Ideálne paušály – každý je v niečom neobmedzený

Oran­ge ra­di­kál­ne zme­nil svo­ju po­nu­ku pau­šá­lov. No­vé Ideál­ne pau­šá­ly po­nú­ka­jú vždy nie­čo neob­me­dze­né. Slo­ven­ský ope­rá­tor sa ne­chal in­špi­ro­vať svo­jou ma­ter­skou fir­mou a jej po­boč­ka­mi po ce­lej Euró­pe, kde sa po­me­no­va­nia pau­šá­lov pod­ľa zvie­ra­tiek te­šia veľ­kej ob­ľu­be. Na Slo­ven­sku sa bu­de­me za­tiaľ stre­tá­vať so štyr­mi zvie­rat­ka­mi - So­vou, Del­fí­nom, Ken­gu­rou a Pan­te­rom. Kaž­dý pau­šál má pres­ne svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu. Poď­te sa spo­lu s na­mi po­zrieť na de­tai­ly.

Pre ko­ho je naj­lac­nej­šia So­va a pre ko­ho skôr Pan­ter?

Kaž­dý Ideál­ny pau­šál má svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu:

  • So­va - pre ľu­dí s jed­no­du­chý­mi ko­mu­ni­kač­ný­mi pot­re­ba­mi
  • Del­fín - pre tých, kto­rí chcú zdie­ľať zá­žit­ky
  • Ken­gu­ra - pre ro­din­ne za­lo­že­ných ľu­dí
  • Pan­ter - pre ľu­dí, kto­rí sa nech­cú ob­me­dzo­vať

V kaž­dej ka­te­gó­rii pri­ná­ša Oran­ge dva dru­hy pau­šá­lov, od­stup­ňo­va­ných pod­ľa cien. Ideál­ne pau­šá­ly sa sna­žia spl­niť jas­ný trend tr­hu, kto­rý ho­vo­rí o 22-per­cen­tnom ná­ras­te poč­tu pre­te­le­fo­no­va­ných mi­nút, 50-per­cen­tnom ná­ras­te dá­to­vej pre­vádz­ky a až 83-per­cen­tnom ná­ras­te množ­stva od­os­la­ných správ - to všet­ko sú cez­roč­né ná­ras­ty v sie­ti Oran­ge. Ideál­ne pau­šá­ly chcú v tren­de „ne­ko­neč­no" pok­ra­čo­vať. Kaž­dý pau­šál, či už So­va, Del­fín, Ken­gu­ra, ale­bo Pan­ter, sú čím­si za­ují­ma­vé. Všet­ky však ma­jú spo­loč­né šty­ri za­ují­ma­vé vlas­tnos­ti:

  1. Ne­ko­neč­ná služ­ba v kaž­dom pau­šá­le
  2. Množ­stvo bo­nu­so­vých slu­žieb
  3. Spo­loč­né ce­ny (10 cen­tov za mi­nú­tu ho­vo­ru v rám­ci SR, 6 cen­tov za SMS a dá­ta s ce­no­vým stro­pom max. 15 eur me­sač­ne), kto­ré sa od­po­čí­ta­va­jú kre­dit­ným sys­té­mom
  4. Mož­nosť voľ­by dĺžky via­za­nos­ti a mož­nosť max. 6-me­sač­nej bez­plat­nej pres­táv­ky

PR Orange - nahlad 01.jpg

Ideál­ne pau­šá­ly s ideál­ny­mi vlas­tnos­ťa­mi

Ideál­ne pau­šá­ly pri­ná­ša­jú úpl­né no­vé vlas­tnos­ti, na kto­ré sme do­te­raz ne­bo­li zvyk­nu­tí. Zá­kaz­ník si mô­že zvo­liť dĺžku via­za­nos­ti 0, 12 ale­bo 24 me­sia­cov, od čo­ho sa bu­de nás­led­ne od­ví­jať vý­ška zľa­vy na ak­cio­vý te­le­fón. Ak ne­pot­re­bu­je­te te­le­fón k pau­šá­lu, zís­ka­va­te zľa­vu 10 % z me­sač­né­ho pop­lat­ku. Ak sa roz­hod­ne­te nap­rík­lad vy­ces­to­vať do za­hra­ni­čia na dlh­šie ob­do­bie a ne­bu­de­te svoj pau­šál pou­ží­vať, mô­že­te vy­užiť Pres­táv­ku na do­bu 1 až 6 me­sia­cov vo vy­uží­va­ní pau­šá­lu, kto­rá je bez­plat­ná. K dis­po­zí­cii je nap­rík­lad aj pois­te­nie fak­túr (sto­jí 0,99 eura k me­sač­né­mu pau­šá­lu, prí­pad­ne ako dopl­nko­vá služ­ba k vy­bra­ným pau­šá­lom bez­plat­ne), kto­ré vám v prí­pa­de stra­ty prá­ce hra­dí max. 6 me­sia­cov va­šich me­sač­ných pop­lat­kov. A je tu vý­bor­ná sprá­va pre štu­den­tov, uči­te­ľov a pro­fe­so­rov - pre dr­ži­te­ľov štu­dent­ských a uči­teľ­ských ka­riet je k dis­po­zí­cii 5-euro­vá zľa­va z me­sač­né­ho pop­lat­ku, kto­rú mô­že­te na­vy­še ku­mu­lo­vať s os­tat­ný­mi zľa­va­mi. No a aby sme ne­za­bud­li, ku všet­kým roa­min­go­vým ba­líč­kom zís­ka­va­te ces­tov­né pois­te­nie v za­hra­ni­čí.

Dá­to­vá pois­tka

Ne­mu­sí­te sa obá­vať neo­ča­ká­va­ných fak­túr za inter­net v mo­bi­le, napr. keď si váš mo­bil stiah­ne dá­ta bez váš­ho ve­do­mia (napr. auto­ma­tic­kou ak­tua­li­zá­ciou ap­li­ká­cií). Ak aj ne­má­te ak­ti­vo­va­ný dá­to­vý ba­lík, má­te k dis­po­zí­cii 10 MB na dá­ta bez­plat­ne a za kaž­dé ďal­šie pre­ne­se­né dá­ta pla­tí­te s kle­sa­jú­cou ta­ri­fou. Nik­dy vám však fak­tú­ra za dá­ta nep­re­siah­ne 15 Eur, nás­led­ne vám ope­rá­tor sám dá­ta po­zas­ta­ví. Pre ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu v mo­bi­le od­po­rú­ča Oran­ge pau­šá­ly Del­fín ale­bo Pan­ter.[o1]

Zľa­va 20 % na TV a inter­net

Ideál­ny­mi pau­šál­mi mô­že­te po­te­šiť ce­lú ro­di­nu, le­bo na kaž­dú no­vú služ­bu do do­mác­nos­ti od Oran­geu, kto­rú si v bu­dúc­nos­ti ak­ti­vu­je­te, vám dám ope­rá­tor zľa­vu 20 % na 6 me­sia­cov až 18 me­sia­cov pod­ľa zvo­le­né­ho Ideál­ne­ho pau­šá­lu. Sta­čí pod­pí­sať do­da­tok k zmlu­ve na 24 me­sia­cov s te­le­fó­nom. Zľa­vu mô­že­te vy­užiť na neob­me­dze­ný Fi­ber­net, Inter­net na do­ma DSL či Oran­ge TV.

Náš taj­ný tip

Ste štu­dent? Má­me pre vás tip - ak si vez­me­te ba­lík Del­fín v hod­no­te 15 eur a vy­uži­je­te váš exis­tu­jú­ci te­le­fón, zís­ka­te zľa­vu 1,5 eura (10 %) na me­sač­ný pop­la­tok. Ak má­te štu­den­tskú kar­tu, zís­ka­te zľa­vu ďal­ších 5 eur. Tak­že vo vý­sled­nej ce­ne 8,50 eura me­sač­ne zís­ka­va­te 50 mi­nút ho­vo­rov (prí­pad­ne zod­po­ve­da­jú­ce množ­stvo správ v kre­dit­nom sys­té­me s hod­no­tou 5 eur), ne­ko­neč­né SMS/MMS, 250 MB dát a neob­me­dze­nú pre­vádz­ku na Fa­ce­boo­ku, Po­ke­ci a Li­bo­ne. Šikov­né, nie?

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter