Viete, čo je to Intermediate certifikát?

Inter­me­dia­te cer­ti­fi­ká­ty (voľ­ne pre­lo­že­ne ako spros­tred­ko­va­cie cer­ti­fi­ká­ty) sú pred­pok­la­dom správ­ne­ho fun­go­va­nia dô­ve­ry­hod­nos­ti cer­ti­fi­ká­tu SSL na server­i. Bez Inter­me­dia­te cer­ti­fi­ká­tov nie je cer­ti­fi­kát na server­i dô­ve­ry­hod­ný a vy­vo­lá­va bez­peč­nos­tné va­ro­va­nie v pre­hlia­da­či. Vý­znam a pou­ži­tie spros­tred­ko­va­cích cer­ti­fi­ká­tov vám prib­lí­ži prá­ve ten­to člá­nok.

Čo je Inter­me­dia­te cer­ti­fi­kát?

Inter­me­dia­te cer­ti­fi­kát je auto­ri­ta, kto­rá je vy­dá­va­ná ko­re­ňo­vým cer­ti­fi­ká­tom ko­mer­čnej cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty a slú­ži na vy­dá­va­nie cer­ti­fi­ká­tov zá­kaz­ní­kom. Za­bez­pe­ču­je dô­ve­ry­hod­nosť cer­ti­fi­ká­tov SSL vďa­ka väz­be na ko­re­ňo­vé cer­ti­fi­ká­ty auto­ri­ty, kto­ré sú prí­tom­né v ope­rač­ných sys­té­moch a pre­hlia­da­čoch náv­štev­ní­kov. Váš vy­da­ný cer­ti­fi­kát nie je vy­sta­ve­ný pria­mo ko­re­ňo­vým cer­ti­fi­ká­tom prís­luš­nej auto­ri­ty, ale prá­ve spros­tred­ko­va­cím, te­da Inter­me­dia­te cer­ti­fi­ká­tom. Po­kiaľ Inter­me­dia­te cer­ti­fi­kát nie je na server­i nain­šta­lo­va­ný, zob­ra­zu­je náv­štev­ní­kov pre­hlia­dač va­ro­va­nie o ne­dô­ve­ry­hod­nos­ti vy­da­va­te­ľa cer­ti­fi­ká­tu.

Ak nie je Inter­me­dia­te cer­ti­fi­kát na server­i prí­tom­ný, ne­mož­no ove­riť, či je cer­ti­fi­kát SSL dô­ve­ry­hod­ný, te­da či je pra­vý. Pri správ­nej in­šta­lá­cii cer­ti­fi­ká­tu SSL je dô­ve­ry­hod­nosť cer­ti­fi­ká­tu za­ru­če­ná a v de­tai­le cer­ti­fi­ká­tu sa dá zob­ra­ziť tzv. re­ťaz dô­ve­ry (chain of trust), v kto­rom Inter­me­dia­te cer­ti­fi­kát spá­ja ko­re­ňo­vý cer­ti­fi­kát auto­ri­ty a váš server­ov­ý cer­ti­fi­kát.

Kde Inter­me­dia­te cer­ti­fi­kát vziať?

Pri za­kú­pe­ní cer­ti­fi­ká­tu SSL na SSL­mar­ket.cz vám správ­ny Inter­me­dia­te cer­ti­fi­kát za­šlú e-mai­lom. V príl­ohe do­ru­če­nej sprá­vy náj­de­te dve po­do­by Inter­me­dia­te cer­ti­fi­ká­tu - je­den pre plat­for­my Li­nuxu a os­tat­né unixové se­ve­ry a dru­hý pre plat­for­mu Win­dows. Al­ter­na­tív­ne sú dos­tup­né Inter­me­dia­te cer­ti­fi­ká­ty pria­mo na weboch cer­ti­fi­kač­ných auto­rít.

In­šta­lá­cia Inter­me­dia­te cer­ti­fi­ká­tu

Spros­tred­ku­jú­ci cer­ti­fi­kát sta­čí dať na va­šom server­i „k dis­po­zí­cii", aby ho mo­hol server pos­lať náv­štev­ní­kov­mu pre­hlia­da­ču, a tak mal ten kom­plet­nú re­ťaz dô­ve­ry. Iba s kom­plet­nou „chain of trust" mož­no ove­riť pra­vosť všet­kých cer­ti­fi­ká­tov a s ur­či­tos­ťou vy­hlá­siť, že cer­ti­fi­kát je pra­vý a plat­ný. Po us­ku­toč­ne­ní in­šta­lá­cie mu­sí byť váš cer­ti­fi­kát SSL dô­ve­ry­hod­ný a pre­hlia­dač pri náv­šte­ve va­šich webo­vých strá­nok nes­mie zob­ra­zo­vať va­ro­va­nie o ne­dô­ve­ry­hod­nos­ti cer­ti­fi­ká­tu. Po­kiaľ sa tak stá­le de­je, mô­že­te pou­žiť nas­le­du­jú­ci ove­ro­vač cer­ti­fi­ká­tov.

Over­te si správ­nosť in­šta­lá­cie cer­ti­fi­ká­tu

Ak si nie ste is­tí, či ste všet­ko nain­šta­lo­va­li a nas­ta­vi­li správ­ne, mô­že­te si ne­chať cer­ti­fi­kát otes­to­vať. Ove­ro­vač cer­ti­fi­ká­tov otes­tu­je váš web a va­še webo­vé pro­duk­ty z poh­ľa­du náv­štev­ní­ka a upo­zor­ní vás na prí­pad­né chy­by. Náj­de­te ho na tej­to strán­ke: https://ssl-tools.ve­ri­sign.com. V prí­pa­de pot­re­by mô­že­te kon­tak­to­vať zá­kaz­níc­ku pod­po­ru SSL­mar­ke­tu, kto­rá vám po­mô­že prob­lém vy­rie­šiť.

Zdroj: PCR 9/2013



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter