Ďalší vývoj tlačových technológií bude v znamení cloudu

O tla­čo­vých tech­no­ló­giách Ca­no­nu a vý­vo­ji v tej­to ob­las­ti sme sa roz­prá­va­li so Sla­vo­mí­rom Med­ve­ďom (SM), kto­rý je špe­cia­lis­tom tej­to fir­my na ob­lasť tla­če.

 

Video:

Nav­ští­vi­li sme slo­ven­ské za­stú­pe­nie spo­loč­nos­ti Ca­non a zis­ti­li sme, v čom je ús­pech tla­čo­vých tech­no­ló­gií tej­to fir­my. Poz­re­li sme sa na nie­koľ­ko pro­duk­tov a uva­žu­je­me nad tým, kam sa vý­voj po­su­nie.

qr_canon_rozhovor.png

PCR: Ak má pou­ží­va­teľ kva­lit­nú la­se­ro­vú tla­čia­reň, mož­no ju pou­žiť na tlač fo­tog­ra­fií na­mies­to at­ra­men­to­vých za­ria­de­ní?

SM: La­se­ro­vé tla­čiar­ne pou­ží­va­jú inú tech­no­ló­giu tla­če ako at­ra­men­to­vé. Roz­lí­še­nie la­se­ro­vej tla­če je pri­tom ove­ľa niž­šie (napr. 2400 dpi) ako v prí­pa­de at­ra­men­to­vej tla­če (9600 dpi), čo sa pre­ja­ví pre­dov­šet­kým pri fo­tog­ra­fiách. La­se­ro­vé tla­čiar­ne a mul­ti­fun­kcie sú pri­már­ne ur­če­né na kan­ce­lár­sku tlač. Fir­ma Ca­non však pos­ky­tu­je aj pro­duk­čné la­se­ro­vé sys­té­my, kto­ré do­sa­hu­jú vy­so­kú kva­li­tu tla­če aj v prí­pa­de fo­tog­ra­fií, ich na­do­bú­da­cia ce­na však pre­sa­hu­je de­siat­ky ti­síc eur. Naj­lac­nej­ší spô­sob, ako na kva­lit­nú tlač fo­tog­ra­fií, je te­da at­ra­men­to­vá tech­no­ló­gia. Vo fir­me Ca­non je to FI­NE s ob­je­mom kvap­ky len 1 pl, pri­čom tla­čo­vé hla­vy sa v tom­to prí­pa­de vy­rá­ba­jú fo­to­li­tog­ra­fic­kým spô­so­bom, tak ako je to v prí­pa­de pro­ce­so­rov. Do­sa­hu­je­me tak roz­lí­še­nie až 9600 × 2400 tla­čo­vých bo­dov.

PCR: Vy­so­ká kva­li­ta tla­če sa však pre­ja­ví hlav­ne pri tla­či na špe­ciál­ne fo­tog­ra­fic­ké pa­pie­re. Kto­ré z tých­to pa­pie­rov od­po­rú­ča­te? Da­jú sa vý­sled­ky po­rov­nať v tla­čou na oby­čaj­né kan­ce­lár­ske pa­pie­re?

SM: Tlač na oby­čaj­ný a špe­ciál­ny pa­pier sa, pri­ro­dze­ne, dá po­rov­nať, ale to­to po­rov­na­nie vy­chá­dza pre tlač na oby­čaj­ný pa­pier ka­tas­tro­fál­ne. V tom­to prí­pa­de do­chá­dza k roz­pí­ja­niu kva­piek at­ra­men­tu a vý­ho­dy tla­čo­vej tech­no­ló­gie Ca­non pri naj­vyš­šom roz­lí­še­ní sa ne­vyu­ži­jú napl­no. Prá­ve pre­to od­po­rú­čam tla­čiť fo­tog­ra­fie na na­še špe­ciál­ne pa­pie­re. Na kaž­do­den­nú tlač je to pa­pier GP-501, kto­rý je ce­no­vo veľ­mi vý­hod­ný a da­jú sa na ňom do­cie­liť dob­ré vý­sled­ky. Na lep­šie vý­sled­ky od­po­rú­čam napr. lesk­lý pa­pier PP-201 ale­bo po­lo­lesk­lý SG-201. A po­nú­ka­me aj pro­fe­sio­nál­ne tla­čo­vé mé­dium PP-101, s kto­rým do­siah­ne­te vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky pri tla­či fo­tog­ra­fií. Dá sa vy­brať z rôz­nych for­má­tov mé­dií pres­ne pod­ľa to­ho, čo pot­re­bu­je­te.

PCR: Aké sú dopl­nko­vé fun­kcie v tla­čiar­ňach znač­ky Ca­non?

SM: Pri at­ra­men­to­vých mo­de­loch je to napr. tlač na CD/DVD mé­diá, ďa­lej obojstran­ná tlač aj obojstran­né ske­no­va­nie, čo je vý­hod­né hlav­ne pri auto­ma­tic­kom vstup­nom po­dá­va­či. Má­me aj dva po­dá­va­če pa­pie­ra, čo umož­ňu­je mať na­raz v tla­čiar­ni oby­čaj­né aj fo­tog­ra­fic­ké pa­pie­re. V pos­led­nom ča­se pou­ží­va­te­lia veľ­mi oce­ňu­jú pri­po­je­nie Wi-Fi v mul­ti­fun­kčných za­ria­de­niach.

PCR: Aký bu­de ďal­ší vý­voj v ob­las­ti at­ra­men­to­vých za­ria­de­ní? Pôj­de sa ces­tou zvy­šo­va­nia kva­li­ty pri­dá­va­ním ďal­ších fa­rieb at­ra­men­tu do tla­čo­vé­ho sys­té­mu ale­bo je to skôr ces­ta clou­du?

SM: Mys­lím si, že kva­li­ta tla­če už do­siah­la hra­ni­cu roz­li­šo­va­nia ľud­ské­ho oka a uka­zu­je sa, že pri­dá­va­nie ďal­ších fa­rieb do tla­čo­vé­ho sys­té­mu už nie je efek­tív­ne ani eko­no­mic­ké. Hlav­ný vý­voj pre­to oča­ká­vam v ob­las­ti clou­du, pre­po­je­nia jed­not­li­vých za­ria­de­ní nav­zá­jom a mož­nos­ti tla­če svo­jich do­ku­men­tov ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek. Ta­kis­to si mož­no vy­tla­čiť rôz­ne prip­ra­ve­né šab­ló­ny a ne­pot­re­bu­je­te na to pri­po­je­ný po­čí­tač. Už te­raz má­me pre­po­je­nie s mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi a prá­ve to­to je ces­ta, kto­rú tre­ba ďa­lej roz­ši­ro­vať.

Za PC RE­VUE sa roz­prá­val On­drej Mac­ko.

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter