kaj­te zá­zra­ky.

Roz­hra­nia sú sús­tre­de­né na za­dnej hra­ne, je tu Dis­play­Port, dva por­ty USB štan­dar­du 3.0 a eter­ne­to­vý port. Ne­chý­ba čí­tač­ka ka­riet mic­roSD a šach­ta na kar­tu mic­ro­SIM. Šesťčlán­ko­vá ba­té­ria by ma­la pos­kyt­núť pod­ľa vý­rob­cu 8-ho­di­no­vú vý­drž pri prá­ci na ba­té­rie, v sku­toč­nos­ti sa nám po­da­ri­lo ata­ko­vať šes­ťho­di­no­vú hra­ni­cu. Náh­rad­ná ba­té­ria do Re­vol­vu sa dá za­kú­piť za cca 120 Eur. Po­te­ši­la nás pod­po­ra NFC, ne­chý­ba, sa­moz­rej­me, bez­peč­nost­ný mo­dul TPM, vý­rob­ca však ne­mu­sel za­bud­núť na bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov. Chvá­li­me mož­nosť do­ko­va­nia cez do­ko­va­cí ko­nek­tor. HP Eli­te­Book Re­vol­ve 810 nie je naj­lac­nej­ší kon­ver­ti­bil­ný no­te­book, po­nú­ka však vý­bor­nú kva­li­tu, nad­štan­dar­dnú zá­ru­ku, sluš­ný fak­tor mo­bi­li­ty a na svo­je ur­če­nie je ako stvo­re­ný. Pod­ni­ka­te­ľo­vi na ces­tách, kto­rý pot­re­bu­je pre­zen­to­vať svo­ju prá­cu, prí­de vhod.

Hod­no­te­nie

Rôz­ne mož­nos­ti kon­fi­gu­rá­cie, 36-me­sač­ná zá­ru­ka, Go­ril­la Glass
Ce­na, chý­ba bio­me­tria


Ce­na: 1309 EUR
Za­po­ži­čal: Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia

Le­no­vo Thin­kPad Ed­ge E531

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg To­mu­to no­te­boo­ku sme sa obzvlášť po­te­ši­li. Ide to­tiž o pra­cov­ný nás­troj ur­če­ný do men­ších fi­riem, prí­pad­ne pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí nech­cú do no­te­boo­ku in­ves­to­vať ve­ľa, ale pot­re­bu­jú nás­troj, s kto­rým bu­dú nad­mie­ru spo­koj­ní. K dob­ré­mu po­me­ru ce­ny a vý­ko­nu sa pri­dá­va aj no­vý One­Link dock, no naš­li sme aj nie­koľ­ko chy­bi­čiek krá­sy. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov ne­ro­zu­mie, pre­čo Ed­ge nie je no­si­te­ľom ta­kej špič­ko­vej kva­li­ty ako pô­vod­né Thin­kPa­dy. Od­po­veď je jed­no­du­chá - tlak na ce­nu. A Le­no­vo sa sna­ží tra­fiť me­dzi kaž­do­den­né a pra­cov­né no­te­boo­ky, čo sa mu ra­dom Ed­ge aj da­rí.

lenovo-thinkpad-edge-e531-fekete-laptop kopie.jpg

Di­zajn

Gra­fi­to­vo čier­ne di­zaj­no­vé spra­co­va­nie je pre Le­no­vo ty­pic­ké, tak­že v tom­to sme­re žiad­ne prek­va­pe­nie. Rov­na­ko je tu mat­ný povrch, kto­rý sme oča­ká­va­li, či nap­rík­lad duál­ne ov­lá­da­nie my­ši. Te­raz však dve vý­hra­dy. Klá­ves­ni­cu s nie naj­lep­šou reak­ciou by sme od Le­no­va ne­ča­ka­li. A ko­ho na­pad­lo dať kon­texto­vé tla­čid­lá my­ši iba do vr­chnej čas­ti touch­pa­du? Áno, vie­me, dá sa to sof­tvé­ro­vo zme­niť, ale ak niek­to pou­ží­va touch­pad, ťaž­ko si zvyk­ne na tla­čid­lá my­ši vo vr­chnej čas­ti. Ak pou­ží­va­te trac­kpoint, na pre­doš­lú ve­tu po­koj­ne za­bud­ni­te. Ne­mô­že­me však za­bud­núť na ce­lú klá­ves­ni­cu od­ol­nú pro­ti po­lia­tiu či ko­vo­vé pán­ty, kto­ré pô­so­bia ro­bus­tne aj pri kaž­do­den­nom na­má­ha­ní. Ten­to ti­chý no­te­book po­nú­ka vo svo­jej ce­ne už aj bio­met­ric­ký sní­mač od­tlač­kov pr­stov, pre­po­je­ný na mo­dul TPM.

Vý­zbroj a vý­kon

Za­čne­me dis­ple­jom - 15,6-pal­co­vý dis­plej sa chvá­li full HD roz­lí­še­ním a chvá­li­me ho aj my. Je to roz­diel, kto­rý po­cí­ti­te kaž­dý deň. Od TN pa­ne­la ne­mož­no oča­ká­vať kva­li­tu zob­ra­zo­va­cej jed­not­ky IPS, tak­že z poh­ľa­du kva­li­ty fa­rieb skôr prie­mer, ale nie je to vý­hra­da. Vý­rob­ca zvo­lil pro­ce­sor stred­nej trie­dy In­tel Co­re i5 s tak­tom 2,6 až 3,2 GHz. Nej­de o ULV pro­ce­sor, na­priek to­mu vy­dr­žal Ed­ge E531 pra­co­vať na jed­no na­bi­tie viac ako päť ho­dín, tak­že sme spo­koj­ní. Štan­dar­dnú ope­rač­nú pa­mäť s ka­pa­ci­tou 4 GB mož­no up­gra­do­vať na max. troj­ná­sob­nú hod­no­tu. Pev­ný disk po­nú­ka pol te­ra­baj­tu úlož­né­ho pries­to­ru na otoč­ných mag­ne­tic­kých plat­niach. Skôr by sme gra­fic­kú kar­tu NVI­DIA Ge­For­ce GT740M net­ra­dič­ne vy­me­ni­li za in­teg­ro­va­nú od In­te­lu a za pár de­sia­tok eur pri­da­li disk SSD. Za­ují­ma­vé je, že Ed­ge E531 pri­chá­dza s nain­šta­lo­va­ným Win­dows 7 a Win­dows 8 má­te k dis­po­zí­cii bez dop­lat­ku v ba­le­ní na DVD. Pre fir­my ako stvo­re­né.

Ta­kis­to sme bo­li spo­koj­ní s roz­hra­nia­mi, veď po­súď­te sa­mi - VGA, HDMI, dvo­ji­ca por­tov USB štan­dar­du 3.0, ďal­ší port USB star­šie­ho štan­dar­du, ale s neus­tá­lym na­pá­ja­ním, ďa­lej kla­sic­ký eter­ne­to­vý port a čí­tač­ka pa­mä­ťo­vých ka­riet. Do­ko­va­nie je rie­še­né pros­tred­níc­tvom no­vé­ho ko­nek­to­ra One­Link Dock, kto­rý vy­uží­va po­dob­ný ká­bel, ako je ten na­pá­ja­cí. A keď­že v ča­se do­ko­va­cích rie­še­ní pos­ta­ve­ných na USB 3.0 od­ídu kla­sic­ké do­ko­va­cie ko­nek­to­ry pos­tup­ne do za­bud­nu­tia, ne­má­me pre­čo to­to rie­še­nie ha­niť. Eš­te dopl­ní­me ce­nu, One­Link Dock sto­jí do­da­toč­ných asi 140 eur a po­nú­ka ďal­šie dva USB por­ty 3.0, 2× USB 2.0, audio, HDMI a eter­ne­to­vý port. Z hľa­dis­ka kom­plexné­ho vý­ko­nu, vý­dr­že, ce­ny a kva­li­ty ne­má­me byť s Thin­kPa­dom Ed­ge E531 pre­čo nes­po­koj­ní, prá­ve nao­pak. V da­nej ce­ne kom­bi­nu­je všet­ko pot­reb­né do men­šej fir­my či pre mla­dé­ho pod­ni­ka­te­ľa.

Hod­no­te­nie

Po­mer ce­ny a vý­ko­nu, full HD roz­lí­še­nie dis­ple­ja, duál­ny ope­rač­ný sys­tém v zá­klad­nom ba­le­ní
kla­sic­ký disk HDD, touch­pad bez kla­sic­kých spod­ných kon­texto­vých tla­či­diel

Ce­na: 789 EUR
Za­po­ži­čal: Le­no­vo

Pa­na­so­nic Toug­hpad FZ-G1

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg A te­raz sa dos­tá­va­me do tak tro­cha od­liš­né­ho pros­tre­dia. Vlas­tne úpl­ne od­liš­né­ho. Touch­pad FZ-G1 od Pa­na­so­ni­cu je to­tiž je­den z pr­vých ultrao­dol­ných tab­le­tov na tr­hu, kto­rý však pos­ky­tu­je pl­no­hod­not­ný vý­kon pro­ce­so­ra In­tel Co­re i5 v kom­bi­ná­cii s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 bez ob­me­dze­ní. Je­ho hmot­nosť iba o 64 gra­mov pre­sa­hu­je hra­ni­cu 1 kg, pri­tom ním mô­že­te tries­kať o zem, utá­pať ho v ja­ze­re a on si bu­de stá­le spo­koj­ne priasť.

Video:

Su­pe­ro­dol­ný no­te­book Pa­na­so­nic Toug­hpad FZ-G1: Ide prav­de­po­dob­ne o naj­odol­nej­ší lap­top na sve­te. Po­koj­ne ho mô­že­te há­dzať o zem, po­no­re­nie do vo­dy ani ne­zaz­na­me­ná ako zvláš­tnu uda­losť a po­ra­dí si aj s dr­sným pros­tre­dím.

Ne­chý­ba mu 3G ko­nek­ti­vi­ta, a te­da mož­nosť neus­tá­le­ho pri­po­je­nia v dá­to­vej sie­ti a špe­cia­li­ta v po­do­be kon­fi­gu­ro­va­teľ­né­ho ko­nek­to­ra. Ce­lý ten­to špás však nie­čo sto­jí. A sto­jí toľ­ko, že si ho mô­žu do­vo­liť iba fir­my, kto­ré ma­jú svo­jich pra­cov­ní­kov nao­zaj v te­ré­ne.

g1_standard_front kopie.jpg

Di­zajn

Od­ol­ný tab­let do te­ré­nu po­nú­ka v pr­vom ra­de anti­ref­lex­ný 10,1-pal­co­vý dis­plej αIPS v mat­nej povr­cho­vej úp­ra­ve a naj­mä vo full HD roz­lí­še­ní. Toug­hpad, ako je­ho ná­zov na­po­ve­dá, pri­chá­dza s ma­sív­nym vzhľa­dom, je tvo­re­ný zlia­ti­na­mi hor­čí­ka a hli­ní­ka a je­ho ro­hy sú vý­raz­ne chrá­ne­né gu­mo­vý­mi čas­ťa­mi. Za­ují­ma­vý je vý­duch ven­ti­lá­to­ra na hor­nej hra­ne - mô­že sa zdať, že doň za­te­čie vo­da, ale v sku­toč­nos­ti sa mu nič nes­ta­ne. Ce­lý tab­let spĺňa stu­peň ochra­ny IP65, tak­že zne­sie nap­rík­lad aj pá­dy na tvr­dý povrch z vý­šky 120 cm. Z poh­ľa­du di­zaj­nu nás za­ujal di­gi­ti­zér pri­pev­ne­ný k te­lu tab­le­tu a pou­ží­va­te­ľom vy­me­ni­teľ­ná 4400 mAh ba­té­ria bez nut­nos­ti čo­koľ­vek skrut­ko­vať.

Vý­zbroj a vý­kon

Pa­na­so­nic osa­dil svoj špič­ko­vý tab­let do out­doo­ru pl­no­hod­not­ným pro­ce­so­rom In­tel Co­re i5-3437U, kto­rý pat­rí do ka­te­gó­rie ULV pro­ce­so­rov. Se­kun­du­jú mu 4 GB pa­mä­te RAM a vnút­ri sa na­chá­dza aj 128 GB disk SSD. Gra­fic­ká kar­ta je in­teg­ro­va­ná a všet­ko to beží na Win­dows 8. Ni­ja­ký kom­pro­mis, ni­ja­ký há­čik, ale nor­mál­ny vý­kon. A naj­mä vý­drž - Toug­hpad FZ-G1 za­úto­čil na se­dem­ho­di­no­vú hra­ni­cu vý­dr­že. Vý­rob­ca po­nú­ka na svoj pro­dukt 36-me­sač­nú zá­ru­ku. Na spod­nej hra­ne náj­de­te 24-pi­no­vý port rep­li­ká­to­ra, kto­rý si ro­zu­mie so star­ší­mi rie­še­nia­mi Toug­hboo­kov. K za­ují­ma­vos­tiam pat­rí aj port na flexibil­nú kon­fi­gu­rá­ciu, kto­rým mož­no al­ter­no­vať sé­rio­vý port, eter­net, mic­roSD ale­bo USB 2.0 (vý­ber je za pop­la­tok na vás). Štan­dar­dne má­te za kryt­kou k dis­po­zí­cii HDMI, USB 3.0 a audio­ko­nek­tor, ne­chý­ba 3G mo­dul s pod­po­rou dá­to­vých pre­no­sov do 14,4 Mbit/s. K dis­po­zí­cii je pred­ná 1,3 Mpix a aj za­dná 3 Mpix ka­me­ra.

Ne­mi­lo nás prek­va­pil ven­ti­lá­tor, kto­rý sa už aj pri men­šej zá­ťa­ži po­mer­ne hluč­ne roz­to­čí. Po­te­ši­la nás auto­ma­tic­ká re­gu­lá­cia ja­su dis­ple­ja, bez­peč­nost­ný mo­dul TPM, pro­ce­sor s pod­po­rou vPro a aj mož­nosť downgra­du na Win­dows 7. Pa­na­so­nic Toug­hpad FZ-G1 je pro­fe­sio­nál te­lom aj du­šou. Je to tab­let na tvr­dú prá­cu do te­ré­nu, kde sa ne­be­rie oh­ľad na oko­li­té pros­tre­die. Vy­dr­ží tvr­dé za­ob­chá­dzanie a je­ho hla­vou zbra­ňou je pl­no­hod­not­ný vý­kon so špič­ko­vým dis­ple­jom. Za to­to všet­ko si však mu­sí­te prip­la­tiť, a to po­riad­ne.

Hod­no­te­nie

Od­ol­né spra­co­va­nie, dis­plej αIPS, 3G mo­dul, kon­fi­gu­ro­va­teľ­ný port, vy­me­ni­teľ­ná ba­té­ria
Ce­na, hluč­nosť ven­ti­lá­to­ra

Ce­na: 2419 EUR
Za­po­ži­čal: Pa­na­so­nic


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter