Samsung ATIV 9 Lite (kódové označenie PETRA)

Dámska jazda s Petrou

Ele­gant­ný a di­zaj­no­vo prep­ra­co­va­ný no­te­book vo fa­reb­nom vy­ho­to­ve­ní Marb­le Whi­te je ako stvo­re­ný pre že­ny. Hor­ná stra­na je v bie­lej les­klej far­be, pri­čom spod­ná stra­na aj vnút­ro je v mat­ne bie­lej, pri­po­mí­na­jú­cej perle­ťo­vú. Bu­de prí­jem­ným os­vie­že­ním kaž­dej pra­cov­nej po­ra­dy.

Video:

Ultra­book Sam­sung ATIV Book 9 Li­te: Otes­to­va­li sme aj ultra­book, kto­rý je svo­jím vy­ho­to­ve­ním vhod­ný pre­dov­šet­kým pre že­ny. Poz­re­li sme na je­ho di­zajn, dopl­nky ale aj vý­kon. Rov­na­ko uvi­dí­te aj no­vé ap­li­ká­cie, kto­ré sú ur­če­né na spo­je­nie ultra­boo­ku a smar­tfó­nu na ich bez­drô­to­vú spo­lup­rá­cu.

Tech­nic­ké pa­ra­met­re:

  • Pro­ce­sor: 4-jad­ro­vý s frek­ven­ciou 1,4 GHz
  • Pa­mäť: 4 GB DDR3 1066 MHz
  • Gra­fic­ká kar­ta: AMD Ra­deon HD8250
  • Pev­ný disk: SSD, 128 GB
  • Mul­ti­mé­diá: Sound Ali­ve, ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry 2 × 1,5 W, webo­vá ka­me­ra HD 720p
  • Ko­mu­ni­ká­cia: sie­ťo­vá kar­ta 10/100/1000 Mbit/s, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Blue­tooth v4.0
  • Na­pá­ja­nie: Li-Ion ba­té­ria, 2 člán­ky 30 Wh
  • Ope­rač­ný sys­tém: Mic­ro­soft Win­dows 8, 64-bit.
  • Mož­nosť zá­ru­ky: 2 ro­ky + 2 ro­ky s roz­ší­re­ním

Žen­ský poh­ľad na ATIV Book 9 Li­te alias Pet­ra

Ide o nao­zaj ele­gant­ný, vý­kon­ný a rých­ly ultra­book. Keď som ho pou­ží­va­la, stí­hal mo­ju bež­nú pra­cov­nú rých­losť, a te­da som ne­mu­se­la na nič ča­kať. Ako správ­na že­na aj Pet­ra do­ká­že ro­biť via­ce­ro čin­nos­tí na­raz J. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je aj ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows 8, ten som ľah­ko nain­šta­lo­va­la a vy­tvo­ri­la si kon­to Sam­sung. Pri­po­ji­la som k ne­mu aj smar­tfón Sam­sung Ga­laxy S4 mi­ni a po­mo­cou ap­li­ká­cie Si­de­Sync je te­raz pí­sa­nie SMS ale­bo pre­ná­ša­nie hud­by do te­le­fó­nu hrač­kou. Mám ra­da voľ­nosť, pre­to je fajn, že sú tu všet­ky bez­drô­to­vé tech­no­ló­gie, naj­čas­tej­šie vy­uží­vam Wi-Fi. Pet­ra je štíh­la, tak­že sa mi po­hodl­ne zmes­tí do taš­ky a pri­tom ju ani veľ­mi ne­za­ťa­ží, keď­že jej hmot­nosť je len 1,44 kg. Som ra­da, že sa dá kú­piť na ten­to ultra­book aj štý­lo­vé puz­dro, kto­ré Pet­ru ochrá­ni pred ne­žia­du­ci­mi škra­ban­ca­mi. Mne sa naj­viac poz­dá­va to čer­ve­né :-) .

Xenia-21.jpg

Ce­na: 779 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter