Detailný test

ESET Mobile Security & Antivirus

Ví­ru­so­vé kó­dy pre mo­bil­né za­ria­de­nia sa pos­tup­ne za­čí­na­jú oh­la­so­vať - či už pros­tred­níc­tvom krad­nu­tia dát, ale­bo sa pri­po­me­nú cez vy­so­ké fak­tú­ry za­prí­či­ne­né po­sie­la­ním SMS na čís­la s vy­so­kou ta­ri­fou. Za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti bo­lo vlas­tníc­tvo bez­peč­nos­tné­ho prog­ra­mu zna­kom pa­ra­no­je, dnes je to roz­hod­ne zá­le­ži­tosť zdra­vej os­tra­ži­tos­ti.

No­vin­ky a zlep­še­nia

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg ESET pri­ná­ša v po­ra­dí už dru­hú ver­ziu svoj­ho mo­bil­né­ho za­bez­pe­če­nia pre za­ria­de­nia na plat­for­me An­droid. Zme­ny sú vi­di­teľ­né od pr­vé­ho oka­mi­hu a roz­hod­ne ide o vy­spe­lý pro­dukt. Zá­kla­dom je roz­hra­nie, kto­ré je vhod­né aj pre tech­nic­ky me­nej zdat­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Zob­ra­ze­nie je op­ti­ma­li­zo­va­né pre smar­tfó­ny aj tab­le­ty. Ide o úpl­ne lo­ka­li­zo­va­nú ap­li­ká­ciu a slo­ven­ské roz­hra­nie mno­hým po­mô­že nie­len pri kon­fi­gu­ro­va­ní, ale aj pri zob­ra­zo­va­ní rôz­nych hlá­se­ní. Zme­ni­lo sa roz­lo­že­nie hlav­ných pr­vkov roz­hra­nia, tak­že prís­tup k fun­kciám je jed­no­duch­ší. V zá­kla­dom sta­ve anti­ví­ru­so­vý prog­ram ne­vy­ža­du­je špe­ciál­ne úp­ra­vy, a keď­že pr­vok An­ti-Theft tre­ba ak­ti­vo­vať do­da­toč­ne, nie je pou­ží­va­teľ kon­fron­to­va­ný hneď na za­čiat­ku ani s ak­ti­vá­ciou správ­cu za­ria­de­nia.

HlavneOkno.png

Hlav­ná ob­ra­zov­ka s in­teg­rá­ciou hlá­se­ní v jed­not­li­vých mo­du­loch

Na ob­ra­zov­ke vi­dieť šesť hlav­ných pr­vkov. Pop­ri nas­ta­ve­niach sú tu mo­du­ly na vstup do anti­ví­ru­su, nas­ta­ve­nie tech­no­ló­gie An­ti-Theft, filtra ho­vo­rov a správ, anti­phis­hin­go­vé­ho mo­du­lu a na bez­peč­nost­ný audit. Anti­phis­hin­go­vý mo­dul má za úlo­hu chrá­niť pou­ží­va­te­ľo­ve dá­ta pred pod­vod­ný­mi strán­ka­mi na inter­ne­te. Pod­po­ro­va­né sú via­ce­ré pre­hlia­da­če, mo­dul vždy uká­že, kto­ré z nich má­te nain­šta­lo­va­né a sú pod­po­ro­va­né ap­li­ká­ciou. Bež­nou praxou bý­va, že pod­po­ra je roz­ši­ro­va­ná pos­tup­ne a mô­žu ju pri­niesť no­vé ak­tua­li­zá­cie.

Sa­moz­rej­me, pod­po­ru má vsta­va­ný pre­hlia­dač, kto­rý je bež­nou sú­čas­ťou ope­rač­né­ho sys­té­mu. V na­šom prí­pa­de sme ma­li nain­šta­lo­va­ný aj pre­hlia­dač Chro­me, pre kto­rý bo­la v ča­se tes­tu za­hr­nu­tá pod­po­ra. V tej­to ver­zii mo­bil­né­ho anti­ví­ru­su je in­teg­rál­nou sú­čas­ťou USSD Con­trol, čo je ap­li­ká­cia dos­tup­ná aj sa­mos­tat­ne v ob­cho­de Play za­dar­mo. Chrá­ni nap­rík­lad pred útok­mi, kto­ré zneu­ží­va­jú QR kó­dy, podstr­če­né od­ka­zy URL ale­bo škod­li­vé SMS sprá­vy. Obzvlášť uži­toč­ná je fun­kcia kon­tro­ly pri ske­no­va­ní QR kó­dov. Pou­ží­va­teľ sa tak doz­vie, či strán­ka, na kto­rú od­ka­zu­jú, je bez­peč­ná.

An­ti-Theft

Tá­to fun­kcia slú­ži na za­blo­ko­va­nie, vy­ma­za­nie ale­bo náj­de­nie váš­ho za­ria­de­nia. Ne­fun­gu­je však s tý­mi tab­let­mi, kto­ré neu­mož­ňu­jú po­sie­la­nie SMS správ. Na správ­nu fun­kcio­na­li­tu te­da mu­sí­te mať v za­ria­de­ní SIM kar­tu. V mi­nu­los­ti bo­lo tre­ba pri­dať do za­ria­de­nia vlas­tnú SIM kar­tu ma­nuál­ne, te­raz je po za­pnu­tí ochra­ny SIM pri­da­ná auto­ma­tic­ky. Ten­to de­tail sa nám zdá lo­gic­ký. Ak me­ní­te v te­le­fó­noch SIM kar­ty, ďal­šie je už pot­reb­né pri­dať, aby sa te­le­fón ne­zab­lo­ko­val. Rov­na­ko od­po­rú­ča­me pri­dať dô­ve­ry­hod­né­ho pria­te­ľa. Po vý­me­ne SIM kar­ty, kto­rá ne­bo­la ozna­če­ná ako dô­ve­ry­hod­ná, sa od­oš­le sprá­va na kon­tak­ty uve­de­né v tom­to zoz­na­me. Ak má kon­takt viac čí­sel, sprá­va sa od­oš­le na všet­ky. Ku kaž­dé­mu kon­tak­tu sa dá se­pa­rát­ne po­vo­liť di­aľ­ko­vé ob­no­ve­nie hes­la cez prí­kaz v SMS sprá­ve od­os­la­nej z de­fi­no­va­né­ho čís­la. Na di­aľ­ku mož­no spus­tiť aj pop­lach so za­pnu­tím hla­si­té­ho zvu­ku si­ré­ny. Hes­lo na SMS prí­ka­zy a bez­peč­nos­tné hes­lo do te­le­fó­nu mô­že­te mať to is­té, na prí­ka­zy sa však dá pou­žiť iné hes­lo. Ak te­le­fón za­blo­ku­je­te na di­aľ­ku, bu­dú vi­dieť stá­le va­še kon­tak­tné úda­je. Za­dať tre­ba e-mail ale­bo te­le­fón­ne čís­lo, sa­moz­rej­me, iné, než pou­ží­va­te pri všet­kých schvá­le­ných SIM kar­tách.

Browser.png

Ochra­na pod­po­ro­va­ných pre­hlia­da­čov v te­le­fó­ne

Fil­ter ho­vo­rov a správ

Jed­na z hod­not­ných fun­kcií je blo­ko­va­nie ne­žia­du­cich správ a vo­la­ní. Po za­pnu­tí tej­to fun­kcie tre­ba vy­tvo­riť pra­vid­lá blo­ko­va­nia. Ok­rem pri­chá­dza­jú­cich vo­la­ní mô­že­te blo­ko­vať aj od­chá­dza­jú­ce. Vý­rob­ca umož­nil vy­be­rať z kon­krét­nych kon­tak­tov, sku­pín ale­bo za­hr­núť všet­ky zná­me ale­bo nez­ná­me čís­la, všet­ky čís­la ale­bo uta­je­né. Aj v prí­pa­doch, keď ne­pot­re­bu­je­te blo­ko­vať kon­krét­ne oso­by, od­po­rú­ča­me blo­ko­vať skry­té čís­la. Pou­ží­va­te­lia s ak­tív­nym CLIR sa vám ne­do­vo­la­jú. V po­nu­ke tej­to sek­cie sa zob­ra­zu­je mož­nosť blo­ko­va­nia pos­led­né­ho pou­ží­va­te­ľa, kto­rý vám vo­lal ale­bo po­sie­lal SMS.

Blokovanie.png

Pri­dá­va­nie kon­tak­tov na blo­ko­va­nie

Ťuk­nu­tím na tú­to voľ­bu sa pri­dá do pred­voľ­by na blo­ko­va­nie, sta­čí už len potvr­diť. Tak ako v pre­doš­lej ver­zii aj tu sa da­jú vy­be­rať uda­los­ti: či blo­ko­vať pri­chá­dza­jú­ci ho­vor ale­bo sprá­vy vrá­ta­ne MMS, prí­pad­ne od­chá­dza­jú­ci ho­vor. Pri tvor­be no­vej uda­los­ti sa štan­dar­dne ak­ti­vu­jú všet­ky voľ­by ok­rem mož­nos­ti vo­la­nia na de­fi­no­va­né čís­lo. No­vin­kou je mož­nosť vý­be­ru, ke­dy sa blo­ko­va­cie pra­vid­lo pou­ži­je. Tá­to vlas­tnosť od nás zís­ka­va poch­va­lu a pat­rí me­dzi naj­prak­tic­kej­šie fun­kcie, iné bez­peč­nos­tné prog­ra­my ju v ta­kej­to po­do­be ne­ma­jú. Na vý­ber sú dni a ča­so­vý rozpt­yl od do, pla­tia­ci pre kaž­dý vy­bra­ný deň v týž­dni. Pri za­blo­ko­va­ných sprá­vach náj­de­te v čas­ti his­tó­rie aj te­lo sprá­vy, tak­že si vždy mô­že­te sprá­vu pre­čí­tať, ho­ci te­le­fón na jej pri­ja­tie ni­ja­ko neu­po­zor­ní.

Anti­ví­rus

Ne­me­nej dô­le­ži­tá zá­le­ži­tosť je anti­ví­ru­so­vý mo­dul, kto­rý má už v sú­čas­nos­ti zmy­sel a od­po­rú­ča­me ho po­ne­chať za­pnu­tý. Sa­moz­rej­má je ochra­na v reál­nom ča­se, na vý­ber je rých­la, smart a hĺbko­vá kon­tro­la. Náj­de­né škod­li­vé kó­dy sa pre­sú­va­jú do ka­ran­té­ny a ok­rem tzv. real-ti­me kon­tro­ly mož­no spúš­ťať v de­fi­no­va­ných dňoch a ča­se plá­no­va­nú kon­tro­lu. In­for­má­cie o náj­de­ných hroz­bách sa ucho­vá­va­jú v pro­to­ko­le. Po­čas tes­tov anti­ví­rus na­šiel hroz­bu Flexion.A v hrách, kto­ré mo­bil­ný ope­rá­tor dá­va za­dar­mo.

AV_scan.png

Vý­sle­dok ske­no­va­nia sys­té­mu

Nej­de o nič kri­tic­ké, de­tek­cia bo­la za­zna­me­na­ná prav­de­po­dob­ne pre sys­tém ove­ro­va­nia auten­ti­ci­ty pou­ží­va­te­ľa. De­tek­cia roz­poz­ná aj nez­ná­me hroz­by vrá­ta­ne tých, kto­ré zneu­ží­va­jú zra­ni­teľ­nos­ti An­droid Mas­ter Key. Ide o veľ­mi kri­tic­kú ob­lasť, kto­rá ok­rem iné­ho umož­ňu­je trój­skym ko­ňom a iným ap­li­ká­ciám prev­ziať kon­tro­lu nad za­ria­de­ním a sprá­vať sa ako le­gi­tím­na ap­li­ká­cia. K sa­mos­tat­ne za­pí­na­teľ­ným sú­čas­tiam pa­tria de­tek­cia pred ne­že­la­ný­mi a po­ten­ciál­ne zneu­ži­teľ­ný­mi ap­li­ká­cia­mi a pri­po­je­nie do sie­te ESET Li­ve Grid. Auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie sú nas­ta­ve­né štan­dar­dne na kon­tro­lu kaž­dý deň, inter­val sa dá pod­ľa pot­re­by zme­niť. Anti­ví­rus chrá­ni aj pro­ti hroz­be Tro­janSMS.Boxer.AA, kto­rá mi­nu­lý rok pat­ri­la me­dzi naj­viac sa vy­sky­tu­jú­ce ná­ka­zy pre An­droid OS.

Audit ap­li­ká­cií

Extra vlas­tnosť, kto­rú ESET pri­nie­sol už v pre­doš­lej ver­zii svoj­ho bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia, je audit prog­ra­mov a sta­vu sys­té­mu. Mo­ni­to­ro­va­nie pros­tre­dia sys­té­mu za­hŕňa kon­tro­lu pri­pá­ja­nia na bez­plat­né sie­te Wi-Fi, dos­tup­nosť pa­mä­te, kon­tro­lu roa­min­gu, po­vo­le­nie in­šta­lá­cie nez­ná­mych zdro­jov a mód la­de­nia. Vždy, keď sa pri­po­jí­te s te­le­fó­nom na ne­chrá­ne­nú sieť, zob­ra­zí sa upo­zor­ne­nie. Tu by sme oce­ni­li pri­da­nie vý­ni­miek, pre­to­že hlá­se­nie o ve­rej­nej sie­ti v zá­hla­ví sys­té­mu je mier­ne ot­rav­né. Špe­cia­li­tou je kon­tro­la prog­ra­mov. Za­kaž­dým, keď nain­šta­lu­je­te no­vú ap­li­ká­ciu, zob­ra­zí sa oran­žo­vo zvý­raz­ne­ná ob­lasť, kto­rú ap­li­ká­cia pok­rý­va a mô­že pri­niesť is­té ri­zi­ká. Do­ved­na ich je päť, a ak má prog­ram prís­tup k pla­te­ným služ­bám (nap­rík­lad umož­ňu­je po­sie­lať SMS), zob­ra­zí sa zvý­raz­ne­ný v tom­to zoz­na­me.

WiFiverejnaOrange.png

Upo­zor­ne­nie o tom, že za­ria­de­nie je pri­po­je­né na ve­rej­nú (ne­chrá­ne­nú) sieť Wi-Fi

AuditApp.png

No­vé ap­li­ká­cie hlá­se­né pri audi­te

Pre­čo kú­piť: nad­štan­dar­dná vý­ba­va, extra fun­kcie aj za­dar­mo, nes­po­ma­ľu­je sys­tém, vý­hod­ná ce­na ver­zie Pre­mium, audit ap­li­ká­cií, di­aľ­ko­vé ma­za­nie te­le­fó­nu

Ce­na: 9,99 EUR na 1 rok
Link: www.eset.sk

Za­dar­mo ale­bo Pre­mium?

Pri­ná­ša­me preh­ľad fun­kcií, kto­ré fun­gu­jú za­dar­mo, ale aj tých, kto­ré sú spop­lat­ne­né. Po in­šta­lá­cii prog­ra­mu zís­ka­va­te auto­ma­tic­ky me­sač­nú li­cen­ciu ver­zie Pre­mium.

Za­dar­mo

  • Lo­ka­li­zá­cia GPS, vzdia­le­né za­blo­ko­va­nie a spus­te­nie si­ré­ny, ochra­na pred od­in­šta­lá­ciou, An­ti-Theft, re­zi­den­tná ochra­na a ka­ran­té­na, Li­ve Grid, de­tek­cia po­ten­ciál­ne ne­že­la­ných prog­ra­mov

Pla­te­né fun­kcie

  • Audit prog­ra­mov, mo­ni­to­ro­va­nie za­ria­de­nia, An­ti-Phis­hing, plá­no­va­ná kon­tro­la, fil­ter SMS a ho­vo­rov, ochra­na SIM, ma­za­nie na di­aľ­ku

ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty Te­le­kom edí­cia

Slo­vak Te­le­kom uvá­dza služ­bu ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty pre smar­tfó­ny a tab­le­ty. Služ­ba ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty v edí­cii Te­le­kom po­núk­ne množ­stvo fun­kcií a vý­hod na ochra­nu smar­tfó­nu ale­bo tab­le­tu pou­ží­va­te­ľa. Na pr­vom mies­te je to anti­ví­ru­so­vá ochra­na v reál­nom ča­se, dô­le­ži­tá je aj anti­phis­hin­go­vá ochra­na, kto­rá chrá­ni za­ria­de­nie pred po­kus­mi pod­vod­ných strá­nok zís­kať cit­li­vé in­for­má­cie pou­ží­va­te­ľa, ako me­ná, hes­lá a iné prís­tu­po­vé úda­je.

Pri stra­te ale­bo krá­de­ži za­ria­de­nia mô­že zá­kaz­ník vy­užiť vlas­tnos­ti fun­kcie An­ti-Theft, napr. mô­že na di­aľ­ku lo­ka­li­zo­vať svo­je mo­bil­né za­ria­de­nie po­mo­cou zvu­ko­vej si­ré­ny ale­bo GPS. Úda­je v od­cu­dze­nom te­le­fó­ne do­ká­že na di­aľ­ku buď za­blo­ko­vať, ale­bo kom­plet­ne vy­ma­zať. ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty v edí­cii Te­le­kom po­nú­ka aj fil­ter SMS správ a vo­la­ní či ich blo­ko­va­nie pod­ľa na­de­fi­no­va­né­ho ča­su ale­bo zoz­na­mu kon­tak­tov.

ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty v edí­cii Te­le­kom bu­de k dis­po­zí­cii pr­vý me­siac za­dar­mo a po­tom za 1 euro me­sač­ne. Služ­ba je pos­ky­to­va­ná bez via­za­nos­ti a je ur­če­ná pre zá­kaz­ní­kov s me­sač­ným prog­ra­mom. Zá­kaz­ník si stiah­ne ap­li­ká­ciu z Goog­le Play, nain­šta­lu­je a po­tom sa zob­ra­zí ak­ti­vač­ná ob­ra­zov­ka, cez kto­rú po­žia­da o pri­de­le­nie li­cen­cie. Služ­bu mož­no ak­ti­vo­vať si on-li­ne.

Ver­dikt PC RE­VUE

ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty & Anti­vi­rus je vy­ni­ka­jú­ci prog­ram, kto­rý by ne­mal chý­bať v smar­tfó­ne ale­bo tab­le­te na plat­for­me An­droid. Keď­že mno­hí pou­ží­va­jú tie­to mo­bil­né za­ria­de­nia ako pra­cov­né nás­tro­je, ochra­na je o to viac na mies­te. Po­čas tes­tov sme ne­zaz­na­me­na­li spo­ma­le­nie sys­té­mu, do­kon­ca ani ske­no­va­nie no­vých ap­li­ká­cií ne­bo­lo ná­roč­né na vý­kon za­ria­de­nia (te­le­fón s 1 GB RAM, Dual-Co­re 1,5 GHz CPU). Vý­hod­né je aj to, že sa dá pou­ží­vať za­dar­mo. Ak chce­te pok­ro­či­lej­šie voľ­by, je tu mož­nosť kú­py li­cen­cie na ver­ziu Pre­mium. Má nad­štan­dar­dné vlas­tnos­ti a zro­zu­mi­teľ­né ov­lá­da­nie pre kaž­dé­ho, kto chce za­bez­pe­čiť svo­je dá­ta, no ne­mie­ni sa učiť poj­my z ob­las­ti inter­ne­to­vej bez­peč­nos­ti.

Zdroj: PCR 9/2013


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Be­ta ver­zia iWork pre iC­loud
Priaznivci platformy Apple sa môžu tešiť na cloudovú verziu kancelárskeho balíka iWork. Je to druhý pokus Applu o prenos svojho kancelárskeho balíka do cloudu. čítať »
 
4× no­te­book z kaž­dé­ho rož­ka
Okrem testu notebookov s procesorom Haswell vám prinášame aj štyri recenzie úplne odlišných modelov. Začneme ultramobilným konvertibilným notebookom HP EliteBook Revolve 810, ktorý sa vracia k myšlienke tablet PC. čítať »
 
Rou­te­ry a roz­ši­ro­va­če pre do­mác­nosť
V teste sieťových zariadení sme sa zamerali na vybrané typy sieťových prvkov. Jednak tu máme routery vrátane mobilného kúsku a pridali sme aj rozširovač signálu. Toto zariadenie je skutočne užitočné. čítať »
 
Sie­ťo­vé pr­vky pre ná­roč­ných
Pripojenie multimediálnych zariadení na jeden výstup sa dá realizovať rôzne. Spôsob na diaľku v dosahu do 10 metrov môže byť užitočný na odstránenie nevyhnutnosti mať zariadenia v tesnej blízkosti povedzme TV, ku ktorej sa budú pripájať. čítať »
 
Dve naj­nov­šie gra­fic­ké kar­ty
Testujeme dve grafické novinky, jednu pre náročných hráčov, druhú z opačného spektra - pre tých sporivých. Vyplatia sa? Čítajte ďalej. čítať »
 
Kla­sic­ké aj bez­drô­to­vé slú­chad­lá
Priaznivci slúchadiel majú opäť z čoho vyberať, pretože v našom teste predstavujeme špecializované modely, kombinujúce klasické káblové aj bezdrôtové pripojenie. Prvé dva vás síce káblov úplne nezbavia, no tie vedú len k dokovacej stanici. čítať »
 
Je­sen­né fo­to­no­vin­ky
Testujeme pre vás najhorúcejšie novinky: vysokovýkonný a skvele vybavený bezzrkadlový fotoaparát od Panasonicu a vstupný model do sveta mirrorless od Samsungu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter