Exkluzívne len v PC REVUE

Crash test ASUS BU400A, 2. časť

Strana 1/2

V pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní PC RE­VUE sme crash test za­ča­li, te­raz v ňom pok­ra­ču­je­me - tes­tu­je­me od­ol­nosť biz­ni­so­vé­ho ultra­boo­ku, a to nao­zaj od pod­la­hy. Pred me­sia­com sme tes­to­va­li je­ho od­ol­nosť pro­ti vib­rá­ciám a vo­de, te­raz pok­ra­ču­je­me. Ove­ru­je­me od­ol­nosť dis­ple­ja, je­ho pán­tov a ce­lé­ho vy­ho­to­ve­nia. Z tes­tu sme prip­ra­vi­li vi­deo a na vir­tuál­nom DVD náj­de­te aj pod­rob­nú fo­to­do­ku­men­tá­ciu.

Video:

V tej­to čas­ti sme pok­ra­čo­va­li tes­ta­mi, kto­ré sú za­me­ra­né na pre­ve­re­nie od­ol­nos­ti. Tes­to­va­li sme napr. od­ol­nosť dis­ple­ja pro­ti al­ko­ho­lu, ďa­lej vy­so­kým a níz­kym tep­lo­tám, ako aj od­olá­va­nie tla­ku.

qr_crashtest_asus_2cast.png

In­špi­ro­va­li sme sa tvr­de­nia­mi vý­rob­cu o tom, že pred tým, ako pri­chá­dza no­te­book na trh, reali­zu­je na ňom ty­pic­ky oko­lo 1500 tes­tov. Niek­to­ré z tes­tov opi­so­va­ných vý­rob­com sme pris­pô­so­bi­li na re­dak­čné pod­mien­ky a mož­nos­ti. Ich pr­vú časť sme reali­zo­va­li pria­mo v re­dak­cii, na dvo­re a v uli­ciach Bra­tis­la­vy, na zá­ve­reč­nú časť sme sa vy­bra­li do jaz­dec­ké­ho klu­bu, kde sme otes­to­va­li no­te­book na pád z vý­šky a je­ho od­ol­nosť pro­ti veľ­ké­mu tla­ku.

Dvojica.jpg

ASUS BU400A sme vy­sta­vi­li ná­roč­né­mu tes­to­va­niu

Naj­prv sme si prip­ra­vi­li dva ná­ra­dia na cvi­če­nie (ket­tle­bell) s hmot­nos­ťou 18 a 20 kg. Pos­tup­ne sme tie­to zá­va­žia klád­li na dis­plej - naj­prv je­den kus a po­tom aj dru­hý. Skon­tro­lo­val sme reál­ne preh­nu­tie dis­ple­ja tou­to sús­tre­de­nou zá­ťa­žou na pres­né mies­ta a nás­led­ne sme si ove­ri­li, že k žiad­ne­mu pras­knu­tiu dis­ple­ja za­tiaľ ne­doš­lo. Poz­re­li sme sa aj na pán­ty dis­ple­ja, všet­ko bo­lo v po­riad­ku.

KettleBell.jpg

Na­ša príp­ra­va na dru­hú časť crash tes­tu bo­la sta­ros­tli­vá - rek­vi­zi­ty má­me po­ru­ke, tu vi­dí­te, ako sme ove­ro­va­li od­ol­nosť dis­ple­ja pro­ti pras­knu­tiu pri za­ťa­že­ní hmot­nos­ťou 38 kg

Vzá­pä­tí sme otes­to­va­li, ako dis­plej od­olá­va ce­ruz­ke. Vy­chá­dza­li sme z to­ho, že keď nie­čo vy­svet­ľu­je­te s pou­ži­tím zob­ra­ze­nia in­for­má­cií na dis­ple­ji, mô­že vám ko­le­ga chtiac-nech­tiac pich­núť do dis­ple­ja os­trým pred­me­tom. My sme si tak ve­se­lo čar­ba­li po dis­ple­ji a nes­kôr sme sto­py po ce­ruz­ke v po­ho­de od­strá­ni­li a po škra­ban­coch na ňom ne­bo­lo ani chý­ru.

Ceruzka.jpg

Tak­to sme tes­to­va­li od­ol­nosť dis­ple­ja pro­ti poš­kria­ba­niu ce­ruz­kou

Nas­tal čas na ove­ľa tvr­dší test, ten­to­raz al­ko­ho­lom. Mož­no sa vám to už sta­lo - keď sa na niek­to­ré dis­ple­je dos­ta­ne al­ko­hol, hlav­ne do spod­nej čas­ti, vznik­nú po tom nep­rí­jem­né ma­chu­le, vi­di­teľ­né pod ur­či­tým uh­lom veľ­mi vý­raz­ne. Iné ako vý­me­na dis­ple­ja tu oby­čaj­ne ne­po­mô­že a je tro­chu otáz­ne, ako sa k to­mu pos­ta­ví servis pri uz­ná­va­ní zá­ruč­nej op­ra­vy. My sme na test pou­ži­li znač­ko­vý rum Ron Za­ca­pa a si­mu­lo­va­li sme je­ho vy­strek­nu­tie na plo­chu s dis­ple­jom a klá­ves­ni­cou. No­te­book ASUS BU400A sme nás­led­ne poutie­ra­li a ani pri kon­tro­le o nie­koľ­ko dní po tom­to in­ci­den­te sme ne­naš­li na ňom žiad­ne sto­py.

Alkohol1.jpg

A tu sme zis­ťo­va­li, ako od­olá ASUS BU400A pos­trie­ka­niu dis­ple­ja al­ko­ho­lom

AlkoholKlavesnica.jpg

Zá­ro­veň to bol aj test klá­ves­ni­ce, na kto­rú tiež do­pad­la časť al­ko­ho­lu

Nas­le­do­va­la sé­ria tes­tov pri po­by­te no­te­boo­ku v pros­tre­dí s inou tep­lo­tou, ako je bež­né. Naj­prv sme po­mo­cou ply­no­vé­ho ho­rá­ka s od­ha­do­va­nou tep­lo­tou pla­me­ňa oko­lo 200 °C zo­hrie­va­li za­dnú časť dis­ple­ja, až po­kým sa ne­dal udr­žať v ru­kách. No­te­book bol pri­tom v pl­nej pre­vádz­ke. Nás­led­ne sme ho ne­cha­li vy­chla­diť a otes­to­va­li sme si, že fun­gu­je dob­re.

Plamen.jpg

Za­hrie­va­li sme ultra­book až do tep­lo­ty, kým ho mu­sel preb­rať do rúk Jo­zef s prip­ra­ve­ný­mi ru­ka­vi­ca­mi

Po do­siah­nu­tí iz­bo­vej tep­lo­ty sme pok­ra­čo­va­li v tes­toch, ten­to­raz na od­ol­nosť pro­ti chla­du. Umies­tni­li sme ho do mraz­nič­ky s tep­lo­tou oko­lo -20 °C a tu sa chla­dil nie­koľ­ko mi­nút. Pri vy­tiah­nu­tí z mraz­nič­ky sme si ove­ri­li, že je na povr­chu nao­zaj mra­zi­vo chlad­ný. Ne­ne­chá­va­li sme ho tu pridl­ho, iš­lo hlav­ne o ove­re­nie si sta­vu, keď sa no­te­book krát­ko­do­bo dos­ta­ne do pros­tre­dia s níz­kou tep­lo­tou. ASUS BU400A aj to­mu­to tes­tu od­olal a tým sa skon­či­li na­še tes­ty vo vnú­tor­nej čas­ti re­dak­cie. Po­tom sme opus­ti­li pô­du re­dak­cie i Bra­tis­la­vy a v exte­rié­ri zreali­zo­va­li pos­led­nú časť tes­to­va­nia.

Chlad.jpg

Na chví­ľu si ASUS BU400A od­dý­chol aj v mraz­nič­ke, pri je­ho vy­be­ra­ní sme sa uis­ti­li, že ve­ko je mra­zi­vo chlad­né« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter