Už aj hlas prenášame v HD!

Ope­rá­tor Oran­ge aj na Slo­ven­sku ne­dáv­no umož­nil vo svo­jej sie­ti pre­ná­šať hlas v HD kva­li­te. Fun­gu­je ak sa oba­ja účas­tní­ci na­chá­dza­jú v 3G sie­ti ope­rá­to­ra a pri­ná­ša ove­ľa lep­šiu kva­li­tu pre­no­su hla­su pri za­cho­va­ných pa­ra­met­roch na po­žia­dav­ky sie­te. HD Voi­ce, ako sa tá­to tech­no­ló­gia na­zý­va, je bez pop­lat­kov na­vy­še a auto­ma­tic­ky sa pre­ja­ví pri te­le­fo­ná­te, ak HD hlas pod­po­ru­je aj váš te­le­fón.

Video:

V spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko sme zis­ťo­va­li, čo sa skrý­va za tech­no­ló­giou HD Voi­ce. Dos­ta­li sme vy­svet­le­nie od naj­po­vo­la­nej­ších, ale po­ži­ča­li sme si te­le­fó­ny i SIM kar­ty a teóriu sme si vy­skú­ša­li v praxi. Sa­mi bu­de­te te­da po­čuť, aký prie­past­ný roz­diel je me­dzi ko­mu­ni­ká­ciou pre­ná­ša­nou s pod­po­rou tech­no­ló­gie HD Voi­ce a bez nej

HD Voi­ce je v praxi mar­ke­tin­go­vý ná­zov na pou­ži­tie lep­šie­ho hla­so­vé­ho ko­de­ku pri spra­co­va­ní hla­su. Ak­tuál­ne sa na­sa­dzu­je v mo­bil­ných sie­ťach a ča­som by sme sa ho ma­li doč­kať aj v sie­ťach fixných. V čom je te­da HD Voi­ce lep­ší ako kla­sic­ký „voi­ce"?

AMR vs. WBAMR

V bež­nej mo­bil­nej pre­vádz­ke sa pou­ží­va na spra­co­va­nie hla­su ko­dek AMR (Adap­ti­ve Mul­ti Ra­te), ozna­čo­va­ný aj ako Ide o ko­dek op­ti­ma­li­zo­va­ný na pre­nos hla­su v te­le­ko­mu­ni­kač­ných sie­ťach s frek­ven­čným roz­sa­hom 200 ÷ 3400 Hz. V praxi váš mo­bil­ný te­le­fón zo­be­rie cez mik­ro­fón za­zna­me­na­ný ana­ló­go­vý hlas a spra­cu­je ho na di­gi­tál­ny. Naj­skôr sa hlas nav­zor­ku­je, te­da v pra­vi­del­ných ča­so­vých inter­va­loch sa od­obe­rá in­for­má­cia o frek­ven­cii hla­su, nás­led­ne sa vá­hu­je bi­to­vým slo­vom. Vzor­ko­va­cia frek­ven­cia je v prí­pa­de narrowban­du 8 kHz a vá­ha 13 bi­tov. Po­tom sa hlas za­kó­du­je a pre­ná­ša.

Cel­ko­vé ná­ro­ky AMR v mo­bil­nej sie­ti zod­po­ve­da­jú bi­to­vej rých­los­ti kó­do­va­nia 12,2 kbit/s. HD Voi­ce, kto­rý je v praxi pou­ži­tím lep­šie­ho ko­de­ku WBAMR (Wide Band AMR), sa lí­ši v po­rov­na­ní s narrowban­dom v lep­šom spra­co­va­ní sig­ná­lu - spra­co­vá­va sa šir­ší frek­venč­ný roz­sah (50 ÷ 7000 Hz), lep­šie pot­lá­ča šum pri vy­šších bi­to­vých rých­los­tiach kó­do­va­nia, a pri tak­mer rov­na­kých bi­to­vých rých­los­tiach do­sa­hu­je lep­šie akus­tic­ké pa­ra­met­re. WBAMR pou­ží­va 16 kHz vzor­ko­va­ciu frek­ven­ciu a vá­hu 14 bi­tov. Vo vý­sled­ku je je­ho bi­to­vá rých­losť kó­do­va­nia 12,65 kbit/s čo­mu zod­po­ve­da­jú aj ná­ro­ky na sieť, tak­že ide iba o ne­patr­né zvý­še­nie v po­rov­na­ní so star­ším AMR ko­de­kom a pri­tom je kva­li­ta hla­su znač­ne lep­šia. Aj keď štan­dard ho­vo­rí až o troch rôz­nych kon­fi­gu­rá­ciách pre bi­to­vú rých­losť kó­do­va­nia a nas­ta­ve­niach WBAMR, väč­ši­na ope­rá­to­rov pou­ží­va­jú rých­losť 12,65 kbit/s. Tá to­tiž pos­ky­tu­je aký­si naj­lep­ší po­mer „ce­ny a vý­ko­nu", keď­že pri po­dob­nom dá­to­vom to­ku ne­do­chá­dza k ne­ga­tív­nym do­pa­dom na di­men­zá­ciu sie­te.

HDVoice-4.jpg

Mar­tin Os­lej, Co­re Network En­gi­nee­ring Ma­na­ger, pri vy­svet­ľo­va­ní roz­die­lu me­dzi AMR a WBAMR - zá­kla­dom je vy­uži­tie šir­šie­ho frek­ven­čné­ho spek­tra pri kó­do­va­ní hla­su

Ľud­ské ucho a ľud­ský hlas

Ľud­ské ucho je schop­né za­chy­tiť a roz­poz­nať zvu­ky vo frek­ven­čnom spek­tre 20 ÷ 20 000 Hz. Mno­hí ľu­dia však ma­jú ten­to roz­sah znač­ne zmen­še­ný, na­vy­še sa pri­ro­dze­ne zni­žu­je ve­kom. Ve­ľa ľu­dí už od­mla­da ne­po­ču­je vy­ššie tó­ny vo vy­ššom frek­ven­čnom spek­tre. Ty­pic­ký hla­so­vý or­gán ge­ne­ru­je ľud­skú reč s frek­ven­čným roz­sa­hom od 150 do 3700 Hz. Z toh­to poh­ľa­du je prá­ve roz­diel vo vy­uži­tí frek­ven­čné­ho roz­sa­hu me­dzi AMR a WBAMR ta­ký roz­diel­ny - 200 ÷ 3400 Hz vs. 50 ÷ 7000 Hz. No­vý ko­dek, a te­da HD Voi­ce sa pre­ja­ví naj­viac v out­doo­ro­vom pros­tre­dí na ver­nej­šom po­da­ní far­by hla­su či lep­šom pot­la­če­ní šu­mu. Na vy­skú­ša­nie roz­die­lu si pus­ti­te hud­bu a skús­te ju pre­niesť v bež­nej sie­ti a po­tom s 3G sie­ti s HD Voi­ce. HD Voi­ce je za­tiaľ dos­tup­ný iba v 3G sie­ťach a vždy iba u lo­kál­ne­ho ope­rá­to­ra. Na 2G sie­ťach WBAMR ne­má ak­tuál­ne veľ­mi zmy­sel, pre­to­že sieť by mu­se­la byť ty­pu full IP a 2G sieť ta­ká nie je. WBAMR za­tiaľ nie je na­sa­de­ný na inter­con­nec­toch a ani vo fixnej sie­ti v ram­ci sku­pi­ny Oran­ge, tak­že pre­nos HD hla­su me­dzi ope­rá­tor­mi eš­te ne­fun­gu­je. No ak zreali­zu­je­te ho­vor v 3G sie­ti ope­rá­to­ra Oran­ge, roz­diel v kva­li­te hla­su po­cí­ti­te.

wbamr.jpg

Po­rov­na­nie frek­ven­čných roz­sa­hov - narrowband pou­ží­va­ný v bež­nej mo­bil­nej sie­ti, WBAMR v 3G sie­ti a ľud­ský hlas

Te­le­fó­ny s pod­po­rou HD Voi­ce

Vý­rob­co­via za­ria­de­ní pris­tu­pu­jú k pod­po­re WBAMR roz­diel­ne. Po pr­vé je štan­dard 3GPP 26.131 pí­sa­ný me­nej strik­tne, tak­že vý­rob­co­via sa lí­šia, čo sa tý­ka na­sa­de­nia ko­de­ku. To sa pre­ja­vu­je v roz­diel­nej kva­li­te akus­ti­ky pri pre­ná­ša­ní HD hla­su. Na stra­ne te­le­fó­nu je pot­reb­né, aby bo­la na dos­ke či­po­vá sa­da, kto­rá WBAMR pod­po­ru­je. Keď­že tie­to či­po­vé sa­dy vy­rá­ba zväč­ša tre­tia stra­na, WBAMR dnes náj­de­te na či­po­vých súp­ra­vách mno­hých te­le­fó­nov. Otáz­ka je, či sa vý­rob­ca roz­ho­dol WBAMR vo svo­jom pro­duk­te ak­ti­vo­vať. Keď­že pou­ži­tie ko­de­ku WBAMR je li­cen­co­va­né, nie všet­ci vý­rob­co­via HD Voi­ce štan­dar­dne pod­po­ru­jú. Na Slo­ven­sku je si­tuácia zhru­ba nas­le­du­jú­ca:

  • App­le pod­po­ru­je HD Voi­ce od ver­zie 5
  • No­kia má HD hlas vo všet­kých Lu­miách
  • So­ny v te­le­fó­noch s OS An­droid ok­rem ra­du x10
  • HTC v te­le­fó­noch s OS An­droid od ver­zie ICS vy­ššie
  • ZTE ozna­ču­je pod­po­ru HD hla­su znač­kou „HD rea­dy"
  • Blac­kBerry pod­po­ru­je HD Voi­ce od OS BB10 a vy­ššie

- Sam­sung mal na te­le­fó­noch do­te­raz do­vá­ža­ných na Slo­ven­sko WBAMR deak­ti­vo­va­né, v no­vých ak­tua­li­zá­ciách fir­mvé­rov však je už HD Voi­ce ak­ti­vo­va­ný, no nie na všet­kých te­le­fó­noch

Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa na dis­ple­ji väč­ši­ny te­le­fó­nov ne­zis­tí­te, či pre­ná­ša­te hlas kó­do­va­ný ko­de­kom AMR ale­bo už WBAMR. Tá­to ne­go­ciá­cia nas­tá­va pri zos­ta­vo­va­ní ho­vo­ru a te­le­fón tú­to in­for­má­ciu bež­ne ne­zob­ra­zu­je. Keď sme už na stra­ne sie­te - na­sa­de­nie HD Voi­ce nie je kom­pli­ko­va­ná, ale ani tri­viál­na úlo­ha. V praxi to zna­me­na­lo v prí­pa­de Oran­geu zme­nu de­sia­tok pa­ra­met­rov v sie­ti. Po pr­vé mu­sí prís­tu­po­vá rá­dio­vá časť sie­te (RAN) pod­po­ro­vať WBAMR a rov­na­ko mu­sí pod­po­ro­vať ten­to ko­dek aj sa­ma sieť (co­re network). Swit­ching cen­trum, čo je hlav­ný mo­zog ce­lej sie­te a jej sig­na­li­zač­ná časť, mu­sí byť už vo full IP re­ži­me, čo Oran­ge sti­hol v no­vem­bri mi­nu­lé­ho ro­ka. A pos­led­nou pod­mien­kou je tzv. Tr­FO (Tran­so­der Free ope­ra­tion), to zna­čí, že hlas sa ce­lou ces­tou od jed­nej vy­krý­va­cej sta­ni­ce cez jad­ro sie­te až po pos­led­nú vy­krý­va­ciu sta­ni­cu nes­mie ni­ja­ko tran­sfor­mo­vať ale­bo pre­kó­do­vať. To ope­rá­tor do­sia­hol v mar­ci toh­to ro­ka a dnes už má­me k dis­po­zí­cii v Oran­gei HD Voi­ce.

HD Voi­ce je, v jed­no­du­chos­ti po­ve­da­né, lep­šie spra­co­va­nie váš­ho hla­su pri naj­bež­nej­šom hla­so­vom te­le­fo­ná­te, kto­rých cez deň ro­bí­te de­siat­ky. Pri vy­šších bi­to­vých rých­los­tiach lep­šie pot­lá­ča šum, pos­ky­tu­je lep­šiu far­bu hla­su, šir­ší frek­venč­ný roz­sah a vo vý­sled­ku te­da aj kva­lit­nej­ší pre­nos hla­su. Ak si chce­te HD Voi­ce vy­skú­šať, ne­za­bud­ni­te, že oba­ja účas­tní­ci ho­vo­ru mu­sia mať mo­bil­né te­le­fó­ny pod­po­ru­jú­ce WBAMR a oba­ja účas­tní­ci mu­sia byť v 3G sie­ti to­ho is­té­ho ope­rá­to­ra, te­da Oran­ge-Oran­ge.

Zdroj: PCR 9/2013Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter