Testovali sme

On-line nástroje na poznámky

Mať mož­nosť poz­na­čiť si dob­rý ná­pad je na ne­zap­la­te­nie. Ako sa vra­ví, čo nie je na pa­pie­ri, ako­by ani ne­bo­lo. My­šlien­ky a dob­ré ná­pa­dy sa to­tiž stra­tia tak rých­lo, ako priš­li. V ča­se, keď má­me po­ru­ke smar­tfó­ny, tab­le­ty a ces­tu­je­me s no­te­book­mi, je on-li­ne nás­troj na vy­tvá­ra­nie poz­ná­mok prak­tic­ky bež­ný spo­loč­ník. Poz­re­li sme sa na mož­nos­ti naj­zná­mej­ších prog­ra­mov na zá­pis poz­ná­mok.

SpringSpecial.png

Pri­da­nie špe­ciál­nej té­my na vy­bra­ný typ poz­nám­ky v Sprin­gpa­de

Aby bo­li ap­li­ká­cie čo naj­lep­šie pou­ži­teľ­né v praxi, oča­ká­va­me ich dos­tup­nosť kde­koľ­vek. Na po­čí­ta­či si ich spus­tí­me vo webo­vom pre­hlia­da­či, vý­nim­kou nie je ani ap­li­ká­cia pre ope­rač­ný sys­tém. Rov­na­ko je pot­reb­né, aby on-li­ne služ­ba fun­go­va­la aj na smar­tfó­ne, naj­lep­šie pros­tred­níc­tvom vlas­tnej ap­li­ká­cie, a ma­la jed­no­du­ché ov­lá­da­nie. Ideál­ne ta­ké, kto­ré umož­ní vy­tvo­riť žia­da­nú poz­nám­ku nie­koľ­ký­mi ťuk­nu­tia­mi na dis­plej. Vý­rob­co­via tých­to webo­vých ap­li­ká­cií pri­dá­va­jú rôz­ne roz­ší­re­né fun­kcie, ako nap­rík­lad vkla­da­nie sú­bo­rov, pri­dá­va­nie hla­so­vých poz­ná­mok, vy­tvá­ra­nie rých­le­ho zoz­na­mu úloh a trie­de­nie. Vý­ba­va sa v kaž­dej ap­li­ká­cii lí­ši, poz­ri­me sa te­da na ich mož­nos­ti.

Ever­no­te

Ap­li­ká­cia Ever­no­te je vo svo­jej ob­las­ti aký­si eta­lón. Ob­ľú­bi­li si ju nie­len pou­ží­va­te­lia, ale aj vý­rob­co­via mo­bil­ných te­le­fó­nov. Ak náj­de­te v te­le­fó­ne ap­li­ká­ciu na poz­nám­ky, kto­rá ne­má lo­go Ever­no­te, je stá­le veľ­ká pravdepo­dob­nosť, že sa dá spo­jiť s úč­tom Ever­no­te. Bu­de­te tak vy­uží­vať roz­hra­nie ap­li­ká­cie od vý­rob­cu mo­bi­lu ale­bo tab­le­tu a zá­ro­veň mať pl­no­hod­not­né fun­kcie na­tív­nej on-li­ne služ­by. Roz­hra­nie je pok­ro­či­lej­šie a umož­ňu­je vy­tvá­ra­nie poz­nám­ko­vých blo­kov. Do nich po­tom umies­tňu­je­te no­vé poz­nám­ky. To­to je zá­klad­ný sys­tém trie­de­nia a je vý­hod­ný v tom, že sa od­de­lia pra­cov­né poz­nám­ky od osob­ných. V rám­ci pro­jek­tov ale­bo plá­no­va­nia do­vo­len­ky či iných uda­los­tí sa jed­not­li­vé poz­nám­ky da­jú ozna­čiť štít­ka­mi. Zim­nú do­vo­len­ku te­da nap­lá­nu­je­te v poz­nám­ko­vom blo­ku ur­če­nom na súk­rom­né úče­ly a prís­luš­né poz­nám­ky ozna­čí­te štít­kom so za­da­ným náz­vom, kto­rý bu­de tú­to ob­lasť cha­rak­te­ri­zo­vať.

Evenote.png

Ever­no­te je vhod­ný na prá­cu s veľ­kým ob­je­mom poz­ná­mok s pok­ro­či­lým trie­de­ním

Na roz­diel od Goog­le Keep tu sa všet­ky od­strá­ne­né dá­ta ucho­vá­va­jú aj na­ďa­lej v ko­ši a až po je­ho vy­sy­pa­ní sa všet­ko tr­va­le od­strá­ni. V in­for­má­ciách sa dá vy­hľa­dá­vať, a ak na ne­ja­kých poz­nám­kach pra­cu­je­te čas­tej­šie, sys­té­mom Drag & Drop si ich pre­tiah­ne­te na hlav­ný pa­nel na rých­ly prís­tup. Rov­na­ko po­da­re­ná je aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Vo webo­vom aj mo­bil­nom roz­hra­ní sa da­jú pou­ží­vať for­má­to­va­cie znač­ky, či­že pos­lú­ži zá­ro­veň ako texto­vý edi­tor. Bež­ne sa Ever­no­te pou­ží­va v spo­je­ní s tab­le­tom iPad v klá­ves­ni­co­vom do­ku a slú­ži ako náh­ra­da za kan­ce­lár­sky ba­lík. Nám sa pá­či­la aj ap­li­ká­cia pre ope­rač­ný sys­tém Mic­ro­soft Win­dows (vrá­ta­ne špe­ciál­nej ap­li­ká­cie pre Win­dows 8) a OS X. Pod­po­ro­va­né sú aj iOS, Blac­kBerry, Win­dows Pho­ne a HP WebOS.

Na­vy­še je tu eš­te špe­ciál­na sek­cia naz­va­ná Trunk, kto­rá ob­sa­hu­je ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce roz­hra­nie API Ever­no­te. Prog­ra­my mô­žu byť nav­zá­jom pre­lin­ko­va­né a koo­pe­ro­vať. Nap­rík­lad ap­li­ká­cia Skitch, kto­rá tiež po­chá­dza od vý­rob­cu Ever­no­te, sa špe­cia­li­zu­je na kres­le­nie ru­kou a pri­dá­va­nie in­for­má­cií do ob­ráz­kov. Všet­ky tak­to vy­tvo­re­né poz­nám­ky sa pre­ne­sú na cloud Ever­no­te a do vlas­tné­ho poz­nám­ko­vé­ho blo­ku. Ten­to sys­tém ot­vá­ra ši­ro­ké mož­nos­ti a ne­mož­no sa ču­do­vať, že ide o jed­not­ku me­dzi prog­ra­ma­mi na poz­nám­ky. Kom­plet­ná fun­kcio­na­li­ta je za­dar­mo, za pop­la­tok 5 eur/mes. v pré­mio­vej ver­zii zís­ka­te off-li­ne sťa­ho­va­nie poz­ná­mok tak, aby bo­li vždy ulo­že­né v te­le­fó­ne ale­bo po­čí­ta­či, aj keď nie ste pri­po­je­ní na inter­net, roz­poz­ná­va­nie OCR pri­da­ných sú­bo­rov PDF a zvý­še­nie up­loa­du na 1 GB me­sač­ne s veľ­kos­ťou poz­nám­ky 100 MB. Zá­klad­ná ver­zia má 60 MB pre­no­sov za me­siac a maximál­nu veľ­kosť poz­nám­ky je 10 MB. Veľ­mi dob­ré skú­se­nos­ti má­me s bez­plat­nou ver­ziou a na mi­nu­tie 60 MB by ste mu­se­li pre­ná­šať veľ­mi veľ­ké ob­je­my textov, ho­ci aj ten­to li­mit sa dá pri ob­ráz­koch do­siah­nuť.

Link: www.ever­no­te.com
Ce­na: v zá­klad­nej ver­zii za­dar­mo

Goog­le Keep

Tú­to ap­li­ká­ciu na poz­nám­ky sme si ob­ľú­bi­li naj­mä pre jej jed­no­du­chosť a po­zi­tív­nu skú­se­nosť z pou­ží­va­nia. Goog­le ju in­teg­ro­val do lo­ka­li­ty Goog­le Dri­ve a je za­me­ra­ná na rých­le poz­na­če­nie si poz­ná­mok. Pod­po­ru­je fa­reb­né roz­li­šo­va­nie štít­kov sied­mi­mi far­ba­mi. Tie slú­žia ako pod­kla­do­vá far­ba v mo­bil­nom zob­ra­ze­ní na te­le­fó­ne, v kla­sic­kom webo­vom pre­hlia­da­či sa zob­ra­zu­jú fa­reb­né zá­hla­via. Do poz­nám­ky sa da­jú pri­dá­vať aj ob­ráz­ky vo for­má­toch JPEG, PNG a GIF, pri­čom maximál­na veľ­kosť jed­né­ho sú­bo­ru je 10 MB.

Keep.png

Poz­nám­ka s té­mou rozvr­hnu­tia ná­kup­né­ho zoz­na­mu v Goog­le Keep

Goog­le Keep sa ho­dí aj na vy­tvá­ra­nie ná­kup­ných zoz­na­mov ale­bo den­ných úloh. Vy­hra­de­ným tla­čid­lom sa zme­ní for­mát poz­nám­ky na zoz­nam so za­škr­tá­va­cí­mi po­líč­ka­mi. Pri pou­ži­tí prog­ra­mu na mo­bil­nom te­le­fó­ne sa dá vlo­žiť hla­so­vá poz­nám­ka. Aj keď tá­to mož­nosť za­tiaľ ne­fun­gu­je cez pre­hlia­dač na po­čí­ta­či, zvu­ko­vý sú­bor sa, sa­moz­rej­me, zo­syn­chro­ni­zu­je aj tu a k dis­po­zí­cii je mož­nosť preh­ra­tia zá­zna­mu. Me­niť sa dá zob­ra­ze­nie vo for­me dlaž­díc, kto­ré sa us­po­ria­da­jú do mriež­ky pod­ľa roz­lí­še­nia dis­ple­ja ale­bo veľ­kos­ti ok­na, prí­pad­ne mô­žu byť zob­ra­ze­né pod se­bou. Ne­pot­reb­né poz­nám­ky sa da­jú tr­va­lo vy­ma­zať ale­bo ar­chi­vo­vať. Iné mož­nos­ti trie­de­nia tu za­tiaľ nie sú.

Link: dri­ve.goog­le.com/keep
Ce­na: za­dar­mo

Mic­ro­soft One­No­te

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Prog­ram One­No­te pat­rí me­dzi naj­prep­ra­co­va­nej­šie prog­ra­my vo svo­jej ka­te­gó­rii a tro­chu sa spo­me­dzi tes­to­va­ných prog­ra­mov vy­ma­ňu­je. Pou­ží­va roz­hra­nie vo webo­vom pre­hlia­da­či a vy­ze­rá po­dob­ne ako pla­te­ná ap­li­ká­cia v rám­ci kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce. Špe­ciál­ne sme tes­to­va­li syn­chro­ni­zá­ciu dát a tre­ba zdô­raz­niť, že je ab­so­lút­ne bez­prob­lé­mo­vá. Ma­ji­te­lia smar­tfó­nov s Win­dows Pho­ne si pri tej­to ap­li­ká­cii prí­du na svo­je, keď­že je v tom­to sys­té­me nain­šta­lo­va­ná ako sú­časť za­dar­mo. Má­te mož­nosť pra­co­vať na poz­nám­kach aj bez pri­po­je­nia k inter­ne­tu a po­tom ich syn­chro­ni­zo­vať.

onenote.png

Mic­ro­soft One­No­te je špič­ka vo svo­jej ob­las­ti - ho­dí sa ako ro­bust­ný nás­troj na or­ga­ni­zo­va­nie úloh a pí­sa­nie textov

One­No­te po­nú­ka vkla­da­nie frag­men­tov textu ale­bo ob­ráz­kov kde­koľ­vek na plo­chu stra­ny v poz­nám­ko­vom blo­ku a skve­lé je to, že tak­to sa bu­dú zob­ra­zo­vať aj na mo­bil­nom za­ria­de­ní. Jed­no­du­cho kaž­dý frag­ment má ulo­že­nú svo­ju po­zí­ciu na stra­ne. Net­re­ba sa zvlášť zmie­ňo­vať o tom, že je dos­tup­né roz­hra­nie, kto­ré po­vo­ľu­je for­má­to­va­nie textov, pri­dá­va­nie rôz­nych ikon na zna­če­nie od­se­kov, zvý­raz­ňo­va­nie, skrát­ka všet­ko, čo bež­ne pot­re­bu­je­te. Ďal­šia po­zi­tív­na sprá­va je ur­če­ná pre pou­ží­va­te­ľov tab­le­tov ale­bo aj no­te­boo­kov s Win­dows 8. Ak pou­ží­va­te špe­ciál­ne ap­li­ká­cie pre no­vé dlaž­di­co­vé roz­hra­nie, vý­rob­ca uvoľ­nil aj ta­kú­to ver­ziu.

Pra­cu­je sa s ňou lep­šie ako s webo­vou, má­te po­ru­ke všet­ky vý­ho­dy prog­ra­mo­vej ver­zie ako pri bez­plat­nej on-li­ne ap­li­ká­cii a na­vy­še pre do­ty­ko­vé dis­ple­je zís­ka­te no­vý spô­sob za­dá­va­nia poz­ná­mok. Pre ško­lá­kov, ale aj pra­cu­jú­cich ide o špič­ku vo svo­jej ob­las­ti. Služ­bu pou­ží­va­me aj na prá­cu a ho­dí sa vša­de tam, kde pot­re­bu­je­me pl­no­hod­not­ný nás­troj na pí­sa­nie textov a chce­me, aby poz­nám­ky bo­li ulo­že­né on-li­ne a bo­li ih­neď dos­tup­né nap­rík­lad z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu. Pre pou­ží­va­te­ľov OS An­droid je ne­vý­hod­né to, že prog­ram nie je uvoľ­ne­ný pre náš re­gión. Skú­ša­li sme ho stiah­nuť aj cez „re­gion un­loc­ker", ale hneď po roz­beh­nu­tí sa ap­li­ká­cia sa­ma ukon­či­la. Zos­tá­va te­da dú­fať, že vý­rob­ca ten­to ne­duh vy­rie­ši čím skôr. Ak bu­de One­No­te dos­tup­ný aj na An­droi­doch, má po­ten­ciál po­riad­ne za­mie­šať kar­ta­mi na po­li ta­kých­to ap­li­ká­cií.

Link: skyd­ri­ve.li­ve.com
Ce­na: za­dar­mo

Sprin­gpad

Ten­to on-li­ne sys­tém na poz­nám­ky je uni­kát­ny v tom, že umož­ňu­je sle­do­vať os­tat­né poz­nám­ky ale­bo ce­lé blo­ky iných pou­ží­va­te­ľov. Poz­nám­ky mô­že­te uk­la­dať ako ne­za­ra­de­né ale­bo do poz­nám­ko­vých blo­kov. Tie mô­žu mať vlas­tné po­za­die, far­bu zvý­raz­ne­nia a, sa­moz­rej­me, mô­že­te ich ozna­čiť ako súk­rom­né ale­bo ve­rej­né. Prin­cíp sle­do­va­nia ako na Twit­te­ri ale­bo iných služ­bách je v tom, že si vy­tvo­rí­te nap­rík­lad poz­nám­ko­vý blok na ne­ja­ké re­cep­ty, ra­dy pre pod­ni­ka­te­ľov a tie bu­de­te pub­li­ko­vať v poz­nám­kach a os­tat­ní pou­ží­va­te­lia ich mô­žu od­obe­rať a čí­tať. Keď k to­mu pri­po­čí­ta­me, že je k dis­po­zí­cii edi­tor s for­má­to­va­cí­mi znak­mi, vkla­da­ním sú­bo­rov a ob­ráz­kov, vy­tvo­rí­te bo­ha­to ilus­tro­va­né poz­nám­ky. Veľ­mi sa nám pá­či­la aj ap­li­ká­cia pre mo­bil­né za­ria­de­nia - prak­tic­ky nez­ba­dá­te roz­diel me­dzi roz­hra­ním vo webo­vom pre­hlia­da­či ale­bo v smar­tfó­ne.

Springpad.png

Poz­nám­ko­vé blo­ky v služ­be Sprin­gpad

Na poz­nám­ko­vých blo­koch mô­že pra­co­vať viac pou­ží­va­te­ľov pod­ľa nas­ta­ve­ných op­ráv­ne­ní a kaž­dá zme­na sa ucho­vá­va v his­tó­rii da­nej poz­nám­ky. Ďal­šia net­ra­dič­ná vlas­tnosť sú­vi­sia­ca so zmie­ne­ným špe­cia­li­zo­va­ním je pri­dá­va­nie poz­ná­mok pod­ľa ob­sa­hu. Ak si chce­te poz­na­čiť ne­ja­ký pro­dukt, tre­ba pri pri­da­ní no­vej vy­brať pro­duct a zob­ra­zí sa vy­hľa­dá­va­cie po­le na náj­de­nie pod­ľa kľú­čo­vé­ho slo­va. Pri­da­ný pro­dukt sa ulo­ží do poz­nám­ky s ob­ráz­kom, tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi, ce­nou atď. Skrát­ka ide o vy­ni­ka­jú­ci sys­tém. Ďal­šie ka­te­gó­rie slú­žia na pri­dá­va­nie in­for­má­cií o hud­be, fil­moch, ví­ne, fot­kách, sú­bo­roch, vi­deí, mies­tach, TV se­riá­loch a ďal­ších.

Link: www.sprin­gpad.com
Ce­na: za­dar­mo

Ver­dikt PC RE­VUE

Goog­le Keep je zá­klad­ná služ­ba na poz­nám­ky a prá­ve z to­ho dô­vo­du sa nám pá­či. Nej­de o nič zlo­ži­té a roz­hra­nie je rých­lo dos­tup­né aj na po­mal­ších smar­tfó­noch. Ever­no­te ťa­ží z pod­po­ry ap­li­ká­cií tre­tích strán a vý­rob­cov mo­bil­ných te­le­fó­nov. Ide o prep­ra­co­va­nú služ­bu na poz­nám­ky, kto­rá dob­re za­stú­pi aj kla­sic­ký edi­tor textov. Mic­ro­soft One­No­te je špe­ciál­ny prog­ram, kto­rý má dl­hú his­tó­riu a stal sa bež­nou po­môc­kou štu­den­tov aj pra­cu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov. Je vhod­ný viac na pra­vi­del­nú prá­cu a or­ga­ni­zo­va­nie ná­pa­dov a poz­ná­mok ako na jed­no­du­ché poz­na­če­nie pár slov. Sprin­gpad je vhod­ný na mul­ti­me­diál­ne poz­nám­ky, evi­do­va­nie vy­ko­na­ných zmien, koo­pe­rá­ciu a vy­tvá­ra­nie zdie­ľa­ných poz­nám­ko­vých blo­kov, kto­ré po­dob­ne ako sprá­vy RSS mô­žu od­obe­rať iní pou­ží­va­te­lia.

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter